สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 15-17เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายสันติภาพ  วงศ์สำราญ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แม่นชัย
 
1. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายกษิกฤษฏิ์  สิงหสุรศักดิ์
2. เด็กชายนภัทร  ชัยวิรัตน์
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พิไลกุล
 
1. นายมานะ  ประจงจิตร
2. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ
 
3 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายรัฐศิลป์  มงคลชัย
 
1. นางปิยะนาถ  กวางชี
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวกนกพร  เล็กภักดี
2. นางสาวอรทัย  ตาปราบ
3. นางสาวเทพนิมิต  ฉวีชัย
 
1. นางชมพูนุช  สงวนศักดิ์
2. นายประธาน  ดงทอง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายณพล  ใสสะอาด
2. นายธนเดช  คุ้มไข่น้ำ
3. นายพัทธนันท์  พรมสวาท
 
1. นางศุภรัตน์  ธรรมวงศ์
2. นายสกล  ธรรมวงศ์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวณัฐนิชา  ศิลมั่น
2. นางสาววศินี  เกตุพิบูลย์
3. นางสาวศิริรัตน์  โยธิดา
 
1. นายวีระศักดิ์  เนียมชัยภูมิ
 
7 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  พิเศษ
 
1. นางอัญชลี  บุญเหลือ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายนพรัตน์  เบียดนอก
2. นางสาววิไลลักษณ์  ประสบเงิน
 
1. นายวงกฎ  เหง่าชัย
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐวดี  สีลาทิพย์
2. เด็กหญิงบงกช  ณ พัทลุง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เจือกุดขมิ้น
 
1. นางชมพูนุช  สงวนศักดิ์
2. นายประธาน  ดงทอง
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนชีลองวิทยา 1. นายคมกริช  กะสัง
2. นายพงษ์สิทธิ์  การุณ
 
1. นายชัชวาล  ต่อชีพ
2. นางปัณณพรณัฏฐ์  พรมเมตตา
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม    
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม    
13 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สวัสดิ์ผล
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จิตรขจร
3. เด็กชายณัฐพล  สันวิจิตร
4. เด็กชายธนาธิป  พงศ์ด้วง
5. เด็กหญิงธัญสุดา  รานอก
6. เด็กหญิงปฏิมากร  บัวสระ
7. เด็กชายพชระ  สีวัย
8. เด็กหญิงพัทธนันท์  เค้างิ้ว
9. เด็กหญิงรุ้งรดา  นิธิภิญยาเดช
10. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุวิชาวานิช
11. นางสาววราญา  แพงแซง
12. เด็กหญิงวิไลพร  คำทอง
13. เด็กชายสิริวัฒน์  สิงห์วิเศษ
14. เด็กหญิงสุนิสา  ทิพมาศนานนท์
15. นางสาวเจนจิรา  บุรีรัมสูงเนิน
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจันหรีก
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  จำปาทอง
2. เด็กชายแพรพลอย  จำปาเรือง
 
1. นางสาวนิตยา  เกษชฎา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา  เฟื่องฟุ้ง
2. นางสาวพุทธรักษา  จันทร์ศรี
3. นางสาววาสนา  ตระกูลศรี
4. นางสาวอัมพาภรณ์  พึ่งป่าน
5. นางสาวอุมาพร  ขวัญวิเศษ
 
1. นางตะวัน  กองสูงเนิน
2. นายเกรติศาสตร์  ปัตตะเน
 
16 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กชายนัฏฐา  ทองเบ้า
 
1. นายพิทูล  ไชยศิริ
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กหญิงนัฏฐา  ทองเบ้า
 
1. นายพิทูล  ไชยศิริ
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นางสาวอนุตา  บึงอ้อ
 
1. นายพิทูล  ไชยศิริ
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายวีรวุฒิ  สมบูรณ์
2. นายศราวุฒิ  ภูมิรินทร์
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์
2. นางปัณณาส  มงคลเมือง
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายวิทยา  คำจันทา
2. นายสายชล  ศรีษาพุธ
3. นายสุริยนต์  ฦาชา
 
1. นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ
2. นายวัชรินทร์  ไมตรีแพน
 
21 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายบัณฑิต  หล้าเพชร
2. นางสาวรสสุคนธ์  สุริยันต์
3. นางสาวสมฤทัย  ดาปาน
 
1. นางสาวกวินชิดา  ถือสมบัติ
2. นางภัทรปภา  ส้มจีน
 
22 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงพฤกษา  ประพันธ์พล
 
1. นางสมพร  มลิทอง
 
23 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา    
24 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวภัทรพร  หาทอง
 
1. นางอมรรัตน์  พึ่งภูมิ
 
25 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐพร  กิจวาส
 
1. นางปราณี  ตุงชีพ
 
26 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงวันวิวาห์  สมจิตร
 
1. นายภัคพล  โสวิชัย
 
27 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงสุคนธ์  พวงมะลิ
2. เด็กหญิงสุจิตตา  สุตตะมะ
 
1. นายทองล้วน  อุดมแก้ว
 
28 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววรินทร  วรรณพา
2. นายอภิสิทธิ์  สนิทเชื้อ
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
2. นางสาวสุดารัตน์  กำเนิดบง
 
29 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนัยนา  ไชยลอด
 
1. นางวรรณภา  ทิพโชติ
 
30 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายเกียรติศักดิ์  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวรุจิรา  ชาดา
 
31 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก    
32 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวปรียากร  เสริฐศรี
 
1. นางสาวสุรัตน์วะดี  อัคภร
 
33 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปิยะพร  โสดากัน
2. เด็กหญิงสุทธินี  อัมพวา
3. เด็กชายอภิศักดิ์  เทพโฆษา
 
1. นายคมสันย์  วรรณจักร์
2. นางสาวจิรัชฌา  จุตะโน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวดรุณี  แก่นสีเสียด
 
1. นายบุญมี  ธนาไสย์
 
35 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นายกฤษณะ  คำจันทร์
2. นายราชันย์  สอนคำ
3. นางสาวสายชล  สบายใจ
 
1. นางสาวภาวดี  วิจิตรจันทร์
 
36 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายจักรพงษ์  แซ่แต้
2. นายพัชรากร  ต้นพนม
3. นายพิษณุ  พิทักษ์เชี้อ
 
1. นายชวลิต  บอขุนทด
 
37 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนลนี  คนเพียร
2. นางสาวพัชริฎา  คำมีหมื่น
3. นางสาวภคนันท์  บุญแต่ง
4. นางสาวยุวรีย์  จันทร์ฝาง
5. นางสาวสิริทรัพย์  ทุมลี
6. นางสาวสุนิษา  พลเดชา
7. นายอภิชาติ  บุตรดี
8. นางสาวเดือนเพ็ญ  ดวงจันทรา
9. นางสาวเบญญา  หมู่โสภิณ
 
1. นายศุภกิจ  คำสิงห์วงษ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนฤมล  แก้วกล้า
 
1. นางสาววรรณลี  พูลสวัสดิ์
 
39 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายวรเชษฐ์  ชาติชัย
 
1. นางสาวพิลัดดา  ศรีสมบัติ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวจิรายุ  บุญบรรลุ
 
1. นางสาวอำนวย  ดีชัยรัมย์
 
41 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วแกมทอง
 
1. นางปิยะนาถ  กวางชี
 
42 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายรัฐศิลป์  มงคลชัย
 
1. นางปิยะนาถ  กวางชี
 
43 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายพลวัต  เกิดถาวร
 
1. นางปิยะนาถ  กวางชี
 
44 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวศิรดา  ชาวบัวขาว
 
1. นางปิยะนาถ  กวางชี
 
45 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายกษิดิศ  บรรจงลักษณ์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
46 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายองอาจ  จารนัย
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
47 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายสุรวิทย์  ประสานศักดิ์
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
 
48 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  อธิธาดา
2. เด็กชายธีรวุฒิ  ภักดีพงศ์
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ศิริ
 
1. นายทวีศักดิ์  พงศ์ด้วง
2. นางมลรัฐ  ขามจัตุรัส
 
49 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาววาสนา  วงศ์แก้ว
2. นายศรนรินทร์  ภักดิ์ชัยภูมิ
3. นางสาวอมรรัตน์  มะเลิศ
 
1. นายนิวัฒน์  ขวัญบุญจันทร์
2. นางพรทิพย์  พงศ์ด้วง
 
50 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวอนิตยา  เชื้อคำจันทร์
2. นางสาวอรอุมา  เมืองฮาม
 
1. นางพรทิพย์  พงศ์ด้วง
2. นายเฉลิมพล  ตามเมืองปัก
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงระวิพร  จีนทอง
2. เด็กชายรุ่งฤทธิ์  อินาวัง
 
1. นางบุญจิรา  วงค์แสง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวณัฐปรียา  เพชรศร
2. นายวรฉัตร  จารนัย
 
1. นางบุญจิรา  วงค์แสง
 
53 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวควินณา  สัจจชลพันธ์
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
 
54 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  วัดโคกสูง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  งอกชัยภูมิ
 
1. นางสาวปัทมาพร  บำรุงภักดิ์
 
55 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  จันทร์นำใส
 
1. นางสุพัตรา  ทั่งพรม
 
56 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เหมาะจูม
2. เด็กหญิงอัญชลี  มังกร
 
1. นางวิมล  ประจงจิตร
 
57 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา    
58 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นายธีรพงษ์  กาญจนสกุล
 
1. นางธิดารัตน์  นิยมถิ่น
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวบุพมาศ  นิพิมาย
 
1. นางสุพัตรา  ทั่งพรม
 
60 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุวรรณา  จันทร์พงษ์
 
1. นายแสวง  นาสะอ้าน
 
61 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวใบเฟิร์น  พึ่งนา
 
1. นายวิชัย  อุ่นเรือน
 
62 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ดีสดใส
2. เด็กหญิงจารุวัลย์  สิมบุตร
3. เด็กหญิงรวิตา   ใจหมั่น
 
1. นางสาวคุณาภรณ์  ธรรมสิทธรัตน์
2. นางสุจิตรา  ดีชัยภูมิ
 
63 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงหฤทัย  จุนชัย
 
1. นางจินตนา  วัฒนก้านตง
 
64 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวกวิสรา  แสงกุดเลาะ
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  วิชัยระหัด
 
65 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายอนุชิต  ไตรเสนีย์
 
1. นายจักร์ปกรณ์  ฐานะมั่น
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงนารินทร์  ยี่จัตุรัส
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
67 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายศราวุธ  แพวขุนทด
 
1. นายโชคชัย  พลชำนิ
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวมัสญา  สากุล
 
1. นายโชคชัย  พลชำนิ
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายสุวิทย์  เข็มนางรอง
 
1. นายโชคชัย  พลชำนิ
 
70 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวสุวิมล  ทำทา
2. นางสาวเบญจวรรณ  คำแก้ว
 
1. นายวิชัย  อุ่นเรือน
 
71 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวนัยนา  สีทั่วนอก
2. นางสาวสุวนันท์  คำมณีจันท์
3. นางสาวสุวิมล  ทำทา
 
1. นายจรูญ  ดีสมบัติ
2. นายปิยะณัฐ  สิงห์ลา
 
72 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาววรรณจนา  ศรีพุดทา
2. นายวัชรพงษ์  สุขพยุง
3. นางสาวเบญจวรรณ  คำแก้ว
 
1. นายจรูญ  ดีสมบัติ
2. นายปิยะณัฐ  สิงห์ลา
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวสุวิมล  เข็มพันธ์
 
1. นายปรัธยาน์  นาดี
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายนรภัทร  วงศ์สวัสดิ์ไพศาล
2. นายยศพัทธ์  ฦๅชา
3. นางสาวสวรินทร์  เรืองโรจน์
 
1. นางศุภรัตน์  ธรรมวงศ์
2. นายสกล  ธรรมวงศ์
 
75 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายกิติชรินทร์  เดชาวาสน์ฐนนท์
2. นายพันธกานต์  อารีชาติ
 
1. นายจตุพล  แสนสุข
2. นายเอนก  หงษ์ทอง
 
76 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. นางสาวนันทิยา  ฉลองธรรม
 
1. นางพจนีย์  สมศรีแสง
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนละหานเจริญวิทยา    
78 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  บัวฝาง
2. เด็กหญิงรจนา   ชนะชัย
3. เด็กหญิงสุวนันท์  มานิมนต์
 
1. นางจันทร์เพญ  มนชะอุ่ม
2. นางสาวนภัสรา  พูลมาก
 
79 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวจันทร์นิภา  จันทร์อาจ
2. นางสาวธิติมา  ไหว้สิงห์
3. นางสาวนฤมล  มานิมนฑ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มนชะอุ่ม
2. นางสาวนภัสรา  พูลมาก
 
80 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวจามจุรี  เคนศรี
 
1. นางธารวิมล  ทิพงษ์
 
81 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  นิลสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  ซุยมาเมือง
3. เด็กหญิงเยาวพรรณ  จิตรสม
 
1. นายอนุศาสน์  พลธรรม
 
82 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวนิสาชล  ก่อกุศล
 
1. นายอนุศาสน์  พลธรรม
 
83 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงวศินี  คำพร
 
1. นายอนุศาสน์  พลธรรม
 
84 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวศุวานิช  สีทอง
 
1. นายอนุศาสน์  พลธรรม
 
85 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงดรุณี  จากกุญชร
2. เด็กหญิงอุษณา  ประจิตต์
 
1. นายพจน์ปกรณ์  ประยูรพรพรหม
2. นายอธิพงษ์  ผลไพบูลย์
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายธีรศักดิ์  ศรีโห
 
1. นางอัญชลี  อภิชาตรัตนชัย
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวกชกร  ไชยปาน
2. นางสาวพรรณพร  สาลีลาด
3. นางสาวรุจิรดา  สนั่นเมือง
4. นางสาวสุธาทิพย์  สารีนันท์
5. นางสาวสุธาริณี  ฉวีแปลง
 
1. นางกรกช  กุนา
2. นางทองพร  เชี่ยวเชลงพจน์
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวชลดา  ประทุมถิ่น
2. นายทักษ์ดนัย  สายโส
3. นายทินวัฒน์  ชาดง
4. นายสุวนัส  อะพิเนตร
5. นายไตรศักดิ์  ไตรเสนีย์
 
1. นายรติ  กะเนรุพันธ์
2. นายศิริพงษ์  วงศ์ษา
 
89 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   แคนชัยภูมิ
 
1. นางชฎารัตน์  พิมสิม
 
90 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวรัตติกาล  คาดสนิท
 
1. นางวาสนา  วงศ์ใหญ๋
 
91 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงมณีกุล  ฝ่ายสุน
 
1. นางสาวโยศิตา  สมางชัย
 
92 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวบุปผา  งอกบุ่งคล้า
 
1. นางอำมรรัตน์  แก้วศรีบุตร
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย    
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย    
95 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวลลิดา  สุริวรรณ
 
1. นางสาวเบญจภรณ์  เหล่าวิชัยภูมิ
 
96 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นายศรไกร  หินนอก
 
1. นายอมร  คงโนนกอก
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แซ่งั้ง
2. เด็กหญิงกฤษตพร  แดงสกุล
3. เด็กหญิงกิติยา  แสนโคตร
4. เด็กหญิงกีรตริญา  พานิช
5. เด็กหญิงชนิดา  บุญชลอ
6. เด็กหญิงนภัส  อินทรประสาน
7. เด็กหญิงพิชญาวรรณ์  ดอกจันทร์
8. เด็กหญิงมุธิตา  สากุล
9. เด็กหญิงวนิชชา  สันป่าแก้ว
10. เด็กหญิงวรินทร์  อภิพรชัย
11. เด็กหญิงศกลวรรณ  เมืองมล
12. เด็กหญิงอรอินทร์  ไตรทิพย์
13. เด็กหญิงอัญชวิการ์  แซ่เจียม
 
1. นางออมสิน  นาคดิลก
2. นางอัจฉรา  ลีละธนาฤกษ์
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวจารุวรรณ   จันทร์ส่อง
2. นางสาวสาวิตรี  วรรณชัย
 
 
99 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงอาภาภรณ์  นามเข็ม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. นางสาวชุติกาญจน์  แซ่อึ้ง
2. นางสาวนิภาพร  เวียงอินทร์
3. นางสาววิภาดา  หงษ์สระแก้ว
 
1. นางจิรารัตน์  พรหมวิชัย
2. นางสาวนวลละออง  ตุยชัยภูมิ
 
101 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นายเกริกไกร  จำนงค์ชอบ
2. นางสาวเจียรนัย  ดานชัยภูมิ
3. นายเอนกพงศ์  บดสูงเนิน
 
1. นางสาววิยะนุช  เเก้วตา
2. นางเนตรนภา  วิญญาสุข
 
102 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ริมหนองเรือ
2. เด็กหญิงอรุญณี  จันทะโสม
 
1. นายกิตติ์ธีธัช  กีรติชยานนท์
 
103 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวกัญญามณี   คุ้มห้างสูง
2. นางสาวปภาพินท์    พรมบุตร
3. นางสาวภานุมาศ    เพ็งธรรม
 
1. นางรัตดา  ชาสอนตา
2. นายสุวิท  ชาสอนตา
 
104 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม    
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายบุริศร์  วงศ์ศรี
2. เด็กชายสุริยพงษ์  มอญขาม
3. เด็กชายเขตแดน  เวียงสิมมา
 
1. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
2. นายอธิคม  ศรีใส
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายณัฐนันท์  พานเพียรศีล
2. นายปรัณวัฒน์  หินันท์ชัย
3. นายอิดรุจน์  นิธิเมธีกุล
 
1. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
2. นายอธิคม  ศรีใส
 
107 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมา  ชัยสงค์
2. เด็กหญิงธัญญาณี  ปัญญาสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวัชรินทร์  สีมาวงษ์
 
1. นายสุริยันต์  พันธุ์สง่า
 
108 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นายนวพล  สีมาวงษ์
2. นายพรพิพัฒน์  ตอนสันเทียะ
3. นายพิสิทธิ์  บรรเทากุล
 
1. นายพัฒนชัย  บุญขันธ์
 
109 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นางสาวนิตยา  เหวชัยภูมิ
 
1. นางสิริณา  หิรัญคำ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  พุขุนทด
 
1. นายสิทธิโชค  บำรุงชัย
 
111 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวพรรณราย  หลิ่มวงษ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  คณาธรรม
 
112 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายวิทิต  สีอาจ
 
1. นายสมบัติ  บำรุงชัย
 
113 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายทศพล  เคียงจัตุรัส
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
114 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายวสันต์  ปิ่นทอง
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
115 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายรัฐศาสตร์  มานิมนต์
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
116 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาววริศรา  พงพันนา
2. นางสาวศิวิภา  ชำนิงาน
3. นายอภิวัฒน์  กุลจันทร์
 
1. นายภุชงค์  โฆษิตธนสาร
2. นายวรกฤษณ์  ครบุรี
 
117 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  วิชาชัย
2. เด็กหญิงยุวดี  กองผา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นิรัตนพงษ์
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์  หอมวงษ์
2. นางเกษสุดา  เพชรประไพ
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวดลหทัย  ประสบดี
2. นางสาวนุชนาถ  ยศวิมลโสภา
3. นางสาวมัทลินธุ์  เจริญวัฒน์
4. นางสาวรัตนากร  คำทวี
5. นางสาวสุดารัตน์  นันทกุล
 
1. นายวีระวัชร  สัมเลิศรัมย์
2. นายเอน่ง  คุ้มคง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เจนชัย
2. เด็กหญิงศศินา  ภิรมย์กิจ
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์  คำนอก
 
1. นางวีรากร  เหล่าสมบัติทวี
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายชโลธร  เครือสังข์
2. นายธีรชัย  ชูศักดิ์
 
1. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
2. นายอธิคม  ศรีใส
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายชีวภัทร  ศิริอุดมสิน
2. เด็กชายโกสินทร์  นำชัยภูมิ
 
1. นายขจรศักดิ์  นกแก้ว
2. นายมนตรี  หิรัญ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐพล  กำเนิดบุญ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บุญดีมาก
3. เด็กชายสิทธิพร  แต่งพงษ์
 
1. นายขจรศักดิ์  นกแก้ว
2. นายวีระศักดิ์  เนียมชัยภูมิ
 
123 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนโนนกอกวิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  รัตนะศรี
 
1. นายชัยวริตร  งามภูเขียว
 
124 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นางสาวขวัญภัสสร  ประทุมมี
 
1. นางสาววรรณภา  เกิดศิริ
 
125 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายพนม  ปิตะบุตร
2. นายวรฉัตร  จารนัย
 
1. นายบรรหาร  เจ๊กนอก
2. นายศิริพักร์  แวงชัยภูมิ
 
126 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กชายอดิศร  หรือประพันธ์
 
1. นายวิทูร  หาดขุนทด
 
127 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นายอภิวัฒน์  ศรีวิเศษ
 
1. นายสมนึก  เนียมไธสง
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สุนทรวัฒน์
 
1. นายมานิจ   โม้แก้ว
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายวินิทร  ยอดคง
2. เด็กชายสิทธิกร  เบ้าลี
 
1. นางนันทนา  จักรบุตร
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายฉัตรชัย  หาญพยัคฆ์
2. นายวสุพล  กลมเกลี้ยง
 
1. นางนันทนา  จักรบุตร
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายคณุตม์  คุ้มเมือง
2. เด็กชายรัตพล  สุดทอง
 
1. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายปราชณวษร  สุวรรณภูวเดช
2. นายวรรณพงศ์  จงกสิกรรม
 
1. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  ทองประภา
2. เด็กหญิงอินทิรา  เพียภูเขียว
 
1. นายสมเกียรติ  โนนศรี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายทัศนะ  เทียนเงิน
2. นายนนทวัฒน์  กุลโคก
 
1. นายสมเกียรติ  โนนศรี
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ม่วงเพชร
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ปรางค์ชัยภูมิ
 
1. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวสุปรียา  ฝาสันเทียะ
 
1. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ
 
137 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพิมพ์พีชชา  ยศจรจังหรีด
 
1. นายสุริยา  นาคะพงษ์
 
138 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มีแสง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ตันไชยฤทธิกุล
3. เด็กหญิงชนิดา  ทองสด
4. เด็กหญิงชลลาดา  ประทุมถิ่น
5. เด็กหญิงฐานิดา  ต่อชีพ
6. เด็กหญิงณัชชา  ดังชัยภูมิ
7. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เพียรหาผล
8. เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองงาม
9. เด็กหญิงณัฐสุดา  ท้วมดี
10. เด็กหญิงดวงฤทัย  ชัยประสิทธิ์
11. เด็กหญิงทิพประภาพร  ตวนชัยภูมิ
12. เด็กหญิงธรัญญา  รณไพรี
13. เด็กหญิงธัญชนก  ตั้งพงษ์
14. เด็กหญิงนัฐริกา  พึ่งภูมิ
15. เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วมะดัน
16. เด็กหญิงบงกช  มานอก
17. เด็กหญิงปนัดดา  คุ้มโพธิ์น้อย
18. เด็กหญิงปรายฟ้า  ฝ่ายสัจจา
19. เด็กหญิงปรียาณัฐ  คลองสวนพลู
20. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ไชยวงค์
21. เด็กหญิงพรชนก  ทวีทรัพย์
22. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ยศจรจังหรีด
23. เด็กหญิงภัณฑิรา  พันธ์มะโน
24. เด็กหญิงภัททิยา  บุญจิตร
25. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ชาลีรันทร์
26. เด็กหญิงภาวินีย์  บุญเกิด
27. เด็กหญิงมยุรี  บทนอก
28. เด็กหญิงลติกา  ภุมรินทร์
29. เด็กหญิงวรพิชชา  อึ้งเจริญโชค
30. เด็กหญิงวันวิสาข์  สุภาพ
31. เด็กหญิงศศิธร  โชติจันทร์
32. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ศรีอ่อนจันทร์
33. เด็กหญิงสุภาวดี  ระสาดชุ
34. เด็กหญิงสุมาลี  อุดร
35. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชำนาญ
36. เด็กหญิงอัจจิมา  บุญปลอด
37. เด็กหญิงเจณิตา  ภักดิ์จรุง
38. เด็กหญิงเจนจิรา  เสนามาตร์
39. เด็กหญิงเสาวณีย์  สู้ศึก
40. เด็กหญิงโสภิตา  ปัททุม
 
1. นายสุรสิทธิ์  รชตมงคลวิทย์
 
139 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงปติญญา  ดอนตะนาม
2. เด็กหญิงรวิพร  จีนทอง
3. เด็กชายรุ่งฤทธิ์  อินาวัง
 
1. นายสมชาย  นันทวงค์
2. นางสุพัตรา  ปะโนรัมย์
 
140 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวนาตยา  สถิตย์ชัย
2. นางสาวภาวิตา  น้อยทอง
3. นางสาวเกตวดี  ศรีชัยภูมิ
 
1. นางจินตนา  หาญรบ
2. นายสุรัตน์  แนวโอโล
 
141 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุไรทิพย์  บุดคำ
 
1. นายพิศิษฐ์  ตาปราบ
 
142 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นางสาวกนกทิพย์  ศรีวิเศษ
2. นางสาวกนกพร  พรประสิทธิ์
3. นางสาวสุจิตรา  แทนมืด
 
1. นางสาวพรนภา  หลานวงษ์
2. นายสิทธิชัย  เทียนพลกรัง
 
143 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นางสาววรวรรณ  ธรรมรักษา
2. นางสาวอาริสา  ป้องขันธ์
3. นางสาวเบ็ญญา  บุญครอง
 
1. นางกาญจนา  เมตตา
2. นายสมกลิ่น  ชินรัตน์
 
144 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กชายภูเบศร์  อยู่แก้ว
 
1. นางกัณฑนพ  วรรณรัตน์
 
145 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภร   บุตรชัยภูมิ
 
1. นางสาวนัฏฐา  แต่งพลกรัง
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตติยา  นาคนิล
2. เด็กหญิงสันฤทัย  สวัสดิ์นที
 
1. นางสาววรินยุพา  หมั่นกิจ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  คงอุเทน
2. นางสาวปวันรัตน์  อินน้อย
 
1. นางสาววรินยุพา  หมั่นกิจ
 
148 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กชายสุทัศน์  สุวรรณ์
 
1. นางรัตนาภรณ์  กิจขุนทด
 
149 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญเสนา
2. เด็กชายปฐพี  สิงข์คำป้อง
3. เด็กชายพิธิยานุวัฒน์   สะท้าน
 
1. นายพชรกร  พั่วแพง
 
150 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคูเมืองวิทยา    
151 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นางสาวกชกร  ชื่นนอก
2. นายกั้ง  ยอดย้อย
3. นายประพันธ์  หาดขุนทด
 
1. นางทองม้วน  พิขุนทด
2. นางลำใย  แสนขวา
 
152 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นายศิริศักดิ์  ปักนอก
2. นางสาวเกียรติดำรงค์  จาบหนองแวง
3. นายเสน่ห์  มีชำนาญ
 
1. นางทองม้วน  พิขุนทด
2. นายศิริพงษ์  ศาลาผาย
 
153 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นายพนม  ดีขุนทด
2. นางสาวสุมาลี  ฉวยสูงเนิน
3. นางสาวอำภา  ชาติเผือก
 
1. นางทอง  พิขุนทด
2. นางลำใย  แสนขวา
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายธนากร   โยพันดุง
2. เด็กชายธวัชชัย   ใจเอม
3. เด็กชายสุธีร์  สุขขี
 
1. นางสาวพลอยรสา  แสงลุน
2. นายสนธยา  เหิมหาญ
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายนพพล  ไปรยะโพธิ์ศรี
2. นายมารุต  บุญทัศน์
3. นายฤทธิไกร  โพธิ์คาศรี
 
1. นางสาวพลอยรสา  แสงลุน
2. นายสนธยา  เหิมหาญ
 
156 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ระวิวรรณ
2. เด็กชายจักรพงศ์   เพ่งอำนาจ
3. เด็กชายวีรพงษ์  ชอบสอน
 
1. นายธีระพันธ์  พานนนท์
2. นางเบญจมาพร  บุญประภาศรี
 
157 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นายธีรวุธ  จิตรกล้า
2. นายสันติ  วงษ์สูงเนิน
3. นายโกวิท  จันสอน
 
1. นางสาวสุคลทิพย์  ถนอมชีพ
2. นางเบญจมาพร  บุญประภาศรี
 
158 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. เด็กชายธัญพิชชา  กำลังมาก
 
1. นายธีระ  เลิศอาวุธ
 
159 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. นายณัฐพล  ศรีวิพัฒน์
 
1. นางดาวรุ่ง  ศิริภูมิ
 
160 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาววรดา  ฉัตรศรี
 
1. นายไมตรี  วงศ์พัฒนชัย
 
161 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงวรนุช  บุดสีเขียว
 
1. นายไมตรี  วงศ์พัฒนชัย
 
162 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวปิยะวรรณ   สุพร
 
1. นางวัชรี  โลนะลุน
 
163 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวฉัตรชญา  ปรือทอง
 
1. นายไกรวุฒิ  สำราญใจ
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงศรุตา  วงศ์ชู
2. เด็กหญิงหทัยภัทร   ประสานศักดิ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  สามหมอ
 
1. นายสุนันท์  กลางพระเนตร
 
165 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายจัตุพงษ์   ทวงลี
2. นายธีระนันท์  นิรัตน์พงษ์
3. นายอภิวัฒน์  นักรบ
 
1. นายสุนันท์  กลางพระเนตร
 
166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปัณณพร  ดิเรกโภค
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เจนชัย
3. เด็กหญิงลีตรัศมิ์  เยาวพันธ์
 
1. นายสุนันท์  กลางพระเนตร
 
167 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวปิยะธิดา  ด่านกลาง
2. นางสาววชิรา  คงมั่ง
3. นางสาวสุภาวดี  ศรีชัย
 
1. นายสุนันท์  กลางพระเนตร
 
168 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 1. นายพิพัฒน์  ศิริไมย
2. นายศุภกรณ์  ฝาชัยภูมิ
 
1. นายไชยสิทธิ์  ศรีปริพัฒน์กุล
 
169 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุญจิรา  เรืองเดช
2. เด็กหญิงสุธิดา   ฟากหนองดู่
3. เด็กหญิงเสาวภา  ถาวรบัณฑิต
 
1. นางขวัญแก้ว  อินพล
2. นางอุทัยวรรณ  วงศ์พัฒน์
 
170 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นายจิรายุ  สังสีแก้ว
2. นางสาวทอฝัน  เดิมกะฮาด
3. นางสาวอภิญญา  กาดขุนทด
 
1. นางสาวลักษมี  เลาหะนาคีวงศ์
2. นางสุภาภรณ์  ศรีทับทิม
 
171 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราวรรณ  แสงฤทธิ์
2. นางสาวศิวาพร  ภูมิกอง
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  โสงขุนทด
 
1. นางมยุรี  อักษรจันทร์
2. นางสุภาภรณ์  ศรีทับทิม
 
172 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพัณณิตา  หาญณรงค์
2. นายอภิวัฒน์  วงศ์ซา
 
1. นางสาวชลิดา  อาบสุวรรณ์
2. นางสาวลักษมี  เลาหะนาคีวงศ์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา    
174 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงพรพิมล  เพชรล้ำ
 
1. นายสายัณห์  ปุยภูงา
 
175 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงฐิติมา  พาสูงเนิน
2. เด็กหญิงไอยดา  ไกรมลคล
 
1. นางสาวรัตน์ติยา  วรสาร
2. นายสายัณห์  ปุยภูงา
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงกัณยาณี  พลนิกร
2. เด็กชายอาทิตย์  ทองดี
 
1. นายธีธัช  กิติคุณ
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวจิระฐา  ประชามอญ
 
1. นายธีธัช  กิติคุณ
 
178 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นายณัฐพงษ์  สง่าแรง
 
1. นางสาวลักขณา  มะโพธิ์ศรี
 
179 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กชายดลฤทธิ์  เหง่าขามป้อม
 
1. นางสาวปิยธิดา  นามวิจิตร
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงปิยพร  เฮ่งตุ่น
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  น้อยผาง
 
1. นายนางสาวปนัดดา   ไชยแก้ว
 
181 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  นิดคำหาญ
2. เด็กชายภาคภูมิ  บึดชัยภูมิ
 
1. นางพิมพ์ลักษณ์  คุ้มไข่น้ำ
2. นางวนิดา  จันทร์สร้อย
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวศิริขวัญ  แฝดสุระ
 
1. นางสาวปนัดดา  ไชยแก้ว
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณภา  ชมนาวัง
2. เด็กชายเจษฎา  จำปาง
 
1. นางสาววีณา  อาจนาเสียว
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายชลวิทย์  นาใจกล้า
2. นางสาวธนวรรณ  กองนาง
 
1. นางสาววีณา  อาจนาเสียว
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายณัฐธัญ  สร้างนา
2. เด็กหญิงสุภามาศ  สื่อสัมฤทธิ์
 
1. นางพิชยวัลย์  ศรีบุญสม
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายทิตยวัฒน์  คำวงษ์
 
1. นางพิชยวัลย์  ศรีบุญสม
 
187 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มีทรัพย์
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ฟากหนองดู่
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาสิงห์
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เลิศขุนทด
5. เด็กหญิงภาวิณี  ยศไชยศรี
6. เด็กหญิงยุธิดา  เทียวประสงค์
7. เด็กหญิงวชิราพร  ภักดิ์สูงเนิน
8. เด็กหญิงศันสนีย์  เถินมงคล
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เหงขุนทด
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  พรประไพ
 
1. นางธัญวรัตน์  เทียนใจ
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาวศรินนา  หงษ์พรม
 
1. นางเสาวนีย์  พิพัฒนชัยภูมิ
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายบรรหาร  หมุ่งกลาง
 
1. นายวีระพงศ์  ทวีชีพ
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายชิษณุพงษ์  วิเศษแสง
 
1. นายวีระพงศ์  ทวีชีพ
 
191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  พิมสาร
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ต่อสกุล
3. นางสาวณัทมนต์  มีครไทย
4. นางสาวบุสยา  ศรีวงศ์
5. นางสาวรุ่งทิวา  บำรุงฐาน
6. นางสาวศิริพร  จอกนาค
7. นางสาวสุพัตรา  แก้วแสน
8. นางสาวสุวิมล  บำรุงภูมิ
9. นางสาวเจนจิรา  เปิดสูงเนิน
10. นางสาวเสาวลักษณ์  เสวชัยภูมิ
 
1. นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน
 
192 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นางสาวสิริรัตน์  ธงเฉลิม
 
1. นางจิตรา  เกาะม่วงหมู่
 
193 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แสนสุพันธ์
2. เด็กชายศุธวัช  หาญรบ
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เกินชัย
 
1. นายทินกรณ์  วิปัสสา
2. นายราชศักดิ์  จัตุรัสตระกูล
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายฐานันดร  ผักบัวเงิน
2. เด็กชายธีรภัทร  ทักษะวิเรขะพันธ์
 
1. นางสาวธนิตา  ถาวรผล
 
195 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาววราพร  คลาดโรค
 
1. นางสาวอรทัย  สวัสดิ์นะที
 
196 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ชวดสุวรรณ์
 
1. นางอุไรรัตน์  ตั้งใจ
 
197 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายปัญญา  ฐานวิสัย
 
1. นางสาวรัษฎาภรณ์  ขันต๊ะ
 
198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายต่อตระกูล  ปัญญายิ่ง
 
1. นางสาวธนิตา  ถาวรผล
 
199 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวรัตติกาล  สิงห์ทอง
 
1. นางสมพิศ  วิเซีย
 
200 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายปฏิพล  พุทซาคำ
 
1. นางสมพิศ  วิเซีย
 
201 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงจิรัชฌา  ทรายงาม
 
1. นายละออง  แกมคำ
 
202 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงบุษรา  ทรายทองสกุล
 
1. นายละออง  แกมคำ
 
203 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายอานันท์  นนยะโส
 
1. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม
 
204 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษ์  คำหาญพล
 
1. นางสาวนิสา  สุนา
 
205 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวพรรณิภา  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางโชติกา  เมืองงาม
 
206 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  แซ่จึง
2. เด็กชายเกีรติศักดิ์  เจ๊ะอุมา
 
1. นางสาวนิสา  สุนา
2. นางสาววาสนา  สูงชัยภูมิ
 
207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  ชนะกุล
2. เด็กชายอโนชา  จนลิ้ม
 
1. นายบรรลือศักดิ์  จันทร์ดี
 
208 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวนภสร   บุญโสภณ
2. นางสาวเกศราพร  ชาดง
 
1. นายบรรลือศักดิ์  จันทร์ดี
 
209 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจิรภา  พลิกเพ็ชร
 
1. นางสายใจ  โฆษิตธนสาร
 
210 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. นางสาวนันทิยา  ฉลองธรรม
 
1. นางสายใจ  โฆษิตธนสาร
 
211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นายพิสุทธิ์  ธรรมศิลป์
2. นายศักดิ์ชัย  พริกขุนทด
3. นายสุทัศน์  สุวรรณ์
4. นายอภิสิทธิ์  ป้อมจัตุรัส
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พูนสุข
 
1. นางกัณฑนพ  วรรณรัตน์
2. นางสาวสำเนียง  สุวรรณานุรักษ์
 
212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กชายภูเบศร์  อยู่แก้ว
 
1. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์
 
213 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา   โมราเจริญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กินโนนกอก
 
1. นางวนิดา  เสลานอก
 
214 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  เพลงสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ลีสี
 
1. นายธนากร  ราชาเดช
2. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
 
215 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายธนาดล  ขันตี
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ภูมิมะนาว
 
1. นางสาวิตรี  ไมตรีแพน
 
216 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม 1. เด็กหญิงธิมาพร  เพ็งพูน
2. เด็กหญิงศิริพร  เถื่อนศรี
3. เด็กหญิงเยาวธิดา  ศรีสุทัศน์
 
1. นางนงนุช  สาลีรัมย์
2. นางสาวพัชรี  ปราณี
 
217 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม 1. นางสาวขนิษฐา  ภูจำนงค์
2. นางสาวธัญชนก  วังมุก
3. นางสาวนันทกานต์  วงษ์เกษ
 
1. นางสาวพัชรี  ปราณี
2. นายมนตรี  จันทะแจ่ม
 
218 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา    
219 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา    
220 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รักพวก
2. เด็กหญิงวรนุช  ทุติย์
 
1. นางนภาพงษ์  พานนนท์
 
221 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริษฐา  สุขทั่วญาติ
 
1. นางนภาพงษ์  พานนนท์
 
222 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิดา   ขาวเขต
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ชื่นสบาย
 
1. นางสาวสุดารัตน์   ดิเรกโภค
 
223 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายทัศไนย์  มอญจตุรัส
2. นายวีระศักดิ์  ตอมสันเที๊ยะ
3. นายอิศรา  ภิรมย์ชม
 
1. นายจักรภัทร  ยอดสุวรรณ์
2. นางศศิธร  อุดชาชน
 
224 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  ป้องชัย
2. เด็กหญิงณิตรา  นิสัยตรง
3. เด็กหญิงรุ่งกมล  ปะทาเส
 
1. นายอัครพล  สิงห์อำพล
2. นายเอนก  งามสวัสดิ์
 
225 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายธวัชชัย  แพงแก้ว
2. นางสาวนัยนา  อินปลัด
3. นายนิติพล  เก่งกาญจนวรัตน์
 
1. นางขัตติยา  อำคาศักดิ์
2. นางสาวธนัฏฐา  ธนกิตตินันท์
 
226 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นายฐนัฐนนท์  อบมา
 
1. นายระวิทย์  ครองสถาน
 
227 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  สืบสิงห์พาร
 
1. นายระวิทย์  ครองสถาน
 
228 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิษา  อุทัยอ้ม
 
1. นายระวิทย์  ครองสถาน
 
229 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ยศศรี
2. นางสาวกัญญามณี  คุ้มห้างสูง
3. นางสาวจันทร์สุดา  ลีรัตน์
4. นางสาวจินดา  วานนท์
5. นางสาวจินตหรา  มิสา
6. นางสาวดวงใจ  ปานจำรูญ
7. นางสาวดาวพระศุกร์  น้อยวัน
8. นางสาวนฤมล  สีจูมพล
9. นางสาวนฤมล  แก้ววงค์ษา
10. นางสาวนิตยา  แก้วพล
11. นายนิยม  บานเย็น
12. นายนิรวิทย์  บุตรวงค์
13. นางสาวบุณฑริกา  นิลพงษ์
14. นางสาวปภาพินท์  พรมบุตร
15. นายผดุงศักดิ์  เจ๊กนอก
16. นางสาวพรจิตรา  นามหนองอ้อ
17. นางสาวพรนภา  ปะตาทายัง
18. นางสาวพรพรรณ  ศรีโสภา
19. นางสาวพัชรี  สีเมืองเพีย
20. นายพิทักษ์  ทัพไทย
21. เด็กชายมณีฉาย  ชัยเชื้อ
22. นางสาววันวิสา  สิทธิสอนจิก
23. นางสาววัลวิภา  หาญวิชา
24. นางสาววารุณี  แสนสิบ
25. นายวิมล  ล้านภูเขียว
26. นายศักดิ์ธิชัย  พงษ์ดนตรี
27. นางสาวศิรินทิพย์  แก่นคง
28. นางสาวศิริวรรณ  ชุ่มเย็น
29. นายสุทัศน์  บุตรศรี
30. นางสาวสุนัดดา  จันทร์มณี
31. นางสาวสุภาพร  สืบสิงห์คาร
32. นางสาวสุวรรณรัตน์  คงทน
33. นายอนันต์  วงศ์ชัยเพ็ง
34. นายอภิรักษ์  น้อยจัตุรัส
35. นางสาวอรอุมา  สุขขี
36. นายอัฐพล  ท่าเดื่อ
37. นางสาวอาทิตยา  ใจเร็ว
38. นางสาวอุมาพร  คืดนอก
39. นางสาวเกศสินี  วิชัยกุล
40. นายเทวัญ  สิงห์ทอง
 
1. นายระวิทย์  ครองสถาน
2. นายเพชราช  บรรเทิงสุข
 
230 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา    
231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายธีรพงษ์  คงโนนกอก
2. นายอภิสิทธ์  กุเวสา
 
1. นางสาวิตรี  ไมตรีแพน
 
232 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงรติมา  วงษ์คำเลิศ
2. เด็กหญิงสุนิตา  มหามูล
3. เด็กชายสุรศักดิ์  พุฒทอง
 
1. นางสาวยุภาพร  น้อยสี
2. นางสาววันวิสาข์  สิงห์อุ่น
 
233 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวกฤติยา  วงษ์สีดา
2. นางสาวศิริลักษณ์  นาคน้อย
 
1. นางสาวรวงข้าว  นามแสง
2. นางอชิวะ  วรรณขามป้อม
 
234 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอาทิตย์  เรืองศรี
 
1. นายภาสกร  โพธิ์ขุนทด
 
235 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ฐานวิเศษ
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ศิริอุดมสิน
 
1. นางวัฒนา  เวียงพล
 
236 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวอภิญญา  นิมมา
 
1. นายจักรพันธ์  ญาณะนันท์
 
237 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สวัสดิรักษ์
 
1. นางสาวละมัย  มังดินดำ
 
238 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายเกรียงศักดิ์  โทอุทา
 
1. นางวัฒนา  เวียงพล
 
239 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตตา  ถาวงษ์กลาง
 
1. นางสาวสุดารัตนฺ์  ดิเรกโภค
 
240 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นายธีรวัฒน์  ยศรุ่งเรือง
 
1. นางสาวธนันภรณ์  เรืองโต
 
241 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงใจวิจิตร  ทวีเปล่ง
2. เด็กหญิงไอรินลดา  จิระกิตติ์ดิษกุล
 
1. นางสาวอำนวยพร  คลังทอง
 
242 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  งอนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงพรรณธิพา  เชื้อหนองทอน
 
1. นางสาวอำนวยพร  คลังทอง
 
243 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงศุภกานต์  กานจันดา
 
1. นางสาวปวีณา  ดำรงภูมิ
 
244 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวนันทกานต์  แทนทรัพย์
 
1. นางสาวมัลลิกา  หาญอาสา
 
245 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงจรุงจันทร์  ต่วนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ก้อนทอง
3. เด็กหญิงวิภาดา  ผ่านอ้น
4. เด็กหญิงศุภกานต์  การจันดา
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทองชำนาญ
 
1. นางสาวปวีณา  ดำรงภูมิ
 
246 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงวารุณี  วงษ์ศิลป์
 
1. นายพรเทพ  ร่าเริงใจ
 
247 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายพีรัชชัย  ไขประภาย
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ชนะภักดี
 
1. นายพรเทพ  ร่าเริงใจ
 
248 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์สำราญ
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ต่อประโยชน์
3. เด็กหญิงชลธิชา  นาแก้ง
4. เด็กหญิงนภสร  ชินหงษ์
5. เด็กหญิงนัทรียา  หงอกภิลัย
6. เด็กหญิงมัลติกา  อ่อนอภัย
7. เด็กหญิงสุภัสสร  ชาตออดุลย์
8. เด็กหญิงอัยณา  หล่อปรีชากุล
 
1. นางสาวชนาภา  วอนเก่น้อย
2. นางสาวฑิตยาภรณ์  แจ้งคำ
3. นายนายเอ็ม  สุขขา
4. นายวรรณพงษ์  พาภักดี
 
249 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ละอองศรี
2. นางสาวชลธิชา  สู่หญ้านาง
3. นางสาวตมิสา  สอนพลู
4. นางสาวนงนุช  ตลับคำ
5. นางสาวบุษกร  ใจหาญ
6. นางสาวพิมลวรรณ  พรมสุภะ
7. นางสาวมาริษา  สมจิตร
8. นางสาวศิรินภา  ศิริวารินทร์
9. นางสาวสุวรรณลักษณ์  จันทร์เสน
 
1. นางสาวชนาภา  วอนเก่าน้อย
2. นางสาวฑิตยาภรณ์  แจ้งคำ
3. นายวรรณพงษ์  พาภักดี
4. นายเอ็ม  สุขขา
 
250 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายนันทพล  นูโพนทอง
2. เด็กชายสหรัฐ  มัททวีวงศ์
 
1. นายธงชัย  เพชรภักดี
 
251 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวฉัตรธิดา  ทองมูล
 
1. นายธงชัย  เพชรภักดี
 
252 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวพัชรินทร์  หมู่อำพันธ์
 
1. นางวรรณภา  มัททวีวงศ์
 
253 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวชัญญานุช  แคภูเขียว
 
1. นางสาววรรณภา  มัททวีวงศ์
 
254 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาววิชิตา  ผานาค
 
1. นางวรรณภา  มัททวีวงศ์
 
255 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายธวัชชัย  แพงแก้ว
2. เด็กชายพรรณรงค์  พรมเมือง
3. นางสาววิลาวัณย์  เอกศรี
4. เด็กชายสุรศักดิ์  จันทาไทย
5. นายโกมล  บุตรวงศ์
 
1. นายธนากร  ราชาเดช
2. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
 
256 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวขนิษฐา   สัตบุตร
 
1. นางสาวบุญเพ็ง   ข้อโนนแดง
 
257 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวกาญจนา  ปรางค์ชัยภูมิ
2. นางสาวจุฑามาศ  หั่นเสมอ
3. นางสาวดวงใจ  ไชยไธสง
4. นางสาวพัชรินทร์   พิมพ์ศรี
5. นางสาวมธุรส  จานนอก
6. นางสาวรัตนากร  เฉลิมจาน
7. นางสาวฤทัย  ล้านสิงห์
8. นางสาวศิริวรรณ   ศิริชลน์
9. นางสาวสุกัญญา   เล็กชะอุ่ม
10. นางสาวอภิชญา  มอญจัตุรัส
 
1. นางสาวบุญเพ็ง   ข้อโนนแดง
 
258 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  เฝ้าหนองดู่
2. เด็กชายวรจักร  ภูทุมมี
3. เด็กชายเกษม  พวงจัตุรัส
 
1. นายกฤตยพงศ์  อิ่มวิเศษ
 
259 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นายดนัย  หุ่นไทย
2. นายเกียรติคุณ  ฝากวิลัย
3. นายเสถียร  พิมขุนทด
 
1. นายกฤตยพงศ์  อิ่มวิเศษ
 
260 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. นางสาวมลิสา  คำศรี
 
1. นางเบ็ญจมาศ  ใบลี
 
261 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญเนตร  ตาบุญ
2. เด็กหญิงจิตตราพร  ทองหนองบัว
3. เด็กหญิงสุนันทา  แนวสวัสดิ์
 
1. นางนิยดา  ภูคงคา
2. นางพรชนก  พลแสน
 
262 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นายพงษ์ธร  พันนาม
2. นางสาวพนิดา  สบายจิตต์
3. นางสาวเปรมฤทัย  ผ่านสอาด
 
1. นางชูศรี  จันทร์หอม
2. นายวัชรินทร์  ต่อโชติ
 
263 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุลีพร  ภูมิคอนสาร
2. เด็กหญิงมาลิสา  ปลื้มกมล
3. เด็กหญิงศิรดา  ภูมิคอนสาร
 
1. นางสมศรี  ปรีดีวงษ์
2. นางเจริญศรี  เรืองเจริญ
 
264 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  เดชบำรุง
2. นางสาววิมลมาศ  ยศปราณี
3. นางสาวสุรีภรณ์  ขันมัง
 
1. นางประภานิช  เดชพินิจ
2. นางสาวรัตนา  ปิ่นปัก
 
265 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงทัดดาว  บำรุงสงฆ์
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ภาพขุนทด
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ดีกระจ่าง
 
1. นายพิเชษฐ์  แสงจักร์
2. นางเปลวทอง  บุญเกิด
 
266 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขมาก
2. นายนิมิตร  ทอนสูงเนิน
3. นางสาวรัชนีวรรณ  สืบสวน
 
1. นางสาวพีรชยา  ชีหรั่ง
2. นางเปลวทอง  บุญเกิด
 
267 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นางสาวมณีรัตน์  พงษ์พิทักษ์
2. นายเสถียร  พิมพ์ขุนทด
 
1. นายติณภพ  สีดากุล
 
268 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  รีรมณ์
 
1. นายถาวร  ดีอ่อน
 
269 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นางสาวดวงใจ  มีชำนาญ
2. นางสาวภารดี  แป้งสันเทียะ
3. นายอนุรักษ์  อุเทนสุด
 
1. นายถาวร  ดีอ่อน
 
270 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กชายปริญญา  หุ่นไทย
 
1. นายถาวร  ดีอ่อน
 
271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดวงพร  นิยุตรานนท์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  แอบบัว
 
1. นางสิริธิดา  บุญโฮม
 
272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวปานิศา  รามฤทธิ์
2. นางสาวสุวพรรณ  ทานอก
 
1. นางสิริธิดา  บุญโฮม
 
273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พลขุนทด
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทร์ใด
 
1. นายทวิช  บุญโฮม
 
274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวสุณัฏฐา  แก้ววิชัย
 
1. นายทวิช  บุญโฮม
 
275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวณปภา  มั่นคง
2. นางสาวยุพดี  ม่วงประชา
 
1. นายบุญศิริ  สุทธิศิลป์
 
276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวชมภูนุช  สุทราภรณ์
2. นางสาวพัชราภา  พงษ์ศิริ
 
1. นางสาวณัฐชญามาศ  คำพิทักษ์
 
277 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  มาชา
 
1. นางพัชรินทร์  อิ่มเพ็ง
 
278 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  เค้พวง
2. เด็กชายสุริยันต์  พลเขต
3. เด็กหญิงอาริรัตน์  ศรีเงิน
 
1. นางพัชรินทร์  อิ่มเพ็ง
 
279 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาดา  แมนสถิตย์
 
1. นางเทวี  มาดา
 
280 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงศศิธร  แม้นมณี
 
1. นายไมตรี  ดลราษี
 
281 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายมนัสนันท์  วิสิทธิ์
2. เด็กหญิงเทียนทอง  อินทองหลาง
 
1. นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
 
282 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวจารินี  เป่าสร้อย
 
1. นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
 
283 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา    
284 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวธัญญาวีร์  แก่นร้านหญ้า
2. นางสาวศศิธร  โพธิ์ทอง
3. นางสาวอรวิมล  อุ่นม่วง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ปานจันทร์
 
285 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นายภานุพงศ์  ขำโคกกรวด
2. นายวิทยา  ดีแป้น
 
1. นางสาวนริสรา  ชับขุนทด
 
286 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงจรุงจันทร์  ต่วนชัยภูมิ
 
1. นางสาวสุมาลี  สิทธิวงศ์
 
287 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายภูวนาท  ต่อชีวี
 
1. นางสุทัศนา  ขันแข็ง
2. นายเถลิงศักดิ์  แฝงบุบผา
 
288 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปานเหลือ
2. เด็กหญิงสุนิษา  เพชรจันทร์
3. เด็กหญิงเสาวลักษ์  เนียมขุนทด
 
1. นายคุณากร  อุเทนสุต
2. นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว
 
289 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวนิษฐา  เงาะเศษ
2. เด็กชายสิริวัฒน์  สิงห์วิเศษ
3. เด็กหญิงอรวลี  ปลูกชาลี
 
1. นายทวี  แสงคำ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  มีโพนทอง
 
290 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กชายสุรพล  คูณแก้ว
 
1. นายฉกาจ  ภูถมทอง
 
291 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นายพงษ์ศา  คนเสมอ
 
1. นายประวัติ  ปรือทอง
 
292 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวธัญญาวีร์  แก่นร้านหญ้า
 
1. นายประวัติ  ปรือทอง
 
293 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กชายดลฤทธิ์  เหง่าขามป้อม
2. เด็กชายอานนท์  หาลาภ
 
1. นางสาวปิยธิดา  นามวิจิตร
 
294 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นายนัทธพงศ์  สง่าแรง
2. นางสาววรชา  ใจอาวุธ
 
1. นางสาวลักขณา  มะโพธิ์ศรี
 
295 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นายจิรพงษ์  งามศักดิ์
2. นายชนะ  ภูมิภาค
3. นายชัยวัฒน์  วันหมัด
4. นายชานนท์  ดาวช่วย
5. เด็กหญิงฐิติมา  พาสูงเนิน
6. เด็กหญิงณัชชา  ขวัญพูล
7. นายณัฏฐนิช  ดอนเตาเหล็ก
8. นายณัฐดนัย  ซาน้อย
9. นายณัฐพงษ์  น้อยใย
10. นางสาวธิดารัตน์  วันหมัด
11. เด็กหญิงนิชุดา   ฤๅชา
12. นางสาวน้ำทิพย์  ทานกระโทก
13. เด็กหญิงพรทิพา  คะโนนชีพ
14. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  นามวิจิตร
15. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ลาภทวี
16. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แกลา
17. เด็กหญิงวราภรณ์  ลีลาศ
18. นายวัชระ  วงษ์วิจิตร
19. เด็กหญิงวันวิสา  วิชาทร
20. เด็กหญิงศิรินภา  ลีลาศ
21. นางสาวศิริลักษณ์  รัศมีพันธ์
22. นายศิริศักดิ์  นนทบุตร
23. นายสหรัฐ  บุญสระบัวทอง
24. นายสายลักษณ์  มัตรสมัคร
25. นายสุรศักดิ์  สุหญ้านาง
26. เด็กชายอภิสิทธิ์  เพชรล้ำ
27. นายอภิสิทธิ์  หอมคุณ
28. นายอัจฉริยะ  มงคล
29. นายโสภิต  สุจริต
30. เด็กหญิงไอยดา  ไกรมลคล
 
1. นายองอาจ  บุญสระบัวทอง
 
296 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กชายมาโนช  สามหมอ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สายบุญนาม
3. เด็กชายโกเมนทร์  จิกแหล่ม
 
1. นางถวิกรณ์  แก้วสุพรรณ์
2. นายเอกชน  อุดมวงค์
 
297 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา    
298 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา    
299 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา    
300 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา    
301 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา    
302 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา    
303 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา    
304 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา    
305 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงสิริยาพร  สายอาภรณ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  บำรุงภักดิ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  แซ่ปึ่ง
 
306 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวอรพรรณ  มุนทา
2. นายเนรมิต  กลั่นค้างพลู
 
1. นางสาวอัจฉรา  แซ่ปึ่ง
 
307 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายกอบชัย  สำโรงพล
2. เด็กหญิงมุธิตา  พาโคกทม
 
1. นางสาววัลภา  ปัชชาเขียว
 
308 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายอนุชา  ลาธุลี
 
1. นางสาววัลภา  ปัชชาเขียว
 
309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  นิดแก้ว
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  ป้อมสุวรรณ
 
1. นางลดาวัลย์  เวชยานนท์
 
310 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายพชร  ตรีธัญญา
2. นายอภิณัฐ  โพธิ์จักร์
 
1. นางนิตยา    โทราช
 
311 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายนราวิชย์  พูลสังข์
2. เด็กชายรัฐพงษ์  เสี้ยมแหลม
 
1. นายฉัตรชัย  จันทร์ดี
 
312 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายธนบูรณ์  นุชภิเรนท์
2. เด็กชายธนรัตน์  เทียมรัตน์
 
1. นายฉัตรชัย  จันทร์ดี
 
313 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตติกร  อ่ำศรี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คันทะมาลย์
3. เด็กชายเกรียงไกร  ตุ้มเพชร
 
1. นางศิรินภา  เชื้อศิริ
 
314 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม    
315 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายศรัณย์  พลมณี
 
1. นายวีรพงษ์  เหง่าทอง
 
316 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ไวยสูงเนิน
 
1. นางลัดดาวรรณ  พงษ์ชัยภูมิ
 
317 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กชายดำเนิน  สุขเอี่ยม
 
1. นายวันชัย  พลปาน
 
318 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรี  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สายบุญนาม
 
1. นายวันชัย  พลปาน
 
319 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชีลองวิทยา 1. เด็กหญิงนงนุช  นาถสมบูรณ์
2. เด็กหญิงยุภาวรรณ  ตุราสาร
3. เด็กหญิงโชคออมสิน  ละอองเภา
 
1. นางนงลักษณ์  พองชัยภูมิ
 
320 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวช่อทิพย์  กาศสันเทียะ
2. นางสาวสุธิสา  ด้วงทอง
3. นายอรรถพันธ์  ศิริ
 
1. นางสาวจุฬางพัฒน์  อุทโท
2. นายอำนาจ  หาญรบ
 
321 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชีลองวิทยา 1. นางสาวสมทรง  เดขุนทด
 
1. นายกรกฎ  กลิ่นไธสงค์
 
322 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชีลองวิทยา 1. นายฤทธิศักดิ์  กระแสกุล
 
1. นายกรกฎ  กลิ่นไธสงค์
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  หาญอาษา
2. เด็กหญิงอัมพร  สะอาดจันดี
 
1. นางเพ็ญศรี  คงนาวัง
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาวประภัสสร  กุลพิมล
 
1. นางเพ็ญศรี  คงนาวัง
 
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  เค้าสำราญ
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แว๋นประชา
 
1. นางจิราวรรณ  จ้อยภูเขียว
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นายธวัชชัย  โยธิบาล
 
1. นางจิราวรรณ  จ้อยภูเขียว
 
327 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุจิตรา  เทพศรี
2. เด็กหญิงแพร  นามปักษ์ใต้
 
1. นางสาววิจิตรา  ผิวพรรณ
 
328 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม    
329 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม    
330 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นายวีระศักดิ์  ราชเจริญ
 
1. นางสุภาวดี  คำแดง
 
331 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชีลองวิทยา 1. นายบุญเพียร  ศรีพล
2. นายพัชรพล  จำเริญพงษ์
 
1. นายชัชวาล  ต่อชีพ
2. นางสาวปัณณพรณัฏฐ์  พรมเมตตา
 
332 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชีลองวิทยา 1. นายตรีเนตร  โสมีชัย
2. นายนวพล  จิตบำรุง
3. นายปรีชา  เชื้ออาสา
 
1. นายชัชวาล  ต่อชีพ
 
333 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชีลองวิทยา 1. นายภาคภูมิ  ไตรโยธี
2. นายสุรเชษฐ์  กุลโคก
3. นายอนันต์  อ่ำชีลอง
 
1. นายชัชวาล  ต่อชีพ
 
334 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นายสุริยะ  มีคำ
 
1. นางวัฒนา  ชัยมาตย์
 
335 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นางสาวทอฝัน  มณีโนนโพธิ์
 
1. นายคชา  ฤาชา
 
336 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวสุวนันท์  สิทธิเนตร
 
1. นายอริยพล  อุดมอภิญญา
 
337 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษจีน ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. เด็กหญิงมินตรา  นาแพง
 
1. นายคชา  ฤาชา
 
338 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร   1. นางทัศนียา  ฟักเจริญ
2. นายหยกฟ้า  ตั้งพงษ์
3. นายอริยพล  อุดมอภิญญา
 
339 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายฉัตรมงคล  สมพงษ์
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  เพ็งพูน
 
1. นางสุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง
 
340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ดอกไม้
2. เด็กชายอภิโชค  โพธิ์ชัยภูมิ
 
1. นายสมประสงค์  กล้าหาญ
2. นางสาวสุนิดา  ฐานวิเศษ
 
341 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิระประภา   ประสานพันธ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สละชีพ
3. เด็กหญิงภัชรภรณ์   ประจักร
 
1. นางอริสรา  ไลไธสง
 
342 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  พรประสิทธิ์
 
1. นางอริสรา  ไลไธสง
 
343 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1. นายนฤเบศ  สีอ่อน
 
1. นางอ  ไลไธสง
 
344 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1. เด็กหญิงไพรินทร์  ทองพูล
 
1. นางอริสรา  ไลไธสง
 
345 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1. เด็กชายครรชิต  คงโพธิ์น้อย
 
1. นางอริสรา  ไลไธสง
 
346 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2    
347 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2    
348 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนภูเขียว 1. นายตะวัน  สีมาวัน
2. นายศิวดล  มงคล
 
1. นายฉัตรชัย  จันทร์ดี
 
349 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนภูเขียว 1. นายคณาธิป  คลังวิเชียร
2. นายธนงศักดิ์  ขาวเขียว
 
1. นายฉัตรชัย  จันทร์ดี
 
350 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนีรมย์  เพชรนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  วันทา
 
351 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. นางสาวนัยนา  ฉลองธรรม
2. นางสาวสมฤดี  หาญพยัคฆ์
3. นางสาวหงษ์หยก  หงษ์เงิน
 
1. นางสดใส  เลิศอาวุธ
2. นางสุพัตรา  อิ่นคำ
 
352 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขังสูงเนิน
 
1. นายไมตรี  ดลราษี
 
353 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวขนิษฐา  หงส์ชุมแพ
 
1. นายไมตรี  ดลราษี
 
354 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายกันทิชา  ประทุมมา
2. นางสาวขนิษฐา  หงส์ชุมแพ
3. เด็กหญิงธิติยา  ศรีบานเย็น
4. เด็กชายพันธยุทธ  หมู่โสภณ
5. นางสาวศิริมา  แปดทิพย์
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  โลหะทิน
 
1. นายไมตรี  ดลราษี
 
355 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ปรเะเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงศศิธร  แม้นมณี
 
1. นายไมตรี  ดลราษี
 
356 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หอมวงศ์
 
1. นายไมตรี  ดลราษี
 
357 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนภูเขียว 1. นายปริญญา  โชคบัณฑิต
 
1. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
358 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนภูเขียว 1. นายอภิสิทธิ์  เพชรชัย
 
1. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
359 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง( เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายภาคภูมิ  เจียรนัย
 
1. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
360 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุทิตสาร
2. เด็กหญิงพุทธชาด  ทองหล้า
 
1. นางสาวกองสิน  ชินทะนา
 
361 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวสุวนิช  ศรีทอง
2. นางสาวอารียา  เป้ามีศรี
 
1. นางสาวกองสิน  ชินทะนา
 
362 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชมชัย
2. เด็กชายกุศลศิริ  เศษแพง
 
1. นางสาวิตรี  ไมตรีแพน
 
363 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. เด็กชายนันทวัฒน์   ขุนศักดิ์
 
1. นางดาวรุ่ง  ศิริภูมิ
 
364 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. นางสาวเบญจวรรณ  โคตรมณี
 
1. นางดาวรุ่ง  ศิริภูมิ
 
365 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวปุณยนุช  ผลพิมาย
 
1. นายชูสกุล  ทราบพรมราช
 
366 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวกรกนก  บุญปอง
2. นางสาวกาญจณี  รอนไพรี
3. เด็กหญิงกาญสุนา  นาชัยภูมิ
4. นายกิตติพันธุ์  การนา
5. นายจตุพงษ์  ปลายชัยภูมิ
6. นายทศพร  ทวีทรัพย์
7. นายธนาวิน  อิ่มกมล
8. เด็กชายธเนศพล  ต่อโชติ
9. เด็กชายนิสายชล  จันทศรี
10. เด็กชายบรินทร์  สินตา
11. นางสาวปนัดดา  วรรณการ
12. นางสาวปรียานุช  พรฆัง
13. นางสาวปุณยนุช  ผลพิมาย
14. เด็กชายพิพิธภัณฑ์  พงศ์สุวรรณ์
15. นางสาววธัญญา  ประยูรหาญ
16. นายวิทวัฒน์  ทิพย์ชาติ
17. เด็กชายศิวากร  ทรัพย์มา
18. นางสาวศุภวรรณ  จันทาพูน
19. นางสาวสุพิญญา  เกตุเกิด
20. นายสุรวิทย์  แสนแทสิน
21. นายอนุชา  บังวิเศษ
22. นางสาวอภิญญา  นิมมา
23. นางสาวอภิญญา  ทวีชีพ
24. นายอภิวัฒน์  บังวิเศษ
25. เด็กชายอภิสิทธิ์  ต่อพล
26. นางสาวอริยา  จายุศรี
27. นายอาทิตย์  จันทร์แดง
28. นายอานันท์  บุญคำ
29. นางสาวอุษณีย์  ต่อติด
30. นายเจตนิพัทธ์  ช่วยอุปการ
31. นางสาวแก้วตา  ทองอินทร์
 
1. นายชูสกุล  ทราบพรมราช
 
367 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  กุลเมืองน้อย
 
1. นางวิจิตรา  สุขสานต์
 
368 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวมันทณี  แขมภูเขียว
 
1. นางอัปสร  จวบสุข
 
369 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาริกา  ศรีวิไล
 
1. นางละม่อม  กรุมรัมย์
 
370 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนกอกวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  เจริญหมื่น
 
1. นางละม่อม  กรุมรัมย์
 
371 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียาพร  โพธิ์คำ
2. เด็กหญิงพรนภา  บุราณรักษ์
 
1. นางละม่อม  กรุมรัมย์
2. นางวนิดา  ภูนบผา
 
372 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน   คงดี
2. เด็กหญิงสกาวเดือน   หินวิเศษ
 
1. นางสาวเบญจภรณ์  เหล่าวิชัยภูมิ
 
373 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวอรอนงค์  เคียภูเขียว
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศรีบัวชื่น
 
374 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  มังกร
 
1. นางสุมาลี  วิเชียรวัฒน์
 
375 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เหมาะจูม
 
1. นางสุมาลี  วิเชียรวัฒน์
 
376 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายนคร  ประ
 
1. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
 
377 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  วัชรจำรูญ
2. นายประกาศิต  สิงห์สีดา
3. นายวัฒนา  ฉลองธรรม
 
1. นายขจร  ไกรสกุล
2. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
 
378 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงกันทิยา   โสชัยยันต์
2. นายคชรัตน์   หมั่นเพียร
3. นายชีวะ    กลิ่นสุคนธ์
4. เด็กชายณัฐวัฒน์   ชัยเพชร
5. นางสาวธิดา   แซ่ลิ้ม
6. นายนาวิน   สวมชัยภูมิ
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    พลรักษา
8. เด็กชายสหัสวรรษ   เจนชัย
9. นายสิทธิชัย   สุฆณฑา
10. เด็กชายสุทัศน์    จำนงค์ชอบ
11. นายอภิสิทธิ์   เดชโนนสังข์
12. เด็กชายอัครชัย   รักอาชา
13. นายอัฐพล   เกตุพันธุ์
14. นายเจษฎา   ทาอีเม้ง
 
1. นายเอกลักษณ์  บูรณ์เจริญ
 
379 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายสุทัศน์  จำนงค์ชอบ
 
1. นางขวัญจิรา  วงแหวน
 
380 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวอรอนงค์  ทวีสัตย์
 
1. นางสาวณิชา  นุชภิเรนทร์
 
381 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก    
382 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐนรย์  นิลธง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แขนโพธิ์
 
1. นางสาวณิชา  นุชภิเรนทร์
 
383 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชฎพร  เมืองศรี
 
1. นางสาววนิดา  ประยูรหาญ
 
384 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงรัตนพร  วัดไธสง
2. เด็กหญิงสุกฤตา  กองทุ่งมน
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  นาทันรีบ
 
385 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงศิกัญญา  นาครินทร์
2. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ประภาร
 
1. นางสาวเสาวรักษ์  สุตะภักดี
 
386 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวนภัสวรรณ  เจียมสกุล
2. นางสาวนุชรดี  ไวยสูงเนิน
 
1. นางชนิกา  นราพงษ์
 
387 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายพิชญุตม์  อนันตะบุตร
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  นาทันรีบ
 
388 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวสุภัชชา  แก้วไพฑูรย์
 
1. นางสาวเสาวรักษ์  สุตะภักดี
 
389 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายสกุลโชติ  แก้วหย่อง
 
1. นางไกรรักษ์  บุญตอบ
 
390 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นางสาวจมรพรรณ  เข็มมี
2. นางสาวชญานิศ  ทวยทา
3. นางสาวฐิติพร  สมพงษ์
4. นายอานนท์  เข็มมี
 
1. นายจิรายุทธ  ประจงค้า
2. นางนงค์นุช  คชา
 
391 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวสุประภา  กิรัมย์
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
392 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงฟาร์ติมา  บุญทา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แท่นนอก
 
1. นางสาววนิดา  ประยูรหาญ
 
393 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายภชพล  พลศรี
2. เด็กชายสิทธิชัย  โชคเฉลิม
3. เด็กชายเอกราช  เตชะคำภู
 
1. นายนพดล  พิทักษ์พล
 
394 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  เงาะเศษ
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
395 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คลังระหัด
2. เด็กหญิงอรวลี  ปลูกชาลี
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายมนัสนนท์  โมครัตน์
2. นายสรศักดิ์  วิโรจน์นานุรักษ์
3. นายสุรเชษฐ์  ทีบัวบาน
 
1. นางสาวจารุณี  หาวิชิต
2. นางพวงพรรณ   สุพิพัฒนโมลี
 
397 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกชมน  คำจำปา
2. นางสาวกนกวรรณ  รอนยุทธ
3. นายกฤติน  มาค้ม
4. นางสาวกัญญ์อรา  ชูแข
5. นางสาวกัลย์กมล  จานนอก
6. นายกิตติภณ  เสนชัย
7. นางสาวจุฑามาศ  คำจำปา
8. เด็กหญิงต้องตา  ว่างเจริญ
9. นายทศพล  พงษ์คำ
10. เด็กหญิงธนพร  ไสวโก
11. นายธีรพันธ์  อ่อนละมัย
12. นายบัญชา  แก้วสารภูมิ
13. นางสาวปิยภรณ์  กิมมะเลิง
14. นางสาวพรสลาลี  อันพิมพ์
15. นางสาวพัชรา  ยอดท่าหว้า
16. นางสาวพาขวัญ  พิริยะ
17. นางสาวพิชรพร  ทะการดี
18. นางสาวมีนทิรา  ชนะพาล
19. นางสาวยุคนธร  เผือกพังเทียม
20. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  พงษ์จำนง
21. เด็กหญิงวรารัตน์  หอมแพงไว้
22. นางสาววริศรา  เปล่งวรรณ์
23. เด็กหญิงวาสนา  พรรณิกา
24. เด็กหญิงวิภารัตน์  เจโคกกรวด
25. นางสาววิมพ์วิภา  พลหนองหลวง
26. เด็กหญิงศศิธร  กว้างทะเล
27. นางสาวศศิธร  พันสวัสดิ์
28. นายศักดิ์ติภูมิ  พงษ์พรรณ์
29. นางสาวศุภมาศ  ธงภักดิ์
30. นางสาวสมฤทัย  เจริญวัย
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลือยศ
32. เด็กหญิงสุธาสินี  แดงสกุล
33. เด็กหญิงอรญา  สีเขียว
34. นายอลงกรณ์  อุ่นอุบล
35. นายอังคาร  พรหมณี
36. เด็กหญิงอาทิตยา  บุษราวงศ์
 
1. นายสุริยา  นาคะพงษ์
 
398 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  พันธ์ฉิม
 
1. นางสาวฐิติรัฐ  แสนเภา
 
399 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา    
400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนเทศบาล2 (เมืองเก่าวิทยา)    
401 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวกานติมา  หมู่สวัสดิ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์
 
402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - - โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา    
403 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  คามตะสีลา
 
1. นายวัชรินทร์  หินประกอบ
 
404 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวณัฐติยา  คุณะจันทร์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สมวงศ์
 
1. นายสุนันท์  กลางพระเนตร
 
405 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพันธิมาศ  จำปาลาด
2. เด็กหญิงอัญชิสา  จุนทะ
 
1. นายสุนันท์  กลางพระเนตร
 
406 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - - โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม    
407 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ปรเะเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - - โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก    
408 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกรรณิกา  หมุนอุดม
2. นางสาวภาควดี  นาทสีเทา
3. นางสาววาธิญา  มอไธสงค์
 
1. นายสุนันท์  กลางพระเนตร
 
409 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวชัญญรัตน์  ฉิมงาม
2. นางสาวอริสรา  เจิรญรักไทย
3. นางสาวอุษณีย์  กระแสบุตร
 
1. นายสุนันท์  กลางพระเนตร
 
410 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายอรรถพล  หล่าบุตรศรี
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เกินชัย
 
1. นายนายทินกรณ์  วิปัสสา
2. นายราชศักดิ์  จัตุรัสตระกูล
 
411 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายชาญวิทย์  ใจดี
2. เด็กชายเดชสิทธิ์  แก้วพรม
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  วงษ์แสง
 
412 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.4 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  คุ้มคง
2. เด็กหญิงปทัยทิพย์  มิตรชอบ
 
1. นายสงบ  ชัยวิเชียร
 
413 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ  กระแจเหิน
2. เด็กชายนพรัตน์  พรมเลิศ
 
1. นายอภิณศักดิ์  อักษรดี
 
414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายพิชิตชัย  จิตรจำนงค์
2. เด็กชายอานนท์  เสนานิคม
 
1. นางสาวจิราพร  ปิวจันทึก
 
415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายจีระพัฒน์  มีวิชา
2. นายมงคลชัย  มีเกษร
 
1. นายสราวุฒิ  ฝ่ายสัจจา
 
416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายภานุสรณ์  น้อยหนู
2. นายอดิศักดิ์  กาลวิบูลย์
 
1. นายวงกฎ  เหง่าชัย
 
417 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายชูศักดิ์  น้อยจีน
2. นายศุภรัตน์  ประจันทศรี
 
1. นายจตุรภัทร  ศรีะรรมมา
 
418 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายสิงหนาท  ไตรเสนีย์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  โพธิ์พิณย์
 
1. นายวัชรากรณ์  เบ้าจันทึก
 
419 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กชายพีระพงค์  เทียนวงค์
2. เด็กชายรณยุทธ  บุญเคหา
 
1. นางสาวฐิติณัฐ  ปรุงชัยภูมิ
2. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
 
420 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  ปาเบ้า
2. เด็กหญิงอาภรณ์  โคตรชาดา
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
421 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงอรทัย   เอื้อเฟื้อ
2. เด็กชายเอกภพ  บรรเทากุล
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
422 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  เม่นเกาะ
2. เด็กหญิงไพริน  บำรุง
 
1. นางสาวฐิติณัฐ  ปรุงชัยภูมิ
2. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
 
423 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นายพุทธิกร  หงษ์ทอง
2. นายสหรัฐ  เคนบัวบาน
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
424 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวพัชริดา  ชัยศิลป์
2. นางสาวราตรี  สีมาวงษ์
3. นายสมภาร  หนูละหาน
 
1. นางสาวฐิติณัฐ  ปรุงชัยภูมิ
2. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
 
425 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวปรียานุช  คำมี
2. นายพงศธร  หงษ์ทอง
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
426 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวธนภรณ์  เกลี้ยงไธสง
2. นางสาวพัฒน์นรี  นิธิรัตนกาญจน์
 
1. นางสาวพิสมัย  ตั้งพงษ์
2. นายราชศักดิ์  ฐานมั่น
 
427 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายคมสัน  เหลื่อมศรีจันทร์
2. นายสัญชัย  ทะเลดอน
3. นายอดุลย์  สกุลรัตน์
 
1. นายณัฑธวัตน์  คลาดโรด
2. นายบุญส่ง   ผาสุขมูล
 
428 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาว อนุชศรา  ทองหล่า
2. นายวานิตย์  แคนสา
3. นางสาวอริสา  ศรีศักดิ์นอก
 
1. นางนพมาศ  ศรีระทัต
2. นายบุญส่ง   ผาสุขมูล
 
429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  ธงภัคดิ์
2. นางสาวสุวิมล  แสงสันเทียะ
 
1. นายอนันตศักดิ์  อำพระวรรณ์
 
430 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายดิษพงษ์  สอนโคกสูง
2. นายสุรศักดิ์  ชัยขุนทด
 
1. นายอนันตศักดิ์  อำพระวรรณ์
 
431 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.66 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวชื่นกมลรัตน์  ศรีภิรมณ์
2. นางสาวสุชาดา  แสงสาคร
3. นางสาวเบญจมาพร  ศรีมงคล
 
1. นางกฤษณา  ญาติสมบูรณ์
2. นางประภาภรณ์  แนวโนนทัน
 
432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวปริชญา  ภิรมย์กิจ
2. นางสาวมณีรัตน์  อุดตมะ
3. นางสาวอมิตรา  ชุมสิงห์
 
1. นางกฤษณา  ญาติสมบูรณ์
2. นางประภาภรณ์  แนวโนนทัน
 
433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายกฤษณะ  มีลักษณะสม
2. เด็กชายกิตติพงศ์  พงษ์จำนงค์
 
1. นางสาวพิสมัย  ตั้งพงษ์
2. นายวฤธ  อุมารังษี
 
434 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายขจรเกียรติ  รวิยะวงศ์
2. นายธีรพล  เสาะแสวง
3. นายพัฒนพล  มุ่งสูงเนิน
 
1. นางกฤษณา  ญาติสมบูรณ์
2. นางประภาภรณ์  แนวโนนทัน
 
435 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวจริยาพร  โม่กลาง
2. นางสาวพรนภา  จิรศรัณยานนท์
3. นางสาวพัชรพร  ไผ่ทอง
 
1. นายวีระศักดิ์  เนียมชัยภูมิ
2. นายเชาว์  เจือกุดขมิ้น
 
436 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวฌานิก  สมสุพรรณ
2. นายสุรเชษฐ์  จันทร์ทาไทย
 
1. นางชนิกา  นราพงษ์
2. นายราชศักดิ์  ฐานมั่น
 
437 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  ไวไธสง
 
1. นางภัทราธร  จำปาพันธ์
 
438 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวรัชดา  เถินมงคล
 
1. นางอัญชลี  บุญเหลือ
 
439 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงทิติมาพร  กองสา
2. เด็กชายนฤเบศร์  นารีจันทร์
 
1. นางขานทอง  ชัยวิเชียร
2. นางสาวจิราพร  บำรุงชัย
 
440 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายณัฐพร  ดำรงค์ไทย
2. นางสาวอาทิตยา  ลอยวงษ์
 
1. นางขานทอง  ชัยวิเชียร
2. นางสาวจิราพร  บำรุงชัย
 
441 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวชฎาพร  เจริญบุญ
2. นายชุพงษ์  อรรณพงษ์
3. นายสมบัติ  เครือผักปัง
 
1. นายสุขสันต์  สมมะโน
2. นายเฉลิม  บุญปลูก
 
442 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายธงชัย  ขอสูงเนิน
2. นายธนวัฒน์  เอมปรากฎ
 
1. นายถาวร  ขึมภูเขียว
2. นายมนตรี  กุลหนองแดง
 
443 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวจิรัญดา  ภูครองตา
2. นายฉัตรมงคล  ทองหล่อ
3. นางสาวศิรินภา  นารีรัตน์
 
1. นางสมใจ  ผลภิญโญ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 
444 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงฐิติมา  นามวิจิตร
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  มีดินดำ
 
1. นายถาวร  ขึมภูเขียว
2. นายมนตรี  กุลหนองแดง
 
445 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายธนยศ  สวัสดิ์ศรี
2. เด็กชายเตชินท์  หมู่ศิริ
 
1. นางสาวจิตรานันท์  เกิ้นโนนกอก
2. นางสาวดวงแก้ว  ประสานศักดิ์
 
446 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  เอมปรากฏ
2. เด็กชายธนวัฒน์  เกิดศิลป์
 
1. นายชัชวาลย์  กาจหาญ
2. นายธีระพงษ์  มะลัยทิพย์
 
447 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. นายชัยณรงค์   เลิศดำรงพันธ์
2. นายพงษ์กฎ  แซ่ลี้
 
1. นายดวงดี  โชติสุภาพ
2. นายมนตรี  กุลหนองแดง
 
448 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. นายพงศกร  พูนขุนทด
2. นายรัฐพล  แขมภูเขียว
 
1. นายธีระพงษ์  มะลัยทิพย์
2. นางสาวสาวิตรี  พิมพ์เมืองเก่า
 
449 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงสุชานาถ  จันริวงษ์
2. เด็กชายอิทธิพล  วงษ์เกษมศักดิ์
 
1. นายชัชวาลย์  กาจหาญ
2. นายธีระพงษ์  มะลัยทิพย์
 
450 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  จิตรสม
2. เด็กหญิงศศิมาพร  เสือเอก
 
1. นางกันยนา  ภักดีนอก
2. นางสาวดวงแก้ว  ประสานศักดิ์
 
451 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวจันทราพร  จงเพียร
2. นางสาวณัฐริกา  เพียรการ
3. นางสาวสุธิดา  ศรีขรปิยาไพร
 
1. นางสาวนิตยา  วรพงศาทิตย์
2. นางสาวสายฝน  เจริญสมบัติ
 
452 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวชนม์นิภา  เข้าใจการ
2. นายธีระพงษ์  ฝาชัยภูมิ
3. นายประดิษฐ์แท่น  บำรุงไทย
 
1. นางสาวกนก  จันทร์ขามป้อม
2. นางหนูลับ  สุขสำราญ
 
453 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายชุติพงษ์  กิ่งกนทา
2. นายศุภการณ์  เพียรขุนทด
 
1. นางสาวดวงแก้ว  ประสานศักดิ์
2. นายบุญเรือง  กิ่งกนทา
 
454 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  สมสาย
2. นางสาววริยา  วงษ์ศิลป์
3. นางสาวอุมา  นาจะหมื่น
 
1. นางสาวระวิวรรณ  ไตรคุ้มดัน
 
455 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวทอฝัน  หาญแท้
2. นางสาวศิริยากร  เข้าใจการ
3. นางสาวศิริลักษณ์  ฝาชัยภูมิ
 
1. นางดารา  หอมวงษ์
2. นายประเสริฐ  บึงอ้อ
 
456 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายเดชาชัย  จันภูทัศ
2. เด็กชายโฆษิต  เต่าโคกสูง
 
1. นายธีระพงษ์  มะลัยทิพย์
2. นายมนตรี  กุลหนองแดง
 
457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายกิตติกร  คิ้วไธสง
2. เด็กหญิงศศิธร  คชสาร
 
1. นายธีระพงษ์  มะลัยทิพย์
2. นางสาวสาวิตรี  พิมพ์เมืองเก่า
 
458 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพล  ปิ่นปั้น
2. เด็กชายอุทัย  ชูชาติ
 
1. นายอนันตศักดิ์  อำพระวรรณ์
 
459 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวกมลภัทร  มาฆะเซ็นต์
2. นายธนาวุฒิ  สุขเข
 
1. นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค์
2. นายสุทัศน์  เพิ่มพูน
 
460 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวชุติมา  ทวีชีพ
2. นางสาวสมฤทัย  โตชัยภูมิ
3. นางสาวอัจฉรา  หล่าสะท้าน
 
1. นายวีรจิต  คุ้มวงศ์
2. นางศิริวัฒนา  คุณปรึกษา
 
461 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นายเอกพล  นิสสัยหาญ
 
1. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
462 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงแสงเดือน  ศรีมาวงค์
 
1. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
463 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  คำภู
 
1. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
464 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  ผลทิพย์โตกุล
2. เด็กหญิงณัฐิดา  ลิ้มพงศกร
3. เด็กหญิงปริมประภา  ชินบุตร
 
1. นางผกามาศ   ร่วมสมุห์
2. นางเสาวนีย์  ผดุงพล
 
465 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รักธรรม
 
1. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
466 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวนิรชา  อบมา
 
1. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
467 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 10 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  เกิดมงคล
2. เด็กชายพัทธพล  เดชสุภา
 
1. นายดนุพล  ดวงวิญญาน
2. นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม
 
468 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นายธนพงษ์  มณีโชติ
2. นายวุฒิไกร  สอนนำ
3. นางสาวอรวรรณ์  โยธิบาล
 
1. นายดนุพล  ดวงวิญญาน
2. นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม
 
469 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขนาแซง
2. เด็กหญิงวรุณดารา  พุงไธสง
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ศรีเจริญ
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางปัญจรัชติ์  สุจำนงค์
 
470 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กชายจักรพงษ์   ทองประภา
2. เด็กชายชัชนันท์  วิชาจารย์
 
1. นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค์
2. นายสุทัศน์  เพิ่มพูน
 
471 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กชายจตุพล  สนิทไทย
2. เด็กหญิงพิชญ์พิศุทธิ์  เพิ่มเติม
 
1. นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค์
2. นายสุทัศน์  เพิ่มพูน
 
472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.66 ทอง 5 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวสุดารัตน์  ญาติพร้อม
2. นางสาวอมรรัตน์  ฤทธิ์จำรูญ
3. นางสาวแคทรียา  หลุ่งเป้า
 
1. นางนิตยา  วันนา
 
473 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววรรณา  อนุแสน
2. นางสาวอริสฎา  จวบสุข
3. นางสาวเจนจิรา   ม่วงศรี
 
1. นายภานุวัฒน์  บุญโสภณ
2. นายอดิศร   บุญโนนแต้
 
474 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปนัดดา  สุดบุญมา
2. นางสาวสุนิสา  คำชีลอง
3. นางสาวอรทัย  บุตรพรหม
 
1. นายภานุวัฒน์  บุญโสภณ
2. นายอดิศร   บุญโนนแต้
 
475 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กชายภานุเดช  ไขเขว้า
2. เด็กหญิงภาวิตา  ปีพันดุง
3. เด็กหญิงแพรพลอย  จำปาเรือง
 
1. นางพรทิวา  ดิษขุนทด
 
476 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นางสาวธิดา  ลาแก้ว
2. นางสาวธิติมา  ชำนาญ
3. นางสาวพรพิมล  ศรีโยหะ
4. นางสาวภาวิณี  เจียงพุดซา
5. นางสาวมนัสวี  ชื่นสบาย
6. นางสาวยุพาพร  ต่อทรัพย์
7. นางสาววงแหวน  แสนกระจาย
8. นางสาววาสนา  ซาเขียว
9. นางสาวสุดารัตน์  ไกรษรศรี
10. นางสาวสุทธิมาศ  รีภูเขียว
11. นางสาวสุปราณี  แฟปประโคน
12. นางสาวอนุตา  บึงอ้อ
13. นางสาวอมรรัตน์  ผายชำนาญ
14. นางสาวอรสา  หมู่หัวนา
15. นางสาวเสาลักษณ์  กองอุดม
 
1. นางสาวนิตยา  เกษชฎา
2. นางสาวภาวดี  วิจิตรจันทร์
3. นางสาวรัตติกาล  ทวีทรัพย์
 
477 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  เดินแปง
2. เด็กหญิงปัทมา  สายคำวงค์
3. เด็กหญิงวารุวรรณ  ชื่นสบาย
 
1. นางพรทิวา  ดิษขุนทด
 
478 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กหญิงรัชฏา  ไม้พิมาย
2. เด็กหญิงเบญมาศ  กุลจำเริญ
 
1. นางตะวัน  กองสูงเนิน
 
479 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นายพงธยศ  เกาแก้ง
2. นางสาวอรทัย  วิสา
 
1. นางตะวัน  กองสูงเนิน
 
480 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  สุขสนิท
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ม้ามงคล
3. เด็กหญิงพิมพา  แสนลา
4. เด็กหญิงลลิตตา  กอเสนาะรส
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีโคตร
 
1. นางตะวัน  กองสูงเนิน
2. นายเกรติศาสตร์  ปัตตะเน
 
481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91.9 ทอง 8 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ป้องสุวรรณ
2. เด็กชายอิทธิพล  อินทร์มณี
 
1. นายเกรติศาสตร์  ปัตตะเน
 
482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 91.37 ทอง 4 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นางสาวปาริชาติ  นาคสีสุก
2. นายปิยวัฒน์  ประดับวงศ์
 
1. นายเกรติศาสตร์  ปัตตะเน
 
483 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กชายนัทธพงษ์  ช่วยขิต
 
1. นายพิทูล  ไชยศิริ
 
484 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กชายอนุพงษ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นายพิทูล  ไชยศิริ
 
485 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กหญิงสุนิตา  หงส์ปัสสา
 
1. นายพิทูล  ไชยศิริ
 
486 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กชายธนพล  แก้ววงศ์ษา
 
1. นายพิทูล  ไชยศิริ
 
487 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กหญิงภัสสร  ดอยชัยภูมิ
 
1. นายพิทูล  ไชยศิริ
 
488 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงวราธิป  กุลเขว้า
2. เด็กหญิงเกวลี  สิงห์กุล
 
1. นางปัณณาส  มงคลเมือง
2. นางสาวปิยะนุช  โทนะหงษา
 
489 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายวราวุธ  ชั้นชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสุชานัน  เมตตาชาติ
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์
2. นางสาวปิยะนุช  โทนะหงษา
 
490 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงปนัดดา  ดีบาล
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เด่นวงศ์
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์
2. นางปัณณาส  มงคลเมือง
 
491 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายกฤษณะ  เสนา
2. เด็กชายชัชวาล  พรหมวิชัย
 
1. นายศิวพันธุ์  ยันตะคุ
2. นายสามารถ  ไตรณรงค์
 
492 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวกัลย์สุดา  ศรีน้ำคำ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  วงษ์จันทึก
 
1. นายศิวพันธุ์  ยันตะคุ
2. นายสามารถ  ไตรณรงค์
 
493 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุดมวงษ์
2. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ป้องขันธ์
3. เด็กหญิงรัตนาำกร  คะเรารัมย์
 
1. นางปัณณาส  มงคลเมือง
 
494 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายชุติพงษ์  หงษ์ทอง
2. นายพัฒนพงษ์  ยวงทอง
3. นางสาวสุภัตรา  จรูญชัย
 
1. นายทองล้วน  อุดมแก้ว
2. นางสาวปัณณาส  มงคลเมือง
 
495 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวปรีญาพร  เกลี้ยงเกลา
2. นายอดิศร  ต่อชาติ
3. นายเฉลิมชัย  ต่อติด
 
1. นายปัญญา  ปลูกชาลี
2. นายสุรศักดิ์  ก่านหงษ์
 
496 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวณัฐชนก  ศรีบุญ
2. นางสาวมิรันตรี  หงษ์ไทย
3. นางสาวอรนิสา  หาทอง
 
1. นายสมัย  ประจวบสุข
2. นายเจริญ  ภูมิประภาส
 
497 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายจีรายุทธ  จันคำ
2. นายนายฉัตรชัย    เขียวเลียง
3. นายนายอภิสิทธิ์  ชื่นนาเสียว
4. นายรณชัย   กำเนิดพรม
5. นายอภิสิทธิ์  มุกดาหาญ
6. นายอรรถชัย  คำหอม
 
1. นางพงศ์โศภิต  วงศ์ปรเมษฐ์
2. นางสุวณี  พรหมมายนต์
 
498 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฝาชัยภูมิ
2. เด็กหญิงหยดเทียน  ขันธะรักษ์
 
1. นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ
2. นายวัชรินทร์  ไมตรีแพน
 
499 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วงศ์คำสิงห์
2. เด็กหญิงพรรณิพา  พรมศิริ
 
1. นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ
2. นายวัชรินทร์  ไมตรีแพน
 
500 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนิตยา  ขวัญสวัสดิ์
2. นางสาววรรณิศา  แนวลอย
3. นางสาววินัดดา  แนวลอย
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
 
501 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายพรเทพ  พรมมา
2. นางสาวศิรินันท์  เพิ่มศรี
3. นายอภิวัฒน์  คำมุงคุณ
 
1. นางสมพิศ  ทิพย์สุนา
2. นางสัมฤทธิ์  ผดุงชีพ
 
502 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายธนวัฒน์  หิรัญอร
2. นางสาวลัดดาวัลย์  นิ่มพิลา
3. นายอิสระ  กำเนิดจอก
 
1. นางชนานันท์  ทองแสง
2. นางสิวาภรณ์  พรหมรักษ์
 
503 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  วรวงษ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ต่ายนอน
3. เด็กหญิงอารีญา  ชำนาญ
 
1. นายสรกฤช  ฆารโสภณ
2. นางสุภาพร  พร้าเพรียง
 
504 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  อัธยาศัย
2. เด็กชายยุทธนากร  สุริยัน
 
1. นายธานี  ปิยวรากร
2. นางเยาวภา  นพคุณ
 
505 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกนก  แจ่มใสดี
2. เด็กหญิงเมธ์ดาลิน  ชำนาญไพร
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์  กาญจนสุวรรณ
2. นายสันติภาพ  เอนสันเทียะ
 
506 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กชายจิตติพงศ์  เคียงจัตุรัส
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  คำภีระ
 
1. นายสราวุฒิ  ชาลีเครือ
 
507 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กชายรุทธิพงษ์  มิ่งขวัญ
2. เด็กชายสุธีรวัฒน์  ดวงประทุม
 
1. นางสาวพรพรรณ  กาฬปักษิณ
 
508 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กชายชาญณรงค์  คำภีระ
2. เด็กชายณัฐพล  กุลประจวบ
 
1. นายสราวุฒิ  ชาลีเครือ
 
509 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวรุ่งอรุณ  สอนจำนงค์
2. นางสาวอริษา  นิ่มเพ็ง
 
1. นายสราวุฒิ  ชาลีเครือ
 
510 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นายจักรพล  ใสแสง
2. นายอลงกรณ์  ขจรวงศ์
 
1. นายสราวุฒิ  ชาลีเครือ
 
511 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายเรือเอก  วรรณพงษ์
 
1. นายจักรพันธ์  ญาณะนันท์
 
512 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายขจรศักดิ์  ไชยดี
 
1. นายจักรพันธ์  ญาณะนันท์
 
513 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวชาลิสา  แก้วบุรี
2. นายพัฒนา  ทวีชาติ
3. นายวุฒิชัย  ทวีชีพ
 
1. นายจักรพันธ์  ญาณะนันท์
2. นายยุทธศักดิ์  ลุมไธสงค์
 
514 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวปภัสวดี  สุุวรรณทอง
2. นางสาววธัญญา  ประยูรหาญ
3. นายสถิตย์พร  จงมีเสร็จ
4. นางสาวสุชาสินี  ครองเคหา
5. นายอภิชาติ  จินดามาตร
6. นายเกียรติศักดิ์  หิรัญคำ
 
1. นางนิตยา  ลาเหลา
 
515 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวกิตติมา  พวกดอนเค็ง
2. นางสาวสุพัตรา  ประจันนวล
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์  กาญจนสุวรรณ
2. นางเยาวภา  นพคุณ
 
516 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงสุทิชา  ประชามอญ
 
1. นางกฤษณา  นิลบรรต
2. นางธนันท์ลดา  ชาติขยัน
 
517 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวชนิสรา  ประสมเพชร
2. นางสาวญามิตา  นรมาตย์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เมตตา
2. นายธานี  ปิยวรากร
 
518 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายธีรพันธ์  ประชามอญ
2. นายนนทชัย  หลานวงษ์
3. นายนิติพงษ์  จารีย์
 
1. นายภูธเรศ  เงาะเศษ
2. นายสมบูรณ์  โลนะลุน
 
519 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายจอมไตร  ชาลีเขียว
2. นางสาวจิระภา  ขาวหนู
3. นางสาวนงลักษณ์  แจ่มใสดี
4. นายพลพิชัย  ล้านภูเขียว
5. นายพิพัฒน์  มะโนศรี
6. นายอนุพงษ์  พลลม
 
1. นางธารินี  อยู่มาก
2. นางนิตยา  คำยาง
3. นางเยาวภา  นพคุณ
 
520 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายปรีชา  ศรีหาวัตร
2. นางสาวปิติยพร  มุนนท์
3. นางสาวเกษราภรณ์  หมั่นการ
 
1. นางธารินี  อยู่มาก
2. นางนิตยา  คำยาง
 
521 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์ดา  มาลี
2. เด็กชายอภิสิทธ์  หวังเจริญ
 
1. นายจิระพันธ์  นาเจริญ
 
522 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นายกิตติกุล  วรวิเศษ
2. นายเรืองฤทธิ์  เรียงไข
 
1. นายจิระพันธ์  นาเจริญ
 
523 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 4 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  มาชัยภูมิ
2. เด็กหญิงนุชราต์  สิมมาวงษ์
 
1. นายจิระพันธ์  นาเจริญ
2. นางสาวจุฑามาศ   สีหาแสน
 
524 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรา  หมวดคำ
 
1. นางสมพร  มลิทอง
 
525 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  อ่อนสกุล
 
1. นางสมพร  มลิทอง
 
526 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กชายอนาวิน  โม้แก้ว
 
1. นางสมพร  มลิทอง
 
527 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวจิราพร  พรมทา
2. นางสาวรัชนีกร  โม้แก้ว
 
1. นางสมพร  มลิทอง
 
528 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายธีระวุฒิ  หาญเวช
 
1. นายประเสริฐศักดิ์   ธีรกุล
 
529 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  แดงประคำ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  ธีรกุล
 
530 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจณา  รักษากุล
2. เด็กหญิงคมคาย  คณาภักดิ์
 
1. นางกนกภรณ์  บุญคุ้ม
2. นางวรรณสุดา  ยุทธวิชัย
 
531 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นายชัยณรงค์  ตั้งวงษ์
2. นายศรายุทธ  หมู่ไพบูลย์
 
1. นางวรรณสุดา  ยุทธวิชัย
2. นายเอกพล  อยู่ภักดี
 
532 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายฉลองชัย  สุริย์
2. เด็กชายณัฐพล  สารยศ
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  นวลงาม
4. เด็กหญิงวนิดา   นนตะโส
5. เด็กหญิงศศิธร  สาวก
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญทัน
 
1. นางอุทัยวรรณ  แกมคำ
 
533 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายณัชนนท์  นิรัตนพงษ์
2. นายวงศ์วิวัฒน์  กรินสูงเนิน
3. นายวราวุธ  วรรณชาติ
4. นายศิกดิ์สิทธิ์  ยอดโสดา
5. นายอดิสร  สุพรรณพงษ์
6. นายอนุชา  ชาวิชัย
 
1. นางอุทัยวรรณ  แกมคำ
 
534 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลรัตน์
2. เด็กหญิงปณัฐดา  จอกสูงเนิน
3. เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วแกมทอง
 
1. นางพัชนี  ทองเจริญ
 
535 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายชลากรณ์  ครองยุทธ
2. นายสราวุฒิ  กองแก้ว
3. นางสาวสิรินาถ  ภิรมย์กิจ
 
1. นายภูมิศักดิ์  กรินสูงเนิน
 
536 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาววัลลภา  จำนงบุญ
 
1. นางรำพรรณ  บำรุงสวัสดิ์
 
537 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาววิไลพร  กมลสมภพ
 
1. นายภัคพล  โสวิชัย
 
538 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงจิรันทนิน  มีสัตย์
2. เด็กหญิงฉันทนา  สวัสดิ์วงษ์
3. เด็กหญิงดรุณี  ทองชาลี
 
1. นายสมัย  ประจวบสุข
2. นายเจริญ  ภูมิประภาส
 
539 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายคมศิลป์  สมีงาม
2. เด็กหญิงปนัดดวรรณ  เกตุพิบูลย์
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
2. นางสาวสุดารัตน์  กำเนิดบง
 
540 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เรณคำมี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงสุภาพร  พงษ์จันทร์
 
1. นางญาณภัทร  ครองถิ่น
2. นางสาวณัฐพร  ดำรงชาติ
 
541 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายฐานิศวร์  ก้องเกียรติสิริ
2. นายณัฐพล  เจตกาลบุญชู
3. นางสาวนิชนันท์  สุขรมย์
 
1. นางกมลณัท  คลังเงิน
2. นางสาวรุ่งระพิน  วงศ์อินตา
 
542 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพลอย  นามนมตรี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  กำเนิดบง
 
543 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวภาวิณี  งามผ่อง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  กำเนิดบง
 
544 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.93 ทอง 6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ต่อเงิน
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
545 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 7 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายเทวัญ  เมืองแสน
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
546 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายพลวัต  เกิดถาวร
2. เด็กหญิงวันวิวา  สมจิตร
 
1. นางนิภานันท์  นันทิประภา
 
547 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิมพ์ประพัฒน์  บำรุงเมือง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  โขมะพันธ์
 
1. นางกุลนันทน์  ตาศรี
2. นายวิทวัช  ตาศรี
 
548 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชากร  ดอนเป๊ะ
 
1. นายสิงหา  ครบุรี
 
549 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวอรพรรณ  จูมศิลา
 
1. MissGuan  Lifen
 
550 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวันวิสา  กันยาเถื่อน
2. เด็กหญิงอาริษา  ศรีทอง
3. เด็กหญิงเพชรรัตนดา  จันทร์คง
 
1. นางสาวจิรัชฌา  จุตะโน
2. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์
 
551 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 81.2 ทอง 4 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุกัญญา  จำรัสวงค์
2. นางสาวสุภาวดี  แขมภูเขียว
3. นางสาวอัญมณี  ศักดิ์กุนันท์
 
1. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์
2. นางสาวอำพร  ฟ้าห่วน
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93.46 ทอง 9 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ชานนท์เมือง
2. เด็กชายศุภลักษณ์  เกตแก้ว
 
1. นายดนุพล  ผันผาย
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 95.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกนกพร  ประดิษฐ์
2. นายณัฐพงษ์  ปลื้มชาติ
 
1. นายดนุพล  ผันผาย
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวณัฐมล  ศรีวงษ์ชัย
2. นางสาวธนนันท์  ราคาแพง
3. นางสาวปริณาร์  ขอมีกลาง
4. นางสาวยุพิน  แฝกโคกสูง
5. นางสาวรัตติญา  รักษาพล
6. นางสาวศุนิภาวรรณ์  คำโฮง
7. นางสาวอภิญญา  แสนบุญศรี
8. นางสาวอมรรัตน์  พาลี
9. นางสาวเจนจิรา  ราชวงศ์
10. นางสาวแพรพลอย  มีศรี
 
1. นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี
 
555 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองภู
2. นางสาวกุลธิดา  คุ้มบุตรดี
3. นายชัยมงคล  พลฉิมพลี
 
1. นายชวลิต  บอขุนทด
 
556 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายวชิราวุธ  สุพัง
 
1. นายชวลิต  บอขุนทด
 
557 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายชัยพร  สิงห์หา
 
1. นายชวลิต  บอขุนทด
 
558 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  โคตรมา
 
1. นายชวลิต  บอขุนทด
 
559 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายทุ่งสิทธิ์  ศรีบุรินทร์
 
1. นายชวลิต  บอขุนทด
 
560 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวแจ่มจันทร์  คำปัด
 
1. นายชวลิต  บอขุนทด
 
561 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายเทวัญ  เมืองแสน
 
1. นายคมสันย์  วรรณจักร์
 
562 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.75 ทอง 4 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปิยะพร  โสดากัน
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
 
563 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง 6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวภาวิกา  อินอุ่นโชติ
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
 
564 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายสิทธิศักดิ์  แดงวิจิตร
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
 
565 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกฤษณรงค์  ชิงชัยภูมิ
2. เด็กชายคมศิลป์  สมีงาม
3. เด็กหญิงปัทมาวดี  สีหาบุตร
4. เด็กหญิงปานทิพย์  นามโพธิ์
5. เด็กหญิงศิริญญา  บัวสระ
6. เด็กชายสนันท์  บุญขัน
7. เด็กหญิงสุภาวดี  สีประสม
8. เด็กชายอนุชา  โกพิมาย
9. เด็กหญิงเกวลิน  ภูพวงสี
10. เด็กชายเหมราช  ลำพึง
 
1. นายคมสันย์  วรรณจักร์
2. นายพิชิตชัย  ลามะให
3. นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ
 
566 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายคมศิลป์  สมีงาม
2. นายจักรพันธ์  โนนฤาชา
3. นางสาวตันหยง  สายจันทึก
4. นายทินกร  วินิจ
5. นางสาวนัยนา  ไชยลอด
6. นางสาววาสนา  ดาสุขัง
7. นายศราวุฒิ  มุขอาษา
8. นางสาวสุพัตรา  บุตตะเขียว
9. นางสาวสุมาลี  บุรารัก
10. นายเสกสรร  โนนฤาชา
 
1. นายคมสันย์  วรรณจักร์
2. นายพิชิตชัย  ลามะให
3. นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ
 
567 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกฤษณรงค์  ชิงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  สวนห้วยไผ่
3. เด็กชายทินกร  วินิจ
4. เด็กหญิงปัทมาวดี  สีหาบุตร
5. เด็กหญิงพรรณิภา  ศรีวิสุทธิ์
6. เด็กหญิงพัชรี  มาสิงห์
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คงศิลา
8. เด็กชายวีระชาติ  ประเสริฐ
9. เด็กหญิงศิริญญา  บัวสระ
10. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พลพวก
11. เด็กชายสนันท์  บุญขัน
12. เด็กชายอนุชา  โกพิมาย
13. เด็กหญิงอรอนงค์  คำขุนทด
14. เด็กหญิงเกษรา  ภูพวงสี
15. เด็กชายเหมราช  ลำพึง
16. เด็กหญิงโชษิตา  สุพรรณ์
 
1. นายคมสันย์  วรรณจักร์
2. นายประดิษฐ์  คำชา
3. นายพิชิตชัย  ลามะให
4. นายสุเทพ  ทิพโชติ
5. นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ
 
568 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัลยา  พงษ์สะพุง
2. นางสาวกำไร  แซงลำ
3. นายจักรพันธ์  โนนฤาชา
4. นางสาวจิราภรณ์  หอมหวล
5. นายทินกร  วินิจ
6. นางสาววรรณิศา  ภูมิชัยสิทธิ์
7. นางสาววาสนา  ดาสุขัง
8. นายวีระชาติ  ประเสริฐ
9. นางสาวศิริพร  ชานนท์เมือง
10. นายสนันท์  บุญขัน
11. นางสาวสุดารัตน์  เจียชาลี
12. นางสาวสุพัตรา  บุตรเขียว
13. นางสาวสุวนันท์  เพ็งปัญจ่า
14. นายอนุชา  โกพิมาย
15. นางสาวเจนจิรา  สมบัติ
16. นายเสกสรร  โนนฤาชา
 
1. นายคมสันย์  วรรณจักร์
2. นายพิชิตชัย  ลามะให
3. นางวรรณภา  ทิพโชติ
4. นายสุเทพ  ทิพโชติ
5. นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ
 
569 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงดาวเรือง  แสงจิต
2. เด็กชายน้ำมนต์  เหล่าสงคราม
3. เด็กหญิงภารดี  ศรีตะ
4. เด็กหญิงศรีสุดา  บำรุงเมือง
5. เด็กหญิงสุนิศา  เม้ามีสี
6. เด็กหญิงโสรญา  ตุ้ยไธสงค์
 
1. นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ
2. นายประดิษฐ์  คำชา
 
570 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.71 ทอง 5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิกุล  เจริญจิตร์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ด้นประดิษฐ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คงโนนกอก
 
1. นางสาววนิดา  คงด้วง
2. นายสุนันท์  กอโพธิ์ศรี
 
571 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพิมทอง  แผ่นน้อย
2. นางสาววิชฎา  แย้มฎากา
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  ดวงจันทรา
 
1. นางสาววนิดา  คงด้วง
2. นายสัญญา  ดาบุตร
 
572 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ทองม่วง
 
1. นางสาววรรณลี  พูลสวัสดิ์
 
573 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายณัฐพงษ์  ปีแหล่
2. นายยุทธภูมิ  น้อยตา
3. นางสาวสุภาพร  คำภาว์
4. นางสาวเบญจวรรณ  แสงโสดา
5. นางสาวเบญจวรรณ  อันชัน
 
1. Mr.Eric  Estrem
2. นางประไพ  มีแก้วรัตนกุล
 
574 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  โสมขุนทด
2. เด็กหญิงสายธาร  แก้วสุพรรณ
3. เด็กหญิงสุกีดา  อ๋องสีลา
 
1. นางไสว  หิตาพิสุทธิ์
 
575 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวคุลิกา  พ้องงูเหลือม
2. นางสาวณัฐกาญจน์  เขียวปาน
3. นางสาวเบญจารุวัน  มีกำปัง
 
1. นางสาววันวิษา  คำจันดา
2. นายเอกชัย  เลิศบัวบาน
 
576 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวนิภาพรรณ  ตอบสันเทียะ
2. นางสาววรรวิษา  จันทร์มา
 
1. นางสาววันวิษา  คำจันดา
2. นายเอกชัย  เลิศบัวบาน
 
577 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวนนทิชา  โยโส
 
1. นางสาวศิริสรณ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
578 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวจุฑานันท์  สุทธาภรณ์
2. นายชัยนิยม  เกิดผล
 
1. นายภานุวัฒน์  เบ้าลี
2. นายสวพล  ภิรมย์กิจ
 
579 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวดวงแก้ว  บุบผานัง
2. นางสาวบุญยืน  พิมพา
3. นางสาวสุปาณี  ฉายเพชร
 
1. นางทิพย์ถาวร  ทับอมรศิริ
2. นางปภาวรินทร์  ศรีจำปา
 
580 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  แสงศรี
2. นางสาวพรทิพา  บุญรัตน์
 
1. นางทิพย์ถาวร  ทับอมรศิริ
2. นางปภาวรินทร์  ศรีจำปา
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวนนทิชา  โยโส
 
1. นางอาภรณ์  กิติพันธยาพร
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 88.78 ทอง 9 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวนุชรินทร์  ทองแม้น
2. นายวิชชากร  ฤทธิ์จรูญ
 
1. นางสุวณี  ปิ่นประเสริฐ
2. นางอาภรณ์  กิติพันธยาพร
 
583 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวภาวิณี  ปรีดารัตน์
2. นางสาววิริญา  มอญจัตุรัส
3. นางสาวศิริพร  คัดวงษ์
 
1. นางสาวฤทธิ์ศญา  ชาบำเหน็จ
2. นางสาวศิริสรณ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
584 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวทิพย์สุดา  สิงห์โคตร
2. นางสาวปัทมวรรณ  ปราบคะเชน
3. นางสาวสุจารี  คุ้มบัวบาน
 
1. นายชัยพงศ์  ฤทธิ์ขจร
2. นายดุลย์  สีมา
 
585 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายสุภกิจ  โพธิ์ไทรย์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทรุกขา
 
1. นายสมรรถ  เอี่ยมพานิชกุล
2. นางสุพัตรา  วงศ์เกียรติขจร
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  แฝงสวรรค์
2. เด็กชายปฏิยุทธิ์  ชาคาร
3. เด็กหญิงอนุสรา  กองหล้า
4. เด็กหญิงอโนมา  นราพงษ์
5. เด็กหญิงเกวลี  เลขขำ
 
1. นางดวงนภา  ดวงสาพล
2. นางรำไพ  ชนะจอก
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายจิรวัฒน์  จันทร์กระจ่าง
2. นางสาวณัฐริกา  สายทอง
3. นางสาวปลิตา  เชื้อเมืองพาน
4. นายภัทรพล   บำรุงเชื้อ
5. นางสาวสกุลรัตน์  ประจัญฤทธิ์
 
1. นางบังอร  มาฆะเซ็นต์
2. นางสาวพัชรียา  ข่าทิพย์พาที
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง 5 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กชายวันชัย  เริงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  ละลมชัย
 
1. นางรำไพ  ชนะจอก
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 94.8 ทอง 6 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวบุษบากร  รอญศึก
2. นายวุฒิพงษ์  คะชา
 
1. นางรำไพ  ชนะจอก
 
590 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวกนกนาฎ  เมฆคุ้ม
2. นางสาววนิดา  บุญโนนแต้
3. นางสาววิชุดา  เพิ่มศรี
 
1. นางชนานันท์  ทองแสง
2. นางสายสมร  มาฆะเซ็นต์
 
591 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวชิณณิฌา  ภูมิเจริญวัฒนา
2. นายรัฐศิลป์  มงคลชัย
3. นางสาวศิรดา  ชาวบัวขาว
 
1. นางปิยะนาถ  กวางชี
 
592 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายสวัสดิ์พงษ์  พรรษา
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
593 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวอารีรัตน์  ยวงทอง
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
594 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายกลเดช  ชาติมนตรี
2. นายกษิดิศ  บรรจงลักษณ์
3. นางสาวจิตราวิญ  ชนินกุล
4. นางสาวญาณินท์  สิงห์กุล
5. เด็กหญิงณัฐพร  กิจวาส
6. นายทศพล  เสี่ยงบุญ
7. นายพงษ์พันธ์  ชัยจร
8. นางสาวพรรธิภา  ทับเสถียร
9. นางสาววิไลพร  กมลสมภพ
10. นายสวัสดิ์พงษ์  พรรษา
11. เด็กชายองอาจ  จารนัย
12. นางสาวอารีรัตน์  ยวงทอง
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
595 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาววิไลพร  กมลสมภพ
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
596 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงอังสุมา  เกียรตินอก
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
 
597 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.75 ทอง 4 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุกัญญา  จำรัสวงษ์
 
1. นายคมสันย์  วรรณจักร์
 
598 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทองจำรูญ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญเกื้อ
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แก่นยางหวาย
 
1. นางชนานันท์  ทองแสง
2. นางเสริมศรี  บุญเกื้อ
 
599 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 91.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จุลชีพ
2. เด็กชายประดิษฐ์  กระจ่างวงษ์
3. เด็กชายรังสิมันต์  ถนอมศักดิ์
 
1. นายทวีศักดิ์  พงศ์ด้วง
2. นางพรทิพย์  พงศ์ด้วง
 
600 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาววิไลพร  กมลสมภพ
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
601 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายกรกฎ  สัมมาพล
2. นางสาวขวัญกมล  พรมผล
3. นางสาวจริยา  จรัสศรี
4. นายจิรายุ  ที่รักษ์
5. นางสาวชฎาพร  เลิศมะเลา
6. นางสาวชไมพร  ดำรงค์ภูมิ
7. นางสาวฐิติมา  ภุมภาว์
8. นายณัฐกร  ป้องชาลี
9. นางสาวณัฐปรียา  เพชรศร
10. นางสาวดาราพร  โลมะบุตร
11. นางสาวธารารินทร์  แก้วไพร
12. นางสาวนรินธร  แคเขว้า
13. นายนิวัฒน์  ไชยพิมพ์
14. นางสาวประภัสสร  คำบอนพิทักษ์
15. นางสาวปวีณา  ใยโนนตาด
16. นายพีรพล  ชัยสี
17. นางสาวภาวินีย์  เกตุทอง
18. นางสาวรลิตา  มิตรชอบ
19. นายวรฉัตร  จารนัย
20. นายวัชรพงษ์  แนวโนนทัน
21. นางสาววิภา  จินดาดวง
22. นายศราวุฒิ  เหลาหวายนอก
23. นางสาวสุวิมล  ชัยเขว้า
24. นางสาวอภัสนันท์  รวมชัยภูมิ
25. นางสาวอมรรัตน์  อำภาวงค์
26. เด็กหญิงอรุณพร  มวลชัยภูมิ
27. นางสาวเกตุวดี  ศรีชัยมูล
28. นางสาวเมริสา  ศรีกุศล
29. นางสาวเสาวภา  ใสแสง
30. นายแมน  เด่นพงษ์
 
1. นายปรัชญา  ต่อสกุล
2. นางปิยะนาถ  กวางชี
3. นายพิชิต  กิจวาส
4. นายวศิน  ทองสาย
5. นางอังคนา  หล่ออรุโณทัย
 
602 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวยุวธิดา  วงษ์ชู
2. นางสาวอาทิตยา  ใจเร็ว
3. นางสาวเกศสินี  วิชัยกุล
 
1. นางสาววาสนา  นาเสถียร
2. นางสาวเมธาพร  บุญสมัย
 
603 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวปวีณา  วงษ์เฟื่อง
2. นางสาวพรพิมล  ศรีเมืองกลาง
3. นางสาวสุธิดา  แสนฤาชา
 
1. นางสาวระวิวรรณ  ไตรคุ้มดัน
2. นางอมรรัตน์  เกษมใจ
 
604 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.66 ทอง 6 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงเกวริน  ธรรมชัยภูมิ
 
1. นางสมหวัง  บำรุงพันธุ์
 
605 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 8 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวนันท์นภัส  ป้องโส
 
1. นางสุนทนา  สุขเข
 
606 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แก้วสุพรรณ
 
1. นางกนิษฐ์  จอมศรีกระยอม
 
607 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.33 ทอง 4 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวอัจฉรา  สายทองคำ
 
1. นางสุนทนา  สุขเข
 
608 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กชายธนากร  สุวรรณกาล
 
1. นางนงเยาว์  บานฤทัย
 
609 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวกรกนก  บุญปอง
 
1. นางเสาวลักษณ์  ทวีเิงิน
 
610 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิรติกาญจน์  ก้องเกียรติสิริ
2. เด็กหญิงวิสาขา  ถนอมชาติ
 
1. นางนงเยาว์  บานฤทัย
2. นางสายสมร  มาฆะเซ็นต์
 
611 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีบูพิมพ์
2. นางสาวธณัฐฐา  ดื่มโชค
 
1. นางสุนทนา  สุขเข
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิ  สุขเข
 
612 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงวรารักษ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวปัทมาพร  บำรุงภักดิ์
 
613 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายคุณากร  รักตลาด
2. นายณัฐพล  ยังจัตุรัส
3. นายไพรัตน์  หวังเอื้อกลาง
 
1. นายศุภัชกร  มีชำนาญ
2. นายสมเกียรติ   เชิดชูณรงค์
 
614 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายจิตริน   เตื่อยโยชน์
2. เด็กชายศิริพงศ์   กอบัว
 
1. นางสาวจีรนุช  พิมพ์ทวด
2. นายโกมิน  ภิรมย์ชม
 
615 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวัลย์  ทับกลาง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชนิลกุล
3. เด็กหญิงมิ่งกมล  ฉิมวัฒน์
4. เด็กหญิงวรนุช  พันขุนทด
5. เด็กหญิงสงกรานต์  ทองพร
6. เด็กหญิงเจนจิรา  งามสันเทียะ
 
1. นางนงเยาว์  ภูวดลทัศไนย
2. นางอุไรรัตน์  กำเนิดจอก
 
616 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์   ธนะศรี
2. เด็กหญิงสุธิดา   ก้อนมณี
 
1. นายพิเชษฐ  คงสตรี
 
617 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์   ลาภเกิด
2. นางสาวนรินทร์ทิพย์  อึ้งเส็ง
3. นายมนตรี  ภู่ประกิจ
4. นางสาววาสนา  ตะกิ่มนอก
5. นางสาววิจิตรา  ฝอดสูงเนิน
6. นางสาวสปรียา   สอนฮุ่ง
 
1. นางนงเยาว์  ภูวดลทัศไนย
2. นางอุไรรัตน์  กำเนิดจอก
 
618 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภาวดี  พัฒมณี
2. เด็กหญิงวาสิณี  เหงขุนทด
 
1. นางละมุลเพ็ชร  พิมพ์วงศ์
 
619 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนุจรี  มาซา
2. เด็กหญิงอรนภา  วรจิตสกุลชัย
3. เด็กหญิงอาภัสรา  บุตรจันทร์
 
1. นางสิริพร  มงคลกำธร
 
620 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายณรงค์ฤทธิ์   ยอดบรรเทา
2. นายภิเษกสิทธิ์   มาลาย
 
1. นางละมุลเพ็ชร  พิมพ์วงศ์
2. นายโกมิน  ภิรมย์ชม
 
621 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.6 ทอง 5 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมัฎฐินี   ก้อนภูธร
2. เด็กหญิงแพรววนิต   มาลาย
 
1. นางสาวจีรนุช  พิมพ์ทวด
2. นางละมุลเพ็ชร  พิมพ์วงศ์
 
622 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทอมมัส
2. เด็กหญิงดุชฎาภรณ์  เชิดเขว้า
3. เด็กหญิงยศวิภา  คำหมาย
 
1. นายสมส่วน  ใจจันทึก
 
623 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายณรงฤทธิ์   บริบูรณ์
2. นายวีรพล  อัดกลาง
3. นายสุวิทย์  ดีอุดม
 
1. นายพรมวิทย์  กำเนิดจอก
 
624 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณล  เกิ้นโนนกอก
2. เด็กหญิงธิดาพร   พิกุลทอง
 
1. นางสาวจีรนุช  พิมพ์ทวด
2. นางละมุลเพ็ชร  พิมพ์วงศ์
 
625 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงวรรณภา  ชูสำโรง
3. เด็กหญิงอมรพันธ์  แก้ววิชัย
 
1. นางสิริพร  มงคลกำธร
 
626 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายธีรวัฒน์   ก้านค้างพลู
2. นายอานุวัฒน์  เทียมรัตน์
 
1. นายพิเชษฐ  คงสตรี
 
627 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฉัตรลดา   บำรุง
2. เด็กหญิงณัฐริกาญจน์    รักตลาด
3. เด็กหญิงปารวัณ   คำภีระ
 
1. นางละมุลเพ็ชร  พิมพ์วงศ์
 
628 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวจิตพร  วาวตะคุ
2. นางสาวปาลิดา  ม่วงเสม
3. นายวรพงศ์  สินสิงห์
 
1. นางสาวจีรนุช  พิมพ์ทวด
2. นายโกมิน  ภิรมย์ชม
 
629 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายจาตุรนต์   มงคลศิริ
2. นายธนวิชญ์    วรรณพงษ์
 
1. นางละมุลเพ็ชร  พิมพ์วงศ์
2. นายโกมิน  ภิรมย์ชม
 
630 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ชูยงค์
2. เด็กหญิงอารียา  ปิยะวงศ์
 
1. นางพรทิพย์  ค้ำยาง
 
631 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.14 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญา  โคตรรักษ์คำ
2. เด็กหญิงสุจิตราพรรณ  ฦาชา
3. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  ซุยมาเมือง
 
1. นางสาวระวิวรรณ  ไตรคุ้มดัน
 
632 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พรหมนาเสียว
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรหมนา
3. เด็กชายอนาลัส  หาชัยภูมิ
 
1. นางชนานันท์  ทองแสง
2. นางเสริมศรี  บุญเกื้อ
 
633 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 92.09 ทอง 15 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายจักรพงษ์  สามหมอ
2. นางสาวศศิภา  ฦาชา
 
1. นางพรทิพย์  ค้ำยาง
 
634 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายอนันดา  วงษ์สูงเนิน
2. เด็กหญิงอรสา  พัสกา
 
1. นางสาวจินตนา  อภัย
2. นางนิตยา  แพงคำดี
 
635 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 94.71 ทอง 7 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวจีรนันท์  จันหมื่นไวย
2. นายสุรเชษฐ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวจินตนา  อภัย
2. นางนิตยา  แพงคำดี
 
636 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวปิยนันท์  บำรุงหมู่
2. นางสาวเรวดี  ชาวพิมาย
 
1. นางวิไลลักษณ์  สารีสาย
 
637 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวอรญาณี  ต่อโชติ
 
1. นางเจรียงพร  อาจประจันทร์
 
638 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนิกาญน์  สมโภชน์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  เอื่่ออิฐผล
3. เด็กหญิงสุนิตย์  ชัยจำรัส
 
1. นางสุนทนา  สุขเข
2. นางเสาวลักษณ์  ทวีเิงิน
 
639 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีสุข
2. นางสาวรัตนากาญจน์  พรหมมินทร์
3. นางสาววิภาดา  กุลสุวรรณ
 
1. นางสุนทนา  สุขเข
2. นางเสาวลักษณ์  ทวีเิงิน
 
640 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวณัชชา  เพียรขุนทด
2. นายธีระวัฒน์  กรีชาลี
3. นายฤกษ์ดี  แก้วน้อย
 
1. นางสาวดวงแก้ว   ประสานศักดิ์
2. นางหนูลับ  สุขสำราญ
 
641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายอรุณชัย  ลาลุน
 
1. นางลำดวน  แสงวิหค
 
642 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 80.95 ทอง 5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวสุภารัตน์  นึกชัยภูมิ
2. นางสาวเกษราภรณ์  กองแก้ว
3. นางสาวเจนจิรา  อ้อนอุบล
 
1. นายธิติพงษ์  สีขาว
2. นางสินีนาฏ  อ้วนสา
 
643 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงกนกกร  กายชัยภูมิ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  วงษ์คำพัน
3. เด็กหญิงจิตินันท์  จรุงพันธ์
4. เด็กหญิงณัฐกมล  หาญจำปา
5. เด็กหญิงวาทินี  ทิสันเทียะ
6. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ถนอมสัตย์
 
1. นางสุภาพร  ถิ่นชีลอง
 
644 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงบุษกร  สีทอง
2. เด็กหญิงบุษบา  วุฒิชัยภูมิ
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  ร่วมกระโทก
2. นางสาวณัฐธิดา  วงศ์สุรศิลป์
 
645 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  อาจสุข
2. เด็กชายสุขสันต์  มีเค้า
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  ร่วมกระโทก
2. นางสาวณัฐธิดา  วงศ์สุรศิลป์
 
646 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวนิตยาพรรณ  ชัยชะนะ
2. นางสาวพุทธิดา  ไตรยศ
 
1. นายวรัญญู  นันทกุล
2. นายสายัณห์  จ่าทัน
 
647 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นายพีระพงษ์  พรมโคตร
2. นายสุรักษ์  รักษ์มณี
 
1. นายวรัญญู  นันทกุล
2. นายสายัณห์  จ่าทัน
 
648 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจา  เตยพุฒซา
 
1. นางสาวอนงค์  สิงห์สนั่น
 
649 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวอัญชลี  บุญเที่ยง
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน
 
650 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวทิมพิกา  วงศ์ใหญ์
2. นายภานุพงศ์  วรรณพงษ์
 
1. นายจักรี  ฦาชา
2. นายเฉลียว  ผิวเผื่อน
 
651 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวดวงตา  ทุบพุดซา
2. นางสาวสุดารัตน์   ปัทนาถา
 
1. นางอารีย์  นาสะอ้าน
 
652 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  หอพิกลาง
2. นางสาวกาญจนา  แก้วยอดยาง
3. นางสาวนุสบา  แขมภูเขียว
 
1. นายณัฑฐวัฒน์  คลาดโรค
2. นางนพมาศ  ศรีระทัต
 
653 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงงามตา  โคนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีสว่าง
 
1. นายปรีดี  ประสมสิน
2. นายหาญณรงค์  ศรีระทัต
 
654 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.66 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงสิรินภา  น้าประเสริฐ
 
1. นางธนัฏฐา  สวงกระโทก
 
655 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวศุภสุตา  เริงนิสัย
 
1. นางสาวกองสิน  ชินทะนา
 
656 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายกิตติการ  นุตะดี
 
1. นางสาวกองสิน   ชินทะนา
 
657 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวอรชุน  เจริญหมื่น
 
1. นางเจริญศรี  เกษมสุข
 
658 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันทะรัตน์
 
1. นางสาวกองสิน  ชินทะนา
 
659 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายนริศ  จำเริญทิพย์
 
1. นางสาวกองสิน  ชินทะนา
 
660 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ธัญญะ
2. เด็กหญิงสุธิดา  ทองสืบสาย
 
1. นางสาวกองสิน  ชินทะนา
2. นางยิ่งพันธ์  ขันศิลา
 
661 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวปริตฐา  คำมา
2. นางสาวรัตติยา  องคุลี
 
1. นางสาวกองสิน  ชินทะนา
2. นายรัฐดนัย  แพรชัย
 
662 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยี่คิ้ว
2. เด็กหญิงนันทพร  พินนอก
3. เด็กหญิงสุจิตรา   แท่งทอง
 
1. นางนพมาศ  ศรีระทัต
2. นายบุญส่ง  ผาสุขมูล
 
663 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  รัตนะ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  วรรณเวชย์
3. เด็กหญิงชฎาพร  จำเริญสุข
4. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ศรีไตรภพ
5. เด็กหญิงธันยารัตน์  อ่อนสกุล
6. เด็กหญิงพัชรี  กิ่งกระโทก
7. เด็กหญิงศิรประภา  รักพงษ์
8. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สวัสดี
9. เด็กหญิงศิรินันท์  พัสกา
10. เด็กหญิงสายฝน  วุธชัยภูมิ
11. เด็กหญิงสุกัญญา  มีแก้ว
12. เด็กหญิงสุธิดา  ไตรทิพย์
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  อยู่สมบูรณ์
14. เด็กหญิงอันวา  วิสัยเพียร
15. เด็กหญิงอารยา  เจิมขุนทด
 
1. นางคนึงนิจ  จีนพก
2. นายวันเฉลิม  หารสูงเนิน
3. นางสาววานา  ชัยพัฒ
4. นายวุฒิพงษ์  สมพงษ์พิพัฒน์
 
664 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐลลิดา  ผลเจริญ
2. เด็กหญิงทัตติยา  ใสแสง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ฤทธิ์ชัย
4. เด็กชายสุริยา  ชาลีเปลี่ยม
5. เด็กหญิงอาจารี  สวัสดี
 
1. นางสาวจันทรวดี  สุขสำราญ
2. นางสุดารัตน์  นามศรีคุณ
 
665 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์หล่อ
2. เด็กหญิงพรสุดา  บุตตะ
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  ขึ้นนกขุ้ม
 
1. นางสาวิตรี  ไมตรีแพน
2. นางสุภกัญญา  ศรีสาร
 
666 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โผนพะ
2. เด็กหญิงนุชจรีย์  ภู่เพชร
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์  นาดี
 
1. นายบุญส่ง  ผาสุขมูล
2. นางสุจิตรา  ดีชัยภูมิ
 
667 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81.16 ทอง 5 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นายบรรจง  หมู่สะแก
2. นายอนุวัฒน์  ฝึกดอนวัง
3. นายอาทิตย์  แสงจันทร์
 
1. นายชาตรี  พะยิ
2. นายสุทัศน์  จำเริญสุข
 
668 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายสุรเดช  เหี้ยวขุนทด
2. เด็กชายอรัญ  เลาหะนาคีวงศ์
 
1. นายชาตรี  พะยิ
2. นายโชคปฎิพัทธ์  ศิริภูมิ
 
669 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 6 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายทวีโชค  เภากุ่ม
2. เด็กชายอดิศร  สีสอ
 
1. นายชาตรี  พะยิ
2. นายโชคปฎิพัทธ์  ศิริภูมิ
 
670 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นายธีระศักดิ์  ทิพย์ประทุม
2. นายภาคภูมิ  สุรธนะสกุล
 
1. นายชาตรี  พะยิ
2. นายโชคปฎิพัทธ์  ศิริภูมิ
 
671 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายพงษ์เทพ  แป้นเพชร
2. เด็กชายสุธีรพร  เลาหะนาคีวงศ์
 
1. นายชาตรี  พะยิ
2. นายโชคปฎิพัทธ์  ศิริภูมิ
 
672 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวสุนันทา  ปุราชะกา
 
1. นายชัยวุฒิ  มาด้วง
 
673 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวปวีณา  กันวิสา
 
1. นายชัยวุฒิ  มาด้วง
 
674 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  ชำนาญ
2. เด็กชายสุวัฒน์  มูลสาร
3. เด็กหญิงหนูกุล  แก้วสียา
 
1. นางธารินี  อยู่มาก
2. นางนิตยา  คำยาง
 
675 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 9 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กชายจิรภัทร  วิเศษแสง
2. เด็กชายสุพจน์   ทวีชีพ
 
1. นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค์
2. นายสุทัศน์  เพิ่มพูน
 
676 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.85 ทอง 4 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เวชสันเทียะ
 
1. นางศุภลักษณ์  ถิ่นทัพไทย
 
677 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวลัดดาวรรณ์  ภักดิ์สูงเนิน
 
1. นายแสวง  นาสะอ้าน
 
678 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  แก้วมณี
2. เด็กชายพิชญะ  ถนอมบุณ
3. เด็กหญิงวรรณภา  พันธศรี
4. เด็กหญิงสมฤทัย  แสนโหน่ง
5. เด็กชายสุรเกียรติ   จำรัสลาภ
6. เด็กหญิงอุฑาธิปย์  หินโม
 
1. นายภานุวัฒน์  บุญโสภณ
2. นางศิริลักษณ์  บุญประคม
3. นายอดิศร  บุญโนนแต้
 
679 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวธนพร  เติมวิถี
2. นางสาวมยุรา  ศรีพลลา
3. นางสาวสุภาพร  จิตรกล้า
 
1. นายขงเบ้ง  บุญประคม
2. นางศิริลักษณ์  บุญประคม
 
680 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายทินกร  โกศล
2. เด็กหญิงภาพิมล  ศรีสว่าง
3. เด็กชายอนุเดช   สารคำ
 
1. นายภานุวัฒน์   บุญโสภณ
2. นางศิริลักษณ์  บุญประคม
 
681 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง 4 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนันทนา  เผ้าหอม
 
1. นายอดิศร  บุญโนนแต้
 
682 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง 6 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจารุพร  จำรัสภูมิ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ทาแจ้ง
 
1. นายรชต  แก้ววิลัย
2. นายเอนก  ชำนาญ
 
683 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 93.32 ทอง 6 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวขนิษฐา  สาเทวัญ
2. นายอิทธิพงษ์  สายกาลย์
 
1. นายอดิศร  บุญโนนแต้
2. นายเอนก  ชำนาญ
 
684 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  สอนชัยภูมิ
2. เด็กชายชนะชัย   พันสารคาม
 
1. นางสาวลลิดา  งอกคำ
 
685 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นางสาวนฤมล  พลรักษา
2. นางสาวพจนีย์  บุญปา
3. นางสาวศรีวิภา  กฤษพงษ์พันธ์
 
1. นางดรุณี  โพธิรุกข์
2. นางสุกัญญา  ผลสนอง
 
686 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นางสาวณัฐสุดา  ศรีคอนไทย
2. นางสาวปาณัชฌา  อู่อรุณ
3. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่เจียม
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ลาดแท่น
5. เด็กหญิงอนงนุช  เขตเจริญ
6. เด็กชายอรรถพล   เพียรหาผล
 
1. นางดรุณี  โพธิรุกข์
2. นางสุกัญญา  ผลสนอง
 
687 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นางสาวฉัตรขวัญ  ศรีโฉม
2. นางสาวนันทวัน  ประจญหาญ
3. นางสาวบุญสิรินทร  เฉื่อยกลาง
4. นางสาวบุษบา  ศรีจำปา
5. นายวัชรพล  มณีโนนโพธิ์
6. นางสาวสิริวรภา  บุญโนนแต้
 
1. นางดรุณี  โพธิรุกข์
2. นางสุกัญญา  ผลสนอง
 
688 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศนีย์  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรี  ไขสี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  โสขันตี
 
1. นางสาวนิสา  นามเดช
2. นางอัจรา  ผดุงพล
 
689 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายนฤพล  จันทร์สว่าง
2. นางสาวบุญรอด  ปาปะทัง
3. นางสาวสมฤทัย  คำหม้อ
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นางอัจฉรา  ผดุงพล
 
690 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 90.21 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายธีรภัทร  ชาติภูมิปัญญา
2. นางสาวปรียาวรรณ  คงมงคล
 
1. นางจารุนันต์  ชำนาญกุล
2. นายธนวัฒน์  คำเบ้าเมือง
 
691 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายจตุรภัทร  ไชยเดือน
2. นายวิสาร  ศศิวิบูลย์วงศ์
3. นางสาวอภิญญา  กองจันทร์
 
1. นางขันตรี  ส่งศิริ
2. นายภูริ  บานทอง
 
692 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายลือชัย  ชัยสงค์
 
1. นายกิตติเทพ  ธรรมพงษ์
 
693 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.75 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีณะ
 
1. นายกิตติเทพ  ธรรมพงษ์
 
694 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงจารุจิต  กุลแดง
2. เด็กหญิงวิภาพรรณ  เพชรสมบัติ
3. เด็กหญิงอรชา  คำหนองไผ่
 
1. นายอมรินทร์  แถวไธสง
2. นายภูริ  บานทอง
 
695 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายธิติ  พิริยาพิทักษ์ภรณ์
 
1. นายอดุลย์  ศรีพล
 
696 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ฤทธิ์สิงห์
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  พิมพ์จันทร์
3. เด็กหญิงแก้วตา  ฤทธิ์สิงห์
 
1. นายณรงค์  ยูงหนู
2. นางมาลินี   อาบสุวรรณ์
 
697 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายภานุวงศ์  หมื่นฤทธิ์
2. นางสาวอัมภาพร  หมื่นฤทธิ์
3. นางสาวอุทุมพร  เผ่าสอน
 
1. นายณรงค์  ยูงหนู
2. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
698 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวราตรี  พันธุ์ดี
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
699 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงตะวัน  เดาะขุนทด
 
1. นายณรงค์  ยูงหนู
 
700 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  พันธุ์ดี
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
701 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายภาคภูมิ  ประทุมนอก
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
702 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวศุภลักษณ์  ปราบนอก
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
703 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัททพร  พันธ์วงษ์
2. เด็กหญิงศิริพร  บุึญชู
 
1. นายณรงค์  ยูงหนู
2. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
704 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  ประทุมนอก
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
705 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงถนัฐดา  ต้นวุทธิ์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พิมพ์กนกพล
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์   นาดี
 
1. นายณรงค์  ยูงหนู
2. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
706 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายยุทธนา  นามปรานิล
2. นายสุรวุฒิ  สุขสูงเนิน
3. นายเดชา  นามเสา
 
1. นายณรงค์  ยูงหนู
2. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
707 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวกัณนิกา  พรมสุภาพ
2. นางสาวพัชราภรณ์  เขียวดี
3. นางสาววราพร  ประบุญเรือ
4. นางสาวศุภลักษณ์  ชัยทิพย์
5. นางสาวสุมิตรา  กาลสันเทียะ
6. นางสาวอาทิตติยา  ชาวโพธิ์
 
1. นางสาวพานทอง  มนตรี
2. นางสาวยุพาพร  ศรีโยธา
 
708 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล  จันทร์ทาน
2. นางสาวนิรันตรี  ปิ่นนาค
3. นายมีนาภัทร  หม่องคำมี
4. นางสาวลลิตา  ฉิมนอก
5. นางสาวสมหญิง  พิมพ์สำราญ
6. นายอานนท์  บุญพิทักษ์ษร
 
1. นางสาวพานทอง  มนตรี
2. นางสาวยุพาพร  ศรีโยธา
 
709 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายพศวีร์  เกียรติก้องชูชัย
 
1. นายณรงค์  ใต้ชัยภูมิ
 
710 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายกษิกฤษฏิ์  สิงหสุรศักดิ์
2. เด็กชายชยุตม์  ตังอำนวย
3. เด็กชายวัชรวีร์  งาหัตถี
 
1. นางสาวมนิตา  ปรางค์ชัยภูมิ
2. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ
 
711 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายฉัตรชัย  วงษ์วิบูลย์สิน
2. นายพลวัต  พันธ์สง่า
3. นางสาวรมณีย์  ประสานพันธ์
 
1. นางกัญจณ์วรา  พวงมาลัย
2. นางวอระพัน  เจริญภักดี
 
712 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายจตุสพร  เศวตชัยกุล
2. เด็กชายวชิรภัสร  ปรายภัย
 
1. นางธนินทรา  บุญชู
2. นายภานุมาศ  วรสันต์
 
713 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายคมกริช  วงษ์ไทย
2. นายนวเปรม  กุลประดิษฐ์
 
1. นางกัญจณ์วรา  พวงมาลัย
2. นายณรงค์  ใต้ชัยภูมิ
 
714 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  วารินทร์
2. เด็กชายพุทธิพล  หนองเสนา
3. เด็กหญิงอนัญญา  แทนสันเทียะ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  อนันเต่า
2. นางปริณดา  กลับรอด
 
715 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวชัชรีย์  ละครชัย
2. นางสาวนุศรา  พงษ์สะพัง
3. นายศตวรรษ  สีกองแก้ว
 
1. นายชูชาติ  กุดเป่ง
2. นางสาวนราภรณ์  ดวงมณี
 
716 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เหมพลเทพ
2. เด็กหญิงจิตติมา  ศรีสุภาพ
3. เด็กชายจิรพร   โชคบัณฑิต
4. เด็กหญิงชุติมา  สุขวิเศษ
5. เด็กหญิงอินทราณี  ชำนาญ
 
1. นางสรารัตน์  ชำนาญ
 
717 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวนิภาพร  วังหอม
2. นายภานุพงษ์  มุ่งประสมกลาง
 
1. นายจรูญ  ดีสมบัติ
2. นายปิยะณัฐ  สิงห์ลา
 
718 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ตุ้มสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุธิดา  หารขุนทด
3. เด็กชายสุรเดช  มะธุโป
 
1. นายสมพร  ปราบนอก
2. นางอัจฉรา  ผดุงพล
 
719 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายกีรติ  อ่อนแก้ว
2. นายพนม  ศรีหาโคตร
3. นางสาวสุจิตรา  พรมเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  จอกสูงเนิน
2. นางสุนันทา  จอกสูงเนิน
 
720 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวจินต์จุฑา  อัคราช
2. นางสาวศศิธร  สุมิตร
3. นายอนันต์  มุทาพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  จอกสูงเนิน
2. นางสุนันทา  จอกสูงเนิน
 
721 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวฉัตรชลิตา  เทียนชัย
2. นางสาวนิตยา  อินทร์กอง
3. นางสาวเบญจวรรณ  คำแก้ว
 
1. นางรังษิยา  สากุล
2. นางสุนันทา  จอกสูงเนิน
 
722 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวนิตยา  อินทร์กอง
2. นางสาวนิภาพร  วังหอม
3. นายอานนท์  พรมมิน
 
1. นายสรรพชัย  อินทสุวรรณ
 
723 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวพัชรินทร์  ยันจัตุรัส
 
1. นายสรรพชัย  อินทสุวรรณ
 
724 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวกมลวรรณ  ทับทิมดำ
 
1. นายสรรพชัย  อินทสุวรรณ
 
725 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายศุภนัฐ  ยัดไธสง
 
1. นายสรรพชัย  อินทสุวรรณ
 
726 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวนุสบา  นันธิษา
2. นางสาวสุธีรา  รัตนะ
3. นายอดิศักดิ์  คำทุม
 
1. นายสรรพชัย  อินทสุวรรณ
 
727 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายภานุพงษ์  มุ่งประสมกลาง
 
1. นายปรัธยาน์  นาดี
 
728 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวสุวิมล  เข็มพันธ์
 
1. นายปรัธยาน์  นาดี
 
729 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายสรชัย  มุ่งซ้อนกลาง
 
1. นายปรัธยาน์  นาดี
 
730 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวกัลยาณี  รวมใหม่
2. นายจรรยา  ลาระคร
3. นางสาวธาริกา  เทพวงษ์
4. นายนราธิป  ชนเวียน
5. นางสาวรุ่งฤดี  เทพอุทัย
6. นายศุภนัฐ  พัดไธสง
7. นายสรชัย  มุ่งซ้อนกลาง
8. นางสาวสวรรญา  บุผาลา
9. นางสาวสุวรรณี  หล่าหา
10. นายอดิศักดิ์  ดอกพิกุล
 
1. นางสาวซ่อนกลิ่น  โคสาพัด
2. นางประกาย  วงศ์อุดม
3. นางรังษิยา  สากุล
 
731 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายครองรัฐ  งานจัตุรัส
2. เด็กชายธนกฤต  ชายทวีป
3. เด็กชายเชิดทัศน์  กุลประดิษฐ์
 
1. นางกาพย์พร  ชัยศักกรีนนท์
2. นางโสภา  สีพั้วฮาม
 
732 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายตวงโชค  ชาลีกุล
2. เด็กชายเฉลิมเดช  เกตุปรางค์
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  จำพันธ์
 
1. นางมะลิสา  นาคพินิจ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จำเริญจิต
 
733 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขวัญจำเริญ
2. เด็กชายถิรเดช  ปานะโปย
3. เด็กชายอจลวิชญ์  อุเทนสุต
 
1. นางสาวประทุมทิพย์  ชอบป่ารัง
2. นางวิราวุฒิ  มั่นคง
 
734 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวกมลรตน  พงษ์ศิลา
2. นางสาวจิรัฐติกาล  ประยูรสิงห์
3. นายชิดพงษ์  นามเสนาะ
 
1. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ำคำ
2. นายภคพล  จุ้มใหญ่
 
735 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายธนภัทร  คบหมู่
2. เด็กหญิงสุวธิดา  พิงชัยภูมิ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีชัยภูมิ
 
1. นางน้ำฝน  นพคุณ
2. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม
 
736 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายฐากร  เมืองเกษม
2. นายธนากรณ์  พิมพ์กลาง
3. นายนันทวุฒิ  วชิระพานิชกุล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  อัศวจุฑารัตน์
2. นางสาวนฤมล  งอกศิลป์
 
737 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวจิตรานุช   แกมชัยภูมิ
2. นางสาวปรีญาพรรณ  หิตาพิสุทธิ์
3. นางสาวภัทรวรรณ   แผ่นเงิน
4. นายฤทธิเกียรติ  กำพร้า
5. นางสาวสุธารัตน์  ลาสา
 
1. นางชัญญ์ยมล  ทวีทรัพย์
 
738 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวกาญจน์ธิดา  ภูมิพิทยานนท์
2. นางสาวณัฐวรา  ใจสบาย
3. เด็กชายอรไพลิน  พรเลิศทวีกุล
 
1. นายชัยวัฒน์  ผ่องพันธุ์
2. นางสาวพัชรพรรณ  ประสานเนตร
 
739 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจิรภา  พลิกเพ็ชร
2. เด็กหญิงหฤทัย  อิงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอารีย์  อิงชัยภูมิ
 
1. นางจิรารัตน์  พรหมวิชัย
2. นางสุภาวดี  พงษ์อุดทา
 
740 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ชัยแสนฤทธิ์
2. เด็กชายจักรกฤษณ์   มั่งมี
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  บัวสิงห์
4. เด็กหญิงสาวิตรี  ฝาชัยภูมิ
5. เด็กหญิงอุไรรัตน์  กองจันทร์
 
1. นางสาวปุณิกา  ชื่นนาเสียว
2. นางสาวหัทยา  ชีหรั่ง
 
741 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายคมสัน   ศรีรักษ์
2. นางสาวณฐกมล   วงษ์รัตน์
3. นางสาวยุพา   สีมาวงค์
4. นายวรุต   วิเศษภักดี
5. นางสาวสุนิศา   แก้วกองนอก
 
1. นางศิริลักษณ์    เรืองจิรารัตน์
2. นายอวยพรชัย    สิทธิวงศ์
 
742 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวกิติยา   วงษ์รัตน์
2. นายจักรกชฤ   สุขสมสิน
3. นางสาวจิตาภรณ์   เปล่งวรรณ์
4. นางสาวชนิสรา   สูงชัยภูมิ
5. นายชยพล   ประจญกล้า
6. นายฐานันดร   เก่งกว่าสิงห์
7. นายฐิติพงศ์   จำปาทอง
8. นางสาวธนาพร   สามารถกุล
9. นางสาวธัญจิรา   หาภักดี
10. นายพีระเดช   มาประดิษฐ์
11. นายภานุวัฒน์   ดำรงแดน
12. นายวีรภัทร   วงษ์บุตร
13. นางสาวสุกัญญา   เลิศลำ
14. นางสาวสุดา   กระวานธง
15. นางสาวสุดารัตน์   ศรีโอมสกุล
16. นายอภิสิทธิ์   อุดมฤทธิ์
17. นายอลงกรณ์   วีระปิด
18. นายอัษฎาวุธ   ไตรเสนีย์
19. นางสาวเกศมณี   ยอดคำ
20. นางสาวโสภิดา   สมบูรณ์
 
1. นายชวลิต  อ่อนบุญมี
2. นางวิจิตรา   พันธุ์ทอง
 
743 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93.13 ทอง 10 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา   คงบุญ
2. เด็กชายวีระพล   กองโครต
 
1. นางธัญวลักษณ์    จินดามาตย์
 
744 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 95.05 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายสุริยะ  กกนอก
2. นางสาวเกตุศิริ   พรหมมา
 
1. นางสุกัญญา  ใจดี
 
745 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงสีฝุ่น  ทรัพย์สิน
 
1. นางอารมณ์  ศรีสุธรรม
 
746 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวสิริรักษ์  สุดท้วม
 
1. นายรัศมี  พวงทอง
 
747 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. นางสาวชลธิชา  คิดเห็น
2. นางสาวนาตยา  ภาคอินทรีย์
3. นางสาวสุมิตรา  คลังเงิน
 
1. นางจิรารัตน์  พรหมวิชัย
2. นางพจนีย์  สมศรีแสง
 
748 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวจิรัฐติพร  พรมโคตร
2. นางสาวณัฐกานต์  เจริญสุข
3. นางสาวธัญญารัตน์  แสงสิงห์
4. นางสาวธีรกานต์  ตติยนันทพร
5. นางสาววิภาดา  เหล่าคนค้า
 
1. นางมลิวัลย์  เขียวชัยภูมิ
 
749 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กชายจิณณพัต  ห่วงมิตร
2. เด็กชายธนโชติ  กุศลวงศ์
 
1. นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค์
2. นายสุทัศน์  เพิ่มพูน
 
750 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงเกตสดารัตน์  แซ่ตัง
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
751 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นายกิตติชัย  แก่นจันทร์
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
752 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นายสุพล  บุพศิริ
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
753 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 4 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  ทองภา
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
754 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นายอนันตชัย  ไชโย
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
755 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พรมจันทร์
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
756 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา  หวังครอบกลาง
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
757 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  จอมดวง
2. เด็กหญิงพรทิพา  จั่นทอง
3. เด็กหญิงสิริทิพย์  ผดุงชาติ
 
1. นางนิตยา  วันนา
 
758 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เครือเครา
2. เด็กชายนครินทร์  ตอพล
 
1. นายถาวร  อดทน
 
759 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทรงงาม
 
1. นางสาวอาทิตยา  พิไลกุล
 
760 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวสุธินี  ตังอำนวย
 
1. นางสาวอาทิตยา  พิไลกุล
 
761 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชลดา  เหลาเจริญ
 
1. นางรัตนาพร  วิชิตศรีวรา
 
762 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายเกียรติศักดิ์  จรูญสน
 
1. นางสาวจริญญา  ภู่วัฒนาดิลกกูร
 
763 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงสิริกร  สายขุน
 
1. นางศุภลักษณ์  เถื่อนพาชิน
 
764 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวภัทรศยา  ศรีภิรมย์
 
1. นางสาวนิภาพร  ตั้งพงษ์
 
765 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวปิยะธิดา  ทรงงาม
 
1. นางสุจิตรา  เอกพิทยตันติ
 
766 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวพัชรี  ลาพร
 
1. นางสาวพรรณิภา  พงษ์สุพรรณ
 
767 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาคนามอรุณ
2. เด็กหญิงวริญาณ์  พลแก้ว
3. เด็กหญิงวสุธิดา  พวงชมพู
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มงคล
5. เด็กหญิงสาระวารี  ศรีพิลัย
 
1. Mr.Finlay  Mills
2. นางจินตวี  ไตรณรงค์
 
768 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวณัฐพร  ก้อนมณี
2. นางสาวธิติมา  นามศิริพงษ์พันธุ์
3. นางสาวพิสชา  เจตน์ฐากูร
4. นางสาวมะปราง  เกนการณ์
5. นางสาวศศิธร  สิทธิทา
 
1. Mr.Alfredo  Rosales Jr.
2. Mr.James  William Cassidy
 
769 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวสุคนธา  แสงหงษ์
 
1. นางสาวอุดมศิลป์   เกื้อหนุน
 
770 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กชายธวัชชัย  เพิ่มชีวา
2. เด็กชายบัณลังค์  เลี้ยงพรม
3. เด็กชายภานุพงษ์  สง่าแรง
4. เด็กชายภานุวัฒน์  ทวีเงิน
5. เด็กชายภูธเนศ  ปุราเต
6. เด็กชายยุทธิพล  นาสารี
7. เด็กชายวิชัย  ชนไพโรจน์
8. เด็กชายศรายุทธ  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลุมไธสงค์
2. นางวิไลวรรณ  ชัยจำรัส
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิ  สุขเข
 
771 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  แดงสุวรรณ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลุมไธสงค์
 
772 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 96.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายจิตรการ  หาญอาวุธ
2. นางสาวสุพรรณิกา  เถื่อนเบ้า
 
1. นางรุ่งรัตน์  เหล่าขวัญสถิตย์
 
773 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กชายธนพล  ขลุ่ยเฟื่อง
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลุมไธสงค์
 
774 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายกัมปนาท  เศษนาเวท
2. นางสาวกานธิดา  อ่อนละออ
3. นางสาวจันจิรา  บุตรวัด
4. นางสาวจุฑามาศ  สว่างวงศ์
5. นางสาวฐัทมล  ขวาซุย
6. นางสาวณัฐธิดา  พันพะสุก
7. นางสาวนัฐมล  แท่นศิลา
8. นายพงษศิริ  อะโน
9. นางสาวพนิรัตน์  พัฒนมณี
10. นางสาวพรพิมล  แวงกลาง
11. นางสาวพัทธนันท์  วงศ์อุดม
12. นายพีระภัทร  คงอุ่น
13. นางสาวมินตรา  มุสิกะพันธ์
14. นายวรรณพงษ์  อ่อนอุทัย
15. นางสาววราภรณ์  บุปผา
16. นางสาววิริยา  รูปสูง
17. นางสาวสิริกัญญา  บุสจันทร์
18. นายอภิสิทธิ์  พิเมย
19. นายออร์กัส  กองศรี
20. นายอัษฏาวุธ  หงษ์ชาติ
 
1. นางทิพย์วรรณ  นามสุข
2. นายนรา  ตรีธัญญา
3. นางลำไย  งอกนาวัง
4. นางสาวสรวีย์  ขวาซุย
5. นางสุไร  สมัตถะ
 
775 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กชายนิคม  โพสาวัง
2. เด็กหญิงพรทิพา  อาจกล้า
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  โนนใหม่
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เติมผล
2. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์
 
776 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นายธีระวุธ  นุชสา
2. นางสาวนภาพร  พลเสนา
3. นางสาวปิ่นมณี  โม้แก้ว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เติมผล
2. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์
 
777 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กชายชยากร  สุริวรรณ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เติมผล
2. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์
 
778 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวปาลิตา  ดวงหยี่หวา
2. นางสาววีนา  ศรีวรรณพิมพ์
3. นางสาวศิริพร  บุญเลิศ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เติมผล
2. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์
 
779 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวกวินทิพย์  เคียงจัตุรัส
2. นางสาวธิติมา  สุภาพ
3. นายอดิเทพ  ดวงประทุม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เติมผล
2. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์
 
780 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  มีอิสระ
2. นายจักราช  ปัถนี
3. นางสาวจินตนา  ทัดเที่ยง
4. นางสาวจิราภรณ์  แสงสุดดา
5. นางสาวณัฐชา  ตีราจันทร์
6. นางสาววิไลพร  บัวคำ
7. นางสาวศศิธร  อิ่มอารมณ์
8. นายศักดิ์กมล  ดวงชัย
9. นางสาวเพชรลัดฏา  ประนิตย์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ประจงเศษ
 
1. นางสาวธันญา  ตีรชาติ
2. นางพรพรรณ  ตรีธัญญา
3. นางเข็มคิด  ครบุรี
 
781 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงชุรีพร  ศรีษะใบ
2. เด็กหญิงประภัสรา  รัตนวัน
3. เด็กหญิงลลิตา  ประชันกลาง
 
1. นางพัชนี  ทองเจริญ
 
782 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  จันทรพัชร
 
1. นางนิตยา  เทพคำราม
 
783 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวพิมพ์อรสรวง  นิ่มสนิท
 
1. นางสาวธัญพร  เกิดศิริ
 
784 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงอริสา  ต่อติด
 
1. นางนิตยา  เทพคำราม
 
785 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.66 ทอง 6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวศิริเพ็ญ  รัตนสมบูรณ์ชัย
 
1. นางสาวธัญพร  เกิดศิริ
 
786 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงลักษณา  ล่ำสัน
 
1. นางนิตยา  เทพคำราม
 
787 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวเกวลี  พิเชฐพันธุ์
 
1. นางสาวธัญพร  เกิดศิริ
 
788 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  คำขวา
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  คำทวี
 
1. นางสาวธัญพร  เกิดศิริ
2. นางนิตยา  เทพคำราม
 
789 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวสุชาดา  โกสุมภ์
2. นางสาวอารีรัตน์  ขุนพลกรัง
 
1. นางสาวธัญพร  เกิดศิริ
2. นางนิตยา  เทพคำราม
 
790 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  อาจสามารถ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  วรรณจงคำ
3. เด็กหญิงวนิดา  คลังระหัด
 
1. นางหนูลับ  สุขสำราญ
 
791 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายกรนารายณ์  มณีจันทร์
2. นายคมสันต์  วิชาชัย
3. นางสาวจันชุดา  มาท้าว
4. นายจิระพันธ์  คงโนนกอก
5. นางสาวฉัตรธิมา  ฤาชา
6. นายชัชชล  คณะเพ็ชร
7. นายชัยยา  ขจรภพ
8. นางสาวชาริดา  พาสีชา
9. นางสาวฑิฆัมพร  สนั่นเมือง
10. นางสาวทิพย์อุษา  กล้าไพรี
11. นางสาวนรินทร์ธรณ์  จาระ
12. นางสาวนวลฉวี  พานเงิน
13. นายนันทกร  พูลประสิทธิ์
14. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อุไรรัมย์
15. เด็กหญิงพรวิไล  จันทะดวง
16. นายพัทธิญะ  กำลังยงค์
17. นายพิพัฒน์  แกมกระโทก
18. นายพิศุทธิ์  ผาสุข
19. เด็กชายภคพัฒน์  อยู่ประเสริฐ
20. นายมาวิน  โชคเจริญ
21. นางสาวมิ่งขวัญ  แก้วโยธา
22. นายมเหสักข์  ผุดผาด
23. นางสาวรัชนีกร  ประเสริฐ
24. เด็กชายรัชพล  สนั่นเมือง
25. นายรุ่งเพชร  สุภพล
26. นางสาววนัสนันท์  มีไม่วาย
27. นางสาววนิดา  ตันชัยฤทธิกุล
28. นายวันชัย  หน่วงกลาง
29. เด็กชายวันชัย  เวียนโคกสูง
30. เด็กชายวีระ  ชูเดช
31. นายวุฒิชัย  คงโนนกอก
32. เด็กหญิงศิริยากร  แก้วกระจ่าง
33. นายสราวุฒิ  คำมูลละคร
34. นายสาธิตย์  พรมเดื่อ
35. นางสาวสไบทิพย์  มีแก้ว
36. เด็กหญิงอนิญชนา  อุทัยสา
37. นางสาวอรนุช  ชาติจันทึก
38. เด็กชายอรุณ  คุ้มบุ่งคล้า
39. นางสาวเกวลิน  กลิ่นศรีสุข
40. นายเกียรติศักดิ์  บุญเดช
 
1. นายพิสิฐชัย  บุญหนา
 
792 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายฐาปกรณ์  อยู่สันเทียะ
 
1. นางนิตยา  นาโพธิ์
 
793 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายจิรายุทธ  จุลยโชค
 
1. นางสุภาภัทร์  คำวงษ์
 
794 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงหยดเทียน  ตูมภูเขียว
 
1. นางนันทิมาศ  สื่อสัมฤทธิ์
 
795 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวชานิลนา  หาญละคร
 
1. นายธีรยุทธ  บาลี
 
796 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ดีบัวใหญ่
2. เด็กหญิงรัชตวรรณ  คบหมู่
3. เด็กหญิงอรพิมล  ขุนสูงเนิน
 
1. นางศรียากุล  ขุนสูงเนิน
 
797 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงภัทรริยา  ถิ่นชีลอง
2. เด็กหญิงอลิษา  ภูมิ
 
1. นายศักดิ์ดา  ฐานวิสัย
 
798 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกชกร  เจียมศักดิ์
2. เด็กหญิงกนกพร  เจียมศักดิ์
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  โพธิ์เปี่ยม
 
1. นายณรงค์  พรสันเทียะ
2. นางรัชยา  พรสันเทียะ
 
799 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวปณิตา  ทองสาย
2. นางสาวมุกดา  จำปามูล
3. นางสาวเนตรนภิศ  ทองน่วม
 
1. นางจินตนา  สุมาลัย
2. นายอิศรา  พบแก้ว
 
800 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวาสนา  วรรณชัย
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์  ภูมิน้อย
3. เด็กชายเมทินี  ไตรเสนีย์
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางสมคิด  สมรรถชัย
 
801 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกันต์ชิตา  ประชุมพิมาย
2. นางสาวพรวิภา  หาญกุดตุ้ม
3. นางสาววรดา  ผงโนนแดง
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
 
802 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพัชรียา  ฝ้ายสัจจา
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  หินหนองแวง
3. เด็กหญิงสุวลักษณ์  มณีแนว
 
1. นางสารภี  สืบนุการวัฒนา
 
803 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวฉวีวรรณ  โพธิ์นวลฉวี
2. นางสาวณัฐชยา  เก็บกลาง
3. นางสาวนฤพร  คำแพง
 
1. นางสาวมัทนา  พองชัยภูมิ
 
804 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทวงแสง
2. เด็กหญิงวินวิษา  ศรีวงษ์ชัย
3. เด็กหญิงสุชาดา  พรชัยภูมิ
 
1. นางสาวมัทนา  พองชัยภูมิ
2. นางสารภี  สืบนุการวัฒนา
 
805 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99.999 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  จำบัวขาว
2. เด็กหญิงพรรณิภา  จันทร์เทศ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  พือสันเทียะ
 
1. นางสาวปทุมมา  ล้นเหลือ
2. นางปาจรีย์  นาคภิบาล
 
806 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  ทองสุก
 
1. นายอิศเรศ  ธีร์รัตน์คุณากร
 
807 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวชลทิชา  ไวยขุนทด
2. นางสาวดวงฤทัย  ทาทัน
3. นางสาวศศิพร  พีระพัฒนพงษ์
 
1. นางสาวมัทนา  พองชัยภูมิ
 
808 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวนิภาภรณ์  นาพรม
2. นางสาวศิริวรรณ  กวดไธสง
3. นางสาวแพรเพชร  ถนอมจิตร
 
1. นางสาวปทุมมา  ล้นเหลือ
2. นางปาจรีย์  นาคภิบาล
 
809 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อันพิมพ์
 
1. นายอนุศาสน์  พลธรรม
 
810 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายกิตติการ  นุตะดี
 
1. นายประเสริฐ  บึงอ้อ
 
811 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวทิฆัมพร  สนั่นเมือง
 
1. นายประเสริฐ  บึงอ้อ
 
812 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาววิจิตรา  พันลำ
 
1. นายประเสริฐ  บึงอ้อ
 
813 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วงค์เทพ
2. เด็กชายณัฐภัทร  บำรุงเผ่า
3. เด็กชายวีระ  ชูเดช
 
1. นายประเสริฐ  บึงอ้อ
 
814 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายศรัญญู  ศรีมะนาว
2. นายสุเทพ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นางสาวเรณู  ลบไธสง
 
1. นายประเสริฐ  บึงอ้อ
 
815 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวญาริณี  เหล่ากาสี
2. นายพัชรพงษ์  ช่องงาม
 
1. นางจิตรลดา  บุตรประพันธ์
2. นางสาวดุษฎี  เพ่งพินิจ
 
816 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. เด็กหญิงวิภา  อิ่มอารมณ์
 
1. นางสาวศิรินันท์  วรรณพงษ์
 
817 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายบัญชา  หมอกชัย
2. นางสาวปรารถนา  กุลพรม
 
1. นายวุฒิพงศ์  ศศิวิบูลย์วงศ์
2. นางศศิธร  ศศิวิบูลย์วงศ์
 
818 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มะณีจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐมน  ขันธวุฒิ
3. เด็กชายยงวิทย์  จานมาตร
4. เด็กชายอดินันท์  รัตนประเสริฐ
5. เด็กชายอนุชา  ทานาแซง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ภูงามเชิง
2. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์
 
819 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายกิตตินันท์  อัครนิริยานนท์
2. เด็กหญิงธัชทร  ทองเจริญ
3. เด็กหญิงพงษ์นรี  เค้าฉิม
4. เด็กชายพิชญานัน  วงษ์บุตร
5. เด็กหญิงอริสรา  ศรีคุณโน
 
1. นางกัลยา  วรรณพงศ์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์
 
820 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายธีรภัทร  วงษ์จักษุ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์
 
821 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงศศิภา  ศรีสวัสด์
2. เด็กชายศานิตธร  คงนาวัง
 
1. นางยุวดี  เกษสุวรรณ
2. นางสุขี  ศรีสกุล
 
822 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 94.5 ทอง 9 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวจุฑามาศ  โพธาขวัญประชา
2. นายสุวนัส  อะพิเนตร
 
1. นางมัลลิกา  จันทนป
2. นางอรสา  นูโพนทอง
 
823 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวธาทิพย์  ศุภเสถียร
2. นางสาวธีร์วรา  ธรรมา
3. นางสาวนวรัตน์  คุณชื่น
4. นางสาวนุจรี  ชนิลกุล
5. นางสาวมาริษา  ศรีสุชาติ
6. นางสาววชิรา  วัฒนศิริ
7. นางสาววนัสนันท์  ป้องขันธ์
8. นางสาวศิรินภา  จำชาติ
9. นางสาวศุภางค์  อ่อนละม้าย
10. นางสาวสุปรียา  พรประไพ
 
1. นางกรกช  กุนา
2. นางทองพร  เชี่ยวเชลงพจน์
3. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ
 
824 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวนฤมล  ไขสี
2. นางสาวปิยนุช  ชาลีพรมมา
3. นางสาวเรไร  หารพรม
 
1. นายดาวบ่าย  แพรชัย
2. นางมัจฉา  ศิริพงศ์
 
825 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจินตนา  จำเริญสุข
2. นางสาวฉัตรธิมา  ฤาชา
 
1. นางสาวนลิกานต์  ตอสกุล
2. นายอังคาร  พรรณขาม
 
826 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายจักรี  ศรีวิชา
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์  เจริญสุข
 
1. นางวัฒนา  เวียงพล
2. นายสมพร  ไชยเดือน
 
827 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  โสรัจจะ
2. เด็กชายนันทวัฒน์   ขุนศักดิ์
 
1. นายกิตติภพ  กุลจันทร์
2. นางอาภาพร  เพิ่มพูล
 
828 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกษทอง
2. เด็กหญิงวฤดา  หิรัญคำ
 
1. นายกิตติภพ  กุลจันทร์
2. นางอาภาพร  เพิ่มพูล
 
829 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. นายณัฐพงษ์  หาดแก้ว
2. นายธวัชชัย  ครองสำราญ
 
1. นายกิตติภพ  กุลจันทร์
2. นางอาภาพร  เพิ่มพูล
 
830 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นายณัฐพล  ศรีนวล
 
1. นายอมร  คงโนนกอก
 
831 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เบียดนอก
2. นางสาวกัญญา  ทองสาย
3. นางสาวขนิษฐา  รักษาคำ
4. นางสาวจีรนันท์  จันหมื่นไวย
5. นางสาวจุฑามาศ  จันทศร
6. เด็กหญิงชนาภา  สุภาพ
7. เด็กหญิงช่อฟ้า  เมืองฮาม
8. เด็กชายณัฐกานต์  อินทปัตร
9. นายณัฐพล  ศรีนวล
10. เด็กชายทักษิณ  ชาญเขว้า
11. เด็กหญิงธันวรัตน์  อัสถิ
12. นายธีรพงษ์  กาญจนสกุล
13. เด็กหญิงนงนภัส  สิงห์อุดม
14. เด็กหญิงนฤมล  ดีโนนอด
15. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  อยู่เจริญ
16. นายพีระพงษ์  พรมโคตร
17. นางสาวภาณุมาศ  เถยสูงเนิน
18. นายรัฐพล  สุภาพ
19. นายวัชระ  ทางขุนทด
20. นายศรไกร  หินนอก
21. นางสาวสายสุมล  นามบุตร
22. นางสาวสุจิตรา  กระจ่างวงศ์
23. เด็กหญิงสุทธิดา  ญาติบำรุง
24. นางสาวสุนีพร  พินิจกุล
25. นายสุรักษ์  รักษ์มณี
26. เด็กหญิงสุวพัทร  โกมาร
27. เด็กหญิงอธิตษรา  ณรงค์สูงเนิน
28. นายอรรถกร  ข้องนอก
29. นางสาวอิสราพร  ชัยสอน
30. เด็กหญิงโสรยา  คุ้มหมู่
 
1. นางสาวสุภาพร  กอโพธิ์ศรี
2. นายอมร  คงโนนกอก
 
832 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายกษิดิศวร์  หาญอาสา
2. นายคงกะพัน  ไมโสภา
3. นายณัฐรวี  วิเศษสมบัติ
4. นายธีรวัฒน์  คุ้มไพฑูลย์
5. นายนัยสิทธิ์  พูลผล
6. นางสาวอนุศรา  หมู่วิเศษ
7. นายอมรบดินทร์  ดอนดีไพร
8. นางสาวอรณี  โผยเขียว
9. นางสาวอังสนา  กัลยา
10. นายเนติรักษ์  เชิดกร
 
1. นายอิศเรศ  ธีร์รัตน์คุณากร
 
833 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติวรา  ลำชัยภูมิ
2. เด็กหญิงธนพร  วาดเขียน
3. เด็กหญิงธนินธร  แตงกระโทก
4. เด็กหญิงวรินทร  อิงชัยภูมิ
5. เด็กหญิงเอื้อมพร  ปลูกชาลี
 
1. นายสันสกฤต  บาลี
2. นายอมรินทร์  แถวไธสง
 
834 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายธันวา  สุขกิจโสภณ
2. นางสาวนิสารัตน์  ทิมา
3. นางสาวศิริมาศ  ขวาไทย
4. นายศุภชัย  ภูประกาย
5. นางสาวอาริยา  ราศรีใส
 
1. นายอมรินทร์  แถวไธสง
 
835 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายฤทธิพงษ์  ดำรงวิกรัย
 
1. นางสาววิชุพร  ชัยสุริยะวิรัตน์
 
836 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  เพชรประไพ
2. เด็กหญิงประสิตา  มานิมนต์
3. เด็กหญิงรัชนู  พันธ์ชนะ
4. เด็กชายสิริโชค  ชัยศรี
5. เด็กชายอาศิรวัฒน์  ลุนทา
 
1. นางสาวมุจลินท์  ชินวิถี
2. นางสาววิชุพร  ชัยสุริยะวิรัตน์
 
837 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายวศิน  นาอ้น
 
1. นายถนอมศักดิ์  กิตติเลิศภักดีกุล
 
838 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.25 ทอง 5 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงบุษรินทร์  บุญชู
2. เด็กหญิงปริศตา  กลิ่นสักโก
3. เด็กหญิงสุชาดา  ผลช่วย
 
1. นายชวดล  คำมูลคร
2. นายอนุเทพ  กุศลคุ้ม
 
839 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาววรรัตน์  ไกรบำรุง
2. นางสาววิลาวัณย์  ลอดทอน
3. นางสาวอรปรียา  ทิพย์รักษ์
 
1. นายพจน์ปกรณ์  ประยูรพรหม
 
840 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. นายวิทวัฒน์  คีรีวรรณ์
2. นายวีระพล  ญาติปลื้ม
3. นายสมศักดิ์  กลางนอก
 
1. นายกิตติภพ  กุลจันทร์
2. นางสาวนวลละออง  ตุยชัยภูมิ
 
841 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เพิ่มผลิตผล
 
1. นายสมยศ  อุตมะพันธุ์
 
842 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวอัจฉรีย์พรรณ  สนิทไทย
 
1. นายต่อเกียรติ  ตอสกุล
 
843 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกิมิกา  ปุยสำลี
2. นางสาวฐานิต  นันทิประภา
3. นางสาวสุทธิมาส  ณ บางช้าง
 
1. นางกุสุมา  ชำนาญศรี
2. นางนงเยาว์  อุตมะพันธุ์
 
844 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชัชชรี  ละลมชัย
2. เด็กหญิงประภาศิริ  ฐานวิเศษ
 
1. นางสาวสุทธิดา  ชีวะวิโรจน์
2. นายเจษฎาพงศ์  ตรันเจริญ
 
845 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายภาณุพงษ์  ต่อสกุล
 
1. นางนัยเนตร  อภัยนอก
 
846 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายสวราชย์  สว่าง
 
1. นายจักรพันธ์  ญาณะนันท์
 
847 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปัดชา
 
1. นางนิภาภรณ์  พรมชัย
 
848 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญญา  รักษ์มณี
 
1. นางดาวเรือง  วงศ์ภาคำ
 
849 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม 1. นางสาววรรณวิภา  ชุนสาย
2. นางสาวสุดารัตน์  รุดไพร
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีธรรมมา
2. นายวิศาล  ฉายากุล
 
850 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงพรรนิภา  อึ่งแดง
 
1. นางสาวปาริชาติ  พิทักษา
 
851 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนิภาพร  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงปฏิมา  สุขี
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ภิรมย์กิจ
 
1. นางยุพาพร  ปานสุด
2. นางสงวนศรี  โพธิ์แสง
 
852 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวขวัญกาญจนา  รัตนจรัสโรจน์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  งวดชัย
3. นางสาวปัทมา  คุ้มถิ่น
 
1. นางสาวนวพร  ศรีวงษ์ชัย
2. นางสุจิตรา  สุรนิวงศ์
 
853 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวดฤษพร  ภาษี
2. นางสาวระพีพรรณ  แพงโสภา
 
1. นายจิระชัย  รังสิยานนท์
2. นางวัลลิภา  รัตนจรัสโจรน์
 
854 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษจีน ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงบุญญิสา  ขวัญงาม
 
1. MissSuncai  Zhao
 
855 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวปรัชญาณัฐ  จันทรา
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ทวีอภิรดีมั่นคง
 
856 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  ชนะพาล
 
1. นางสาวสุมาลี  สีลา
 
857 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายคณิติน  มนแพวงษานนท์
2. เด็กหญิงนัทศิญา  กำเนิดจอก
3. เด็กหญิงมนิสา  จักร์มา
4. เด็กหญิงศุภเกศ  ไพศาล
5. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ฤทธิชัย
 
1. นายธนศักดิ์  มาลากอง
2. นางสาวภัคพิชา  คำมูลมี
 
858 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปัทมะ
2. เด็กหญิงพลชา  ยอดรัก
3. เด็กหญิงภัทรจารินทร์  ประกิ่ง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ลอบกระโทก
2. นายสุกิจ  ตั้งใจ
 
859 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80.6 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายกฤษณะ  ทีมีศรี
2. นายธนภัทร  ศรีลาวงศ์
3. นายไกรสิทธิ์  วงศ์ปฏิมาพร
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ลอบกระโทก
2. นายสุกิจ  ตั้งใจ
 
860 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐพล  สันวิจิตร
2. เด็กหญิงพิมพ์พร  แก้วไพฑูรย์
 
1. นายมานพ  มิทธิศร
2. นางสาวรุ่งทิวา  ลอบกระโทก
 
861 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายปฏิภาณ  บุญสะอาด
2. นายพสธร  บุตรกัณหา
 
1. นายมานพ  มิทธิศร
2. นางสาวรุ่งทิวา  ลอบกระโทก
 
862 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายกฤตเมธ  สายสุวรรณ
2. นางสาวจุฬารัตน์  ศิริโนนรัง
3. นางสาวศุภนิดา  มหาพรม
4. นายสุริยัน  ปรีเปรม
5. นายอานันท์  บุญยิ่ง
 
1. นางนิตยา  โทราช
2. นางพรพรรณ  ตรีธัญญา
 
863 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอนงค์นาถ  มาลา
 
1. นางมะลิ  ปัญจไชยา
 
864 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวอัญชลีพร  พงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวสุภัทรา  สายรัมย์
 
865 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัชดา  แก้วศรี
 
1. นางสาววิภา  พิงชัยภูมิ
 
866 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวพรรณราย  หลิ่มวงษ์
 
1. นางสาววิภา  พิงชัยภูมิ
 
867 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงประสิตา  มานิมนต์
 
1. นางสุวรรณรัตน์  ก้อนภูธร
 
868 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวฐาปนี  อยู่ภักดี
 
1. นางทัศนีย์  แป้นสุข
 
869 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  ดีขุนทด
2. เด็กหญิงนิรมล  พงศ์สุวรรณ
 
1. นางทัศนีย์  แป้นสุข
2. นางสุวรรณรัตน์  ก้อนภูธร
 
870 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายพีรพล  ชำนาญกุล
2. นางสาวแพรวนภา  มาพะลัย
 
1. นางทัศนีย์  แป้นสุข
2. นางสุวรรณรัตน์  ก้อนภูธร
 
871 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายชัยณรงค์  ชำนาญพล
2. เด็กหญิงฐิติพร  หงษ์คำ
3. เด็กหญิงดวงกมล  ลีลาศรีสิริ
 
1. นายสมชาย  พงษ์สวัสดิ์
2. นายสิทธิชัย  กระจายพันธ์
 
872 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวชนากานต์  ประดับแก้ว
2. นางสาวภัทรกันย์  เลิศวานิชย์กุล
3. นางสาววารตี  งามประเสริฐ
 
1. นายสมชาย  พงษ์สวัสดิ์
2. นายสิทธิชัย  กระจายพันธ์
 
873 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.62 ทอง 5 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  จะเรียนพันธ์
2. เด็กหญิงรามาวดี  หาญกล้า
3. เด็กชายวุฒิชัย  บุตะเขียว
 
1. นางประไพ  ศิลป์ประกอบ
 
874 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.16 ทอง 6 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายคณัสนันท์  พงษ์เจริญ
2. นายนายกิตติภูมิ  เจริญภูมิ
3. นางสาวศิโรรัตน์  อุ่นเลือง
 
1. นายชมภู  สิงห์อุ่น
 
875 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พันลาพ
2. เด็กหญิงธันสุดา   ริรักชาติ
3. เด็กหญิงมันตรินี  อุทัยชาติ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
2. นายสุพจน์  บุญภูงา
 
876 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวชฎาธร  โง่นหงษ์
2. นายธนพล  ดีนอก
3. นางสาวภัสราวดี  ศรีสุข
 
1. นายสุพจน์  บุญภูงา
 
877 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวดลนภา  สิงขอรอาสน์
2. นางสาวภิญจุฑา  ตันจินดาประทีป
 
1. นายอมรินทร์  แก่งสันเทียะ
 
878 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวปริยากุล  จันทรกุล
2. นางสาววริษฐา  เดชพร
 
1. นายคฑาวุธ  พึ่งภูมิ
 
879 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  ยืนยัง
 
1. นายสุพจน์  บุญภูงา
 
880 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  ภูษา
 
1. นายสิงหา  ครบุรี
 
881 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายพุทธิชัย  เปิงขุนทด
 
1. นายสิงหา  ครบุรี
 
882 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชินชา
 
1. นายสิงหา  ครบุรี
 
883 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธนกร  สันพันธ์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ทองทา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
884 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายพิพัฒน์  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
885 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายฉตณรงค์  หมั่นหินลาด
2. เด็กชายชัยณรงค์  พงษ์อุทธา
3. เด็กหญิงนันทิชา  หาญกุดตุ้ม
 
1. นายภุชงค์  โฆษิตธนสาร
2. นายวรกฤษณ์  ครบุรี
 
886 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงช่อลัดดา  จ้าวประคำ
2. เด็กชายธวัช  อนุไสย
 
1. นายกฤษดา  รักมะณี
 
887 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ลายนอก
2. เด็กชายธนารัตน์  คณาโจด
3. เด็กหญิงพณิดา  สารอิ่ม
4. เด็กหญิงอภัสรา  หงษ์วิลัย
5. เด็กชายอาทิตย์  มิสา
6. เด็กชายอานนท์  ปลายชัยภูมิ
 
1. นายธโนวุธ  อิ่นคำ
2. นางสุพัตรา  อิ่นคำ
 
888 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86.7 ทอง 15 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. เด็กชายศิริโรจน์  นาคคำ
2. เด็กหญิงอนุสรา  ฤาชา
 
1. นายทองม้วน  ขนชัยภูมิ
2. นางสุภาวดี  พงษ์อุดทา
 
889 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 93.68 ทอง 11 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. นางสาวช่อผกา  ครองสถาน
2. นายเอกสิทธิ์  ดวงชัย
 
1. นายทองม้วน  ขนชัยภูมิ
2. นางสุภาวดี  พงษ์อุดทา
 
890 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจิรพัชร  พะนะลาภ
2. เด็กหญิงนัฐชาทิพย์  อิงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงพรเพ็ญ  แผ่นเงิน
 
1. นางสาวนวลละออง  ตุยชัยภูมิ
 
891 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงกานดา  สัทนา
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พงษ์สระพัง
3. เด็กหญิงนพสรณ์  ทองดี
 
1. นางสาวสรัญญารัตน์  มีฮาต
2. นางอนิสรา  กองศรี
 
892 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวพิชญ์สินี  จันลีบาง
2. นางสาวภาณุศร  ชาลีเขียว
3. นางสาวเสาวคนธ์  พรมบุตร
 
1. นายธวัช  บุญมา
2. นางสาวภัสนียา  มารอด
 
893 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 88.2 ทอง 5 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญา   กฤษสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรประภา   นาสาธร
3. เด็กหญิงสุกัลยา   เกตุธานี
 
1. นางวรินทร์    สุขทวี
2. นางอัญชลี    ชาติมนตรี
 
894 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงเมธินี  เผินชัยภูมิ
 
1. นายกิตติ์ธีธัช  กีรติชยานนท์
 
895 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 5 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวทิพย์อัปษร  วิชาทร
 
1. นายกิตติ์ธีธัช  กีรติชยานนท์
 
896 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยภูมิ  ป้องจัตุรัส
2. เด็กหญิงปาลิดา  ชาวจันทึก
3. เด็กหญิงศริญญา  สิทธิเวช
 
1. นางวิไลวรรณ์  คำทองทิพย์
2. นายองค์อาจ  คำทองทิพย์
 
897 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงมานิตา   ใจสำราญ
2. เด็กหญิงศศิธร   กรอบทอง
3. เด็กหญิงอภิชญา   ทองงาม
 
1. นางจิตติยา   โพธิ์แสง
2. นางสาวนาฏยา    วงษ์คำ
 
898 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นายกฤษฎินทร์   นาคาแก้ว
2. นางสาวจิราภรณ์   จำนงภู่
3. นางสาวจุฑามาศ  เทศจำปา
 
1. นางวาสนา  นาเสถียร
2. นางสาวเมธาพร   บุญสมัย
 
899 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวดรัลพร  พิพิธกุล
2. นางสาวประสพพร  มูลธิมา
3. นางสาวพวงผกา  สิทธิเวช
 
1. นายสุวิทย์  รักมณี
2. นางอารีรัตน์  บำรุงชัย
 
900 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายธันวา  ทางไธสง
2. นายเทพบุตร  จันณรงค์
3. นายเสกสรร  สีทา
 
1. นายอนันท์  กล้ารอด
2. นายเกรียงไกร  จำนงชอบ
 
901 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  บัวคอม
2. เด็กหญิงอนุสรา  สิงห์จันทร์
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  สุทธาภรณ์
 
1. นางทัศนี  หมั่นอภัย
2. นางสุวรรณี  พงศนันทน์
 
902 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวพรสุพัตรา  ผาปาน
2. นางสาววนิพา  หมุนอุดม
3. นางสาวอรอุมา  ต่อพันธ์
 
1. นางทัศนี  หมั่นอภัย
2. นางสุวรรณี  พงศนันทน์
 
903 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายชยานนท์  ทองเหล็ก
2. เด็กชายเจตน์ตุรงค์  ลอยใหม่
 
1. นางอัมพร  ใจจันทึก
2. นายเกรียงไกร  จำนงชอบ
 
904 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายวุฒินันท์  พาติกะบุตร
2. นายอมรเทพ  เสน่ห์พูด
 
1. นางอัมพร  ใจจันทึก
2. นายเกรียงไกร  จำนงชอบ
 
905 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรภา  เพชรก้อน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรก้อน
3. เด็กหญิงณัฐมล  จันทร์เขียด
 
1. นางสาววาสนา  นาเสถียร
2. นางสาวเมธาพร  บุญสมัย
 
906 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายณัฐกานต์  จวบสมบัติ
2. เด็กชายณัฐพงษ์   มณีวรรณ์
3. เด็กชายพิทยุตฆ์  ชำนาญยา
 
1. นางฐิตารีย์  ศรีสวัสดิ์
2. นางรัศมี  สรสิทธิ์
 
907 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจารุวรรณ  มาประจวบ
2. นางสาวศิริพร  แพ่งศรีสาร
3. นางสาวสุธาทิพย์  ทองลาด
 
1. นางฐิตารีย์  ศรีสวัสดิ์
2. นางวราภรณ์  ถนอมผล
 
908 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 6 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวยุภาพร  บุญภิญญา
2. นางสาววรดา  ราสุ
3. นางสาววิไลวรรณ  หอมบุญ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ประทุม
2. นางนิจวรรณ  เกตขุนทด
 
909 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วยะรัตน์
3. เด็กชายทานตะวัน  สวัสดี
4. เด็กหญิงพรกมล  มีชำนาญ
5. เด็กหญิงอโนมา  พลศรี
 
1. นางนิตยา  รุ่งนภาไพร
2. นางวราภรณ์  บุญวรรณ
 
910 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายจักรกฤษณ์  บุญกว้าง
2. นายจักรพันธ์  แดนคำสาย
3. นายณรงฤทธิ์  บริบูรณ์
4. นายวีรชน  เถื่อนสันเทียะ
5. นายวีรพล  อัดกลาง
 
1. นายธนวิสุทธิ์  สินนพรัตน์
2. นายภูวดล  ขันทอง
 
911 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกนิษฐนาฎ  สาดสี
2. เด็กหญิงกัญญาพร  เรืองบุตร
3. เด็กหญิงจรรยพร  โฮตา
4. นางสาวจินตนา   พรมเสนา
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปิ่นสุวรรณ
6. นางสาวช่อผกา  ไม้สันเทียะ
7. เด็กหญิงฐิติญา  แก้วคูณนอก
8. นายธนพัทร์  รอดชมภู
9. เด็กหญิงธิญาฎา  มาเจริญวงษ์
10. นายนิติพล  ชัยภักดี
11. นางสาวปวริศา  แช่มพุดซา
12. เด็กหญิงปารมี  ชาติชนะ
13. เด็กหญิงพรสวรรค์  มุ่งพันกลาง
14. เด็กหญิงพัชริดา  ภิรมย์ชม
15. นางสาววรรณิศา  เสาวรส
16. นางสาววิมลรัตน์  มาลาฤทธิ์
17. เด็กหญิงสุธานันท์  ศิริมนตรี
18. เด็กหญิงสุภานัน  สิงห์ลา
19. เด็กหญิงสุวรรณา  ยุติรักษ์
20. นางสาวอุไรพร  แก้วคูณนอก
 
1. นายธนวิสุทธิ์  สินนพรัตน์
2. นางนิตยา  รุ่งนภาไพร
3. นายภูวดล  ขันทอง
4. นางสาวรุจิรา  สุธรรมมา
5. นางวราภรณ์  บุญวรรณ
 
912 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 96.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  เพชรประไพ
2. เด็กชายวรพงษ์  ม่วงคุ้ม
 
1. นางนิตยา  รุ่งนภาไพร
2. นางอมรรัตน์  เกิ้นโนนกอก
 
913 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 93.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายกิตติภูมิ  ชาติชนะ
2. นางสาวสุธารัตน์  งอกคำ
 
1. นางนิตยา  รุ่งนภาไพร
2. นางอมรรัตน์  เกิ้นโนนกอก
 
914 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ว่องไว
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ชิดปราง
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  นะหุนานนท์
4. เด็กหญิงนิศาชล  พงศ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงพิชญาภา  พรามจร
6. เด็กหญิงภัททิรา  บุดดา
7. เด็กหญิงวริศรา  พิพิธกุล
8. เด็กหญิงวิไลพร  จันหอม
9. เด็กหญิงอินทุภา  ธนะศรี
10. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  บุญเชิด
 
1. นางนิตยา  รุ่งนภาไพร
2. นางวราภรณ์  บุญวรรณ
3. นางสุจิรา  รุ่งรัตน์ตระกูล
 
915 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงฐิติมา  ปันสกุล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญกอด
3. เด็กหญิงอาริษา  สุทธิสอน
 
1. นางปราณี  โฉมมงคล
2. นางสุจิลา  เจริญขวัญ
 
916 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชฎาภรณ์  สีลาสม
2. นางสาวมลฤดี  ภูมิดินแดน
3. นางสาวสุวณีย์  นิยมธรรม
 
1. นางปราณี  โฉมมงคล
2. นางสุจิลา  เจริญขวัญ
 
917 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายฐิติพัฒน  อาบสุวรรณ์
2. เด็กชายนฤสรณ์  เรืองเดช
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นายโยธิน  งามสกุล
 
918 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาววรรษมน  พงษ์สุพรรณ
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นายโยธิน  งามสกุล
 
919 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวชนกานต์  ศรีทองสุข
2. นางสาวอาทิติยา  ศรีวิชา
 
1. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
2. นายอธิคม  ศรีใส
 
920 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวฐติรัตน์  แอมประชา
2. นางสาวธีรภรณ์  ตรีจันทร์
 
1. นายดนัยวิชญ์  เหล่าขวัญสถิตย์
2. นายนิคม  บัวสิม
 
921 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายวิทยา  นาสีเสียด
 
1. นายสุเทพ   ทิพโชติ
 
922 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิติศักดิ์  แสงคำ
 
1. นายสุเทพ   ทิพโชติ
 
923 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายกฤษฎา  วิลา
 
1. นายสุเทพ   ทิพโชติ
 
924 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง( เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายเกรียงไกร  ผุยคำผิ
 
1. นายสุเทพ   ทิพโชติ
 
925 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  คำราช
2. เด็กชายอิสรา  แก้วมูลมุข
 
1. นายนิคม  บัวสิม
2. นายอานนท์ไชย  ไพศาลธรรม
 
926 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 99.999 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายพงภัค  จำรัสลาภ
2. เด็กชายศรราม  ภูมิคอนสาร
 
1. นายประเสริฐ  ครุฑใจกล้า
2. นางศิริรัตน์  พิมณาคุณ
 
927 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. เด็กหญิงนิศากร  ผดุงพล
2. เด็กหญิงมนต์ธิดา  ดวงปากดี
3. เด็กหญิงมยุรี  นิลเลิศสมพร
 
1. นางสุกัญญา  ผลสนอง
 
928 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นางสาวปิยะธิดา  สุวารีย์
 
1. นางวรุณี  ธงภักดิ์
 
929 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  ก้อนกลาง
 
1. นายบุญถนอม  ตระกูลสะอาด
 
930 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 90.83 ทอง 13 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  ชนะสงคราม
2. เด็กชายศักดิ์ชาย  สบายใจ
 
1. นางชูศรี  รวิยะวงศ์
 
931 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 94.24 ทอง 10 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  นามวงษา
2. นายอดิศักดิ์  โบราณมูล
 
1. นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน
 
932 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 6 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงชินวรรณ  สุขโข
2. เด็กหญิงปราณปรียา  ฉิมชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอริสา  รังกลาง
 
1. นางจันจิรา  วงศฺบุตร
2. นายวัฒนา  นวนสิง
 
933 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวธัญญลักษณ์  ใจไว
2. นางสาวพัชรินทร์  พรมแพน
3. นางสาวสุธิดา  ชุ่มตระครุ
 
1. นางสาวสุปราณี  สีเขียว
2. นางเดือนดารา  ชำนาญ
 
934 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายนนท์นที  เก็งวินิจ
 
1. นายสมบัติ  บำรุงชัย
 
935 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวจิราวรรณ  หาญเวช
 
1. นายสมบัติ  บำรุงชัย
 
936 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ฉิมสะอาด
 
1. นางสาวทัศนีย์  คณาธรรม
 
937 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทราวรรณ  หาญจันทร์
 
1. นางสาวทัศนีย์  คณาธรรม
 
938 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง 4 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายประสาน  หาญจิต
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
939 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิรมล  พงศ์สุวรรณ
 
1. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
 
940 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวพรรณราย  หลิ่มวงษ์
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
941 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  ดาโม้
2. นางสาวธนาพร  เพชรวิศิษฐ
3. นางสาวนัยน์ปพร  จันทร์บาง
4. นางสาวปรารถนา  หัวใจฉ่ำ
5. นายภาติยะ  เกิดจัตุรัส
6. นางสาววริษา  สีมา
7. เด็กหญิงสมสุข  เพชรวิเศษอุดม
 
1. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
 
942 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวศิริรัตน์  เน็ดมะ
2. นายอำนาจ  ขยันการ
 
1. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
 
943 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 83.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายกิตติภูมิ  ชาติชนะ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดีสวน
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตอมพุทรา
4. เด็กหญิงชุติมา  เยือนรัมย์
5. นายณัฐกรณ์  พงษ์สุวรรณ
6. เด็กชายณัฐพงษ์  เรืองบุตร
7. เด็กหญิงณัฐสุดา  บรรเทากุล
8. เด็กหญิงดาวเรือง  มีศักดิ์
9. นายทศพล  เคียงจัตุรัส
10. เด็กชายธราดล  ศรีเพชร
11. เด็กหญิงประภาพร  ธรรมแสง
12. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กังวานดี
13. นายภาติยะ  เกิดจัตุรัส
14. เด็กหญิงภารตี  สุจำนงค์
15. นายรัฐศาสตร์  มานิมนต์
16. เด็กหญิงรุจิรา  เรียงสันเทียะ
17. เด็กหญิงละอองดาว  ศรีธาดา
18. นายวสันต์  ปิ่นทอง
19. เด็กหญิงวาสนา  หาญณรงค์
20. นางสาวศิริรัตน์  เน็ดมะ
21. เด็กหญิงสรนันท์  พลศรี
22. เด็กหญิงสิรินนา  จิตต์จำนงค์
23. เด็กหญิงสุชานันท์  ศิริมนตรี
24. เด็กหญิงอังคณาง  กรองทอง
25. เด็กหญิงอำภา  มารมย์
26. เด็กหญิงอินทราภรณ์  พิพิธกุล
27. เด็กชายเจษฎา  ระดมบุญ
28. เด็กชายเทียนชัย  ทองจำรูญ
29. นายโภคิน  เลาหวนิช
30. เด็กชายไชยา  ชัยมีแรง
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
2. นายสมบัติ  บำรุงชัย
3. นายสิทธิโชค  บำรุงชัย
4. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
 
944 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงจินดาพร  เลิศวานิชย์กุล
2. เด็กหญิงชลิตา  หาญชนะ
3. เด็กชายณัฐพร  โชคเหมาะ
4. เด็กหญิงดลพร  ตติยรัตน์
5. เด็กหญิงทักษพร  สุริโย
6. เด็กหญิงธีรดา  ผดุงโชค
7. เด็กหญิงนวรัตน์  พงไพร
8. เด็กหญิงพรแสงอรุณ  ธรรมศิล
9. เด็กหญิงภัทรวดี  วังหาญ
10. เด็กหญิงรัตนาวลี  วิชาจารย์
11. เด็กหญิงศศิวนันท์  จันทร์สำราญ
12. เด็กชายศิริพร  ไล่เขีย
13. เด็กชายสมฤดี  ต้านกลางดอน
14. เด็กหญิงสิรินยา  จันทะค่อม
15. เด็กหญิงสุนิสา  มีเงิน
 
1. นางสาวนภาพร  กระแสร์
2. นางสาวนันทิชา  ฦาชา
3. นายบุญยงค์  เหล่าขวัญสถิตย์
4. นางสุชิรา  พิทักษ์
 
945 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิสา  อิน
2. เด็กหญิงสุปราณี  เหล่าขุนค้า
 
1. นางสาวนันทิชา  ฦาชา
 
946 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชัยชาญ
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  ทศสิงห์
 
1. นางสาวนันทิชา  ฦาชา
2. นางสมจิตร  ปณิธานยุติธรรม
 
947 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธนกร  แสงคำ
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ฤทธิชัย
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นายโยธิน  งามสกุล
 
948 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ผานาค
3. นางสาวหทัยรัตน์  ชำนาญ
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์  กาญจนสุวรรณ
2. นางธนันท์ลดา  ชาติขยัน
 
949 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาาย  ชำนาญ
2. เด็กหญิงจินตนา  เบ็งจีน
3. เด็กหญิงเมทินี  ปัฐพี
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์  กาญจนสุวรรณ
2. นางธนันท์ลดา  ชาติขยัน
 
950 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ดวงสา
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  พรประสิทธิ์
 
1. นายรัชภูมิ  ถนอมผล
2. นางสาววราพร   ชัยมาตย์
 
951 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายพิชญุตม์  แสงสว่าง
2. เด็กชายวัฒนันท์ชัย  ศรีบัวบาน
 
1. นายประเสริฐ  ครุฑใจกล้า
 
952 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  เดชวิจารณ์
2. นายธีระพงศ์  ทุมเทียง
 
1. นายรัชภูมิ  ถนอมผล
2. นางสาววราพร  ชัยมาตย์
 
953 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญฐมณี  แสงอร่าม
2. เด็กหญิงสุวิมล  เสาว์ยงค์
 
1. นางสาววราพร  ชัยมาตย์
2. นางศิริรัตน์  พิมณาคุณ
 
954 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ชาติชำนาญ
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  แพลนสัมฤทธิ์
 
1. นายรัชภูมิ  ถนอมผล
2. นางศิริรัตน์  พิมณาคุณ
 
955 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวจิรัฐติกาล  กันตีมูล
2. นางสาวศรีสุดา  เต็มวงษ์
 
1. นายประเสริฐ  ครุฑใจกล้า
2. นางศิริรัตน์  พิมณาคุณ
 
956 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายกรรชัย  ศรีพล
2. นายอดิศักดิ์   คีรี
 
1. นายประเสริฐ  ครุฑใจกล้า
2. นายรัชภูมิ  ถนอมผล
 
957 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายกิติภูมิ  เจริญภูมิ
2. นายณรงค์เดช  ฝ่ายศูนย์
3. เด็กชายประยุทธ  ปาไข
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  รอนยุทธ
5. เด็กหญิงมณธิชา  บุญลือ
6. นายศตวรรษ  สมศรี
7. เด็กหญิงสวรรณยา  ฉลองธรรม
8. เด็กหญิงสุมินตรา  สนองผิว
 
1. นางสุมิตรา  ภิรมย์กิจ
 
958 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายฐาปกรณ์  ชัยเสนา
 
1. นายวรวุฒิ  วิหงส์
 
959 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาววราภรณ์  ดิเรกโภค
 
1. นายอณางกูล  เจริญสุข
 
960 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวกิตติวรรณ  นามสุข
 
1. นายวรวุฒิ  วิหงส์
 
961 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  เหล่ากนทา
2. เด็กหญิงวริษฐา  ชัยอาคม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บุราณ
 
1. นางสาวธนัญญา  การประกอบ
2. นางสาวอัมพิกา  อินบ้านผือ
 
962 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พูลศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  เค้าโนนกอก
3. เด็กหญิงสุรัตนวดี  ศรีนาค
 
1. นางวรรณภา  แปนเมือง
2. นางสาวสุพัชยา  ปาทา
 
963 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  โมราเจริญ
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ยงดี
3. เด็กหญิงอภิชญา  ฝาชัยภูมิ
 
1. นางสาวลฎาภา  ขระสูงเนิน
2. นายอดิเทพ  พลบำรุง
 
964 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 83.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายจิรศักดิ์  กังวลวาน
2. นายสรพงษ์  จีนใหม่
3. นายอุดร  ประภาดา
 
1. นางสาวพรทิวา  ปลัดศรีช่วย
2. นางสาวอุษา  วงษาสม
 
965 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา  ยิ่งประเสริฐ
2. นายเกียรติศักดิ์  ศักดิ์ภู่
 
1. นางกันยาวีร์  ตั้งพงษ์
2. นายจักรกฤษณ์  วงษ์วิทยานันท์
 
966 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  หาญเขว้า
2. เด็กหญิงนภัสสร  สีทอง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วขวาน้อย
4. เด็กหญิงสุชัญญาภัส  รอญไพรี
5. เด็กหญิงอรณิชนันทน์  รัตนวิชัย
 
1. นางสุภาวดี  สุภศักดิพัฒน์
2. นางสาวเฉลียว  ยิ้มแย้ม
 
967 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนฤมล  แพงสะละ
2. เด็กหญิงปณัชฎา  จินาวา
3. เด็กหญิงปิยธิดา  สุวรรณโค
4. เด็กหญิงสินีนาถ  ราณรงค์
5. เด็กหญิงอังศุธร  ศรีแก้วน้ำใส
 
1. นางสาวณัฐชยา  อิงชัยภูมิ
2. นางนิภาจิตร  บัวรอด
 
968 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวภควดี  อาวะรุณ
2. นางสาวอุงศุธร  ทองโปรย
3. นายเกียรติศักดิ์  จรูญสน
 
1. นางศรียากุล  ขุนสูงเนิน
 
969 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกมลทิพย์  กุลโนนแดง
2. นางสาวขนิษฐา  โสภาวรรณรัตนะ
3. นางสาวจิรัฐิติกานต์  ธัญญาหาร
4. นางสาวจุฑาภรณ์  วรรณชาติ
5. นางสาวจุฑารัตน์  สัจจานุรักษ์
6. นายฐานันดร  ไชยพรม
7. นางสาวปฏิญญา  คงแสง
8. นายภูวฤทธิ์  จิตรชัยภูมิ
9. นางสาววรนาถ  ลือมงคล
10. นางสาววิภารัตน์  คุ้มหมู่
11. นางสาวศิริชา  ศรีห้วยไพร
12. นายสหพันธ์  ซื่อสัตย์
13. นายสุทธินันท์  ลำชัยภูมิ
14. นางสาวสุพัตรา  สังข์ดนตรี
15. นางสาวสุภาพร  หมอนฟังเทียม
16. นางสาวสุวารัตน์  มุ่งอ้อมกลาง
17. นางสาวอรุณรัตน์  มิตรชอบ
18. นางสาวอาริญา  วงศ์จักษุ
19. นายเจตน์สฤษฎิ์  เฉยกลาง
20. นางสาวเรณู  ชาลีรินทร์
 
1. นางสาวณัฐชยา  อิงชัยภูมิ
2. นางนิภาจิตร  บัวรอด
3. นางละม้าย  ฝาชัยภูมิ
4. นางสุพร  ตอพล
 
970 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชลทิพย์  ทิวาพุฒิงาม
 
1. นางเจือจันทน์  ญาติสมบูรณ์
 
971 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวอารียา  ยอดสง่า
 
1. นางประทานพร  ถวิลหวัง
 
972 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 97.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  พรหมฝาย
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ลีแวง
 
1. นางละม้าย  ฝาชัยภูมิ
2. นางสุพร  ตอพล
 
973 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 97.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายดนัยภัทร  ไชยสุริวิรัตน์
2. นางสาวธนมนท์  กลิ่นประทุม
 
1. นางละม้าย  ฝาชัยภูมิ
2. นางสุพร  ตอพล
 
974 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกรกนก  พรมเมืองเก่า
2. นางสาวกัณฐิกา  วงษ์บำราบ
3. นางสาวจุฑารัตน์  ปิ่นประเสริฐ
4. นางสาวธนภรณ์  หิรัญวงษ์
5. นางสาวนันท์นภัส  แตงชัยภูมิ
6. นางสาวยุพาธิณี  จิตสุโภ
7. นางสาววันวิสา  หวะสุวรรณ
8. นางสาววีรดา  ธีระสุต
9. นางสาววีริยา  ลัญจกร
10. นางสาวสุดารัตน์  ศิริคุณ
 
1. นางจำนงจิต  รัตนวิจารณ์
2. นางผุสดี  บำเพ็ญเพียร
 
975 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ภูวงษ์ยอด
 
1. นางประภัสสร  ดวงวิญญาน
 
976 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.25 ทอง 4 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชนาภา  จำรัสแนว
 
1. นางสุจิลา  เจริญขวัญ
 
977 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.92 ทอง 5 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายสนธยา  พรมเมตตา
 
1. นายฉัตรชัย  เจริญแนว
 
978 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววรัทยา  เดชครอบ
 
1. นางสุจิลา  เจริญขวัญ
 
979 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  วัฒนคาม
2. นายรังสรรค์  บุญโยธา
3. นางสาวเบญจมาศ  โสภาสิน
 
1. นางอัจจิมา  ฦาชา
 
980 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิจิตรา  บุราณ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  กงชัยภูมิ
3. เด็กชายอรรถนนท์  ทั่งทอง
 
1. นายมังกร  โสส้มกบ
2. นายสุพจน์  ฐิติวรการณ์กูล
 
981 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงกรุณาพร   ผลปาน
2. เด็กหญิงวรรณภา  บุญโยธา
3. เด็กหญิงวันวิสา  ทวีวรรณ
 
1. นางอัจจิมา  ฦาชา
 
982 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์อนงค์  บุญครอง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ดิเรกศรี
3. เด็กหญิงอัจฉรา  เสมา
 
1. นางรัชนี  สุภานันท์
2. นายอำนาจ  บุญเหลือ
 
983 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวปฐมาวดี  ดวงมาลา
2. นางสาววิชุนันท์  พันธ์โสภณ
3. นางสาวอนิญชาตา  อุเทนสุต
 
1. นางขนิษฐา  ต่อศรี
2. นายสมหมาย  พรมชัย
 
984 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.6 ทอง 5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ภูมิสถาน
2. เด็กหญิงรัชนีกร  สอนชัยภูมิ
3. เด็กหญิงวิยดา  ปรองพิมาย
4. เด็กหญิงศุภนิดา  ไตรสงคราม
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เจริญผล
6. เด็กหญิงอนันตญา  เจียวรัมย์
 
1. นางขนิษฐา  ต่อศรี
2. นางรัชนี  สุภานันท์
 
985 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายนายจิติวัฒนา  สมภาร
 
1. นายโสโชค  สู้โนนตาด
 
986 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โชคเหมาะ
2. เด็กหญิงกฤติยาพร  เสมียนชัย
3. นางสาวกัญญารัตน์  สิทธิ์ศรชัย
4. เด็กหญิงกานต์ชนก  เพ็งบ้านไร่
5. นายจิติวัฒนา  สมภาร
6. เด็กหญิงชโลธร  กำไรรวย
7. เด็กหญิงทักษิณา  นอบไทย
8. เด็กหญิงธนภร  รัตนเสนีย์
9. เด็กหญิงธนาวดี  วังมูล
10. นางสาวธิดารัตน์  ป้องขันธ์
11. เด็กหญิงน้ำฝน  ใจอดทน
12. เด็กหญิงปวีณา  แจ้ชัยภูมิ
13. นางสาวปิยาภรณ์  ยันตะพันธ์
14. เด็กหญิงพรจิตร  ชะนะหาญ
15. เด็กหญิงพรนภา  คบมิตร
16. นางสาวพัชรมัย  หม่อมทอง
17. นายพีรพัฒน์  โตนชัยภูมิ
18. เด็กหญิงรตวรรณ  กงชัยภูมิ
19. เด็กหญิงรักศยา  สุระโส
20. นายรัชชานนท์  สุขเกตุ
21. เด็กหญิงรัชนี  มุระสิวะ
22. นางสาวรัตนาวดี  เกิดสวรรค์
23. เด็กหญิงวนิดา  โชควิเศษ
24. เด็กหญิงวรพร  ภักดีแก้ว
25. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ทางชัยภูมิ
26. เด็กหญิงสุธิดา  แสนสะท้าน
27. นายอภิสิทธิ์  นาราช
28. นางสาวเกวลิน  บุตรชานนท์
29. เด็กหญิงเจนจิรา  อภัยฤทธิรงค์
30. เด็กหญิงเบญจพร  ละลมชัย
 
1. นายโสโชค  สู้โนนตาด
 
987 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.13 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายอาณัติ  ลีลาน้อย
2. นางสาวอาภาภรณ์  เด่นประยูร
3. นางสาวอินทิรา  กว้างนอก
 
1. นายนิพนธ์  ญาติสมบูรณ์
2. นายโย  หวะสุวรรณ
 
988 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวกรกต  แนบชัยภูมิ
2. นางสาวชลธิดา  กัมพลานนท์
3. นางสาวสุดารัตน์  ศรีโอมสกุล
 
1. นางกัณฑลักษณ์  บุญชัย
2. นายคมกริช  โยธา
 
989 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญจิต
2. เด็กหญิงจินดาพร  แสนอ้น
3. เด็กหญิงสุประพันธ์  เปลี่ยนจันอัด
 
1. นายอุดม  อุตชี
2. นางใจดี  ทรงจันทึก
 
990 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 92.71 ทอง 13 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นายธราดล  ทัศกลาง
2. นางสาวปรียาภรณ์  ละมุล
 
1. นายเกรียงไกร  เนาวะเศษ
 
991 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชัยจำรัส
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีษาพุทธ
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ผดุงชนม์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  หาดขุนทด
 
992 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นายอภิวัฒน์  ศรีวิเศษ
 
1. นายสมนึก  เนียมไธสง
 
993 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นางสาวจันทิมา  พาละแพน
 
1. นายสมนึก  เนียมไธสง
 
994 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นางสาวจันทิมา  พาละแพน
 
1. นายสมนึก  เนียมไธสง
 
995 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 94.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อิโน
2. เด็กชายปฏิภาณ  ไชโย
 
1. นางถวิลวดี  อุทัยสาร์
2. นางวลิดา  ชาวนา
 
996 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นายธวัชชัย  ศรีวรรณพิมพ์
2. นางสาวอนุสรา  อาจกล้า
 
1. นางถวิลวดี  อุทัยสาร์
2. นางวลิดา  ชาวนา
 
997 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายชาญวิทย์  งามประเสริฐ
2. เด็กชายทัดสพงค์  อยู่ภักดี
3. เด็กชายพีรวัฒน์  หัตถประนิตย์
4. เด็กชายภควัต  เจนบุรี
5. เด็กชายภาสกร  เพิ่มยินดี
6. เด็กชายรัฐวุฒิ  สลัดชัย
7. เด็กชายวัชรพงษ์  เพชรประไพ
8. เด็กชายสรศักดิ์  แซ่ต้วน
 
1. นายประยงค์  อภิเมธีธำรง
2. นายสุริยวงค์  ชัยวิชา
3. นายอมร  วาดสูงเนิน
 
998 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายชัยวุธ  ปานธิลา
2. เด็กชายณัฐพล  บุญจำเริญ
3. นายนพพร  สุโรจจันสีมา
4. นายศิริศักดิ์  เลิศสุคนธ์
5. นายสุทธิพงษ์  พันธุ์โสภา
6. นายเนติพงษ์  คำหงษา
 
1. นายกิตติศักดิ์  สีหาบุตร
2. นายสุริยวงค์  ชัยวิชา
3. นายอมร  วาดสูงเนิน
 
999 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายจักรกฤษณ์  พลเสน
2. นางสาวณัฐวรา  ใจสบาย
3. นายทัศนะ  เทียนเงิน
4. นายธชาภัทร  ศรีนวกุล
5. นายลัทธชัย  ปานพรมมา
6. นางสาววิลาสินี  จำรูญชาติ
7. นายสุทธิพงษ์  พันธุ์โสภา
8. นายสุริยะ  กระต่ายทอง
9. นางสาวอรไพลิน  พรเลิศทวีกุล
10. นางสาวอันธิกา  กรวยสวัสดิ์
 
1. นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม
2. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ
 
1000 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงมยุรี  บทนอก
 
1. นายสุริยา  นาคะพงษ์
 
1001 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกนกพร  วงษ์ชัย
 
1. นายสุริยา  นาคะพงษ์
 
1002 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาววิสาสินี  สาขา
 
1. นายสุริยา  นาคะพงษ์
 
1003 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกัญญาวีร์  ทรัพย์จิตร
2. นางสาวกาญจนาถ  เผือกพังเทียม
3. นางสาวกาญจนารักษ์  ศรีวิพัฒน์
4. นายคมกริช  ชนะหาญ
5. นางสาวจันธิดา  กล้าสนาม
6. นางสาวจิตโสภา  แสนบัว
7. นางสาวจิราพร  บัวสระ
8. นางสาวชุติมา  โพธิไทรย์
9. นางสาวฐิติพร  ศรีกรินทร์
10. นายณัฐกานต์  ค่าม่วง
11. นางสาวธนันต์ธรณ์  พละมา
12. นางสาวนัชชา  กุลนวัช
13. นางสาวนัฐนาถ  แสงโนนแดง
14. นางสาวนันทพร  งีสันเทียะ
15. นางสาวบุษกร  บุญยราช
16. นายพงศกร  รักษ์มณี
17. นางสาวพรพิมล  สมปอง
18. นายภูวนัย  ดีโนนโพธิ
19. นายยุทธนา  แก้วพรมห์
20. นายรัฐธรรมนูญ  ปมสุข
21. นางสาววารุณี  ฐานวิเศษ
22. นางสาววิภารัตน์  ชำนาญ
23. นายสราวุธ  ขวาโยธา
24. นายสว่าง  งอกศิลป์
25. นางสาวสิทธินันท์   ฉัตรมะเริง
26. นางสาวสิริรัตน์  ชำนาญพงษ์
27. นางสาวสุนันทา  กองแก้ว
28. นางสาวสุปราณี  รัศมีพันธ์
29. นางสาวสุพัดอร  สงครามมา
30. นางสาวสุภนิดา  สิทธิกัน
31. นายหาญณรงค์  ห้าวหาญ
32. นางสาวอรวรรณ   ดำเนินงาน
33. นางสาวอรัญญา  ชินวงศ์
34. นางสาวอำพิกา  ไฝชัยภูมิ
35. นางสาวเกวรีย์  สุฤทธิ์
36. นางสาวเจนจิรา  ฟ้าโปรด
37. นางสาวเปรมชนก   โคนชัยภูมิ
38. นางสาวเพ็ญศิริ  กงชัยภูมิ
39. นายเอกรินทร์  ศิลปะสม
40. นางสาวไอลดา  ศรีโร
 
1. นายสุรสิทธิ์   รชตมงคลวิทย์
 
1004 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชัยยะ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  นาชัย
3. เด็กหญิงชลดา  พังสันเทียะ
4. เด็กหญิงณัฐวดี  มณีวรรณ
5. เด็กหญิงนภาพร  พุฒสันเทียะ
6. เด็กหญิงลักษณา  ตุ่มศิริ
7. เด็กหญิงวรัญญา  ปานสิทธื์
8. เด็กหญิงศิรินญา  ใจพันธ์
9. เด็กหญิงศิรินันท์  ศรีสำราญ
10. เด็กหญิงสิริกร  เจรจา
11. เด็กหญิงอินทิรา  ผดุงพล
12. เด็กหญิงแพรวา  โสภาพ
 
1. นางสาวสุภัตรา  จ้ายหนองบัว
 
1005 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชัยยะ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  นาชัย
3. เด็กหญิงชลดา  พังสันเทียะ
4. เด็กหญิงณัฐวดี  มณีวรรณ
5. เด็กหญิงนภาพร  พุฒสันเทียะ
6. เด็กหญิงลักษรษ  ตุ่มศิริ
7. เด็กหญิงวรัญญา  ปานสิทธิ์
8. เด็กหญิงศิรินญา  ใจพันธ์
9. เด็กหญิงศิรินันท์  ศรีสำราญ
10. เด็กหญิงสิริกร  เจรจา
11. เด็กหญิงอินทิรา  ผดุงพล
12. เด็กหญิงแพรวา  โสภาพ
 
1. นางสาวสุภัตรา  จ้ายหนองบัว
 
1006 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นางสาวสุนิศา  ชุ่มตีนอก
 
1. นายจักรี  สุนทริยานนท์
 
1007 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นายพสุพล  ท้าวจัตุรัส
2. นายอภิวัฒน์  ศรีวิเศษ
 
1. นายปัณณวิชญ์  โชคโคกกรวด
2. นางเรียม  เจริญพล
 
1008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นางสาวดาริน  เขตนอก
2. นางสาวศิริญญา  สุภาพันธ์
3. นางสาวศิรินภา  เพ็งด้วง
 
1. นางนงค์นุช  คชา
 
1009 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 85.28 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นายณัฐวัต  เลิศคุณวุฒิ
2. นางสาวปิณฑิรา  เพ็งเลื่อน
 
1. นางนงค์นุช  คชา
 
1010 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรลฏา  สุขแสนสุข
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  กลีบเทศ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  รัตน์วงค์
4. เด็กหญิงบุษญา  ขันติ
5. เด็กหญิงปิยธิดา  โปรดสูงเนิน
6. เด็กหญิงพิยดา  สัญจรโคกสูง
7. เด็กหญิงวิภาดา  อิ่มวิเศษ
8. เด็กหญิงสิรีธร  คำราช
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ถาวรกาย
10. เด็กหญิงสุภาพร  ปะสีระเก
11. เด็กหญิงสุภาวดี  คำราช
12. นายสุวิทย์  เข็มนางรอง
13. เด็กหญิงหัสยา  กำลา
14. เด็กหญิงเกษรินทร์  อินทร์อ่อน
15. เด็กชายแสงอรุณ  บุญศรี
 
1. นายสงกรานต์  อาบสุวรรณ์
2. นายสรวิศ  ศิริมนตรี
 
1011 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เครือพิมาย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มะโนคำ
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทิพย์ภูเขียว
 
1. นายพชรกร  พั่วแพง
2. นางสมันตชิดา  ฦาชา
 
1012 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวนภัสวรรณ  ขาวปั้น
 
1. นายสุรศักดิ์  ฝาชัยภูมิ
 
1013 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  พาขุนทด
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ต่ายคำ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พูนสุข
 
1. นางทองม้วน  พิขุนทด
2. นายศิริพงษ์  ศาลาผาย
 
1014 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.57 ทอง 7 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์ดง
2. เด็กชายภานุเดช  คำเสนาะ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมดี
 
1. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
1015 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวพรธิตา  สุ่ยหล้า
2. นางสาวศิริพร  คงขาว
3. นางสาวสุวิภา  สีหะกุล
 
1. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
1016 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.75 ทอง 6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เบ้าวรรณ
2. เด็กหญิงอรนภา  สุทธาศิริ
3. เด็กหญิงอินทร์ธิรา  โพธิศิริ
 
1. นางอังกาบ  สุทธาศิริ
 
1017 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.3 ทอง 4 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาววราพร  คลาดโรค
2. นางสาวอรอนงค์  แสดงคุณ
3. นางสาวอินทร์ถหวา  สังข์ชัย
 
1. นางอังกาบ  สุทธาศิริ
 
1018 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายธนวัฒน์   พงษ์เดชาตระกูล
2. นายสมเกียรติ  ไข่หงษ์
 
1. นางสาวพลอยรสา  แสงลุน
2. นายสนธยา  เหิมหาญ
 
1019 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงจงรักษ์  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงวิรียาภรณ์  ดีสวน
3. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ผุยเถิง
 
1. นางอังกาบ  สุทธาศิริ
 
1020 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81.66 ทอง 4 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  วงศ์ประทุม
2. นายณัฐพล  ยมโคตร
3. นางสาวนันทนา  หอมชาลี
 
1. นายดนัย  สุทธาศิริ
2. นางอังกาบ  สุทธาศิริ
 
1021 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงภานุมาศ  วิชัยโย
 
1. นายอดิศักดิ์  จันประจำ
 
1022 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงลักษณาวิไล  คำไหล
 
1. นายอดิศักดิ์  จันประจำ
 
1023 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  โพธิ์เงิน
 
1. นายอดิศักดิ์  จันประจำ
 
1024 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ธงภักดิ์
 
1. นายอดิศักดิ์  จันประจำ
 
1025 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ประเสริฐจรรยา
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  โพธิ์เงิน
3. เด็กหญิงภานุมาศ  วิชัยโย
4. เด็กหญิงภาวิดา  ไพศาลธรรม
5. เด็กหญิงระพีพร  มั่นคง
6. เด็กหญิงลักษณาวิไล  คำไหล
7. เด็กหญิงสาวิตรี  ธงภักดิ์
8. เด็กหญิงอรวรรณ  หมั่นจิตร
 
1. นายอดิศักดิ์  จันประจำ
 
1026 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ประเสริฐจรรยา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์กลาง
3. เด็กหญิงฐีติวรดา  ธงเค็ง
4. นางสาวทาริกา  ตาเกิด
5. นางสาวพัชรา  ยอดท่าหว้า
6. เด็กหญิงภานุมาศ  วิชัยโย
7. เด็กหญิงระพีพร  มั่นคง
8. เด็กหญิงลักษณาวิไล  คำไหล
9. เด็กหญิงวรรณิดา  เตชวนิช
10. เด็กหญิงวินิชชา  เหล่าฤทธิ์
11. เด็กหญิงสายชล  มณีโชติ
12. เด็กหญิงสาวิตรี  ธงภักดิ์
13. เด็กหญิงสุชัญญาภัส  รอญไพรี
14. นางสาวอรวรรณ  หมั่นจิตร
15. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญคำ
 
1. นายอดิศักดิ์  จันประจำ
 
1027 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 88.8 ทอง 4 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กชายกัมปนาท  แฝงทรัพย์
2. เด็กชายทัตพิชา  ฉันสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ฤทธานันท์
 
1. นางจำรูญลักษณ์  ชำนาญ
2. นางเบญจมาพร  บุญประภาศรี
 
1028 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. นางสาวเบญจวรรณ  โคตรมณี
 
1. นางดาวรุ่ง  ศิริภูมิ
 
1029 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นายอัมพุ  คบสหาย
 
1. นายกิตติ์ธีธัช  กีรติชยานนท์
 
1030 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายรัฐพล  ศิริหงษ์
 
1. นายไมตรี  วงศ์พัฒนชัย
 
1031 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวกัสมา   พามี
2. นายณัฐกร   เครือบคนโท
3. นายณัฐวุฒิ   นามวงศ์
4. นายธนาธิป   แผ่นทอง
5. นางสาวพรรณนิภา   สิงห์คำ
6. นางสาวพรศิริ   คุ้มห้างสูง
7. นางสาวพิมลวรรณ   บุญหรรษา
8. นางสาวภรภัทร   แผ่นทอง
9. นางสาวรัฐชดาพร   พรมจักร
10. นางสาววรินทร์ทิพย์   มาปัสสาเดชากุล
 
1. นายดรุณ  ประจันนวล
2. นางสาววิไลวรรณ  จันทะโลลน
3. นางสุภาวรัตน์  สุริยันต์
 
1032 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ประจันนวล
2. เด็กหญิงปราหนัน   ชำนาญ
3. เด็กหญิงสุทัตตา  พื้นหินลาด
 
1. นางวิราวัฒน์   ประชามอญ
2. นางสาวอุมารินทร์   คำญา
 
1033 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวชไมพร   ทองภูธรณ์
2. นายธนากร   จันทร์แสง
3. นางสาวพัชรี   ไทยบำรุง
 
1. นางวิราวัฒน์   ประชามอญ
2. นางสาวอุมารินทร์   คำญา
 
1034 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายคมกริช   จำรัสกุล
2. เด็กชายฐานันดร   ผลภิญโญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรตาโคตร
4. เด็กชายตราภูมิ  อินทะจร
5. เด็กชายธีรศักดิ์  ผลเจริญ
6. เด็กชายศุภกิตติ์   ทูลจิตร์
7. เด็กชายอดิพงษ์   ชำนาญพล
8. เด็กชายเดชนุพงษ์  พงษ์สระพัง
 
1. นายชัยนุวัฒน์  โชคบัณฑิต
2. นายธีธัช  กิติคุณ
3. นายนายดรุณ  ประจันนวล
 
1035 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์   ผลเหลือ
 
1. นางวัชรี  โลนะลุน
 
1036 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงอนุสรา   มินภายสงค์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีอินทร์คำ
 
1037 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายอภิชัย   หาญกล้า
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อินทร์คำ
 
1038 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายจรัญ  แก้วนคร
 
1. นายไกรวุฒิ  สำราญใจ
 
1039 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เพ็ญพงษ์
2. เด็กหญิงทรรศิกา  สิทธิวงษ์
3. เด็กหญิงพรนิภา  ทองสถิตย์
 
1. นางนราจิต  มาตรไตร
2. นางรัตนา  เรืองพีระกุล
 
1040 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจริยา  ศรีวะสุทธิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  อาจโยธา
3. นายไตรภพ  โชควิเวษ
 
1. นายอุทิศ  ศรีศักดิ์
2. นายเอกชัย  บัวรอด
 
1041 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  เจริญคูณ
2. นางสาววรรณภา  รถหามแห
3. นางสาวอรพิมล  จอดพรม
 
1. นายธนงศักดิ์  วงค์อามาตย์
 
1042 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 1. เด็กชายชนะชัย  สอนสะอาด
2. เด็กชายนันทวัช  ยี่สันเที๊ยะ
3. เด็กชายสหรัถ  ภูแล่นกี่
 
1. นายอดิศักดิ์  อินทร์อุดม
 
1043 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 1. นายพงษ์นิรันดร์  ต่อศรี
2. นายอธิวัฒน์  ชาติชำนาญ
3. นายอำพล  บุญบำรุง
 
1. นายศราวุธ  กุลแก้ว
 
1044 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายตะวันฉาย  ชาตินุช
2. เด็กหญิงละอองดาว  คุ้มวงศ์
3. เด็กชายวิทวัส  โปยขุนทด
 
1. นางสาวลักษมี  เลาหะนาคีวงศ์
2. นางศรีนวล  ป้อพันธุ์ดุง
 
1045 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวทิพวรรณ  ชัยพันธ์
2. นายธนพล  ชาญศิริ
3. นายสุรเชษฐ์  เอี่ยมเหรียญ
 
1. นางสาวลักษมี  เลาหะนาคีวงศ์
2. นางศรีนวล  ป้อพันธุ์ดุง
 
1046 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐมล  บุญกลาง
2. เด็กหญิงดมิสา  ด้วงช้าง
3. เด็กหญิงธันวารัตน์  โพธิ์นอก
4. เด็กหญิงอรอุมา  เพิ่มจันทึก
5. เด็กหญิงอัยวัล  จะชาลี
 
1. นางสาวอิรวดี  ทานะสุข
 
1047 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวณัฐรุจา  แก้วเพชร
2. นางสาวดรรชนี  ประสมสิน
3. นางสาวประภาพรรณ  สิมบุตร
4. นางสาวรัตนาภรณ์  เกิดโมลี
5. นางสาวโศรญา  มานอก
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นางสาวพานทอง  มนตรี
 
1048 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  วานมนตรี
 
1. นางสาวขันทอง  พิชัย
 
1049 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93.4 ทอง 4 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลยา  ชัยจันทึก
2. เด็กชายหนึ่งบุรุษ  ไทยสมัคร
 
1. นายวัชรินทร์  วันทา
 
1050 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 89.9 ทอง 7 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวณัฐติยา  แจ่มกระจ่าง
2. นายเอกราช  คำจัตุรัส
 
1. นายวัชรินทร์  วันทา
 
1051 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวพนิดา  สมปู่
2. นางสาวพัทรียา  พุทธา
 
1. นายอำนวย  แก่นภูเขียว
 
1052 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  นิลไสล
2. นางสาวปภาวรินท์  ทีดี
3. นางสาวศุภาลักษ์  พุดจีบ
4. นางสาวเนตรนภา  คุณธรรม
5. นางสาวเมนู  อนันเต่า
 
1. นายธณภร  ชัยมงคล
2. นางพรทิพย์  ภูวนารถ
 
1053 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวนพรัตน์  ป้อมสุวรรณ
2. นางสาวนิตยา  คางชัยภูมิ
3. นายนิธิศักดิ์  ผลยิ่ง
4. นางสาวพรพรรณ  ชำนาญ
5. นางสาวอุบลพันธ์  ชำนาญ
 
1. นายธณภร  ชัยมงคล
2. นายวิฑูรย์  ตะติฉิม
 
1054 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงอนิตรา  อนาใส
2. เด็กชายไอศูรย์  มสิกพรรค์
 
1. นางพรทิพย์  ภูวนารถ
2. นายวรวิทย์  บ่วงนาวา
 
1055 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 91.3 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวกิ่งฟ้า  ชัยวงษา
2. นายสหชัย  อัญญะโพธิ์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  เคนจอหอ
2. นางพรทิพย์  ภูวนารถ
 
1056 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. นางสาวประภาพร  ชมภู
 
1. นายสมนึก  เนียมไธสง
 
1057 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นางสาวกัลนิกา  คำศรี
2. นางสาวประภาวรรณ  พรมกุดตุ้ม
 
1. นายการุณ  วัฒนโสภณวงศ์
2. นางนงลักษณ์  คะมาวิวัฒนานนท์
 
1058 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายธนพนต์  ด่านภักดี
 
1. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์
 
1059 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายนรภัทร  วงศ์สวัสดิ์ไพศาล
 
1. นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ์
 
1060 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายจีรนาท  โมสิกะ
 
1. Mr.Adam  van hagen
 
1061 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายตะวัน  สมรรถชัย
 
1. Mr.Adam  van hagen
 
1062 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สะแกแสง
 
1. นางสุปัฏ  อาจกมล
 
1063 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวขนิษฐา  ตั้งสกุล
 
1. นางโสภิตสุดา  นาชัย
 
1064 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงวรางคณา  วัฒนกุลไพศาล
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  แดงบำรุง
 
1065 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงกนนกวรรณ  สอนสุข
2. เด็กหญิงณัฐชา  สุวรรณ
3. เด็กชายณัฐดนัย  เบิกชัยภูมิ
4. เด็กชายณัฐพรรณ  พันธุ์ป้อม
5. เด็กชายเจษฎา  ประจิตร
 
1. Mr.Jackson  Scott
2. นางพรศิริ  บุญญานุสนธิ์
 
1066 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.78 ทอง 6 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กชายธานินทร์  วิเศษชาติ
 
1. นางสาวรัตน์ติยา  วรสาร
 
1067 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  ศรีมงคุณ
 
1. นางสาวศริตยา  ชนะภู
 
1068 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายณัชพัชร์  อุบลหล้า
2. เด็กหญิงศศิวิมล  เชาว์ปรัชญากุล
 
1. นางสาวอุษา  ชัยอาสา
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทรักษา
 
1069 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวสุทธาวีร์  หัดชุมพล
2. นายเดชาวัต  ครองสมบัติ
3. นางสาวเพ็ญจรัส  แพนพา
 
1. นายทรงสรร  นาคดิลก
2. นายประยุทธ  ประสานพันธุ์
 
1070 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  เอ็งโอภาสนันท์
2. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  พรมนอก
 
1. นายบุญชู  หนูสลุง
2. นายอภิชาติ  เลี้ยงพรม
 
1071 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวชนัดดา  สรรพกิจกำจร
2. นายภัทรานิษฐ์  ทรงศรีชัยนันท์
 
1. นายชัยณรงค์  สวัสดิ์วงษ์
2. นายยุทธพล  ชัยชวนานิตย์
 
1072 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ตระกูลพรหม
 
1. นางนงนุช  หิรัญเกิด
 
1073 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายณัฐกร  เครือบคนโท
 
1. นางสาวอุมารินทร์   คำญา
 
1074 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายจุลดิษ  วิทยาวัจกร
2. เด็กชายสมคิด  กิ่งกุลทา
 
1. นายนราธร  ซุยกระเดื่อง
 
1075 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวจรินทร  ทงอุตสาห์
2. นายชัยยุทธ  พูนประสิทธิ์
3. นายวินัย  คู่จันทึก
4. นายวุฒิศักดิ์  สีบัวบาน
5. นายศุภรัตน์  บุญทัน
6. นางสาวอำภาพร  แก้วดวงตา
 
1. นางณัฐวรรณ  มานิชพงษ์
2. นางสุภาภรณ์  นิสสัยหาญ
 
1076 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายณัฐกานต์  อ่อนสกุล
 
1. นางผกามาศ  เที่ยงธรรม
 
1077 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวเอกไพลิน  สิงห์ลา
 
1. นายไชยวัฒน์  ชุ่มนาเสียว
 
1078 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.71 ทอง 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงวรางคณา  เสี้ยมแหลม
 
1. นางบังอรรัตน์  ชัยเนตร
 
1079 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายอลงกรณ์  ปลื้มชัยภูมิ
 
1. นางสวลี  ชัยภัย
 
1080 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวพรพิมล  ทองศิริ
 
1. นางจีราพร  เหมือนพันธุ์
 
1081 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายฉัตรชัย  หล่าสกุล
2. นายศิวกร  สวัสดิ์วงษ์
 
1. นายขนิษฐา  จำนงนรินทรรักษ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล
 
1082 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นายจิรายุุ  สังสีแก้ว
2. นางสาวนิภาวรรณ  ขาวสอาด
3. นางสาวภักดิ์จีรา  ชาติเผือก
4. นางสาวลัดดาวรรณ์   ภักดิ์สูงเนิน
5. นางสาววิภาวรรณ  ทั่งพรม
 
1. นางภาวนา  นพคุณ
2. นางสาวสุนิตยาพร  ถอยวิลัย
 
1083 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจักรินทร์  เลิศขุนทด
2. เด็กหญิงไอรีณ  สิทธิ์ขุนทด
 
1. นางทิพย์วัลย์  ศรีจันทึก
2. นางภิรมย์  เอี่ยมสุวรรณ์
 
1084 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 91.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวศศิธร  หาญณรงค์
2. นายสุรเชษฐ์  เอี่ยมเหรียญ
 
1. นางภาวนา  นพคุณ
2. นางสาวสุนิตยาพร  ถอยวิลัย
 
1085 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราภา  ประภาสโนบล
2. นายธวัชชัย  พดขุนทด
3. นางสาวนฤมล  กรึกสำโรง
 
1. นางมยุรี  อักษรจันทร์
2. นางอุทัยวรรณ  วงศ์พัฒน์
 
1086 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษจีน ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงสุมาวรี  ประทุมแสง
 
1. นางสาววิรัลพัชร  เชียงดา
 
1087 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายจตุรพร  ผานาค
2. นางสาวอันธริกา  พงษ์สระพััง
 
1. นางปราณี  สอนไธสง
 
1088 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวสุภัสรา  เผือกเพ็ง
 
1. นางอภิญญา  จรัสพันธ์
 
1089 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษจีน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แมนเมือง
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ไชยมิ่ง
 
1090 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวมณีดาว  ปราบพาล
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ไชยมิ่ง
 
1091 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตน์ชนก  ใจทน
 
1. นางสาวสารชา  พิมพาคุณ
 
1092 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นายบรรจง  หมู่สะแก
 
1. นางอุ้มพร  จำเริญสุข
 
1093 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.25 ทอง 4 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงโสรญา   ฉิมพลี
 
1. นางอุ้มพร  จำเริญสุข
 
1094 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุวรรณา  จันทร์พงษ์
 
1. นางอุ้มพร  จำเริญสุข
 
1095 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงโสรญา  ฉิมพลี
 
1. นางอุ้มพร  จำเริญสุข
 
1096 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  ชะม้อยกลาง
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เฮ้ากอก
3. เด็กหญิงณิรัฐชา  ฤากำลัง
 
1. นางสาวธนิตา  ถาวรผล
2. นางปิยะนาฏ  อ่อนอุทัย
 
1097 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง 4 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวจินดามาศ  แข็งแรง
2. นางสาวณัฏฐณิชา  แสงสว่าง
3. นางสาวรัตนา  บุญหล้า
 
1. นายปัญจเดช  ชมภูวิเศษ
2. นายอภิเศก  ชัยโยรม
 
1098 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงฉัตรวลี  แสงสุทธิ
2. เด็กหญิงศิรประภา  หงษ์ชัยภูมิ
 
1. นางสุชาดา  รอดแก้ว
2. นายอภิเศก  ชัยโยรม
 
1099 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. เด็กชายธวัชชัย  งามจำรัส
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ขุนศักดิ์
 
1. นายธโนวุธ  อิ่นคำ
2. นางสุพัตรา  อิ่นคำ
 
1100 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี   สว่างตา
 
1. นางเสาวนีย์  พิพัฒนชัยภูมิ
 
1101 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวกฤติยา  วงษ์สีดา
2. นางสาวจันทิมา  ชนะบุญ
3. นางสาวจินตนา  เบียขุนทด
4. นางสาวทัศน์วรรณ  สุริโย
5. นางสาวรัตนาภรณ์  คำงอน
6. นางสาวศิริลักษณ์  นาคน้อย
7. นางสาวศิริวรรณ  โสมา
8. นางสาวสาวิตรี  ฐานเจริญ
9. นางสาวสุพรรณี  แนนไธสง
10. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีศักดิ์นอก
11. นางสาวสุวนันท์  สัปทนต์
12. นางสาวอัญชลี  คุ้มห้างสูง
 
1. นางจุฑารัตน์  ไชยเทพ
2. นายชัยนาท  พลอยบุตร
3. นายสรพล  แก้ววิไล
4. นายสายัณห์  ปุยภูงา
 
1102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นายจีระวัตร  เต้หนองเป็ด
2. นายวัฒวุฒิ  ยศรุ่งเรือง
 
1. นายชวดล  คำมูลคร
2. นายอนันต์  เติมพันธุ์
 
1103 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวอนุสรณ์  สิริคุณ
 
1. นายสุรศักดิ์  ฝาชัยภูมิ
 
1104 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวสุดารัตน์  ศิริบุตรวงศ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ฝาชัยภูมิ
 
1105 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาววชิรา  คงมั่ง
 
1. นายสุรศักดิ์  ฝาชัยภูมิ
 
1106 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นางสาวกฤติยาณี  โสพัฒน์
2. นางสาววริญญา  ดังชัยภูมิ
3. นายวศิน  หาญกุดตุ้ม
4. นายวิวาห์  สิงห์นอก
5. เด็กชายศุภชัย  จำชาติ
 
1. นางวราภรณ์  ปากเมย
 
1107 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นายวัชรพงษ์  อินแสง
2. นางสาวสายฝน  แพงชัยภูมิ
 
1. นางวราภรณ์  ปากเมย
 
1108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายวีรเดช  เสมา
2. เด็กชายศุธวัช  หาญรบ
 
1. นายทินกรณ์  วิปัสสา
 
1109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวพาฝัน  คุณชื่น
2. นางสาวสุนันภา  เนตรแสงสี
3. นางสาวสุภารักษ์  ยศไธสง
 
1. นายทินกรณ์  วิปัสสา
2. นายราชศักดิ์  จัตุรัสตระกูล
 
1110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวกาย  สร้อยจันดา
2. เด็กหญิงชฎารินทร์  แดงสกุล
3. นางสาวนงเยาว์  สร้อยจันดา
4. เด็กหญิงปัณณิกา  ดอนเตาเหล็ก
5. นางสาวพัชรี  ฤๅชา
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูมิชัย
 
1. นางควรคำนึง  คุยเพียภูมิ
 
1111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.57 ทอง 5 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กชายพีรพล  เอิบแก้ง
2. เด็กหญิงอภิรดี  ทองดี
3. เด็กชายอิสระ  กันหาเรียง
 
1. นางควรคำนึง  คุยเพียภูมิ
2. นายไพรโรจน์  ชำนาญ
 
1112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ดอนเตาเหล็ก
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ลีลาศ
3. เด็กหญิงสมฤทัย  นามวิจิตร
 
1. นางควรคำนึง  คุยเพียภูมิ
 
1113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวพัชรพร   ทิพประสาน
2. นางสาววิชชุดา  กอนโพธิ์
3. นางสาวสาวิตรี  เหิมสารจอด
 
1. นางควรคำนึง  คุยเพียภูมิ
 
1114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นายฤทธิพร  เวียงอินทร์
2. นางสาววีระวรรณ  อินกำบัง
3. นางสาวศิริวรรณ  พิมพ์มี
 
1. นางควรคำนึง  คุยเพียภูมิ
 
1115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สวัสดิรักษ์
2. เด็กหญิงทาริกา  วงษ์ลา
3. เด็กชายวิสิทธิ์  เกาะแก้ง
 
1. นายสายัณห์  ปุยภูงา
 
1116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.4 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมา  สูญศรี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เจริญเกียรติ
 
1. นายทินกรณ์  วิปัสสา
2. นายราชศักดิ์  จัตุรัสตระกูล
 
1117 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ปรเะเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทวีวัฒนพงษ์
 
1. นายสุริยา  นาคะพงษ์
 
1118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายพันแสง  รุจาคม
 
1. นายทินกรณ์  วิปััสสา
2. นายนายราชศักดิ์  จัตุรัสตระกูล
 
1119 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีคอนไทย
 
1. นายเกรียงไกร  แคนคลอง
 
1120 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นายเลอศักดิ์  ศรีรักษ์
 
1. นายเกรียงไกร  แคนคลอง
 
1121 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. เด็กชายวัชระ  รักษ์มณี
 
1. นายเกรียงไกร  แคนคลอง
 
1122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  สุดหอม
2. เด็กชายคมกฤษ  กระสี
3. เด็กชายทัศนเทพ  โทยผุย
4. เด็กชายปวิญญู  ศิริภูธร
5. เด็กชายพัฒนพงศ์  บุญเพลิง
6. เด็กชายรุ่งโรจน์  สาริมา
7. เด็กชายวสันต์  หาญหิรัญ
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  เมากระมล
 
1. นายธนกร  วรรณชัย
2. นายสนธยา  เหิมหาญ
3. นายอัครพล  สิงห์อำพล
 
1123 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทวยขุนทด
 
1. นางสาวสุชีรา  แก่วหนองแก
 
1124 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  หอดขุนทด
 
1. นางสาวสุชีรา  แก่วหนองแก
 
1125 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์  จิตต์จำนงค์
 
1. นางสาวสุชีรา  แก่วหนองแก
 
1126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายอนุชาต  เจนละหาน
2. เด็กชายเชาวเลิศ  ครอบบัวบาน
 
1. นายทินกรณ์  วิปัสสา
2. นายราชศักดิ์  จัตุรัสตระกูล
 
1127 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. เด็กชายกฤษชัย  แสนสุข
 
1. นายเกรียงไกร  แคนคลอง
 
1128 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นางสาวลัดดา  เพาะชาลี
 
1. นายเกรียงไกรแ  แคนคลอง
 
1129 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พลเดช
 
1. นางดาวรุ่ง  ศิริภูมิ
 
1130 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปรียานุช  พลอนันต์
 
1. นางภัททิรา  สุวัตถิกุล
 
1131 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกวิศรา  ไชยภักดี
 
1. นางภัททิรา  สุวัตถิกุล
 
1132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  ศักดาวงศ์
2. เด็กชายพงศกร  สุภาวดี
 
1. นายทินกรณ์  วิปัสสา
2. นายราชศักดิ์  จัตุรัสตระกูล
 
1133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  ชาวาปี
2. นายศรัญยู  บุญไทย
 
1. นายชัยรัตน์  ปิ่นสุวรรณ
2. นายทินกรณ์  วิปัสสา
 
1134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายนพรัช  ผงโนนแดง
2. นายสุริยะ  ขวัญพราย
 
1. นายทินกรณ์  วิปัสสา
2. นายราชศักดิ์  จัตุรัสตระกูล
 
1135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงผกาภรณ์  พรมมาตร์
2. เด็กชายวีรฉัตร  เหิมสารจอด
 
1. นายชัยนาท  พลอยบุตร
2. นายสุวิทย์  สังฆพัฒน์
 
1136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 89.99 ทอง 8 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นายณัฏฐนิช  ดอนเตาเหล็ก
2. นางสาวศินีนาถ  อนมนวล
 
1. นายชัยนาท  พลอยบุตร
2. นายสราวุฒิ  ไทยรักษา
 
1137 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายนบ  ลิ้มประเสริฐ
 
1. นายละออง  แกมคำ
 
1138 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวอภิญญา  คำตา
 
1. นางสมพิศ  วิเซีย
 
1139 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายคุณานนท์  รอญศึก
 
1. นายสุรศักดิ์  หาญธีระพิทักษ์
 
1140 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายวิศาล  คงสูงเนิน
 
1. นายสุรศักดิ์  หาญธีระพิทักษ์
 
1141 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายฐิตินันทร์  ดารุศิลป
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
1142 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงอัจฉรา  สารคำ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
1143 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงธาริณี  แสงใจ
2. เด็กหญิงปนิดา  จันทราไทย
3. เด็กหญิงอรยา  วงค์มานิต
 
1. นายจรูญ  เฝิงสูงเนิน
2. นายสายัณย์  เนียนไธสง
 
1144 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงจีีรนุช  สุดหอม
2. เด็กหญิงธัญรดี  โพธิ์สวัสดิ์
 
1. นายสายัณย์  เนียนไธสง
2. นายโกสินทร์  อำคาศักดิ์
 
1145 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวสุพรรณี  ชัยบาง
2. นางสาวเนาวรัตน์  พรมเสือ
 
1. นายสายัณย์  เนียนไธสง
2. นายโกสินทร์  อำคาศักดิ์
 
1146 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 10 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาพร  สิงตะโคตร
 
1. นางสาวนิติญา  ภูแชมโชติ
 
1147 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.66 ทอง 9 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นายประมวล  แนวสวัสดิ์
 
1. นางโชติกา  เมืองงาม
 
1148 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กชายพรนิมิต  เพ็งศรี
 
1. นางโชติกา  เมืองงาม
 
1149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง 11 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ขุมทอง
2. เด็กชายสุริยา  พิมพ์พา
 
1. นางสาวกาญจนา  พรหมศร
2. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย
 
1150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 93.53 ทอง 12 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายศิริพงษ์  ทองม้วน
2. นางสาวศิริลักษณ์  เข็มทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  พรหมศร
2. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย
 
1151 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ไทยป้อม
2. เด็กหญิงณิชกานต์   เพิ่มดี
3. เด็กหญิงสาวิณี   เมืองทรัพย์
 
1. นางสาวมาลินี  เกื้อหนุน
2. นางสุภัทรา  โชติสุภาพ
 
1152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  หีบขุนทด
 
1. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์
 
1153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กชายราเชนทร์  ก้อนสันเทียะ
2. เด็กหญิงแก้วตา  อาบสุวรรณ์
 
1. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์
 
1154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 85.28 ทอง 11 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นายประพันธ์  หาดขุนทด
2. นางสาวแสงเดือน  ช้อยงาน
 
1. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์
 
1155 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายชนม์มนัส  เหลือสูงเนิน
2. นายมนต์ชัย  สู่หญ้านาง
3. นางสาวอารียา  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1. นางสาวกอบแก้ว  สิงหเนตรวัฒน์
2. นางสุรางค์รัตน์  ป้อมสุวรรณ
 
1156 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวอัญชลี  ตู้ภูมิ
 
1. นางสาวสารชา  พิมพาคุณ
 
1157 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวบุญพิทักษ์  ภิญโญฤทธิ์
2. นางสาวพรรณิภา  เจียงวงศ์
3. นางสาววรัชญา  ป้อมสุวรรณ
 
1. นางสาวชญาภา  ชาลีเขียว
2. นายเสวย  กอบการดี
 
1158 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวกีรติ  พันธุ์เสือ
2. นางสาววราพร  บุญมา
 
1. นายณัฐพงษ์  กาบคำ
2. นายอดิศร  คำจันทน์
 
1159 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายนพนันท์  ผลานิสงค์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บำรุงราษฎร์
3. เด็กหญิงหัทยา  เครือปัญญา
 
1. นางขนิษฐา  นกแก้ว
2. นางธัญญรัตน์  ขวัญประเสริฐ
 
1160 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวธีรภา  สายธนู
2. นางสาวปวันรัตน์  ผ่องพันธ์งาม
3. นางสาวพิยดาพร  งาหัตถี
 
1. นางศศิธร  สิทธิ
2. ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ  โคตรมา
 
1161 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงกัญญาศิริ  หงอกภิลัย
2. เด็กหญิงชาลิสา  เกิดศิลป์
3. เด็กชายโยธา  สนั่นเมือง
 
1. นางสาวลาวรรณ  เสนสิงห์
2. นางสุกัญญา  หงอกภิลัย
 
1162 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวพิมพกานต์  แปลงคอนสาร
2. นางสาวสราชนันทร์  พรมนิล
 
1. นายวิชิต  ชัยวงษ์
2. นายเชวงศักดิ์  สุขสนิท
 
1163 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงศิรินภา  บุตรวงศื
 
1. นายวีระศักดิ์  ศรีภู
 
1164 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.38 ทอง 5 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรี  พิมพา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มาตรวงษ์
 
1165 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.83 ทอง 5 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวนิศากร  ผู้นอก
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มาตรวงษ์
 
1166 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงนรีญา  เภาคำพา
 
1. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
 
1167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวนุชนารถ  หมู่หาญ
2. นางสาววงเดือน  แนวโสภณ
3. นายศราวุธ  กั้นกลาง
4. นางสาวสุทธิดา  ชำนาญพงษ์
5. นายอิทธิ  พลฤทธิ์
 
1. นางมณีรัตน์   หล้าศักดิ์
2. นายโชติช่วง  ต่อชีพ
 
1168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  ทิพย์โพธิ์ศรี
2. เด็กชายณัฐรินทร์  สินชัยภูมิ
3. นายปริญญา  ผลบุญ
4. นายสรายุ  มงคล
5. นายสุทธิพงษ์  สืบนาคะ
 
1. นางพนม   ศรีสกุล
2. นายโชติช่วง  ต่อชีพ
 
1169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  ประทุมมา
 
1. นางพนม   ศรีสกุล
 
1170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 8 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  หาญวิชัย
2. เด็กชายภานุพงษ์  ทอบอุดม
 
1. นางพนม   ศรีสกุล
2. นางมณีรัตน์   หล้าศักดิ์
 
1171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 93.52 ทอง 5 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นายจิตรกร  พลฤทธิ์
2. นางสาวยุพิน  มีพวก
 
1. นางพนม   ศรีสกุล
2. นางมณีรัตน์   หล้าศักดิ์
 
1172 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายศิวนัฎ  โคตรชมถู
 
1. นายตชาชาต  ฝอยวารี
 
1173 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายศักดา  ทุมพร
 
1. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
 
1174 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายพัฒนา  ทุมพร
 
1. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
 
1175 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายฐาปนี  แถมถูเขียว
 
1. นายตชาชาต  ฝอยวารี
 
1176 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สีเขียว
 
 
1177 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายธนพล  เจริญวงค์
2. เด็กชายเสริมสุข  บรรเทา
3. เด็กชายไดนุพล  เธี้ยสระพัง
 
1. นายตชาชาต  ฝอยวารี
2. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
 
1178 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายณัฐพพงษ์  นามวงค์
2. นายนฤพล  ทองน้อย
3. นายอรรถพล  เขี่ยงถุง
 
1. นายตชาชาต  ฝอยวารี
2. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
 
1179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวกาญจนา  สิทธิวงศ์
2. นางสาวจิรัฐติกาล  ประยูรสิงห์
3. นายธนกฤต  นามอินทร์
4. นางสาวนวพร  ลาดแก้ว
5. นายภัทรพงษ์  หนานกุล
 
1. นางประสานพันธ์  พลทะยาน
2. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
1180 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 5 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวสมปรารถนา  ทุมวัน
 
1. นางนภาพงษ์  พานนนท์
 
1181 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายพงศธร  ตอพล
2. นายพีรพัฒน์  ดวงชัยภูมิ
3. นายเอกสิทธิ์  ดวงใจ
 
1. นางปริศนา  สภาสุวรรณกุล
 
1182 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โนนุช
 
1. นางสาวประภัสสร  พิเภก
 
1183 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวดลนภา  ศิริพิมพ์
 
1. นางสาวประภัสสร  พิเภก
 
1184 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายกิติกร  ม่วงแก้ว
 
1. นางสาวประภัสสร  พิเภก
 
1185 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายขวัญชัย  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวประภัสสร  พิเภก
 
1186 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายพันเทพ  ใจงาม
 
1. นางสาวประภัสสร  พิเภก
 
1187 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายภคนนท์  กงชัยภูมิ
 
1. นางปริศนา  สภาสุวรรณกุล
 
1188 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายณัฐพงษ์  พรมลา
 
1. นางปริศนา  สภาสุวรรณกุล
 
1189 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ก่อศิลป์
 
1. นางศรัญญา  ถาวรหมื่น
 
1190 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.23 ทอง 4 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงพรชนก  คำป้อง
 
1. นางบุญเรือน  ดักลิช
 
1191 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายภานุพงษ์  อ้นคำ
 
1. นางสุมนา  แน่นอุดร
 
1192 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงสาราญา  แนวโอโล
 
1. นางสาวจินตนา  บุตะเขียว
 
1193 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวรุ้งจรัส  สังฆพัฒน์
 
1. นางสาวสุภาพร  ลาภผล
 
1194 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวพัชรา  เจนไร่
2. นางสาวอภิญญา  คำทุม
 
1. นายเสงี่ยม  ประสานกลาง
 
1195 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวจุฬาริน  รัศมีเดือน
2. นางสาวนำฝน  ตะจินนอก
3. นางสาวศศิธร  บุตตะเขียว
 
1. นายวันนัด  โพธิ์กะต้น
 
1196 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  นามพิมล
 
1. นายวันนัด  โพธิ์กะต้น
 
1197 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หาญศรี
 
1. นายวันนัด  โพธ์กะต้น
 
1198 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวศุภานิช  แฝงชัยภูมิ
 
1. นายวันนัด  โพธิ์กะต้น
 
1199 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวนุสรา  ตะโยเค
 
1. นายวันนัด  โพธิ์กะต้น
 
1200 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงฟุ้ง  โคตรโสภา
 
1. นายวันนัด  โพธิ์กะต้น
 
1201 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวอรอุมา  จุลวัน
 
1. นายเพชรราช  บรรเทิงสุข
 
1202 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นายบัณฑิต  แจ้งไสว
2. นางสาวสุรัสสวดี  ไขบุดดี
 
1. นางโชคดี  งามเจริญ
2. นายไพศาล  ศิวเวทพิกุล
 
1203 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  หลวงพิทักษ์
2. นายวชิระ  จันโสภา
3. นายวุฒิชัย   บุญเกษม
 
1. นายประสิทธิ์  บุญซื่อ
2. ว่าที่ร้อยตรีมิตร  ตลับเพ็ชร
 
1204 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์วิมล  ตู้ประเสริฐ
2. นางสาวอัญชลี  ตู้ภูมิ
3. นางสาวเจนจิรา  ปรีดีวงศ์
 
1. นายประสิทธิ์  บุญซื่อ
2. ว่าที่ร้อยตรีมิตร  ตลับเพ็ชร
 
1205 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.57 ทอง 4 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ภูมิพระบุ
2. เด็กหญิงศิริขวัญนภา  ตลับเพชร
3. เด็กหญิงสิรินยา  กองลี
 
1. นายวิเศษ   เจ้าทรัพย์
 
1206 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ชาติทหาร
2. นางสาวฐานิกา  ต่อวาส
3. นายพงษ์เพชร  กุลดา
 
1. นายวิเศษ   เจ้าทรัพย์
 
1207 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงยลดา  เรืองเจริญ
2. เด็กหญิงศุภลักษ์  ชัยบุรัมย์
3. เด็กหญิงอรพินท์  คำนา
 
1. นางจุฑารัตน์  ชยันตรดิลก
 
1208 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวมณีรัตน์  ตู้สมบัติ
2. นางสาวรัชนีกร  เติมวุฒิ
3. นางสาววันวิสาข์  จำรัสไว
 
1. นางจุฑารัตน์  ชยันตรดิลก
2. นางพิสมัย  สนั่นเมือง
 
1209 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 92.06 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม 1. เด็กชายมงคล  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงวิชุดา  พิลึก
 
1. นางกมลทิพย์  บุญโพธิ์
2. นางสาวบุญญรัตน์  ทองนพเก้า
 
1210 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  เกตุมณี
2. นางสาวศศิธร  บุญสนอง
3. นางสาวศิรัญญา  ผิวผา
4. นางสาวศิริมาศ  ชาติเสนา
5. นางสาวเปลววริยา  สวัสดิ์รักษ์
 
1. นางสาวมนวรรณ์  บุญศรี
2. นางสาวละคร  เขียนชานาจ
 
1211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวปิยวรรณ  นพเก้า
2. นางสาวอลิษา  กล้าหาญ
3. นางสาวอารียา  ชาชูรส
4. นางสาวเฉลิมขวัญ  เบ็ญพรม
5. นางสาวโสรยา  ปันสกุล
 
1. นางสาวมนวรรณ์  บุญศรี
2. นางสาวละคร  เขียนชานาจ
 
1212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายคงรัตน์  จันทร์เตื่อย
2. นายพายุ  บุญโสภณ
3. นางสาวอภิสรา  บุญรักษา
4. นายอภิสิทธิ์  น้อยทอง
5. นายอรรถชัย  ภูมิคอนสาร
 
1. นางสาวมนวรรณ์  บุญศรี
2. นางสาวละคร  เขียนชานาจ
 
1213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เมาะลาษี
 
1. นายมานะ  ชยันตรดิลก
 
1214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวสุมาลี  ร่องแซง
 
1. นางรจนา  ฦๅชา
 
1215 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรชา  ชีพอุบัติ
2. เด็กชายอภิชาติ  เลิศคอนสาร
 
1. นางรจนา  ฦๅชา
2. นายเสาวณีย์  สุดตะนา
 
1216 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 93.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายกิติศักดิ์  คู่กระสังข์
2. นางสาวชลธิชา  ชาติทหาร
 
1. นางรจนา  ฦๅชา
2. นางเสาวณีย์  สุดตะนา
 
1217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวชญามินทร์  ตุ้มโหมด
2. นางสาวชุติกาญจน์  ตลับเพชร
3. นางสาวทรงพร  บุญเกษม
4. นางสาวนภสร  บุญโสภณ
5. นางสาวนวพร  เชื่อฟัง
6. นางสาวบัณฑิตา  ชีพอุบัติ
7. นางสาวสุดารัตน์  ตลับแก้ว
8. นางสาวสุนิตา  โพธิเกตุ
9. นางสาวเกศราพร  ชาดง
10. นางสาวเก็จมณี  พลเขตร์
 
1. นางเสาวณีย์  สุดตะนา
 
1218 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  มงคล
2. เด็กชายชลทิศ  ดีแท้
3. เด็กหญิงญาดารัตน์  รบศึก
4. เด็กหญิงปวีณา  ฉานสูงเนิน
5. เด็กหญิงอนัญญา  แนววิเศษ
6. เด็กหญิงอัญชลี  โนนน้อย
 
1. นางสาวกฤษณา  คงบุ่งค่า
2. นางนภา  นรานอก
 
1219 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กชายปิยะราช   ถนอมผล
2. เด็กชายภูมิชัย  ตะโนนชีพ
 
1. นางสาวรวงข้าว  นามแสง
2. นางอรัญญา  พระสาร
 
1220 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวณัฐสุดา  มิตรมาตย์
2. นางสาวศุทธินี  ลาภชัย
 
1. นางกฤษณา  พลธรรม
2. นายเฉลิมเกียรตื  ฤาชา
 
1221 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นายศราวุธ  ฟักทอง
 
1. นายภาสกร  โพธิ์ขุนทด
 
1222 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายมัทนา  นามโสม
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  ฐานวิเศษ
3. เด็กชายโกระชาติ  บุตะเขียว
 
1. นางสาวละมัย  มังดินดำ
 
1223 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวปฏิมา  สำราญจิต
2. นางสาวสุภาพร  สำมะลี
3. นางสาวอรนภา  สาริพันธ์
 
1. นายนพเก้า  สำราญจิต
 
1224 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวเพ็ญนภา  วรสิทธิ์
 
1. นายประสิทธิ์  คิดถี่
 
1225 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงชนกวรรณ  ทาขามป้อม
 
1. นายนพเก้า  สำราญจิต
 
1226 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ภานุศิวานนท์
 
1. นายนพเก้า  สำราญจิต
 
1227 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงสุชาดา  ดอนวิชา
 
1. นายนพเก้า  สำราญจิต
 
1228 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวธตรฐ  สำราญจิต
 
1. นายนพเก้า  สำราญจิต
 
1229 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงนฤมล  มีแก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  คิดถี่
 
1230 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ทนสูงเนิน
2. เด็กชายราชัน  สิงห์คำป้อง
3. เด็กชายวชิรพันธ์  งามเลิศ
 
1. นายดุสิต  ทองวรรณ
2. นายนพเก้า  สำราญจิต
 
1231 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวสวรินทร์  แสงชมภู
 
1. นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย
 
1232 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.25 ทอง 6 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวกิตติญากร  มุมทอง
 
1. นางสาวกัลยาณี  แข็งขัน
 
1233 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.61 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  รอดไธสง
 
1. นางภาคินี  ปราณี
 
1234 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวชรัญธร  เครือเค้
 
1. นางภาคินี  ปราณี
 
1235 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐิดา  เต็มวงษ์
2. เด็กหญิงพรรณรินทร์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางพรเพ็ญ  สมบูรณ์
2. นางสาวยุภาพร  น้อยสี
 
1236 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายรัตนพล  เหลาพรม
2. นางสาวเสาวภา  ตู้คำ
 
1. นางพรเพ็ญ  สมบูรณ์
2. นางสาววันวิสาข์  สิงห์อุ่น
 
1237 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวทศพร  ผ่อนจรุง
2. นางสาวยุพารัตน์  วันแปลก
 
1. นางนภาพงษ์  พานนนท์
 
1238 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ตระกูลพรหม
 
1. นายสุภาพ  ฤทธิ์บำรุง
 
1239 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษยา  เหมี่ยงสันเทียะ
2. เด็กหญิงพรพิมล  แย้มฎีกา
3. เด็กหญิงอาทิยา  ชานุชิต
 
1. นางสาวกนกอร  ตลับแก้ว
2. นางสาวธิดา  ต่ออำนาจ
 
1240 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  วงศ์สวัสดิ์
2. นายธีระศักดิ์  ต่อทุน
3. นางสาวนุศราพร  สุสูงเนิน
 
1. นางสาวบุหลัน  แก้วภักดี
2. นางวลัยพร  โล่ห์เส็ง
 
1241 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ชนะพันธ์
2. เด็กหญิงทิวาพร  ประภาษี
 
1. นางนันทรัตน์  ฤทธิ์บำรุง
2. นายปรมัตถ์  สวงโท
 
1242 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  ขอสันเทียะ
2. นายเสกสรรค์  โยธาธรรม
 
1. นางนันทรัตน์  ฤทธิ์บำรุง
2. นายปรมัตถ์  สวงโท
 
1243 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายทิวพนัส  เบ้าลี
 
1. นางประทุมวรรณ  ลานพิบูลย์
 
1244 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ทีดินดำ
 
1. นางวนิภา  แสงบุญเกิด
 
1245 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงเพ็ญเพชร  น้อยยาสูง
 
1. นางณัฐวัญ  หมื่นจิตร
 
1246 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีภุมมา
 
1. นายธงชัย  เพชรภักดี
 
1247 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกัณฐิกา  ทองยอด
 
1. นางสาวภัคนันท์  ชำนาญ
 
1248 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวพักตร์ภัสสร  ทองวรรณ
 
1. นางสุนันทา  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1249 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวจุรีรัตน์  เวียงชัยภูมิ
2. นางสาวนัฎชา  ด้วงคำภา
3. นายบุญญฤทธิ์  คำลือศักดิ์
4. นางสาวพิมพ์วรัชญ์  วันเพ็ง
5. นางสาวสุทธิดา  มงคล
 
1. นางดุษฎี  กางการ
 
1250 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษจีน ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายกิตติพงษ์  รื่นจิตร
 
1. นางสาวจินตนา  คำจริง
 
1251 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวยุภาพร  คำป้อม
 
1. นางสาวมนิดา  เจริญภูมิ
 
1252 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวกัญญารัตน์  เวียงแก้ว
2. นางสาวสุกัญญา  เสมอโภค
3. นางสาวอัมพร  ใจบุญ
 
1. นางอชิวะ  วรรณขามป้อม
2. นางอรัญญา  พระสาร
 
1253 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  มาลา
 
1. นายพรเทพ  ร่าเริงใจ
 
1254 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายพีระพล  คำสังข์
 
1. นายพรเทพ  ร่าเริงใจ
 
1255 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายนภา  เต็มราษี
 
1. นายพรเทพ  ร่าเริงใจ
 
1256 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายสิทธิพล  ตู้จำรูญ
 
1. นายพรเทพ  ร่าเริงใจ
 
1257 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายทนุเดช  ต่อศรี
 
1. นายพรเทพ  ร่าเริงใจ
 
1258 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์สำราญ
2. นายกฤษฎา  วงษ์ชาลี
3. เด็กชายคีรีรัตน์  กลั่นตา
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภูมิคอนสาร
5. นางสาวจุฑามาศ  ถาวรรัตน์
6. นางสาวจุฑามาศ  ละอองศรี
7. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ต่อประโยชน์
8. นางสาวชลธิชา  สู่หญ้านาง
9. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำพิกุล
10. นางสาวฐิติสุดา  จำปาดวง
11. นางสาวตมิสา  สอนพลู
12. นายธนวัฒน์  จันต๊ะสุรินทร์
13. นางสาวธมนวรรณ  นามกุณี
14. นายธวัชชัย  เกิดสมบูรณ์
15. เด็กชายนพดล  แก่นแก้ว
16. เด็กหญิงนภสร  ชินหงษ์
17. นายนัฐเวช  เชียงกุล
18. เด็กหญิงนัทรียา  หงอกภิลัย
19. เด็กหญิงนิตยา  ชัยโก
20. นางสาวบุษกร  ใจหาญ
21. นางสาวปนัดดา  พิมพรมมา
22. นางสาวปนัดดา  บุญโสภณ
23. เด็กหญิงปาริชาติ  มโนมัย
24. เด็กหญิงพรนภา  เชื้อสามารถ
25. นายพิชา  แซ่ลี่
26. เด็กหญิงพิมพิไล  เค้พวง
27. เด็กหญิงภัทรจิตตรา  ปราบวารินทร์
28. เด็กหญิงภัทรธิรา  ต่อวาส
29. นางสาวมนต์นภา  แย้มอดุลย์
30. เด็กหญิงมัลติกา  อ่อนอภัย
31. นางสาวมาริษา  สมจิตร
32. เด็กหญิงวนิดา  สุโนนทอง
33. เด็กชายวีรยุทธ  ฐานเจริญ
34. นางสาวสุวรรณลักษณ์  จันทร์เสน
35. เด็กหญิงอมรรัตน์  จิตพิไล
36. เด็กหญิงอัยณา  หล่อปรีชากุล
 
1. นายเอ็ม  สุขขา
 
1259 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายจิรพงศ์  ตู้คำ
2. เด็กชายธีรศักดิ์  หงศรีเมือง
3. เด็กชายพลศักดิ์  เลิศคอนสาร
4. เด็กชายวัชรพล  ทุ่มเที่ยง
5. เด็กชายอนุชิต  ศรีหัวแฮ
 
1. นางสาวชนาภา  วอนเก่าน้อย
2. นางสาวฑิตยาภรณ์  แจ้งคำ
 
1260 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายพงศธร  เชาวลิตกิจกุศล
2. เด็กชายพชร  ต้นประดิษฐ์
3. นายพิทยา  ทองสาย
4. เด็กชายวันอาสา  ฝ่ายกลาง
5. เด็กชายสิทธา  จารนัย
6. เด็กหญิงสุรัสวดี  สมรูป
 
1. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม
2. นางสุนทรี  วังศรี
3. นายสุรสิทธิ์  โคบำรุง
 
1261 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายนายปุริศ  ยะสูงเนิน
2. นางสาวประภัสราวดี  พุทธิษา
3. นายพงศธร  จันทร์อ้าย
4. นายวิชาญ  อุ่นโคตร
5. นายอนุรักษ์  พลพาลสังข์
6. นายอัครพล  อนุพันธ์
 
1. นางนางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม
2. นางสุนทรี  วังศรี
3. นายสุรสิทธิ์  โคบำรุง
 
1262 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายจาตุรันต์  สีมาเพชร
2. นางสาวจารุวรรณ  เดชสีหา
3. นางสาวพิรภา  เพ็ชรหงษ์
 
1. นางณัฐชญา  เศรษฐตานนท์
2. นายสุรสิทธิ์  โคบำรุง
 
1263 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.71 ทอง 5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงวิมลวัลย์  ปรางค์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสิทธิณี  ฝาชัยภูมิ
3. เด็กหญิงหฤทัย  คุ้มโพธิ์น้อย
 
1. นางอมรศรี  เดชะเทศ
2. นางเสาวคนธ์  ศรีสองเมือง
 
1264 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายวิกรม  สวัสดิ์วงศ์
2. นางสาวสุกัญญา  เจนชัยภูมิ
3. นายเชาวชัย  เสนชัย
 
1. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม
2. นายอมร  วาดสูงเนิน
 
1265 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวธนพร  ปลูกชาลี
2. นางสาวสุภรักษ์  มาบขุนทด
3. นางสาวอภิลาภา  เอกาชัย
 
1. นางณัฐชญา  เศรษฐตานนท์
2. นางพรรณวดี  มัททวีวงศ์
 
1266 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงวรรณิศา  พลเสน
 
1. นางเกศินี  รอดเวียง
2. นางเอื้องไพร  กิ่งปรุ
 
1267 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายทศพร  คำทอง
2. นายพงศกร  อาชีวะศึกษาคม
3. นายอลงกต  อินทรปรีดา
 
1. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม
2. นางเอื้องไพร  กิ่งปรุ
 
1268 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวขนิษฐา  ตั้งสกุล
2. นางสาวฉัตรทิพย์  แสนเภา
3. นายอนุชา  หิรัญเขว้า
 
1. นางพรรณวดี  มัททวีวงศ์
2. นางอมรศรี  เดชะเทศ
 
1269 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.5 ทอง 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวศุภรัตติยา  หอระหัด
2. นางสาวสุพัตรา  โกสุมภ์
3. นายเทวราช  ศิริพรทุม
 
1. นางสุนทรี  วังศรี
2. นางเอื้องไพร  กิ่งปรุ
 
1270 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายการันตี  ล้ออุทัย
2. เด็กชายฤทธิชัย  ก้อนแก้ว
3. เด็กชายวรากร  พันธุ์ชมภู
 
1. นางสุนทรี  วังศรี
 
1271 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.6 ทอง 7 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายศุภวิชญ์  ชาญประโคน
2. นายอนนัต์  มั่นสติ
3. นายเจนจบ  สบายจิตต์
 
1. นางณัฐชญา  เศรษฐตานนท์
2. นายสุรสิทธิ์  โคบำรุง
 
1272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงมธุรดา  สมวงษ์
2. เด็กหญิงศานันฑิณี  โสเส
3. เด็กหญิงศิยารัตน์  หงษ์รัตน์
 
1. นางวรรณภา  มัททวีวงศ์
2. นางอาภรณ์  กันทะวัง
 
1273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวนุสราภรณ์  วงษ์เริญ
2. นางสาวปานวาด  ทองใบใหญ่
3. นางสาวเมธาวี  โลหิตไทย
 
1. นางวรรณภา  มัททวีวงศ์
2. นางอาภรณ์  กันทะวัง
 
1274 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ละครพล
 
1. นางดาวรุ่ง  ศิริภูมิ
 
1275 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 81.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงจิดาภา  เชื้อแก้ว
2. เด็กหญิงอรอุมา  จูมศิลา
3. เด็กหญิงเกณิกา  บุญโสม
 
1. นางบุษบง  บรรจบพุดซา
2. นายวุฒิชัย  ใจเที่ยง
 
1276 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  เกิดสมบูรณ์
 
1. นายวรรณพงษ์  พาภักดี
 
1277 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายประไพร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายวรรณพงษ์  พาภักดี
 
1278 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  วงษ์ชาลี
 
1. นายวรรณพงษ์  พาภักดี
 
1279 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง( เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายชัยชนะ  โพธิ์นิน
 
1. นายวรรณพงษ์  พาภักดี
 
1280 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวกนกพิชญ์  บุญสู้
2. นายกฤษฎา  วงษ์ชาลี
3. เด็กชายการันย์  ขวัญเขียว
4. นางสาวจุฑามาศ  ละอองศรี
5. เด็กหญิงชลธิชา  นาแก้ง
6. นางสาวชลธิชา  สู่หญ้านาง
7. เด็กชายชัยชนะ  โพธิ์นิน
8. เด็กชายชูพงษ์  ก่ำกุดเลาะ
9. นางสาวตมิสา  สอนพลู
10. นางสาวทิวาพร  สนธิสัมพันธ์
11. นายธนวัฒน์  จันต๊ะสุรินทร์
12. นายธวัชชัย  เกิดสมบูรณ์
13. นางสาวนงนุช  ตลับคำ
14. เด็กชายนพดล  แก่นแก้ว
15. นางสาวบุษกร  ใจหาญ
16. เด็กชายประไพร  ศรีสวัสดิ์
17. นางสาวผกาภรณ์  เต็มวงษ์
18. นางสาวพรพรรณ  คงประเสริฐ
19. นางสาวพิมลวรรณ  พรมสุภะ
20. นางสาวมาริษา  สมจิตร
21. เด็กชายวีรยุทธ  ฐานเจริญ
22. เด็กชายศุภวัฒน์  ลีลาด
23. เด็กหญิงสุภัสสร  ชาติอดุลย์
24. นางสาวสุวรรณลักษณ์  จันทร์เสน
25. นางสาวอรยา  โพธิ์เทพ
26. นางสาวอันตา  ภูมิคอนสาร
27. เด็กชายอัษฎา  ไพรงาม
28. เด็กชายอิทธิพล  คงคาใส
29. นางสาวอุทุมพร  บุญจอม
30. นางสาวโสรยา  ปันสกุล
 
1. นางสาวชนาภา  วอนเก่าน้อย
2. นางสาวฑิตยาภรณ์  แจ้งคำ
3. นายวรรณพงษ์  พาภักดี
4. นายเอ็ม  สุขขา
 
1281 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวจีรรัตน์  กลิ่นศรีสุข
2. นางสาวนันทิยา  ทูลขุนทด
3. นางสาวสุวนันท์  มีโพธิ์
4. นางสาวสุวนันท์  คนที
5. นางสาวอมรรัตน์  ทาณรงค์
 
1. นางณัฐวรรณ  มานิชพงษ์
2. นางสุภาภรณ์  นิสสัยหาญ
 
1282 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 89.56 ทอง 8 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวปัญญารัตน์  ประกอบผล
2. นายวินัย  คู่จันทึก
 
1. นางสุภาภรณ์  นิสสัยหาญ
 
1283 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวนฤมล   อินทร์สวาท
2. นางสาวพัชรี  ฟางชัยภูมิ
3. นางสาวยุพิน  คนที
 
1. นางสาวชมพูนุช  ชัยหมอก
2. นางประภัสสร  เด็ดแก้ว
 
1284 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นายอมรเทพ  บุญเคหา
 
1. นางปนัดดา  ทีบัวบาน
 
1285 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  การะเกษ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เพ็ญญะ
3. เด็กหญิงนิรัชษา  สารมโน
4. เด็กหญิงปนัดดา  ดีโคตร
5. เด็กหญิงปนัดดา  หล่าศรี
6. เด็กหญิงพิจิตรา  มุทาพร
7. เด็กหญิงลลิตา  วงศ์กา
8. เด็กหญิงวรรณพร  สุดหอม
 
1. นายธนากร  ราชาเดช
2. นางสาวสุเนตร  แก้งคำ
3. นางสาวอมรรัตน์  มาตรวงษ์
4. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
 
1286 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวฉัตรชญา  ปรือทอง
2. นางสาวณัฐนันท์  ทรัพย์สุวรรณ์
3. เด็กหญิงนันธิดา  บุญทัศน์
4. นางสาวพรนภา  ปู่ทา
5. นางสาวภิรมย์ญา  จันทร์แป๊ะ
6. นางสาวศิริรัตน์  แก้ววิศาสตร์
7. นางสาวสุดารัตน์  กระมูลวงศ์
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ประทุมสินธุ์
 
1. นายธนากร  ราชาเดช
2. นางสาวสุเนตร  แก้งคำ
3. นางสาวอมรรัตน์  มาตรวงษ์
4. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
 
1287 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 85.71 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม 1. นายชัยวัฒน์  อยู่ปาน
2. นางสาววรรพร  ช่วยจะโป๊ะ
 
1. นางกมลทิพย์  บุญโพธิ์
2. นางสาวบุญญรัตน์  ทองนพเก้า
 
1288 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายจตุพล  ฟ้อนบำเลอ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เพ็ญญะ
3. เด็กชายทัศนัย  คชราช
4. เด็กชายธนากร  เอกศรี
5. เด็กชายธีรพัฒน์  บุญทัศน์
6. เด็กหญิงนันธิดา  บุญทัศน์
7. เด็กหญิงปนัดดา  หล่าศรี
8. เด็กหญิงมาลิตา  โพธิ์เงิน
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ประทุมสินธุ์
10. เด็กชายเอกรัตน์  โพนทอง
 
1. นายธนากร  ราชาเดช
2. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
3. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
1289 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุปผา  ศรีนุย
2. เด็กชายเบลว  สูงขุนทด
3. เด็กหญิงแครทรียา  บุญแตง
 
1. นางสายทอง  คาดสนิท
2. นายไพฑูรย์  มณีจันทร์
 
1290 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวนงรัตน์  พุดจันทึก
2. นางสาวนิจารี  ทองดอนเหมือน
3. นางสาวอนิสา  เขาขุนทด
 
1. นางสายทอง  คาดสนิท
2. นายไพฑูรย์  มณีจันทร์
 
1291 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายจตุพล  ฟ้อนบำเลอ
2. นายจักรกฤษ  กันยามาตร
3. นายจำลอง  แหขุนทด
4. นางสาวฉัตรชญา  ปรือทอง
5. นางสาวณัฐนันท์  ทรัพย์สุวรรณ์
6. เด็กหญิงณัฐวดี  เพ็ญญะ
7. นายณัฐวุฒิ  กำไลเงิน
8. นายต่อลาภ  เพ็ชรฤาชา
9. เด็กชายทัศนัย  คชราช
10. เด็กชายธนากร  เอกศรี
11. เด็กชายธีรพัฒน์  บุญทัศน์
12. เด็กหญิงนันธิดา  บุญทัศน์
13. เด็กหญิงนิรัชษา  สารมโน
14. เด็กหญิงปนัดดา  ดีโคตร
15. เด็กหญิงปนัดดา  หล่าศรี
16. นายพงษ์เพชร  โลเกตุ
17. เด็กหญิงพรนภา  ปู่ทา
18. เด็กหญิงพัชรี  พิมพา
19. เด็กหญิงพิจิตรา  มุทาพร
20. เด็กชายพิชิตชัย  คำมา
21. นางสาวภิรมย์ญา  จันทร์แป๊ะ
22. เด็กหญิงมาลิตา  โพธิ์เงิน
23. เด็กหญิงลลิตา  วงศ์กา
24. นางสาวศิริรัตน์  แก้ววิศาสตร์
25. นางสาวสุดารัตน์  กระมูลวงศ์
26. เด็กหญิงสุทธิดา  ประทุมสินธุ์
27. นายสุภาพ  ยุพาณิชย์
28. นายอธิปัตย์  สุทธาศิริ
29. นายอนุชา  จันทร์อ่อน
30. นายเอกรัตน์  โพนทอง
 
1. นายธนากร  ราชาเดช
2. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
3. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
4. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
1292 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวขนิษฐา   สัตบุตร
2. นายณัฐพล   สวัสดิ์ผล
3. นางสาวปัทมาพร   ภิญโญ
4. นางสาวศศิธร  สารโชติ
5. นายเอกพจน์  บุญชู
 
1. นางชนิกา   นราพงษ์
2. นางสาวบุญเพ็ง   ข้อโนนแดง
 
1293 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 94.26 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงภัคจิรา   รัตนเสรีวงศ์
2. เด็กชายเอกวรเดช   รัชต์อังกูร
 
1. นายยุทธการ  ขวัญวรากุล
2. นางสุรีพร   สุขวิริยานนท์
 
1294 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 89.31 ทอง 18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายพลวรรธน์  บุษราคำ
2. นางสาวสุพิชชาภา   อาสาวุธ
 
1. นายยุทธการ  ขวัญวรากุล
2. นางสุรีพร   สุขวิริยานนท์
 
1295 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 4 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นายธเนตร  อินทร์วงศ์
 
1. นางอุไร  กางกรณ์
 
1296 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  ถาวงษ์กลาง
2. เด็กชายวรวุฒิ  มณีรัมย์
 
1. นางสาวบังอร  บำรุงเก่า
2. นางอุไร  กางกรณ์
 
1297 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 94.55 ทอง 8 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นายภัทราวุธ  สาเกตุ
2. นางสาวศิริพร  ช้อนทอง
 
1. นางสาวบังอร  บำรุงเก่า
2. นางอุไร  กางกรณ์
 
1298 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวัลลภาศิริ  วรรณพัฒน์
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  เขียนขุนทด
3. เด็กหญิงเมธาทินี  ดีอ่อน
 
1. นายสำคัญ  บุญเกิด
2. นางเปลวทอง  บุญเกิด
 
1299 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นายณัฐฐา  สำเภาเงิน
2. นายประดิษฐ์  บินขุนทด
3. นายเสถียร  พิมขุนทด
 
1. นายสำคัญ  บุญเกิด
2. นางเปลวทอง  บุญเกิด
 
1300 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. นายฐาประกร  อาจอะรัญ
2. นางสาวนิติยา  บุญชัย
3. นายพีระพันธ์  โชคเหมาะ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กุศลคุ้ม
 
1301 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. เด็กชายฤทธิชัย  ภู่ชัยภูมิ
2. เด็กชายวรพล  วิญญายงค์
3. เด็กชายอธิเบศ  ขุงชัยภูมิ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กุศลคุ้ม
 
1302 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  ฐานวิเศษ
2. นายตระการ  กองแก้ว
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กุศลคุ้ม
2. นางสาวอาภากร  สงวนนาม
 
1303 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 81.2 ทอง 7 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  เกษสมจิตร
2. เด็กหญิงมาลัยพร  ศรีสุข
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แต่งแดน
 
1. นางพรชนก  พลแสน
2. นายวัชรินทร์  ต่อโชติ
 
1304 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เรืองเจริญ
2. เด็กชายจิราภรณ์  แสนท้าว
3. เด็กหญิงสายธาร  แห่หล้า
 
1. นางพัทธยา  ชนะพันธ์
2. นางสาววิไลรัตน์  กุ้งมะเริง
 
1305 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวทิชากร  งานสูงเนิน
2. นางสาวธิดาทิพย์   ผายลาด
3. นางสาวสโรชา  ลาภโชค
 
1. นางพัทธยา  ชนะพันธ์
2. นางสาววิไลรัตน์  กุ้งมะเริง
 
1306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง 7 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงปพัฒตรา  นวนปืน
2. เด็กชายอธิการ  ไกรรัตน์
 
1. นางชยานันต์  ทวดสุวรรณ์
2. นายสันติ  สิงหาพรม
 
1307 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นายคณาวุฒิ  บุญเลิศ
2. นายณัฐวุฒิ  แสงคล้าย
3. นายประธาน  มีชำนาญ
 
1. นางชุติภา  เชิดสกุล
2. นางสาวพีรชยา  ชีหรั่ง
 
1308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 89.9 ทอง 10 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กชายพิชิตชัย  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ภาพขุนทด
 
1. นายติณภพ  สีดากุล
 
1309 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นางสาวศุภิวรรณ  แก้วชัยยา
 
1. นายถาวร  ดีอ่อน
 
1310 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ชาญศิริ
 
1. นายถาวร  ดีอ่อน
 
1311 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นายนิมิตร  ทอนสูงเนิน
 
1. นายถาวร  ดีอ่อน
 
1312 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นางสาวรัชนีวรรณ  สืบสวน
 
1. นายถาวร  ดีอ่อน
 
1313 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิลาวรรณ  พลบัวใหญ่
2. เด็กหญิงศิรดา  ชำนาญกุล
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไม้พยัคฆ์
 
1. นางจิรภิญญา  พูนประสิทธิ์
 
1314 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนุศรา  อยาดี
2. เด็กหญิงอิศญา  พงษ์อุดม
 
1. นายอาภากร  ดาโม้
 
1315 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑารัตน์  มูดยะ
2. นางสาวพิมล  ลาภเกิด
 
1. นายอาภากร  ดาโม้
 
1316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวพัณจรินทร์  โสกำปัง
2. นางสาวรริตา  คำแย้ม
3. นางสาวสุภาภรณ์  พงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวณัฐชญามาศ  คำพิทักษ์
2. นางณัฐศิรี  คำพิทักษ์
 
1317 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เลขาโชค
2. เด็กหญิงลลิตภัทร  จิระจิตต์มีชัย
3. เด็กหญิงอินทุอร  ธงศิลา
 
1. นายวัฒนา  นิธิศดิลก
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุตะภักดี
 
1318 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายชาญรัตน์  เมินขุนทด
2. นายยุทธพงษ์  ชนะพันธ์
 
1. นายวัฒนา  นิธิศดิลก
2. นายไอศูรย์  พวงมาลัย
 
1319 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ต่อชีวัน
 
1. นางพัชรินทร์  อิ่มเพ็ง
 
1320 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองล้น
 
1. นางพัชรินทร์  อิ่มเพ็ง
 
1321 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 1. นายพิศาล  เกิดไผ่ล้อม
 
1. นางพัชรินทร์  อิ่มเพ็ง
 
1322 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93.53 ทอง 8 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศิริวรรณ
2. เด็กชายอภิชาติ  อิงชัยภูมิ
 
1. นางอรอนงค์  ใจรักษา
 
1323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 92.37 ทอง 14 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. นายปัญญา  รินลา
2. นางสาวสุวนันท์  สาระคำ
 
1. นางอรอนงค์  ใจรักษา
 
1324 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  บุญหนา
2. เด็กหญิงมณฑิรา  ชินโซ
 
1. นายขัตติยพงษ์  พั้วพวง
2. นายนิรันดร์  บุญชู
 
1325 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.75 ทอง 5 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกันยรา  ตราภูมิ
2. นายนฤนาท  ชัยบาง
3. นางสาวสกุลกาญจน์  ยอดบุรี
4. นางสาวสิริยากร  คลังภูเขียว
5. นายอภิเดช  บุตรโคตร
 
1. นางนงเยาว์  ประจันนวล
2. นางพยุง  ลานขามป้อม
 
1326 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พุทธขิน
2. เด็กชายทักษิณ  โคตรบ้านแข้
3. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  ช่อกริช
4. เด็กหญิงวรัชยา  ฐานวิสัย
5. เด็กชายวุฒินันท์  ทิพย์รักษ์
 
1. นางสุทธิรักษ์  อ่องจำปา
2. นายเฉลิมเกียรติ  ผานาค
 
1327 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวณิชาภัทร  ปัญญา
2. นางสาวทิฆัมพร  ศิริกุล
3. นายรพีพัฒน์  นาคฤทธิ์
4. นางสาวศิรินรินทร์  เลขาโชค
5. นายอลิฟ  สะตี
 
1. นางสุทธิรักษ์  อ่องจำปา
2. นายเฉลิมเกียรติ  ผานาค
 
1328 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกนกวรรณ  ศิลาสูงเนิน
2. นางสาวชวาลา  นามวิจิตร
3. นางสาวบุณฑริก  กันทะวัง
4. นางสาวอนันตพร  นาคคิลก
5. นายอัฑฒ์  สุดใส
 
1. นายพงษ์สิริ  ชาบุตรศรี
2. นางสาวสุชญา  ประทุมวิมุต
 
1329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกนกกร  ลาภไพศาล
2. นางสาวกานติมาร  สารนอก
3. นายกิดาการ  หาญปราบ
4. นายจิรัสย์  มาลากอง
5. นางสาวธนัญญา  พิราคา
6. นางสาวธวัลรัตน์  น้อยดี
7. นางสาวธัญพร  ถนอมเงิน
8. นายธิติวัฒน์  เลิศขามป้อม
9. นางสาวนันทณัฎฐ์  ชุติวัฒก์วง
10. นางสาวนันท์นภัส  วงษ์ศิริสุพรชัย
11. นางสาวนิภาพร  พรมเมตตา
12. นางสาวปิยวรรณ  คำชัย
13. นายพงษ์พิทักษ์  โทนันต์
14. นายพัชร  สิทธิสมาน
15. นายพีรพงษ์  จันทร์คำ
16. นางสาวรุจิลักษณ์  ดวงกาง
17. นางสาววัชรากรณ์  สอนชัยภูมิ
18. นางสาววาทินี  สุขสวัสดิ์
19. นางสาวศุทธินี  แก้ววันทา
20. นายสิทธา  สนั่นเมือง
 
1. นางกิติรัตน์  หาญปราบ
2. นางประไพรัตน์  เจริญทัศน์
3. นางวิไล  วิพัฒน์เกษมสุข
4. นางสุทธิรักษ์  อ่องจำปา
5. นางหัฏฐณิษา  ถือโชค
 
1330 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกมลชนก  ก้อนเงิน
2. นางสาวจันทริกา  เจริญราช
3. นายณัฎฐพล  ดีขามป้อม
4. นางสาวธนัญญา  อ่อนเขียว
5. นางสาวนริศรา  วงศ์กาไสย
6. นางสาวนิลนี  รัศมีเดือน
7. เด็กชายปฏิภาณ  ชูเชิด
8. นางสาวปิยะดา  แนวประเสริฐ
9. นางสาวพรนภา  พลเยี่ยม
10. เด็กหญิงมัณฑนา  นาสะกาด
11. นายรณชัย  แจ่มใส
12. นางสาววรรณวิสา  เนือยทอง
13. นางสาววิชุดา  ระวิพันธ์
14. นายศตวรรษ  วรรณมาตย์
15. นางสาวศิริรัตน์  หาญนาแซง
16. เด็กชายสุจินดา  ธรรมตะศิลา
17. นางสาวสุภาดา  วงษ์พรม
18. นางสาวอรอุมา  เภาบาง
19. นางสาวเหมือนฝัน  เสลาหอม
20. เด็กชายโชคอังกูร  ทองมูล
 
1. นางประไพรัตน์  เจริญทัศน์
2. นายพงษ์สิริ  ชาบุตรศรี
3. นางวาสนา  ชัยทิพย์
4. นางสาวสุชญา  ประทุมวิมุต
5. นางสุทธิรักษ์  อ่องจำปา
 
1331 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 5 โรงเรียนภูเขียว 1. นายสัมฤทธิ์  ลาภทวี
 
1. นางสมคิด  สุทินฤกษ์
 
1332 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  สุยอย
2. เด็กชายธวัชวงศ์  จันทรมงคล
 
1. นางสาวมารยาท  ศรีพิพัฒนกุล
2. นางศศิพัชร์  พิมพ์สราญ
 
1333 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 95.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวดวงเนตร  หงษ์รัตน์
2. นายธนวัฒน์  ขวัญเกษม
 
1. นางสาวมารยาท  ศรีพิพัฒนกุล
2. นางศศิพัชร์  พิมพ์สราญ
 
1334 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกมลวรรณ  พลโยธา
2. นางสาวจริยา  คงคาใส
3. นางสาวปิยะดา  กระแสหัน
4. นางสาวพรธิภา  นาสะกาด
5. นางสาวมัลลิกา  อ้นที
6. นางสาวลดาภา  ศรีภูเขียว
7. นางสาวสุนิสา  สมตัว
8. นางสาวอภิญญา  ชาติชา
9. นางสาวอรยา  สมบูรณ์
10. นางสาวอัจจิมา  แจ่มใส
 
1. นางพยุง  ลานขามป้อม
2. นางสุทธิรักษ์  อ่องจำปา
 
1335 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย   ไพรศรี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ชำนาญ
3. เด็กชายพงศกร  ประเสริฐแท่น
4. เด็กหญิงวิภาวดี  อนันเต่า
5. เด็กหญิงศิริญญา  พงษ์สระพัง
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  ย่งเพชร
7. เด็กชายสุทธิพงษ์   ผลเหลือ
8. เด็กชายไอศูนย์  มสิกพรรค
 
1. นางสาวปรัชญาณี   ไทยน้อย
2. นายสุรชัย  มรรควัน
 
1336 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายพิพัฒน์  มโนศรี
2. นางสาวพิมพ์ประภา  สุขนอก
3. นางสาววิยะดา  เหล่าทองสิงห์
4. นายสุทธิวัฒน์  แจ่มใส
5. นางสาวสุพรรษา  แซ่ตั้ง
6. นายสุวิทย์  พื้นหินลาด
7. นายอภิชัย  หาญกล้า
8. นางสาวอภิญญา  พงษ์สระพัง
 
1. นางสาวปรัชญาณี   ไทยน้อย
 
1337 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ย่งเพชร
2. เด็กหญิงขัติยา  ชำนาญ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนโคตร
4. เด็กหญิงธันญา  ศรีสมุทร
5. เด็กหญิงนิภาภรณ์  เหล่าคุณค้า
6. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พันสิงห์
 
1. นางสาวปรัชญาณี   ไทยน้อย
2. นายสุรชัย  มรรควัน
 
1338 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ย่งเพชร
2. เด็กหญิงขัติยาพร  ชำนาญ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนโคตร
4. เด็กชายฉัตรชัย   ไพรศรี
5. เด็กหญิงธันญา  ศรีสมุทร
6. เด็กหญิงวิภาวดี  อนันเต่า
7. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พันสิงห์
8. เด็กหญิงศิริญญา  พงษ์สระพัง
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  ย่งเพชร
10. เด็กชายไอศูนย์  มสิกพรรค
 
1. นายตชาชาต  ฝอยวารี
2. นางสาวปรัชญาณี   ไทยน้อย
3. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
4. นายสุรชัย  มรรควัน
5. นายอนุชา  ทวีสินธุ์
 
1339 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวกาญจนภัทร  ศรียาภัย
2. นายจามร  แสวงนอก
3. นายธรรมรัตน์  แจ้งจบ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ปานจันทร์
2. นางวีนัด  ศรีหาบุตร
 
1340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง 6 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กชายสุวัชชัย  พูนขุนทด
2. เด็กหญิงอภิญญา  คิดการ
 
1. นางสาวราตรี  ศรีปัดถา
2. นายสิรพัชร์  ปิตุพรหมพันธุ์
 
1341 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงกรุณา  ฟักเทียม
2. เด็กหญิงญาณวัฒนา  พูนทอง
3. เด็กหญิงวราพร  ประขวัญครบุรี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว
2. นางวารุณี  บุญทัน
 
1342 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวชลลดา  รักษาภัคดี
2. นางสาวสุภาวดี  มานอก
3. นายเกียรติศักดิ์  ชวนขุนทด
 
1. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก
2. นางละม้าย  หาญอาสา
 
1343 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวนัฐกาล  ชินสา
2. นางสาวมาลินี  ศรีครามน้อย
3. นางสาววรรณิสา  เปล่งสันเทียะ
 
1. นายคุณากร  อุเทนสุต
 
1344 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมล  ทองแท้
2. เด็กหญิงนริศรา  กุลสำโรง
3. เด็กหญิงบุษบา  หาลขุนทด
 
1. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก
2. นางสาววิจิตรีศิลป์  แสงสุวรรณ
 
1345 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวนงค์ลักษณ์  สิทธิรส
2. นางสาวนิตยา  สกลหล้า
3. นางสาวปภาวดี  ศึกขุนทด
 
1. นายคุณากร  อุเทนสุต
 
1346 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  พาขุนทด
2. เด็กชายมนัส  คิดถาง
3. เด็กชายสุรชัย  คูณแก้ว
 
1. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก
 
1347 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นายทักษ์ดนัย  ศรีชัย
2. นางสาวรัชดาวรรณ  อุบาลี
3. นายสุชาติ  ศรีม่วง
 
1. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก
2. นางละม้าย  หาญอาสา
 
1348 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายจินตภพ  ขาวมี
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ม่วงรุ่ง
3. เด็กหญิงยุพิน  สพกลาง
4. เด็กหญิงยุภา  สพกลาง
5. เด็กหญิงวันนา  จันทร์บัว
6. เด็กหญิงวิมลตรา  แซ่ฉั่ว
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นางสาวพานทอง  มนตรี
3. นางสุจิตรา  ดีชัยภูมิ
 
1349 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวดวงกมล  สบกลาง
 
1. นายฉกาจ  ภูถมทอง
 
1350 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.75 ทอง 6 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงจรุงจันทร์  ต่วนชัยภูมิ
 
1. นายประวัติ  ปรือทอง
 
1351 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวชันย์ชนก  ปัทมวิชัย
 
1. นายประวัติ  ปรือทอง
 
1352 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวชมพูนุช  เทพชมพู
2. นางสาวชันย์ชนก  ปัทมวิชัย
3. นายณัฐวุฒิ  ใกล้สุข
4. นางสาวธิดารัตน์  เทพวอน
5. นางสาวรุ่งนภา  จงร่างกลาง
6. นายวุฒิศักดิ์  ลายทอง
7. นายศิวดล  คชรินทร์
8. นางสาวสุวนันท์  กล้าหาญ
9. นางสาวสุวรรณรัตน์  จันทคัด
10. นางสาวอาทิตยา  ไทยเจริญ
11. นายอิสริยะ  มาดี
12. นายเกียรติศักดิ์  มุ่งผลกลาง
 
1. นางสาววิจิตรีศิลป์  แสงสุวรรณ
 
1353 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจณิสตา  ผาดไธสง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ค้าโค
3. เด็กหญิงรุจิรา  โลนไธสง
 
1. นางสาวฉัตราภรณ์  สงวนรัมย์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  มีโพนทอง
 
1354 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 82.2 ทอง 5 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิวตา  สวัสดี
 
1. นายสมคิด  สิงห์สวัสดิ์
 
1355 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวดลยา  เอี้ยงสูง
 
1. นายดิลก เมธา  มานะศิลป์
 
1356 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตนา  อินชีลอง
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  หวังแนบกลาง
3. เด็กหญิงวณิสรา  งอกคำ
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นางสาวศศิพร  โปร่งหล่า
 
1357 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวณัฐติกา  กลิ่นศรีสุข
2. นางสาววิลาวรรณ  เพียมะลัง
3. นางสาวสุพรรษา  ครูทำสวน
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นางสาวศศิพร  โปร่งหล่า
 
1358 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวกานดา  ชำนาญพล
2. เด็กหญิงจิรภาพร  สิทธิโคตร
3. นางสาวจิระวรรณ  ถิรมย์ไกรภักดิ์
4. เด็กชายฉัตรชัย   ไพรศรี
5. เด็กหญิงฐานิต  เทพจันทร์
6. เด็กชายณัฐกิจ  บุญสระพังษ์
7. นายณัฐวุฒิ  นามวง
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ป้อมสุวรรณ
9. เด็กชายธนถรณ์  ลุนชัยภา
10. นายนพรุจ  ผ่องสนาม
11. เด็กชายนรเชษฐ์  สิงอาจ
12. เด็กหญิงนิภาภรณ์  เหล่าคุณค้า
13. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แวงยางนิก
14. นายพิพัฒน์  มโนศรี
15. นางสาวพิมพ์ประภา  สุขนอก
16. นายยศกาณต์  ต่อสกุล
17. เด็กหญิงวรรณวิวาห์  เฮื้องกลาง
18. นางสาววิยะดา  เหล่าทองสิงห์
19. เด็กหญิงศศิวิภา  ขวัญมงคล
20. เด็กหญิงศิริญญา  พงษ์สระพัง
21. เด็กชายสหรัฐ  หาญปราบ
22. นายสุทธิวัฒน์  แจ่มใส
23. นางสาวสุพรรษา  แซ่ตั้ง
24. นายสุวิทย์  พื้นหินลาด
25. นายอภิชัย  หาญกล้า
26. นางสาวอภิญญา  พงษ์สระพัง
27. เด็กชายอานุวัฒน์  สุดี
28. เด็กชายเริงศักดิ์  โชคบัณฑิต
29. เด็กชายไชยา  สุริยันต์
 
1. นางสาวปรัชญาณี   ไทยน้อย
2. นายสรกฤช  ฆารโสภณ
3. นายสุรชัย  มรรควัน
 
1359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เพ็ญพิมพ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  ลุนบุตร
3. เด็กชายฤทธิชัย  ปานจำรูญ
4. เด็กชายสมชาย  วงษ์สีดา
5. เด็กหญิงโยธิกา  บุญร่วม
 
1. นางชยานันต์  ทวดสุวรรณ์
2. นายสมศักดิ์  พวงสันเทียะ
 
1360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 96.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นายศตวรรษ  พลเรือง
2. นางสาวเฟื่อง  โคตรโสภา
 
1. นางสาววิชชุดา  เทพปฏิมาพร
2. นายสมศักดิ์  พวงสันเทียะ
 
1361 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงนุชธิตา  ศรีมาชัย
2. เด็กหญิงประภัสดา  ทันรังกา
3. เด็กหญิงวาสนา  งดกระโทก
4. เด็กหญิงเกวลิน  คงสัมพันธ์
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สืบสอน
 
1. นางสมมุ่ง  นาสมตรึก
2. นายสุชาติ  คงสัมพันธุ์
 
1362 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  เพียงจันทึก
 
1. นายวันชัย  พลปาน
 
1363 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตต์  บุญสระพังษ์
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
1364 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายธนถรณ์  ลุนชัยภา
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
1365 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายนพรุจ  ผ่องสนาม
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
1366 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง( เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  หาญปราบ
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
1367 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 6 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  งอกนาวัง
2. เด็กหญิงศุภักษร  ดวงจิต
 
1. นางเทวี  มาดา
 
1368 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  คำมี
 
1. นางสาวเพ็ญพร  เลิศประเสริฐ
 
1369 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.07 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รักธรรม
 
1. นางคัทณวรรณ  สิงหเสม
 
1370 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นายก่อเกียรติ  มั่งมี
 
1. นางคัทณวรรณ  สิงหเสม
 
1371 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวนิรชา  อบมา
2. นางสาวพรพรรณ  ภิรมย์กิจ
 
1. นางคัทณวรรณ  สิงหเสม
2. นายสมัย  ประจวบสุข
 
1372 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นางสาวชไมพร  ลาผุพล
2. นางสาวน้ำฝน  มุทิติยา
3. นางสาวรุ่งนภา  พรมภูเขียว
4. นางสาวแสงเทียน  พรมขาม
 
1. นายเพชรราช  บรรเทิงสุข
 
1373 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ลีลาศ
2. เด็กชายวันชาย  ปานรักษา
3. เด็กชายสุรพงษ์  กางการ
 
1. นางสมใจ  ผลภิญโญ
 
1374 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงนุชนารถ  จวบกระโทก
2. เด็กหญิงปิยดา  ทันเทพ
3. เด็กหญิงลลิตา  อาสายุทธ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  คงศิริ
5. เด็กหญิงสโรชา  มีปัญญา
6. เด็กหญิงเอื้อมพร  ไทยป้อม
 
1. นางเปรียว  ปลอดโคกสูง
 
1375 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ใจพอดี
2. เด็กชายพิฆเนศ  อธิวาโส
3. เด็กชายศรัญญู  วิจิตรจันทร์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เพชรล้ำ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 
1376 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายกษิดิ์เดช  ทรัพย์ศรี
2. นางสาวจันทริกา  เจริญราษฎร์
3. นางสาวอรวรรณ  โสภณชื่นสุวรรณ
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เพชรล้ำ
2. นางอลิตษา  ขวัญศิริ
 
1377 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99.999 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงฐานะมาศ  ทินกุล
2. เด็กหญิงณัฐาภรณ์  เจริญขวัญ
3. เด็กชายวันธงชัย  บำรุงราษฎร์
 
1. นางสาวนิตยา  วรพงศาทิตย์
2. นางสายฝน  เจริญสมบัติ
 
1378 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เงินใย
2. เด็กชายศุภชัย  หวังวัดกลาง
3. เด็กหญิงอินทิรา  พีภูเขียว
 
1. นางนัยนา  ศรีถาวร
 
1379 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กชายนิเ้วศ  บัวสิงห์
2. เด็กชายบุญยเกียรติ  เกตุนอก
3. เด็กหญิงเสาวคนธ์  เทิ้งโพธิ์กลาง
 
1. นายสุชาติ  คงสัมพันธุ์
 
1380 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  เสนสอน
 
1. นายสุชาติ  คงสัมพันธุ์
 
1381 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กชายประยูร  งามปัญญา
2. เด็กชายพงศธร  สุกสำราญ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ชัยศัตรา
2. นางขวัญทิภาพร  รอนศึก
 
1382 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 8 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาววิภาวดี  อ่อนแก้ว
 
1. นางเพ็ญศรี  คงนาวัง
 
1383 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กชายสุภาภรณ์  หงษ์วิลัย
 
1. นางยุวเรส  ราชานนท์
 
1384 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 88.4 ทอง 4 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ปัชชะมาลา
2. เด็กหญิงอำพรรณ  มัชแมน
 
1. นางยุวเรส  ราชานนท์
2. นางเพ็ญศรี  คงนาวัง
 
1385 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กชายสัญชัย  สมรมิตร
2. เด็กหญิงสุทินนารถ  หงษ์วิลัย
 
1. นายปริญญา  ดงเทียมสี
2. นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์
 
1386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.37 ทอง 4 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำท้วม
2. เด็กหญิงปวีณา  สว่างตา
3. เด็กหญิงปารีรัตน์  จุ้ยสมบูญ
4. เด็กหญิงศิริพร  บำรุงเชื้อ
5. เด็กหญิงโจ  พลเจริญ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ปกติ
2. นายสุชาติ  ตุงชืพ
 
1387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงวัลภา  โง๊ะบุตรดา
 
1. นายสุชาติ  ตุงชืพ
 
1388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาวศิริพร  วรรณวงศ์
 
1. นายมารุต  ชัยสุริยะวิรัตน์
 
1389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91.13 ทอง 12 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กชายวราวุฒิ  เจียมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอุมารินทร์  กุลสวรรณ์
 
1. นายมารุต  ชัยสุริยะวิรัตน์
2. นางสุภัสรา  ชัยสุริยะวิรัตน์
 
1390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 91.43 ทอง 16 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาวกรกนก  พิมพ์แดง
2. นายอิทธิพร  เฝ้าทรัพย์
 
1. นายมารุต  ชัยสุริยะวิรัตน์
2. นางสุภัสรา  ชัยสุริยะวิรัตน์
 
1391 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงนิรชา  อิ้งชัยภูมิ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  หงษ์วิลัย
3. เด็กชายภาสกร  สวัสดี
 
1. นางทับทิม  ญาณะนันท์
 
1392 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ผาพิมพ์
2. นายดำเนิน  สุขเอี่ยม
3. นางสาวภัทธิรา  คงสำราญ
 
1. นางทับทิม  ญาณะนันท์
 
1393 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.75 ทอง 4 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาเรศ   สู้ศึก
2. เด็กหญิงดวงกมล  ถาดภูเขียว
3. เด็กหญิงวรรณิกา  ใจเกษิม
 
1. นางจินตนา  แก้วช่วย
2. นางทับทิม  ญาณะนันท์
 
1394 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวฌานิก  สมสุพรรณ
 
1. นายสมทรง  สุขขี
 
1395 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กชายโกเมนทร์  จิกแหล่ม
 
1. นายวันชัย  พลปาน
 
1396 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นายธีระวัฒน์  กุลสุวรรณ์
 
1. นายวันชัย  พลปาน
 
1397 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นายพนมกร  สวาทพงษ์
 
1. นายวันชัย  พลปาน
 
1398 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาวพัชราภรณ์  แวงชัยภูมิ
 
1. นายวันชัย  พลปาน
 
1399 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาววิภาวดี  อ่อนแก้ว
 
1. นายวันชัย  พลปาน
 
1400 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กชายปรีชา  ปรางศรี
 
1. นางยุวเรศ  ราชานนท์
 
1401 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กชายธนากร  งามเล่า
2. เด็กชายภัทรพล  ขะบุญรัมย์
3. เด็กชายอรรถพล  มีครไทย
 
1. นางเพ็ญศรี  คงนาวัง
 
1402 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวชุดาพร  พลจัตุรัส
2. นางสาวนิตยา  แสงสว่าง
3. นางสาวไพรลิน  พานรส
 
1. นางพิมลภัส  จัตุรัสตระกูล
2. นายอำนาจ  หาญรบ
 
1403 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขวัญชัยภูมิ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  แคเขว้า
3. เด็กชายอนุชา  วงศาเทียม
 
1. นางพิมลภัส  จัตุรัสตระกูล
2. นายอภิชิต  ศรีลาเคน
 
1404 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวนิภาพร  พิงสูงเนิน
2. นายสนธยา  ภิรมย์กิจ
3. นายเดชฤทัย  วงษ์อินตา
 
1. นางทศวรรณ  สิงห์เผ่น
2. นายอนันท์  ศรีวรรณะ
 
1405 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 81.8 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริวิมล  บุญชาญ
2. เด็กหญิงสิรินทร์ยา  สายมณี
3. เด็กหญิงอารียา   นาลาด
 
1. นายพสิษฐ์  อ่อนอ้าย
2. นายอำนาจ  หาญจันทร์
 
1406 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายพิพัฒน์  เจริญผล
2. นางสาวภัทรวดี  ปราบคะเชน
3. นายวัชรานนท์  แหล่พั่ว
 
1. นายณัฐพล  ปราบคะเชน
2. นายอำนาจ  หาญรบ
 
1407 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรี  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงอินทิรา  พันธ์ภูรักษ์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  คะลีล้วน
 
1. นางจิราวรรณ  จ้อยภูเขียว
2. นางยุวเรศ  ราชานนท์
 
1408 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาวจริยา  น้อยอ่อน
2. นายธีระวัฒน์  กุลสุวรรณ์
3. นายอนุทร  หงษ์วิเศษ
 
1. นางจิราวรรณ  จ้อยภูเขียว
2. นางยุวเรศ  ราชานนท์
 
1409 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนชีลองวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์ศรี
 
1. นายสังคม  พลแสน
 
1410 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิตา  ประกอบรัก
 
1. นางสาวปิยาพร  ศรวิเศษ
 
1411 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 7 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประทุมมา
 
1. นางสาวปิยาพร  ศรวิเศษ
 
1412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แสงตะวัน
2. เด็กหญิงประพิณนา  พุดบุรี
3. เด็กหญิงสุดารัตน  ประทุมมา
4. เด็กหญิงเทย่า  แฉะ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงษ์คำ
 
1. นางทองพาด  สุ่ยวงศ์
2. นางธิดา  วรรณแจ่ม
 
1413 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประทุมมา
 
1. นายคนอง  มณีรัตน์
 
1414 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวศศิกร  โพธิลุน
 
1. นายคนอง  มณีรัตน์
 
1415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  เคยชัยภูมิ
2. นายพรพิทักษ์  โพธิ์ปาน
3. นายศรายุทธ  ประสาทนอก
 
1. นางสาวรัศมี  สีเขียว
 
1416 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวนัฐธิดา  ชืี่นกระโทก
 
1. นายอริยพล  อุดมอภิญญา
 
1417 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาววรรณภา  หงส์สระแก้ว
 
1. นายอริยพล  อุดมอภิญญา
 
1418 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  เอกอาวุธ
 
1. นางหยกฟ้า  ตั้งพงษ์
 
1419 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ลาภขุนทด
 
1. นายอริยพล  อุดมอภิญญา
 
1420 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.25 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิสรา  ธรรมจักร
 
1. นายอริยพล  อุดมอภิญญา
 
1421 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวกุลธิดา  กุลศิริ
2. นายธนวัส  เทพสันทัด
3. นายธีรวุฒ  แสงฤทธิ์
4. นางสาวปภัสรา  อบมาลี
5. นางสาวรจนา  หกขุนทด
6. นางสาวสุธิสา  นาชะนาง
 
1. นางสาวสมพร  แก่นร้านหญ้า
 
1422 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงสโรชา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางพวงพยอม  สุดประเสริฐ
 
1423 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงเสาวรส  แสงสันเทียะ
 
1. นางพวงพยอม  สุดประเสริฐ
 
1424 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายสุธี  เรืองจันทึก
 
1. นายอริยพล  อุดมอภิญญา
 
1425 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวนางอรุณี  ดลบุญครอง
 
1. นายอริยพล  อุดมอภิญญา
 
1426 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงศศินา  ภิรมย์กิจ
 
1. นายวิรัช  ขุนสูงเนิน
 
1427 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 90.9 ทอง 17 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 1. นางสาวญาสุมินทร์  ประทุมถิ่น
2. นายณัฐวัตร  คุณฉงวน
 
1. นางสาวจรัสศรี  ทันรังกา
2. นางสาวศศิธร  ศรีจันทะ
 
1428 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1. เด็กชายฤทธิชัย  เอี่ยวสุวรรณ
 
1. นางอริสรา  ไลไธสง
 
1429 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพงษ์วิรัตน์  ทับปัญญา
2. เด็กชายมนัส  คำแหงพล
 
1. นางสาวณัษฏาพร  วงษ์ชู
 
1430 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกาญจนา  มุมชัยภูมิ
2. นายนพนันท์  ผุยคำพิ
 
1. นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี
2. นายบุญมี  ธนาไสย์
 
1431 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกาญจนา  สะท้านถิ่น
2. นางสาวสุภาพร  ทาห้วยหว้า
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทืองน้อย
 
1. นางสาวณัษฎาพร  วงษ์ชู
2. นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี
 
1432 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายธีรพัฒน์  อนันเต่า
 
1. นายอนุชา  ทวีสินธุ์
 
1433 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิภา  ขวัญมงคล
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
1434 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 1. เด็กหญิงจาริยา  งิ้วชัยภูมิ
 
1. นางธัญพิชชา  ศรีประดู่
 
1435 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.25 ทอง 5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 1. นางสาวจันทิมา  บุญเสริม
 
1. นางวนิดา  โสดาลี
 
1436 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 1. เด็กหญิงประภัสสร  นาบำรุง
 
1. นางหทัยวรรณ  เพียนอก
 
1437 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงศศิธร  แม้นมณี
 
1. นายไมตรี  ดลราษี
 
1438 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงนภัสสร  พลอยขุนทด
 
1. นายไมตรี  ดลราษี
 
1439 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงกัลยาภักดิ์  ปันสกุล
 
1. นายไมตรี  ดลราษี
 
1440 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกมลชนก  ก้อนเงิน
 
1. นายไมตรี  ดลราษี
 
1441 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายพันธยุทธ  หมู่โสภณ
 
1. นายไมตรี  ดลราษี
 
1442 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายอดิสรณ์  นาคสมบูรณ์
 
1. นายไมตรี  ดลราษี
 
1443 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายภานุพงษ์  อ้นคำ
 
1. นางสาวปารัชญ์  ต่อพันธ์
 
1444 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายภานุพงษ์  อ้นคำ
 
1. นายสุทธศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
1445 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกาญจนภัทร  ทองแบบ
2. นางสาวดวงใจ  ติดโสม
3. นายทวีศักดิ์  คุณเง้า
4. นายนนทกร์  จันทเนตร
5. นายนนทวัฒน์  ภิลัยวัลย์
6. เด็กชายพุฒิพงษ์  รัศมีพันธ์
7. เด็กหญิงรัชดาวรรณ  จุลลนันท์
8. เด็กชายศตวรรษ  คุณล้าน
9. นางสาวอัจฉราภรณ์  เปรมประโยชน์
10. นางสาวเนตรนภา  ชนะภู
 
1. นายจิรกานต์  คำโมง
2. นางสาวปารัชญ์  ต่อพันธ์
 
1446 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์  ใจยวน
2. เด็กหญิงฐิตาพร  ภาคย์ศุภกร
3. เด็กหญิงฐิติยา  สีบานเย็น
4. เด็กหญิงตรีทิพย์  ขวัญมา
5. เด็กหญิงธัญชนก  เนื่องชุมพล
6. เด็กหญิงนนทินี  ภิรมย์ไกรภักดิ์
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  มงคลเขียว
8. เด็กหญิงลลิตา  สมีแจ้ง
9. เด็กหญิงสิริรัตน์  ครองตาเนิน
10. เด็กหญิงสุระ  จันทรทัสโต
11. นางสาวอุทัยวรรณ  ศรีอุดม
 
1. นายจิรกานต์  คำโมง
2. นางสาวปารัชญ์  ต่อพันธ์
 
1447 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเขียว 1. นายภานุพงษ์  แสนบัว
 
1. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
1448 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ฝาชัยภูมิ
2. นางสาวฐิติรัตน์  บุญขุนทด
3. นางสาวปาริชาติ  รังสี
4. นางสาวพัชฎาภรณ์  ราชนู
5. นายวัชระ  กล้าเมืองกลาง
6. นายศุภวิชญ์  ธรรมดา
7. นางสาวสิริลักษณ์  นราพล
8. นางสาวอรวี  พันธ์ยาง
9. นางสาวอารีรัตน์  เรืองเรือ
10. นางสาวเบญจมาศ  ฤาชา
 
1. นายปัญจรัช  เพียพิมเพิ่ม
 
1449 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจนันพร  ก้อนแก้ว
2. นางสาวจริยา  ภูมิผักแว่น
3. นางสาวรัตนา  บัวลา
 
1. นางสาวพิศุทธ์รัตน์  จิตพิลัย
 
1450 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงนันนภา  ปั้นเจริญ
 
1. นางสาวจินตนา  อภัย
 
1451 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นายศรไกร  หินนอก
 
1. นางวิยะดา  ธีร์รัตน์คุณากร
 
1452 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายทนาวุฒิ  เจนหนองแวง
2. เด็กชายธีรพันธ์  ผ่องศรี
3. เด็กชายสมชาย  มีแก้ว
4. เด็กชายสิทธิชัย  พันธ์วิเศษ
5. เด็กชายสุริยะ  คำภีระ
6. เด็กชายอดิสรณ์  ใหญ่สมพงษ์
7. เด็กหญิงเรณู  อินทชัย
 
1. นายวันเฉลิม  หารสูงเนิน
2. นางสาววาสนา  ชัยพัฒ
3. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  พลาดอินทร์
 
1453 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายสมยศ  บุญร่วม
2. นายอัษฏา  ปัญญา
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  ร่วมกระโทก
2. นางรัชนี  กมลเพชร
 
1454 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นายพนมทวน  ฤทธิ์กำลัง
 
1. นายประมวล  ปัญญาแก้ว
 
1455 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายสยาม  อาบจะบก
 
1. นางสาวศศิพร  โปร่งหล่า
 
1456 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวรัตนา  พุกมาก
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
 
1457 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงมะลิ  เตารมรัมย์
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน
 
1458 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  แสนหล้า
2. เด็กหญิงบงกช  อินทร์อ่อน
3. เด็กหญิงสุนิสา  แย้มชัยภูมิ
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นางสาวศศิพร  โปร่งหล่า
 
1459 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวชนัญชิดา  โพธิ์ศรีสูง
2. นายนนทชัย  กำมะรคร
3. นายอำนาจ  จันทะดวง
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นางศศิพร  โปร่งหล่า
 
1460 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายชัยมงคล  บุญเสริฐ
2. เด็กชายอดิเทพ  เป้าหินตั้ง
 
1. นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
 
1461 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายอานนท์  พานขุนทด
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
 
1462 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์  พลชาลี
2. เด็กชายชัยณรงค์  ยิ้มจัตุรัส
3. เด็กชายภานุเดช  ธงภักดิ์
4. เด็กชายภูวนาศ  นิยมนา
5. เด็กชายสุรชัย  แก้วกับทอง
6. เด็กชายอดิศร  สัตตโลก
7. เด็กชายเจษฏา  พิลาวุธ
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นางสาวพานทอง  มนตรี
3. นายสรวิชศ์  ศิริมนตรี
 
1463 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวน้ำผึ้ง  บุบผานัง
2. นางสาววิมลตรา  แซ่ฉั่ว
3. นางสาวศศิประภา  นักรบ
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นางสาวบรรจบ  อินวกูล
 
1464 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายทิวา  อมฤก
2. เด็กชายประกรรัตน์  เสาโกมุท
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ต้อยจัตุรัส
 
1. นายณัฐวัฒน์  คลาดโรค
2. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
 
1465 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายยุทธนา  กำลา
2. นางสาวยุพิน  สพกลาง
3. นางสาวยุภา  สพกลาง
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นางอัจฉรา  ผดุงพล
 
1466 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  สุ่มมาตร
2. นายสุเมธ  บัวทอง
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นายสิทธิศักดิ์  เกณฑ์พล
 
1467 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายวานิตย์  แคนสา
2. นางสาวอนุศรา   ทองหล่อ
3. นางสาวอริสา  ศรีศักดิ์นอก
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นางสุจิตรา  ดีชัยภูมิ
 
1468 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  หอพิกลาง
2. นางสาวนุสบา  แขมภูเขียว
3. นายอร่าม  ธงภักดิ์
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นางสุจิตรา  ดีชัยภูมิ
 
1469 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงหฤทัย  ห่วงกลิ่น
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ
 
1470 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายอำพล  ผลช่วย
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
 
1471 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงดาว  ใจรักษา
2. นางสาวปัทมา  อ่อนพรม
3. เด็กหญิงภัทริกา  เรืองสีใส
4. เด็กหญิงศิณาพร  ใบกระโทก
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ลมสูงเนิน
6. นางสาวอรอนงค์  สงครามภู
 
1. นายทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นางสาวพานทอง  มนตรี
3. นางสาวยุภาพร  ศรีโยธา
 
1472 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายสุวิทย์  เข็มนางรอง
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
 
1473 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  วงษ์ศิลา
2. นางสาวนิราชา  ฤทธิ์กำลัง
3. นางสาวพรสุดา  สุนรกุม
4. นางสาวศศิวิลม  อุ่นสวัสดิ์
5. นางสาวสุจิตรา  มีชำนาญ
6. นางสาวอรอนงค์  สงครามภู
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นางสุจิตรา  ดีชัยภูมิ
 
1474 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กชายพิพิธภัณฑ์  พงศ์สุวรรณ์
 
1. นายชูสกุล  ทราบพรมราช
 
1475 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายอาทิตย์  จันทร์แดง
 
1. นายชูสกุล  ทราบพรมราช
 
1476 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงวรานุช   โสละหาน
2. เด็กชายศราวุฒิ  จันอาจ
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
1477 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กชายอดิศร  ชำนาญกุล
 
1. นางชลกานต์   ชาลีเครือ
 
1478 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายธิติ  จำปาทอง
2. เด็กชายปรมินทร์  สีมา
3. เด็กชายเฉลิมราช  พรามจร
 
1. นางสิริพร  มงคลกำธร
 
1479 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีฮาด
2. นางสาวกิ่งแก้ว  มาลากอง
3. นางสาวจริยา  ตั้งชัยภูมิ
4. นางสาวจันทิมา  เกิดเดช
5. นางสาวจิตติมา  เรียงไข
6. นางสาวจิราพร  แร่ไธสงค์
7. นางสาวจุฑาภรณ์   หมู่โสภิญ
8. นางสาวชัชชฎาพร  ศรีธาตุ
9. นางสาวนภาพร  วิชัยผิน
10. นางสาวพรวนัช  ทิพย์แสง
11. นางสาวสุนิสา  ด้วงทอง
12. นางสาวสุพรรษา  มนตรี
13. นางสาวอาภาภรณ์  ช่องศรี
14. นางสาวเกศแก้ว  ชุ่มนาเสียว
15. นางสาวไอลดา  ปอศรี
 
1. นายสุชาติ  ทักขิโน
 
1480 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บุญโชค
2. เด็กหญิงสุนิตา  ทองสุขดี
 
1. นายสุชาติ  ทักขิโน
 
1481 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปรารถนา  ละครขวา
2. เด็กหญิงมณิสรา  มนูขจร
 
1. นายบุญแทน  หาญพยัคฆ์
2. นายฤทธิชัย  ถนอมชาติ
 
1482 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ท่างาม
2. เด็กหญิงจิดาภา  ชำนาญกุล
3. เด็กหญิงนฤมล  พงษ์สัจจา
 
1. นางสิริพร  มงคลกำธร
 
1483 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา    
1484 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวพรทิพา  บุญรัตน์
 
1. นางสุชาวรรณ  ทองหลาบ
 
1485 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายจตุรงค์  ชัยพัฒน์
2. นางสาวฐิติกานต์   วิริยาลัย
3. นางสาวดวงหทัย  แสงห้วยไพร
 
1. นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จำรัส
2. นางเกศินี  รอดเวียง
 
1486 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ลิ้มสุวัฒน์
2. เด็กชายภควิชช์  ทองงาน
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  โสภาพล
 
1. นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ
2. นางเกศินี  รอดเวียง
 
1487 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีพล
2. เด็กหญิงพรรณทิภา  โคตรชัย
3. เด็กชายโกมินทร์  แฝงฤทธิ์
 
1. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
 
1488 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวพัชรา  โชคศิริ
2. นายรัฐภูมิ  คุ้มพวก
3. นางสาววาสนา  ป้องขันธ์
 
1. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
 
1489 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายวุชชิรา  ชานนท์
 
1. นางสุมาลี  วิเชียรวัฒน์
 
1490 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา  หาญสมัคร
 
1. นางสุมาลี  วิเชียรวัฒน์
 
1491 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวศรารัตน์  ขันชัยภูมิ
 
1. นางสุมาลี  วิเชียรวัฒน์
 
1492 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงษ์  คุ้มพวก
2. เด็กชายพิทักษ์  ฐานเจริญ
 
1. นายขจร  ไกรสกุล
 
1493 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาววาสนา  ป้องขันธ์
 
1. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
 
1494 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  นามวาท
2. เด็กชายวิชยุตม์  ธัญญเจริญ
3. เด็กชายสรศักดิ์  คณะยอด
 
1. นายขจร  ไกรสกุล
2. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
 
1495 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ต๊ะกาบโพธิ์
 
1. นางขวัญจิรา  วงแหวน
 
1496 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายจิมมี่  สิงห์สุพรรณ
2. เด็กหญิงนงคราญ  บุญถึง
3. เด็กหญิงนฤมล  สง่าวงศ์
4. เด็กชายพิทักษ์  ฐานเจริญ
5. เด็กหญิงมนทกานต์  งาประดิษฐ์
6. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ตรงเมธี
7. เด็กหญิงศุภนิดา  ไตรสงคราม
8. เด็กชายสุทัศน์  จำนงค์ชอบ
 
1. นางขวัญจิรา  วงแหวน
2. นางสาวสุมารินทร์   สามารถกุล
3. นางเอื้ออารีย์  ฤทธิ์สำเร็จ
 
1497 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.66 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ดอนคำ
2. นางสาวชลธิชา  อ่อนแช่ม
3. นางสาวธิดารัตน์  นพวรรณ
4. นายศราวุธ  อุปนัน
5. นางสาวศิริพร  อาจหาญ
6. นายอภิสิทธิ์  อุดมฤทธิ์
7. นายอภิสิทธิ์  ศรีสุข
8. นายอิสรา  พลทะยาน
 
1. นางขวัญจิรา  วงแหวน
2. นางสาวสุมารินทร์   สามารถกุล
3. นางเอื้ออารีย์  ฤทธิ์สำเร็จ
 
1498 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญมนัส  หาญคง
2. เด็กหญิงทัดดาว  จันทร์พยัคฆ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เก็งชัยภูมิ
4. เด็กหญิงนวพร  หาญเสนา
5. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ตรงเมธี
6. เด็กหญิงศุภนิดา  ไตรสงคราม
7. เด็กหญิงอนัญพร  ตั้งใจ
8. เด็กหญิงอรรัมภา  ศรีวิไล
 
1. นางขวัญจิรา  วงแหวน
2. นางสาวสุมารินทร์   สามารถกุล
3. นายเอกลักษณ์  บูรณ์เจริญ
4. นางเอื้ออารีย์  ฤทธิ์สำเร็จ
 
1499 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ดอนคำ
2. นางสาวจันจิรา  หาจตุรัส
3. นางสาวชลธิชา  อ่อนแช่ม
4. นางสาวภัทรวรรณ  นิยมพงษ์
5. นางสาวศิริมนต์  อาจโนนเปลือย
6. นางสาวอินทิรา  สาแก้ว
 
1. นางขวัญจิรา  วงแหวน
2. นางสาวสุมารินทร์   สามารถกุล
3. นายเอกลักษณ์  บูรณ์เจริญ
4. นางเอื้ออารีย์  ฤทธิ์สำเร็จ
 
1500 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงทัดดาว  จันทร์พยัคฆ์
2. เด็กหญิงธนพร  ฤๅชา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เก็งชัยภูมิ
4. เด็กหญิงนวพร  หาญเสนา
5. เด็กหญิงพรรณทิภา  โคตรชัย
6. เด็กหญิงอนัญพร  ตั้งใจ
7. เด็กหญิงอังคณาภรณ์  คุณชื่น
 
1. นางขวัญจิรา  วงแหวน
2. นางสาวสุมารินทร์   สามารถกุล
3. นายเอกลักษณ์  บูรณ์เจริญ
4. นางเอื้ออารีย์  ฤทธิ์สำเร็จ
 
1501 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวจิตตาภรณ์  เปล่งวรรณ์
2. นางสาวจุฬีพร  สุระโส
3. นางสาวผกาสินี  ก้อเมืองน้อย
4. นางสาวภัทรวรรณ  นิยมพงษ์
5. นางสาวศิริมนต์  อาจโนนเปลือย
6. นางสาวอนิญชิตา  อุเทนสุต
7. นางสาวโสภิดา  สมบูรณ์
 
1. นางขวัญจิรา  วงแหวน
2. นางสาวสุมารินทร์   สามารถกุล
3. นายเอกลักษณ์  บูรณ์เจริญ
4. นางเอื้ออารีย์  ฤทธิ์สำเร็จ
 
1502 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายพลพิทักษ์   โพธิ์นาฝาย
 
1. นางสาวสุมารินทร์   สามารถกุล
 
1503 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 80.66 ทอง 5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายกรภัทร   หงส์โพธิ์
2. นางสาวจามร  แก่นชัยภูมิ
3. เด็กชายจิมมี่  สิงห์สุพรรณ
4. นางสาวจุฬีพร  สุระโส
5. เด็กชายชัยยศ   หาญพล
6. เด็กชายชายณัฐพล    ศรีพล
7. เด็กชายทรงพล   แก้วชัยภูมิ
8. เด็กหญิงทัดดาว  จันทร์พยัคฆ์
9. เด็กหญิงธนพร  ฤๅชา
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  เก็งชัยภูมิ
11. เด็กหญิงนงคราญ  บุญถึง
12. เด็กหญิงนฤมล  สง่าวงศ์
13. เด็กหญิงนวพร  หาญเสนา
14. นางสาวนันท์นภัส  พอสันเทียะ
15. เด็กหญิงพรรณทิภา  โคตรชัย
16. เด็กชายพลพิทักษ์    โพธิ์นาฝาย
17. เด็กชายพิทักษ์  ฐานเจริญ
18. เด็กชายภราดร   บุญเสริม
19. เด็กชายภานุพงษ์   โชควิเศษ
20. เด็กชายมนทกานต์  งาประดิษฐ์
21. เด็กชายวิษณุ   จงนอก
22. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ตรงเมธี
23. เด็กหญิงศุภนิดา  ไตรสงคราม
24. เด็กหญิงสุมิตรา  โฉชัย
25. เด็กหญิงอนัญพร  ตั้งใจ
26. นางสาวอนิญชิตา  อุเทนสุต
27. เด็กชายอภิสิทธิ์   พิมพ์กุล
28. เด็กหญิงอังคณาภรณ์  คุณชื่น
 
1. นางขวัญจิรา  วงแหวน
2. นางสาวสุมารินทร์   สามารถกุล
3. นายเอกลักษณ์  บูรณ์เจริญ
4. นางเอื้ออารีย์  ฤทธิ์สำเร็จ
 
1504 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.75 ทอง 4 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงแพรพรรณ  ยศรุ่งเรือง
 
1. นายกิตติ์ธีธัช  กีรติชยานนท์
 
1505 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกัญธิมา  จั่วจันทึก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ค้าโค
3. นายธนวัตร  วงกำแหง
4. นายธีรพงษ์  ขำเดช
5. เด็กหญิงปุญยมา  พันชนะ
6. เด็กชายพันธกานต์  ไชยอนงค์ศักดิ์
7. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ฤทธิสนธิ์
8. เด็กหญิงอาลิตา  ฦาชา
9. เด็กหญิงเบญจมาศ  แฝงดาหาร
10. เด็กชายเอกวรเดช  รัชต์อังกูร
 
1. นางสุธปรียา  เกาะม่วงหมู่
 
1506 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวกาญจนา  เสาะสายบัว
2. นายยุทธพล  พลเวียง
3. นายวรรณศร  พฤฒิณรงค์
4. นายสุชานนท์  ชูวังวัด
5. นายอนุชิต  เพ็งด้วง
6. นางสาวอรัญญา  ศรีทอง
7. นางสาวเจนจิรา  คุ้มไข่น้ำ
8. นางสาวเพ็ญนภา  มณีรัตน์
 
1. นางสุธปรียา  เกาะม่วงหมู่
 
1507 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ทวีลาภ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สาระหงษ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญมี
 
1. นางศุกลิณ  กาญจันดา
 
1508 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายศุภกฤษณ์  นาคคำ
 
1. นายสมพร  โกศิริสัญต์
 
1509 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจินดา  ไตรเสนีย์
 
1. นางสาวณิช่า  นุชภิเรนทร์
 
1510 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววรัทยา  เดชครอบ
 
1. นางสาวณิชา  นุชภิเรนทร์
 
1511 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววรัทยา  เดชครอบ
 
1. นางสาวณิชา  นุชภิเรนทร์
 
1512 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจินดา  ไตรเสนีย์
 
1. นางสาวณิชา  นุชภิเรนทร์
 
1513 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  แซ่เติ๋น
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ลาภทวี
3. เด็กหญิงหยาดรุ้ง  ลาภเงิน
 
1. นางสาวยุวลี  โพยนอก
 
1514 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1. นางสาวดวงใจ  นราพล
2. นายนัฏกานท์  สายสังข์
3. นางสาวสายสุดา  ศิลคุณ
 
1. นางสาวนุจนาจ  ขุนาพรม
 
1515 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายทินวัฒน์  ชาดง
2. นายนายไตรศักดิ์   ไตรเสนีย์
 
1. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม
2. นางสาวอัญรัตน์  ร่วมกระโทก
 
1516 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มุ่งธรรม
 
1. นายบุญแทน  หาญพยัคฆ์
 
1517 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา 1. นางสาวนิตยา  ทักละ
2. นางสาวประภัสสร  สมหมาย
3. นางสาวปิยานุช  แม้นศรี
4. นางสาวรัตนา  วรรณชาติ
5. นายอนุวัฒน์  แดงเขว้า
6. นางสาวเพ็ญพรรณ  โถชัย
 
1. นางนิภาไล  แนวโอโล
2. นางสาวพิชฎาณัฏฐ์  พันทาโฮม
 
1518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิกา  กาศสันเทียะ
2. นายจักรพันธ์  หรรษา
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  ภาวรรณา
4. นางสาวนิตยา  พิณโสดา
5. นางสาวสุคนธรณ์  สมภา
 
1. นางทัศนียา  ฟักเจริญ
 
1519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐชา  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงดาราพร  กล่ำอำพร
3. เด็กหญิงธนากร  พบชัยภูมิ
4. เด็กหญิงพนิดา  จรแก้ว
5. เด็กหญิงสุดาพร  เจนละหาน
 
1. นางสาวพรปวีย์  คงสัมพันธ์
 
1520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์  จำนงค์บุญ
2. นางสาวกิตติยา  โอวาทวงศ์
3. นางสาวกุลธิดา  พิไลกุล
4. นายณัฐวุฒิ  ขุนจันทร์
5. นายนุกูล  ชูจัตุรัส
6. นายบัลลังก์  กะนาจร
7. นายปฏิพล  สุขี
8. นางสาวปภัสรา  อบบาลี
9. นางสาวปวีณา  ดาไธสงค์
10. นางสาวมยุรี  ศรีรักษ์
11. นางสาวรัตติกาล  บุญพิทักษ์
12. นายลือชา  งามขันธ์
13. นางสาววิจิตรา  ลาเกิด
14. นางสาววิมลสิริ  สูญศรี
15. นางสาวสาวิตรี  เขียวเขว้า
16. นายสุธี  เรืองจันทึก
17. นายอดิศักดิ์  เสาโกมุท
18. นางสาวอารียา  แก้วม่วง
19. นายเจริญชัย  เถาทิพย์
20. นายเชษฐา  จันโท
 
1. นางฉอ้อน  ทองแดง
2. นางสาวชาลินี  สีม่วง
3. นางทัศนียา  ฟักเจริญ
4. นางสาวพรปวีย์  คงสัมพันธ์
5. นางวรวรรณ  ประกิจ
 
1521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวขนิษฐา  อ่อนสกุล
 
1. นายนราวัฒน์  งวดชัย
 
1522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภิรมย์กิจ
2. เด็กชายภคพงษ์  จรรยา
 
1. นางสาวชาลินี  สีม่วง
 
1523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 90.31 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวสุภัทตรา  ด่านแก้ว
2. นายเลิศนิมิตร  ศรีทอง
 
1. นางสาวชาลินี  สีม่วง
 
1524 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปัณทิตา  ชายดี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจมีธรรม
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โพธิ์นาฝาย
4. เด็กหญิงพิชยา  กาบขุนทด
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชูโพธิ์
 
1. นางธารารัตน์  โชคเหมาะ
2. นางสาวเยาวรัตน์  ประสานเชื้อ
 
1525 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายจตุพล  ปลายชัยภูมิ
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
1526 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายคฑาวุธ  ภูมิสถาน
 
1. นางไกรรักษ์  บุญตอบ
 
1527 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง( เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายกิตติพงษ์  พลลุน
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม
 
1528 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ดีหลี
2. นายกิตติพงษ์  พลลุน
3. เด็กหญิงกิตติมา  เงินจัตุรัส
4. นายคฑาวุธ  ภูมิสถาน
5. นายจตุพล  ปลายชัยภูมิ
6. เด็กชายชยุตพงษื  คำแสน
7. นายชัยบัณฑิต  สารคำ
8. เด็กหญิงณัฐพร  ทองชัยภูมิ
9. เด็กชายทศพร  หมื่นน้อย
10. เด็กชายธรรมนูญ  นิยมชัย
11. เด็กชายธีทวัฒน์  กุลธรรมโม
12. นางสาวปัทมาภรณื  บำรุงชัย
13. นายปุริศ  ยะสูงเนิน
14. เด็กชายพิทยา  ทองสาย
15. เด็กชายพีระพัฒน์  ยวงสุวรรณ
16. เด็กชายภาณุวัฒน์  แมนชัยภูมิ
17. นายภานุพงษ์  ฤทธิ์รักษา
18. นายยุทธนา  ดั้นชัยภูมิ
19. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  บุญเย็น
20. นางสาวลักษณา  มาสิงห์
21. เด็กหญิงลัดดา  คงม่วงหมู่
22. เด็กหญิงวาศิฏฐี  ช้างหมื่นไวย
23. เด็กหญิงศศินา  แมนชัยภูมิ
24. เด็กหญิงศศิมา  แมนชัยภูมิ
25. นายศุภกิจ  จันทร์ทร
26. นายสกุลโชติ  แก้วหย่อง
27. นางสาวสุประภา  กิรัมย์
28. นางสาวอรศร  ดีหลี
29. นางสาวอรอุมา  หิรัญเขว้า
30. เด็กหญิงอารีรัตน์  มาสิงห์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม
2. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
3. นายสุรศักดิ์  หาญธีระพิทักษ์
4. นางไกรรักษ์  บุญตอบ
 
1529 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจันจิรา  รุ่งแจ้ง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญเกษม
3. เด็กหญิงดารินทร์  ปาร์ค
4. เด็กหญิงประวีณา  จันทร์คูณ
5. เด็กหญิงปิยะรัตน์  เพ็งพินิจ
6. เด็กหญิงปิยะรัตน์  รัตน์วงศ์ตระกูล
7. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  หมื่นทิพย์
8. เด็กหญิงภัคจิรา  เศรษฐรุจิ
9. เด็กหญิงศศิธร  มีชัยภูมิ
10. เด็กหญิงสโรชา  คุ้มหมู่
 
1. นางชนิกา  นราพงษ์
2. นางสาวบุญเพ็ง  ข้อโนนแดง
3. นายยุทธการ  ขวัญวรากุล
 
1530 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  ชำนาญพงษ์
 
1. นายปรีชา  สาลี
 
1531 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวนุชนารถ  หมู่หาญ
 
1. นายปรีชา  สาลี
 
1532 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กชายชวลิต  ผาทอง
 
1. นายปรีชา  สาลี
 
1533 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายทศพร  หมื่นน้อย
2. นางสาวปัทมาภรณ์  บำรุงชัย
3. นายปุริศ  ยะสูงเนิน
4. เด็กชายพิทยา  ทองสาย
5. นายพีระพัฒน์  ยวงสุวรรณ
6. นางสาวลักขณา  มาสิงห์
7. เด็กหญิงลัดดา  คงม่วงหมู่
8. เด็กหญิงวาศิฏฐี  ช้างหมื่นไวย
9. นายศุภกิจ  จันทร์ทร
10. นางสาวอรศร  ดีหลี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม
2. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
3. นางไกรรักษ์  บุญตอบ
 
1534 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงกิตติมา  เงินจัตุรัส
 
1. นางไกรรักษ์  บุญตอบ
 
1535 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวนภัสวรรณ  เจียมสกุล
2. นางสาวนันทนัช  ศรียานอก
3. นางสาวปีกาญจน์  จรูญเวชกุล
4. นางสาวพรรณนภา  เหล่าคนค้า
5. นางสาวภัทรสุดา  สีลาจันทร์
 
1. นางธารารัตน์  โชคเหมาะ
2. นางสาวเยาวรัตน์  ประสานเชื้อ
 
1536 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลณ์สุดา  แสงชนะ
2. เด็กหญิงนฤมล  คงด้วง
3. เด็กหญิงสุธาสินี  แก้วอินทร์
 
1. นางวิภาพร  ป้องปทุม
2. นางสาวสมส่วน  บุญเกลี้ยง
 
1537 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายปิยะฉัตร  อ่อนชัย
2. นางสาวพรรณทิพย์  วัยกุล
3. นางสาวพิมพโยม  ยาวัน
 
1. นางวิภาพร  ป้องปทุม
2. นางสาวสมส่วน  บุญเกลี้ยง
 
1538 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาววรรณิภา  กองทอง
2. นางสาวอัญรัตน์  ศรีโยธา
 
1. นางวิภาพร  ป้องปทุม
2. นางสาวสมส่วน  บุญเกลี้ยง
 
1539 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จิตสุทธิผล
2. เด็กชายธำรงค์ชัย  ธูปทิศศาล
3. เด็กชายภูวมินทร์  ชอบมิตร
4. เด็กชายรชต  งูทิพย์
5. เด็กชายสุปรีย์  สมภักดี
6. นายอภิวัฒน์  รัตนาธิวัฒน์
7. เด็กชายอิฐผล  ศรีปัตเนตร
8. เด็กชายเฉลิมวิชญ์  แก้วเกิด
 
1. นายนพดล  พิทักษ์พล
 
1540 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พาจัตุรัส
2. เด็กหญิงวีรญา  เกี้ยมชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอรทัย  โคกแพ
 
1. นางวิลาสิณี  ปิ่นสุวรรณ
2. นางสาวสมพิศ  กุลรักษา
 
1541 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวชฎาภรณ์  ทองประสม
2. นางสาวพรรณราย  อุตสาห์
3. นางสาวศิริรัตน์  หล่าซิว
 
1. นางรำพึง  ธรรมมา
2. นางศิริวัลย์  ศรีสะเทียน
 
1542 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงสายธารทิพย์  บุญพิทักษ์
 
1. นางสาวสมพิศ  กุลรักษา
 
1543 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลนิชา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางวิลาสิณี  ปิ่นสุวรรณ
 
1544 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาววิไลวรรณ  ฮะสูงเนิน
 
1. นางรำพึง  ธรรมมา
 
1545 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงปัทมาวดี  สุขสมพงศ์
2. เด็กหญิงสโรชา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางกาญจนา  ไพราม
 
1546 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวกุลสตรี  พันธ์สูงเนิน
2. นายจักรกรินทร์  แสงลา
 
1. นางศิริวัลย์  ศรีสะเทียน
 
1547 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวทิพาวดี  โทแหล่ง
2. นางสาววรวีร์  ลีแวง
3. นายเกริก  รัตนเสรีวงศ์
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
1548 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนวพรรษ  ใจดี
 
1. นายนพดล  พิทักษ์พล
 
1549 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายสุริยกมล  ศรีวิเศษ
 
1. พระรชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
1550 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  เสมอไวย์
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
1551 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวกชกร  สิทธิวงศ์
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
1552 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวจรรลินญา  จันทนาข่า
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
1553 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ดอนเตาเหล็ก
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จอกสูงเนิน
3. เด็กหญิงนันทวดี  จาดนอก
 
1. นายนพดล  พิทักษ์พล
 
1554 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายจักรินทร์  แก้วสีงาม
2. นายธนา  กอมณี
3. นางสาวรณีญา  บึงอ้อ
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
1555 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายณัฐธนสรณ์    ส่งเสริม
2. เด็กชายวธิชภัสร   ปราบภัย
 
1. นางมยุรี  กลิ่นสุคนธ์
2. นางเสาวภา  ชนะหาญ
 
1556 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายปิติพร   นันทิประภา
2. เด็กชายภัทรศักดิ์  บำรุงชัย
 
1. นายวสันต์  เสี้ยมแหลม
2. นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม
 
1557 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายสิทธิผล  พันธุ์ยานนท์
2. นายสิทธิศักดิ์  คบหมู่
 
1. นางสาวพวงพรรณ   สุพิพัฒนโมลี
2. นางมยุรี  กลิ่นสุคนธ์
 
1558 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายกานต์กวี   ประจงจิตร
2. เด็กชายธิติ  พิริยาพิทักษ์ภรณ์
 
1. นางสาวจารุณี   หาวิชิต
2. นางจิระพร   ภูมิภักดี
 
1559 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แคนชัยภูมิ
 
1. นางนัฐทิญา  สุขจันทร์
 
1560 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  ศรีสำราญ
2. เด็กชายศิรเดช  มีอิสระ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  แสนเภา
2. นางสุดารัตน์  หินประกอบ
 
1561 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. นายพุฒิพงศ์  คชสุ
2. นางสาววริศรา  ปัดทังเว
 
1. นายเกียรติ  ปะหุสี
 
1562 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.43 ทอง 8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปรายสูงเนิน
2. เด็กหญิงชนิสรา  มาตรไตร
3. เด็กหญิงปวรชนก  ขำหินตั้ง
 
1. นางกฤษณา  ญาติสมบูรณ์
2. นางประภาภรณ์  แนวโนนทัน
 
1563 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายสืบสาน  อินเสนา
 
1. นายธีรยุทธ  บุตรโคตร
 
1564 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  คัมภิวานนท์
2. เด็กชายสมเกียรติ  ชมชื่น
3. เด็กชายอนุชา  สดชั่วมี
 
 
1565 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กชายชนากานต์  สุวรรณ์
2. เด็กชายธีระชัย  พดขุนทด
3. เด็กชายพัชรพล  ปุ่นโพธิ์
 
 
1566 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. เด็กชายกาณฑ์  นะต๋าคำ
2. เด็กหญิงจิราพร  แสนขอมคำ
3. เด็กชายประพัฒน์  จิตรโสม
 
 
1567 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงภคพร  รวิวรรณ
2. เด็กชายภรณ์ทิพย์  เนาว์พิมาย
3. เด็กหญิงวัลลภา  สะตะ
 
 
1568 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายนนทวัฒน์   จันทะมา
2. นายนพฤทธิ์   จันทะมา
3. เด็กชายนัธวัฒน์  สูนจันดา
 
1. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
 
1569 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ครอบครองวงษ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  ทองม้วน
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ลวดไธสง
 
1. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
1570 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนด(ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงกุลสตรี  สุขีนัง
2. เด็กหญิงสายพิน  บุญช่วย
3. เด็กหญิงสุนันทร์  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวสุเนตร  แก้งคำ
 
1571 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  ทาดวงตา
2. เด็กชายจิระศักดิ์  กุลวงษ์
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  สนิทดี
 
1. นายวีระศักดิ์  ศรีภู
 
1572 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายจรัญ  แก้วนคร
 
1. นายธนากร  ราชาเดช
 
1573 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. นายธีระวัฒน์  หาญนอก
2. นายประกอบทรัพย์  ทองยศ
3. นายอดิเทพ  ทองมส
 
 
1574 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นายพีรพล  เอิบแด้ง
2. นางสาวอภิรดี  ทองดี
3. นายอิสระ  กันหาเรียง
 
 
1575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม    
1576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง 4 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ชาวทอง
2. เด็กชายเหมราช  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1. นางสาวนุชนาฏ  คุ้มศาสตรา
 
1577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 93.54 ทอง 4 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวมณฑิรา  สุปะโกสังข์
2. นายรัฐพล  คงนาวัง
 
1. นางสาวนุชนาฏ  คุ้มศาสตรา
 
1578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 94.81 ทอง 5 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม    
1579 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. เด็กชายนฤมล  ห้วนเสนา
2. นางสาววันวิสาข์  สอนจันทร์
3. นางสาวสุภาพร  ปุริมาตา
 
 
1580 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  คำกองแพง
 
1. นายวัชรินทร์  หินประกอบ
 
1581 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ทัศน์ไทย
 
1. นายวัชรินทร์  หินประกอบ
 
1582 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายทวี  ถนอมศรี
2. เด็กชายศิวกร  หลอดไฟ
3. เด็กชายอธิบดี  เพชรธงชัย
 
1. นายปราโมทย์  หิตาพิสุทธิ์
 
1583 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นายจักราวุฒิ  เกมชัยภูมิ
2. นายศราวุธ  แพงไธสงค์
3. นายสุรศักดิ์  รักษากุล
 
1. นายปราโมทย์  หิตาพิสุทธิ์
 
1584 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวบุษบา  มณีวงษ์
 
1. นายปัญญา  ทองสา
 
1585 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กุลวงศ์
2. นางสาวชฎาภรณ์  คะสูงเนิน
3. นางสาวธิดาทอง  ยอดทุม
4. นางสาวนริศรา  เฉยชัยภูมิ
5. เด็กหญิงนฤมล  เจนชัยภูมิ
6. นางสาวปนัดดา  ชุ่มนาเสียว
7. นางสาวปาหนัน  เรียงไข
8. เด็กหญิงปิยนัฐ  ดอกไม้
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ภานุเดชภานุพัชร
10. เด็กชายมารุต  สารมะโน
11. นางสาวรุจิษยา  ศรีเศรษฐา
12. นายวทัญญู  ทุ่มกว้าง
13. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีเศรษฐา
14. เด็กหญิงสิริยากร  โชคเหมาะ
15. นางสาวสุกัญญา  น้อยเวียง
16. นางสาวอนัญญา  วงศ์ใหญ่
 
1. นางกนกภรณ์  บุญคุ้ม
2. นางรัตน์ประณี  รินทะจักร
3. นางสาวโยศิตา  สมางชัย
 
1586 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายฐิติศักดิ์ ฦาชา  นายฐิติศักดิ์ ฦาชา
 
1. นางวราภรณ์ สอนสังข์  นางสาวสุรัญญา ญาณประสงค์
 
1587 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล เกรนรัมย์  เด็กชายณัฐพล เกรนรัมย์
2. เด็กชายวีรชัย ขีดเขียว  วีรชัย ขีดเขียว
3. เด็กชายอนุวัฒน์ คาดสนิท  อนุวัฒน์ คาดสนิท
 
1. นางวราภรณ์ สอนสังข์  นางวราภรณ์ สอนสังข์
2. นางสาวสุรัญญา ณาณประสงค์  นางสาวสุรัญญา ญาณประสงค์
 
1588 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายธ๊รพล กำลังยงศ์  นายธีรพล กำลังยงศ์
2. นายอรรถกานต์ เชิดชู  นายอรรถกานต์ เชิดชู
3. นายเปโตร นาเจริญ  นายเปโตร นาเจริญ
 
1. นางวราภรณ์ สอนสังข์  นางวราภรณ์ สอนสังข์
2. นางสาวสุรัญญา ณาณประสงค์  นางสาวสุรัญญา ญาณประสงค์
 
1589 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา    
1590 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา    
1591 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา    
1592 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.75 ทอง 7 โรงเรียนสามหมอวิทยา    
1593 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายศิวัช   ประสาทสงค์
 
1. นายวัชระ  กล้าหาญ
 
1594 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล    
1595 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น    
1596 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน    
1597 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ    
1598 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม    
1599 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร    
1600 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.75 ทอง 6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา    
1601 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงมณีกุล  ฝ่ายสุน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หวังเจริญ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แคนชัยภูมิ
 
1. นายจิระพันธ์  นาเจริญ
2. นางวรรณธิดา  กำเนิดบุญ
 
1602 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา    
1603 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน    
1604 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา    
1605 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ    
1606 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา    
1607 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน    
1608 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว    
1609 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา    
1610 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน    
1611 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม    
1612 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  โมธิลุน
 
 
1613 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววรัทยา  เดชครอบ
 
 
1614 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายพงศภัค  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ผานาค
 
1. นายราชศักดิ์  ฐานมั่น
2. นายวฤธ  อุมารังษี
 
1615 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  สง่าแดน
2. เด็กชายพชร  อยู่ทรัพย์
 
1. นางสาวพิสมัย  ตั้งพงษ์
2. นายวฤธ  อุมารังษี
 
1616 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ชาญอุไร
2. เด็กชายกิตติโชค  ดีดวงพันธ์
3. เด็กชายนัฐวุฒิ  ครองหนองแดง
4. เด็กชายฤทธิเกียรติ   แฟนพิมาย
5. เด็กชายสุรเสน  หงษ์ชาติ
6. เด็กชายอนุชิต  สุขวิเศษ
7. เด็กชายอาทิตย์  พิศิลป์
8. เด็กชายอิทธิพล  มังกร
 
1. นายเกื้อธรา  วิญญาสุข
 
1617 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นายพลวัฒน์  มิ่งขวัญ
2. นางสาวรัชนีกร  รุ่งมี
3. นางสาววิภาพร  พลเดชา
4. นางสาวศิริพร  มุ่งลวงกลาง
5. นางสาวศุภลักษณ์  ดวงภา
6. นายเฉลิมเกียรติ  ยะงาม
 
1. นางจินตนา  แก้วช่วย
2. นางสาวชุติกาญจน์  ปกติ
3. นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม
 
1618 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายนรพงษ์   จิตรวิเศษ
2. เด็กชายสิทธิชัย   ศรีโต
 
1. นายภานุวัฒน์   บุญโสภณ
 
1619 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 5 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วายุแสง
2. เด็กหญิงนภัสสรา  คำสุข
 
1. นายภานุวัฒน์  บุญโสภณ
2. นางศิริลักษณ์   บุญประคม
 
1620 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 10 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นายสมศักดิ์  สุวรรณคำ
 
1. นางสาวดวงพร  วงษ์สิม
 
1621 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สมศรี
2. เด็กชายสุทธิตรา  กัลยาประสิทธิ์
 
1. นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ
2. นายวัชรินทร์  ไมตรีแพน
 
1622 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.43 เงิน 4 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สุพรรณโมกข์
2. เด็กหญิงศศิธร  บุญปอง
3. เด็กหญิงสิริรัตนา  ตะโคตร
 
1. นางสุพรรษา  ดอนวิชา
2. นางเรณู  ไพศาลพงศ์
 
1623 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายณัฐวุฒิ  รักษาชนม์
2. นางสาวพินทุสร  ไชยสงค์
3. นางสาวสุชาดา  เฉลิมกาย
 
1. นางสาวธิตินันท์  วจีสิงห์
2. นางสาววิไลวรรณ  แวงชัยภูมิ
 
1624 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ประยูรเพชร
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ชื่นอารมณ์
3. เด็กหญิงวงษ์ศิริ  แผ่นเงิน
 
1. นายพิสิษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
2. นายวิสาขะ  เยือกเย็น
 
1625 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงขจีนุช  ผลมาตย์
2. เด็กหญิงจิราพร  ชำนาญพล
3. เด็กหญิงนันทพร  ทิพมาตร์
 
1. นายพิสิษฐ์  ประดิษฐ์แท่น
2. นายสรกฤช  ฆารโสภณ
 
1626 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กชายธีระวุฒิ  ขึ้นกันกง
2. เด็กชายสถาพร  ดวงประทุม
 
1. นายสราวุฒิ  ชาลีเครือ
 
1627 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวปวริศา  ปุตานันท์
2. นายอัษฎา  พันวาสนา
 
1. นายสราวุฒิ  ชาลีเครือ
 
1628 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญทัน
 
1. นางรำพรรณ  บำรุงสวัสดิ์
 
1629 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ภูติจินดานันท์
 
1. นางลัดดา  โชคมงคล
 
1630 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวณัฐปรียา  เพชรศร
 
1. นางลัดดา  โชคมงคล
 
1631 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวเกษฎาภรณ์  นานอก
2. นางสาวแพรวพรรณ  ประสิทธิ์
 
1. นายทองล้วน  อุดมแก้ว
 
1632 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน 6 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวปรางค์พร  เส้นเกษ
2. นายพิทยา  จุมจันทร์
 
1. นายชัยยันต์  ทองงาม
2. นางสาวโสภา  ต่อติด
 
1633 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวศรวณีย์  ตรีเดช
 
1. นางวรรณภา  ทิพโชติ
 
1634 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวดุจดาว  สิงห์วงษ์
2. นางสาวภัทรพร  หาทอง
 
1. นายสมชาย  อัจฉริยะภากร
 
1635 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวณัฐพร  ขันจันทึก
2. นางสาวพรวิภา  วงศ์คง
3. นางสาววิถาภรณ์  จีนกลาง
 
1. นางกุลนันทน์  ตาศรี
2. นายวิทวัช  ตาศรี
 
1636 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน 6 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวรัชนีกร  ราคาแพง
2. นายศุภวัฒน์  จันทะจร
 
1. นางกุลนันทน์  ตาศรี
2. นายวิทวัช  ตาศรี
 
1637 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายจักรพันธ์  ขวกภูเขียว
 
1. นางสาวรุจิรา  ชาดา
 
1638 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.6 เงิน 4 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวช่อมะลิกา  ไทยแท้
2. นางสาวอรอุมา  ลุนทะโส
3. นางสาวอารียา  ดีนอก
 
1. นางสาวอำพร  ฟ้าห่วน
2. นางสาวเอมอร  ผามี
 
1639 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพุฒิชัย  นามสพุง
 
1. นายชวลิต  บอขุนทด
 
1640 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 77.2 เงิน 5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพิมพ์ผกา  ชัยโยบัว
 
1. นางสาวกิตติพรรณ  อุดมตะคุ
 
1641 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา   บุญรัตน์
 
1. นางสาวศิริสรณ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1642 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.83 เงิน 5 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวนนทิชา  โยโส
2. นางสาวนิภาพรรณ  ตอมสันเทียะ
3. นางสาวมณีรัตน์  เณรชู
4. นางสาวศศินิภา  บุญมา
5. นางสาวสุพรรษา  สีพุฒ
 
1. นายภานุวัฒน์  เบ้าลี
2. นางอาภรณ์  กิติพันธยาพร
 
1643 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 7 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายฐาปนา  เหลาภา
2. เด็กชายยุทธภูมิ  พึ่งกุศล
3. เด็กชายอดิศร  สุทธหลวง
 
1