สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ภูเขียว 44 24 10 78 76 11 5 7 92
2 จัตุรัสวิทยาคาร 43 17 10 70 58 13 7 6 78
3 สตรีชัยภูมิ 41 17 12 70 74 16 0 3 90
4 แก้งคร้อวิทยา 37 26 7 70 66 8 6 1 80
5 ชัยภูมิภักดีชุมพล 33 27 12 72 82 10 2 3 94
6 หนองบัวระเหววิทยาคาร 21 14 18 53 42 13 12 9 67
7 คอนสารวิทยาคม 20 18 15 53 52 9 8 6 69
8 นายางกลักพิทยาคม 18 19 7 44 36 15 8 6 59
9 บ้านแท่นวิทยา 18 12 26 56 49 14 5 13 68
10 เมืองพญาแลวิทยา 12 12 8 32 50 4 5 8 59
11 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 11 10 4 25 39 9 1 10 49
12 คอนสวรรค์ 11 9 13 33 42 8 8 6 58
13 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 11 7 7 25 22 12 10 8 44
14 หนองบัวบานวิทยา 10 10 6 26 24 13 5 7 42
15 บ้านเขว้าวิทยายน 10 5 5 20 25 11 3 11 39
16 หนองบัวแดงวิทยา 9 21 12 42 44 23 3 7 70
17 ละหานเจริญวิทยา 9 6 10 25 25 7 1 4 33
18 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 8 8 16 32 38 16 6 11 60
19 เพชรพิทยาสรรค์ 7 9 7 23 21 13 4 8 38
20 ซับใหญ่วิทยาคม 6 9 0 15 12 9 1 4 22
21 ห้วยแย้วิทยา 5 2 4 11 13 3 3 4 19
22 ภักดีชุมพลวิทยา 5 0 9 14 24 14 7 9 45
23 นาหนองทุ่มวิทยา 4 8 2 14 20 11 5 4 36
24 บ้านท่าโป่ง 4 5 2 11 14 3 2 4 19
25 กุดตุ้มวิทยา 4 3 4 11 18 5 3 10 26
26 บ้านค่ายวิทยา 4 1 0 5 14 13 2 11 29
27 ปู่ด้วงศึกษาลัย 3 4 3 10 14 3 2 4 19
28 สามหมอวิทยา 2 6 5 13 25 9 4 7 38
29 เทพสถิตวิทยา 2 5 8 15 14 13 7 9 34
30 พระธาตุหนองสามหมื่น 2 5 1 8 14 5 2 7 21
31 เจียงทองพิทยาคม 2 4 7 13 20 15 2 7 37
32 หนองคอนไทยวิทยาคม 2 2 9 13 13 11 2 9 26
33 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 2 2 1 5 7 3 0 9 10
34 เริงรมย์วิทยาคม 1 4 4 9 8 2 6 5 16
35 เนินสง่าวิทยา 1 4 3 8 6 5 0 1 11
36 ห้วยยางวิทยาคม 1 3 3 7 6 6 1 4 13
37 คูเมืองวิทยา 1 2 5 8 10 15 6 11 31
38 บางอำพันธ์วิทยาคม 1 2 2 5 8 5 0 5 13
39 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1 2 1 4 7 9 3 3 19
40 บ้านเป้าวิทยา 1 1 1 3 2 0 0 4 2
41 ภูแลนคาวิทยายน 0 4 1 5 4 1 0 0 5
42 โนนกอกวิทยาคม 0 2 1 3 1 0 4 5 5
43 ภูพระวิทยาคม 0 1 1 2 7 2 2 7 11
44 หนองขามวิทยา 0 1 0 1 0 1 0 2 1
45 ห้วยต้อนพิทยาคม 0 0 2 2 3 2 1 3 6
46 โนนสะอาดวิทยา 0 0 1 1 4 4 2 6 10
47 สตรีชัยภูมิ 2 0 0 1 1 4 2 5 4 11
48 ตรีประชาพัฒนศึกษา 0 0 1 1 0 0 0 4 0
49 มัธยมชัยมงคลรังงาม 0 0 0 0 3 0 0 3 3
50 ชีลองวิทยา 0 0 0 0 1 4 2 4 7
51 ลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
52 มัธยมบ้านแก้งวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 4 0
53 เทศบาล2 (เมืองเก่าวิทยา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 427 353 287 1,067 1,162 400 173 307 1,735