สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กับเป็ง
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ตุ้ยแก้ว
 
1. นางจีรภา  ลอมศรี
2. นางสาวน้ำฝน   ทองเพชร
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ยานะ
2. เด็กหญิงนฤมล  สระทองลี
 
1. นางสาวนิตยา  อยู่ชูชัยมงคล
2. นางสาวโอภาวดี  คุณวิเศษ
 
3 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอนัญญา  ตุ้ยแก้ว
 
1. นางสาวกรองทอง  บุญมี