สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สอนง่าย
 
1. นางสาวน้ำฝน   ทองเพชร
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.66 ทอง 4 1. เด็กชายพลวัฒน์  กันทะสม
 
1. นางจีรภา  ลอมศรี
 
3 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กับเป็ง
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ตุ้ยแก้ว
 
1. นางจีรภา  ลอมศรี
2. นางสาวน้ำฝน   ทองเพชร
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวิศววิชญ์  ทันใจ
 
1. นางสาวจิรายุ  ปทุมวัน
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  พุทธสันตพงศ์
 
1. นางสาวจิรายุ  ปทุมวัน
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53.53 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณิชา  เตชะรังษ์
2. เด็กชายอภิชัย  เพิ่มพูน
3. เด็กหญิงโชติรส  บุญเป็ง
 
1. นางนันท์นภัส  เซมา
2. นายสิทธิเดช  ดวงอินทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  ม่วงงาม
2. เด็กหญิงชุติญา  ยาวีระ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองมูล
4. เด็กหญิงธัญวรัชญ์  ทาดา
5. เด็กหญิงศุภณัฐ  นิยมกิจ
 
1. นายคุณเขตต์  กันคำ
2. นางฐาปนา  ชุ่มศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ปาลี
 
1. นายคุณเขตต์  กันคำ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ถาบุรี
2. เด็กหญิงรังสิยา  คำหล้า
 
1. นายจักรพันธ์  ทิมโต้
2. นายทนงศักดิ์  ใจหน้อย
 
10 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษ  หน่อจีนา
2. เด็กชายญาณกร  แก้วพงศิธิ
3. เด็กชายณัฐพงค์  ไฝทอง
 
1. นายคุณเขตต์  กันคำ
2. นางสายสมร  พรมป๊ด
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุวลักษณ์  คงเกาะ
 
1. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
12 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงมณี  กีจันทร์
 
1. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
13 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  จำปาโชค
 
1. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
14 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  โกฏิแก้ว
2. เด็กชายนัขฤกษ์  ธนันชัย
 
1. นายสมศักดิ์วงษ์  สุภาลูน
2. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
15 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  พวงจันทร์
 
1. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุพราช  สืบสอน
 
1. นายสมศักดิ์วงษ์  สุภาลูน
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ใจหล้า
 
1. นางสายชล  สงวน
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  มณี
 
1. นางสายชล  สงวน
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ใจหล้า
 
1. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกรียงไกร  ใจบุญ
 
1. นางสมศักดิ์วงษ์  สุภาลูน
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยุวลักษณ์  คงเกาะ
 
1. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
22 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  หลวงเสน
2. เด็กชายทศพล  ใจวัง
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีคำ
4. เด็กหญิงประวีณา  คำมูล
5. เด็กหญิงวริสรา  ห้องทรัพย์
6. เด็กหญิงวาสนา  สิงห์ไชย
7. เด็กหญิงศศิกานต์  หมื่นสม
8. เด็กชายสมนึก  สินเสร้า
9. เด็กชายอดิศักดิ์  แซ่อึ้ง
10. เด็กชายเทียมเฆม  หลุยบุญเป็ง
 
1. นางสาวพาชีวัน  มีเดช
2. นางสายชล  สงวน
3. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตุ้ยแก้ว
2. เด็กชายธาดาพงศ์  คำนุ
3. เด็กชายปิติพงษ์   คำแล
 
1. นางชลพร  วรรณภีร์
2. นางนิรมล  ปูหนุก
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ยานะ
2. เด็กหญิงนฤมล  สระทองลี
 
1. นางสาวนิตยา  อยู่ชูชัยมงคล
2. นางสาวโอภาวดี  คุณวิเศษ
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิตติพงษ์  มาอุด
2. เด็กชายปฏิภาณ  นวลแก้ว
3. เด็กหญิงสุชัญญา   ณ สิงห์ทร
 
1. นางชลพร  วรรณภีร์
2. นางนิรมล  ปูหนุก
 
26 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธิปไตย  ชัยลักษณ์สกุล
 
1. นางทิพาวรรณ  โกฏิแก้ว
 
27 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอนัญญา  ตุ้ยแก้ว
 
1. นางสาวกรองทอง  บุญมี
 
28 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 76.1 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สารสิงทา
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วงศ์ปัญญา
3. เด็กหญิงพาภิรมย์  อินไชย
4. เด็กชายอัชฌา  คำมูล
5. เด็กหญิงแอนนา  ออง
 
1. นางสาวกรองทอง  บุญมี
2. นางทิพาวรรณ  โกฏิแก้ว
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เรืองจันทร์
2. เด็กหญิงภัทธิรา  กาวินา
 
1. นางสาวกรองทอง  บุญมี
2. นางกษมา  ก้อนแก้ว