งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษาเขตมัธยมศึกษา สพม.34 กลุ่มอินทนนท์ 2
ณ โรงเรียนแม่แจ่มจังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 1-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 000034
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นางสาวนงเยาว์    ดียิ่ง
2. นางสาวพัชรี    ศรีเที่ยง
3. นางสาวอังคนา    กุออ
1. นายพงศธร    คิดการงาน
2. นายรัตนผล    กรรณิกา
2 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นางสาวรัตภรณ์    เงินคำคง
2. นางสาวสิริกร    เปงใจยะ
3. นางสาวนัชชา    ชัยวงค์
1. นายทวี    แสงสีอ่อง
2. นายมนูญ    เรือนมูล
3 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. นางสาวสุวรรณา    ขนางภัย
2. นางสาวกิตติกา    พะฮือลู
3. นางสาวชลีรัตน์    แสงกระจ่างสุข
1. นายวุฒิชัย    อุดมผล
2. นายสถิตย์พงษ์    ตั๋นอภัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................