หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441,442,443 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441,442,443 7 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444,445,446 6 ก.ย. 2555 09.00-10.30
-
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444,445,446 7 ก.ย. 2555 09.00-10.30
-
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343,344,345 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343,344,345 7 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องแนะแนว 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องแนะแนว 7 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432,433,434 6 ก.ย. 2555 09.00-10.00
-
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432,433,434 7 ก.ย. 2555 09.00-10.00
-
11 000413 โต้วาที ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น 1 7 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
12 000414 ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องหมอภาษา 6 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
13 000415 ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องหมอภาษา 7 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
14 000418 คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435,436 6 ก.ย. 2555 09.00-10.00
-
15 000419 เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435,436 6 ก.ย. 2555 13.00-14.00
-
16 000420 เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341,342 6 ก.ย. 2555 09.00-10.00
-
17 000421 เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341,342 7 ก.ย. 2555 09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]