งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษาเขตมัธยมศึกษา สพม.34 กลุ่มอินทนนท์ 2
ณ โรงเรียนแม่แจ่มจังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 1-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แอโรบิก ม.1-ม.6 000031
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอนงค์นาถ    ฤทธิ์เรืองโรจน์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์    หนักแน่น
3. เด็กหญิงนฤมล    เทพปนะ
4. เด็กหญิงธัญชนก    ไชยบุตร
5. เด็กหญิงรัชนีกร    โมงปันแก้ว
6. เด็กหญิงกันธารัตน์    จันเวียง
7. เด็กหญิงวณัฐชญาน์    คำมูล
8. เด็กหญิงสุดากาญจน์    มณฑนม
9. เด็กหญิงณัฐณิชา    เทียมศิลปชัย
10. เด็กหญิงศิริพร    อินต๊ะก๋อน
11. เด็กหญิงธันยา    วรรณคำ
12. เด็กหญิงณัฐพิมล    ทิอ้าย
13. เด็กหญิงวลัยทิพย์    สุวรรณดี
14. เด็กหญิงกฤษณา    ชมคำ
15. นายดัสกร    พนารัตนดอนชัย
1. นางกมลรัตน์    ชัยวุฒิ
2. นางชม    โภคผล
3. นายมนัส    ยิ่งวิทยาคุณ
4. นายจุมพล    โภคพล
2 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงมินทร์ตรา    ธรรมชัย
2. เด็กหญิงรุจิรารัตน์    มากมุข
3. เด็กหญิงรัตติกาล    โปธา
4. เด็กหญิงสุกฤตา    ความเพียร
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ชมภูศรี
6. เด็กหญิงสุนิตา    ปัญญามี
7. เด็กหญิงอินทิรา    แก้วมา
8. เด็กชายนุติพงษ์    ตาจุมปา
9. เด็กหญิงมันตวินี    ชายน้อย
10. เด็กหญิงขวัญชนก    ริยะนา
11. เด็กหญิงสิขรินธาน    วังใจซื่อ
12. เด็กหญิงรัตนา    ลานนาสถิต
13. เด็กหญิงพรนิดา    อินต๊ะคำ
14. เด็กหญิงดลยา    คำแก้ว
15. เด็กชายภานุพงษ์    ชุมภูศรี
1. นายทัศไนย    ใจคำ
2. นายธวัชชัย    ไชยสวัสดิ์
3. นางสาวปิยฉัตร    ขวัญเอี่ยมเจริญ
4. นายมนูญ    เรือนมูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................