สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยภูมิภักดีชุมพล 82 10 2 3 94
2 ภูเขียว 76 11 5 7 92
3 สตรีชัยภูมิ 74 16 0 3 90
4 แก้งคร้อวิทยา 66 8 6 1 80
5 จัตุรัสวิทยาคาร 58 13 7 6 78
6 คอนสารวิทยาคม 52 9 8 6 69
7 เมืองพญาแลวิทยา 50 4 5 8 59
8 บ้านแท่นวิทยา 49 14 5 13 68
9 หนองบัวแดงวิทยา 44 23 3 7 70
10 หนองบัวระเหววิทยาคาร 42 13 12 9 67
11 คอนสวรรค์ 42 8 8 6 58
12 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 39 9 1 10 49
13 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 38 16 6 11 60
14 นายางกลักพิทยาคม 36 15 8 6 59
15 บ้านเขว้าวิทยายน 25 11 3 11 39
16 สามหมอวิทยา 25 9 4 7 38
17 ละหานเจริญวิทยา 25 7 1 4 33
18 ภักดีชุมพลวิทยา 24 14 7 9 45
19 หนองบัวบานวิทยา 24 13 5 7 42
20 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 22 12 10 8 44
21 เพชรพิทยาสรรค์ 21 13 4 8 38
22 เจียงทองพิทยาคม 20 15 2 7 37
23 นาหนองทุ่มวิทยา 20 11 5 4 36
24 กุดตุ้มวิทยา 18 5 3 10 26
25 เทพสถิตวิทยา 14 13 7 9 34
26 บ้านค่ายวิทยา 14 13 2 11 29
27 พระธาตุหนองสามหมื่น 14 5 2 7 21
28 บ้านท่าโป่ง 14 3 2 4 19
29 ปู่ด้วงศึกษาลัย 14 3 2 4 19
30 หนองคอนไทยวิทยาคม 13 11 2 9 26
31 ห้วยแย้วิทยา 13 3 3 4 19
32 ซับใหญ่วิทยาคม 12 9 1 4 22
33 คูเมืองวิทยา 10 15 6 11 31
34 บางอำพันธ์วิทยาคม 8 5 0 5 13
35 เริงรมย์วิทยาคม 8 2 6 5 16
36 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 7 9 3 3 19
37 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 7 3 0 9 10
38 ภูพระวิทยาคม 7 2 2 7 11
39 ห้วยยางวิทยาคม 6 6 1 4 13
40 เนินสง่าวิทยา 6 5 0 1 11
41 โนนสะอาดวิทยา 4 4 2 6 10
42 สตรีชัยภูมิ 2 4 2 5 4 11
43 ภูแลนคาวิทยายน 4 1 0 0 5
44 ห้วยต้อนพิทยาคม 3 2 1 3 6
45 มัธยมชัยมงคลรังงาม 3 0 0 3 3
46 บ้านเป้าวิทยา 2 0 0 4 2
47 ชีลองวิทยา 1 4 2 4 7
48 โนนกอกวิทยาคม 1 0 4 5 5
49 ลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา 1 0 0 0 1
50 หนองขามวิทยา 0 1 0 2 1
51 ตรีประชาพัฒนศึกษา 0 0 0 4 0
52 มัธยมบ้านแก้งวิทยา 0 0 0 4 0
53 เทศบาล2 (เมืองเก่าวิทยา) 0 0 0 0 0
รวม 1,162 400 173 307 2,042