งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษาเขตมัธยมศึกษา สพม.34 กลุ่มอินทนนท์ 2
ณ โรงเรียนแม่แจ่มจังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 1-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 000035
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. สามเณรพงษ์พัฒน์    สุขใจ
2. สามเณรคเชนทร์    นัคคีย์
1. นายณัฐพงศ์    อำไพปรีดา
2. นายณนทพล    สุรินทร์
2 โรงเรียนณัทชวิทย์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6
3 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงลลิดา    นะติกา
2. เด็กชายธันยบูรณ์    จันเวียง
1. นายรัตนผล    กรรณิกา
2. นายพงศธร    คิดการงาน
4 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงสภาพรรณ    ค่าเอียง
2. เด็กหญิงกัญชรินทร์    อุดตัน
1. นายทัศไนย    ใจคำ
2. นางบุพผา    โอบเอื้อ
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กชายโชคชัย    หรรษาธารา
2. เด็กหญิงสุรินทร์    อัตตะแจ่มใส
1. นายอนุชา    สถิตท่าผาพัฒนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................