หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษาเขตมัธยมศึกษา สพม.34 กลุ่มอินทนนท์ 2
ณ โรงเรียนแม่แจ่มจังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 1-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวกนกวรรณ อุ่นใจ ประธาน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
2 นางสาวเพ็ญนภา ออมแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
3 นางสาวปิยภรณ์ กันเกตุ กรรมการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
4 นายพงศธร คิดการงาน กรรมการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
5 นายณัชนนท์ แสนศรี กรรมการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
6 นางสาวอารีรักษ์ บุญเกิด กรรมการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
7 นายอิศราวิทย์ จริยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
8 นางสาวตวงทอง ไชยลาม กรรมการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
9 นางสาวกนกภรณ์ ขุนสมุทร์ กรรมการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
10 นางสาวณัฐินี แก้วบุตร กรรมการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
11 นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียม กรรมการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
12 นายธีระยุทธ ไชยชนะ กรรมการ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]