หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   14 ก.ย. 2555   15 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อาคารวิบูลฯ ห้อง โสตศึกษา 14 ก.ย. 2555 09.00-10.00
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อาคารวิบูลฯ ห้อง ห้องโสตศึกษา 14 ก.ย. 2555 09.00-10.00
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อาคารวิบูลฯ ห้อง Sound Lab 14 ก.ย. 2555 10.00-12.00
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อาคารวิบูลฯ ห้อง Sound Lab 14 ก.ย. 2555 10.00-12.00
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อาคารวิบูลฯ ห้อง คอมพิวเตอร์ (อบจ.) 14 ก.ย. 2555 10.30-12.00
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อาคารวิบูลฯ ห้อง คอมพิวเตอร์ (อบจ.) 14 ก.ย. 2555 10.30-12.00
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อาคารวิบูลฯ ห้อง สมุด 14 ก.ย. 2555 13.00-15.00
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อาคารวิบูลฯ ห้อง สมุด 14 ก.ย. 2555 13.00-15.00
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อาคารวิบูลฯ ห้อง 123 14 ก.ย. 2555 10.00-12.00
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อาคารวิบูลฯ ห้อง 125 14 ก.ย. 2555 10.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อาคารมัธยม ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 1 14 ก.ย. 2555 09.30-15.00
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อาคารมัธยม ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 14 ก.ย. 2555 09.00-15.00
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา หอประชุมศรีสังวาลย์ 14 ก.ย. 2555 09.30-16.30
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา หอประชุมศรีสังวาลย์ 14 ก.ย. 2555 09.30-16.30
5 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา หอประชุมศรีสังวาลย์ 14 ก.ย. 2555 09.30-16.30
6 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อาคารไม้ 14 ก.ย. 2555 09.30-10.30
7 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อาคารไม้ 14 ก.ย. 2555 10.30-12.30
8 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา หอประชุมศรีสังวาลย์ 14 ก.ย. 2555 09.30-12.30
9 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา หอประชุมศรีสังวาลย์ 14 ก.ย. 2555 09.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อาคาร 2 ห้อง ประชุม 14 ก.ย. 2555 09.30-12.00
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อาคาร 2 ห้อง ประชุม 14 ก.ย. 2555 09.30-12.00
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ หอประชุม 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ หอประชุม 14 ก.ย. 2555 09.30-12.00
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ หอประชุม ห้อง เวที 14 ก.ย. 2555 09.30-10.30
6 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ หอประชุม ห้อง เวที 14 ก.ย. 2555 11.30-12.30
7 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อาคาร 2 ห้อง ประชุม 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
8 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อาคาร 2 ห้อง สวนพฤกษศาสตร์ 14 ก.ย. 2555 10.30-12.00
9 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อาคาร 2 ห้อง สวนพฤกษศาสตร์ 14 ก.ย. 2555 10.30-12.00
10 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อาคาร 2 ห้อง สวนพฤกษศาสตร์ 14 ก.ย. 2555 09.30-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ หอประชุม 14 ก.ย. 2555 09.30-16.00
3 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 336 14 ก.ย. 2555 10.00-12.00
4 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 336 14 ก.ย. 2555 10.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]