สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวิศววิชญ์  ทันใจ
 
1. นางสาวจิรายุ  ปทุมวัน
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  พุทธสันตพงศ์
 
1. นางสาวจิรายุ  ปทุมวัน
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53.53 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณิชา  เตชะรังษ์
2. เด็กชายอภิชัย  เพิ่มพูน
3. เด็กหญิงโชติรส  บุญเป็ง
 
1. นางนันท์นภัส  เซมา
2. นายสิทธิเดช  ดวงอินทร์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เรืองจันทร์
2. เด็กหญิงภัทธิรา  กาวินา
 
1. นางสาวกรองทอง  บุญมี
2. นางกษมา  ก้อนแก้ว