หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางกนกลักษณ์ แปงมูล ครู คศ. 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ประธานกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2 นางนีระภา วิริยะบัณฑิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3 นางนีระภา วิริยะบัณฑิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
4 นายวิเชียร ชูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" รองประธานอำนวยการ
5 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการอำนวยการ
6 นายสาคร สมหนุน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
7 นายสายัณ โยริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการอำนวยการ
8 นายเกษม กันทาหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการอำนวยการ
9 นายสมนึก เมืองเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ประธานอำนวยการ
10 นางศิริลักษณ์ วงศ์คำ ครู ค.ศ. 3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 นายนิคม สิงห์สูตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ประธานกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 นางสาวยุพา ปินตา ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ประธานกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
13 นางศิริลักษณ์ วงศ์คำ ครู ค.ศ. 3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
14 นายนิคม สิงห์สูตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ประธานกรรมการดำเนินการกลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ
15 นางธมนวรรณ ทรัพย์ทวี ครู ค.ศ. 3 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ประธานกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 นางสาวปิ่นอารีย์ สมเป็ง ครู โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
17 นางสาวแดง กันทะเครือ ครู ค.ศ.2 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
18 นางพัชรา ไชยพันธ์ ครู คศ. 3 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา รองประธาน
19 นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์ ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ รองประธาน
20 นางพรวิภา กันธิยะ ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ รองประธาน
21 นางสาววรรณิศา วงศ์ษยา ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม รองประธาน
22 นายดำรงพล สิงห์แก้ว ครู โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" รองประธาน
23 นายดำรงพล สิงห์แก้ว ครู โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" รองประธาน
24 นายปัญญา ชมภู ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม รองประธาน
25 นายยอดทรัพย์ กันธิยะ ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ รองประธาน
26 นายเกรียงศักดิ์ สังสุทธิพงศ์ ครู โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" รองประธาน
27 นางศิริลักษณ์ วงศ์คำ ครู ค.ศ. 3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
28 นางพัชระ บุญวรรณ์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการ
29 นางพูนเพ็ญ ชาญณรงค์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
30 นางอ้อมฤทัย พรชัยโรจน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
31 นางพัชราภรณ์ หิรัญวงศ์ ครู คศ. 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
32 นางสาวเพียรจิต คำยืน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
33 นางดารา เกียรติสันติวงศ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
34 นางสาวนันท์นสภัส วิมล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
35 นายไพพร จิระมิตร ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
36 นางประทับใจ เปาเหย่า ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา กรรมการ
37 นางสาวศญานันท์ ศรีโกศลศิริเลิศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
38 ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ จันทร์เที่ยง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการ
39 นายไพโรจน์ วิจันทร ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
40 นางสาวอรพินท์ ใจเจริญ ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
41 นายมารุต ศรีรัตนพัตน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
42 นายอาคาร แสนจันทร์ ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
43 นายคัชรินทร์ พิกุลงาม ครู ค.ศ.1 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
44 นายอาคาร แสนจันทร์ ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
45 นายธีรพงศ์ คำปัน ครู โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการ
46 นางมณีจันทร์ จิรวิโรจน์กุล ครู โรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
47 นางสาวลาวัลฉวี ลาดหนองขุ่น ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
48 นายศิริชัย จรินต๊ะ ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
49 นางสาวนงค์เยาว์ นิลประยูร ครู ค.ศ. 3 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
50 นางสาววันทนีย์ ชัยบุญชู ครู โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
51 นายไพรัตน์ อานัย ครู โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการ
52 นางสาวพิมพ์ บรรกิจ ครู โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
53 นายสุรชัย ติ๊บคำ ครู โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
54 นายสุริยัน วังกัลยา ครู โรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
55 นายชลธาร สมาธิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
56 นางสาววนิดา บำรุงราษฎร์ ครู โรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
57 นายจิรันดร เองศิลป์ ครู โรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
58 นางมณีจันทร์ จิรวิโรจน์กุล ครู โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
59 นายวุฒิชัย ใจสุ ครู โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
60 นางสาวนันท์นภัส ขวัญคง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
61 นางสาวกิตติมา หมั่นคิด ครู โรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
62 นางสาวเพ็ญพรรณ บางอร ครู โรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
63 นางน้ำผึ้ง วงค์สุวรรณ ครู โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
64 นางมณีจันทร์ จิรวิโรจน์กุล ครู โรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
65 นายวุฒิชัย ใจสุ ครู โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
66 นางสาวนันท์นภัส ขวัญคง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
67 นางสาวกิตติมา หมั่นคิด ครู โรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
68 นางสาวเพ็ญพรรณ บางอร ครู โรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
69 นางน้ำผึ้ง วงค์สุวรรณ ครู โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
70 นายณรงค์ ควรคิด ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการ
71 นายสมบัติ โคนโท ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
72 นายพิพัฒน์ วนาสถิต ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
73 นายเกียรติพล ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
74 นางสาวแดง กันทะเครือ ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
75 นายปรีชา ใจน่าน ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
76 นางสาวสุรีพร สุดยอด ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
77 นางสาวปิ่นอารีย์ สมเป็ง ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการ
78 นางสร้อยฟ้า ขยันงาน ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
79 นางสาวดรุณี เชวงกิจไพศาล ครูผู้ช่วย โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
80 นางสาวพิมพ์ผกา แก้วเงิน ครู โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
81 นางจารุวรรณ หมายสุข ครู โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
82 นางเพ็ญศรี จูเรือน ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
83 นางน้ำผึ้ง วงค์สุวรรณ ครู โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
84 นางสาวสุภาพร ชัยโชคดี ครู โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
85 นายศราวุธ ปันทวัง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
86 นายวิเชียร ปวงคำคง ครู คศ.2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
87 นางสาวศิริพร ทองวาฤทธิ์ ครู โรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
88 นางสาวธัญชนก คำวินิจ ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
89 นางสาวอุมารินทร์ อินดวง ครู โรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
90 นางสาวอุมารินทร์ อินดวง ครู โรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
91 นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉา ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการและเลขานุการ
92 นางสาวกันต์กมล คุณรัตน์ ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
93 นายศุภิเดช เมืองวงศ์ ครู โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]