สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  ม่วงงาม
2. เด็กหญิงชุติญา  ยาวีระ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองมูล
4. เด็กหญิงธัญวรัชญ์  ทาดา
5. เด็กหญิงศุภณัฐ  นิยมกิจ
 
1. นายคุณเขตต์  กันคำ
2. นางฐาปนา  ชุ่มศรี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ถาบุรี
2. เด็กหญิงรังสิยา  คำหล้า
 
1. นายจักรพันธ์  ทิมโต้
2. นายทนงศักดิ์  ใจหน้อย
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษ  หน่อจีนา
2. เด็กชายญาณกร  แก้วพงศิธิ
3. เด็กชายณัฐพงค์  ไฝทอง
 
1. นายคุณเขตต์  กันคำ
2. นางสายสมร  พรมป๊ด
 
4 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  จำปาโชค
 
1. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตุ้ยแก้ว
2. เด็กชายธาดาพงศ์  คำนุ
3. เด็กชายปิติพงษ์   คำแล
 
1. นางชลพร  วรรณภีร์
2. นางนิรมล  ปูหนุก
 
6 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 76.1 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สารสิงทา
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วงศ์ปัญญา
3. เด็กหญิงพาภิรมย์  อินไชย
4. เด็กชายอัชฌา  คำมูล
5. เด็กหญิงแอนนา  ออง
 
1. นางสาวกรองทอง  บุญมี
2. นางทิพาวรรณ  โกฏิแก้ว