งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษาเขตมัธยมศึกษา สพม.34 กลุ่มอินทนนท์ 2
ณ โรงเรียนแม่แจ่มจังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 1-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 000036
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กชายบันดาล    เหล็กแก้ว
2. เด็กหญิงอภิรุจิ    จันเวียง
1. นายพินิจ    ริยะป่า
2. นายมนัส    ยิ่งทิยากุล
2 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นางสาวชนากานต์    อุ่นน้ำใจ
2. นางสาววราพิมพ์    กันทาดง
1. นายทัศไนย    ใจคำ
2. นางบุพผา    โอบเอื้อ
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นายสุขทวี    วาณิชโกมล
2. นางสาวสุวิมล    ชื่นสุขเลิศเกษม
1. นางสาวรัตนา    เทพวงค์
4 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นางสาวดารณี    ปทุมวนาศิลป์
2. นายชาญสมร    แซ่ท้าว
1. นายวุฒิชัย    อุดมผล
2. นายสถิตย์พงษ์    ตั๋นอภัย
5 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สาขากัลยาณิวัฒนา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นางสาวทรรศิกานต์    สุธรรม
2. นางสาวอติมา    เพ็ญแสงงาม
1. นายอุดร    พุทธโส
2. นางปกมล    ธรรมศิริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................