สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ภูเขียว 44 24 10 78 76 11 5 7 92
2 จัตุรัสวิทยาคาร 43 17 10 70 58 13 7 6 78
3 สตรีชัยภูมิ 41 17 12 70 74 16 0 3 90
4 แก้งคร้อวิทยา 37 26 7 70 66 8 6 1 80
5 นายางกลักพิทยาคม 37 19 7 63 55 15 8 6 78
6 ชัยภูมิภักดีชุมพล 33 27 12 72 82 10 2 3 94
7 หนองบัวระเหววิทยาคาร 21 14 18 53 42 13 12 9 67
8 คอนสารวิทยาคม 20 18 15 53 52 9 8 6 69
9 บ้านแท่นวิทยา 18 12 26 56 49 14 5 13 68
10 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 14 10 4 28 42 9 1 10 52
11 หนองบัวแดงวิทยา 12 21 12 45 47 23 3 7 73
12 เมืองพญาแลวิทยา 12 12 8 32 50 4 5 8 59
13 คอนสวรรค์ 11 9 13 33 42 8 8 6 58
14 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 11 7 7 25 22 12 10 8 44
15 หนองบัวบานวิทยา 10 10 6 26 24 13 5 7 42
16 บ้านเขว้าวิทยายน 10 5 5 20 25 11 3 11 39
17 ภักดีชุมพลวิทยา 10 0 9 19 29 14 7 9 50
18 ละหานเจริญวิทยา 9 6 10 25 25 7 1 4 33
19 บ้านค่ายวิทยา 9 1 0 10 19 13 2 11 34
20 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 8 8 16 32 38 16 6 11 60
21 เพชรพิทยาสรรค์ 7 10 7 24 22 13 4 8 39
22 ซับใหญ่วิทยาคม 6 9 0 15 12 9 1 4 22
23 ห้วยแย้วิทยา 5 2 4 11 13 3 3 4 19
24 นาหนองทุ่มวิทยา 4 8 2 14 20 11 5 4 36
25 สามหมอวิทยา 4 6 5 15 27 9 4 7 40
26 บ้านท่าโป่ง 4 5 2 11 14 3 2 4 19
27 ปู่ด้วงศึกษาลัย 4 4 3 11 15 3 2 4 20
28 กุดตุ้มวิทยา 4 3 4 11 18 5 3 10 26
29 โนนสะอาดวิทยา 3 0 1 4 7 4 2 6 13
30 เทพสถิตวิทยา 2 5 8 15 14 13 7 9 34
31 พระธาตุหนองสามหมื่น 2 5 1 8 14 5 2 7 21
32 เจียงทองพิทยาคม 2 4 7 13 20 15 2 7 37
33 หนองคอนไทยวิทยาคม 2 2 9 13 13 11 2 9 26
34 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 2 2 1 5 7 3 0 9 10
35 เริงรมย์วิทยาคม 1 4 4 9 8 2 6 5 16
36 เนินสง่าวิทยา 1 4 3 8 6 5 0 1 11
37 ห้วยยางวิทยาคม 1 3 3 7 6 6 1 4 13
38 คูเมืองวิทยา 1 2 5 8 10 15 6 11 31
39 บางอำพันธ์วิทยาคม 1 2 2 5 8 5 0 5 13
40 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1 2 1 4 7 9 3 3 19
41 บ้านเป้าวิทยา 1 1 1 3 2 0 0 4 2
42 ภูแลนคาวิทยายน 0 4 1 5 4 1 0 0 5
43 โนนกอกวิทยาคม 0 2 1 3 1 0 4 5 5
44 ภูพระวิทยาคม 0 1 1 2 7 2 2 7 11
45 หนองขามวิทยา 0 1 0 1 0 1 0 2 1
46 ห้วยต้อนพิทยาคม 0 0 2 2 3 2 1 3 6
47 สตรีชัยภูมิ 2 0 0 1 1 4 2 5 4 11
48 ตรีประชาพัฒนศึกษา 0 0 1 1 0 0 0 4 0
49 มัธยมชัยมงคลรังงาม 0 0 0 0 3 0 0 3 3
50 ชีลองวิทยา 0 0 0 0 1 4 2 4 7
51 ลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
52 มัธยมบ้านแก้งวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 4 0
53 เทศบาล2 (เมืองเก่าวิทยา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 468 354 287 1,109 1,204 400 173 307 1,777