สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยภูมิภักดีชุมพล 82 10 2 3 94
2 ภูเขียว 76 11 5 7 92
3 สตรีชัยภูมิ 74 16 0 3 90
4 แก้งคร้อวิทยา 66 8 6 1 80
5 จัตุรัสวิทยาคาร 58 13 7 6 78
6 นายางกลักพิทยาคม 55 15 8 6 78
7 คอนสารวิทยาคม 52 9 8 6 69
8 เมืองพญาแลวิทยา 50 4 5 8 59
9 บ้านแท่นวิทยา 49 14 5 13 68
10 หนองบัวแดงวิทยา 47 23 3 7 73
11 หนองบัวระเหววิทยาคาร 42 13 12 9 67
12 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 42 9 1 10 52
13 คอนสวรรค์ 42 8 8 6 58
14 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 38 16 6 11 60
15 ภักดีชุมพลวิทยา 29 14 7 9 50
16 สามหมอวิทยา 27 9 4 7 40
17 บ้านเขว้าวิทยายน 25 11 3 11 39
18 ละหานเจริญวิทยา 25 7 1 4 33
19 หนองบัวบานวิทยา 24 13 5 7 42
20 เพชรพิทยาสรรค์ 22 13 4 8 39
21 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 22 12 10 8 44
22 เจียงทองพิทยาคม 20 15 2 7 37
23 นาหนองทุ่มวิทยา 20 11 5 4 36
24 บ้านค่ายวิทยา 19 13 2 11 34
25 กุดตุ้มวิทยา 18 5 3 10 26
26 ปู่ด้วงศึกษาลัย 15 3 2 4 20
27 เทพสถิตวิทยา 14 13 7 9 34
28 พระธาตุหนองสามหมื่น 14 5 2 7 21
29 บ้านท่าโป่ง 14 3 2 4 19
30 หนองคอนไทยวิทยาคม 13 11 2 9 26
31 ห้วยแย้วิทยา 13 3 3 4 19
32 ซับใหญ่วิทยาคม 12 9 1 4 22
33 คูเมืองวิทยา 10 15 6 11 31
34 บางอำพันธ์วิทยาคม 8 5 0 5 13
35 เริงรมย์วิทยาคม 8 2 6 5 16
36 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 7 9 3 3 19
37 โนนสะอาดวิทยา 7 4 2 6 13
38 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 7 3 0 9 10
39 ภูพระวิทยาคม 7 2 2 7 11
40 ห้วยยางวิทยาคม 6 6 1 4 13
41 เนินสง่าวิทยา 6 5 0 1 11
42 สตรีชัยภูมิ 2 4 2 5 4 11
43 ภูแลนคาวิทยายน 4 1 0 0 5
44 ห้วยต้อนพิทยาคม 3 2 1 3 6
45 มัธยมชัยมงคลรังงาม 3 0 0 3 3
46 บ้านเป้าวิทยา 2 0 0 4 2
47 ชีลองวิทยา 1 4 2 4 7
48 โนนกอกวิทยาคม 1 0 4 5 5
49 ลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา 1 0 0 0 1
50 หนองขามวิทยา 0 1 0 2 1
51 ตรีประชาพัฒนศึกษา 0 0 0 4 0
52 มัธยมบ้านแก้งวิทยา 0 0 0 4 0
53 เทศบาล2 (เมืองเก่าวิทยา) 0 0 0 0 0
รวม 1,204 400 173 307 1,777