สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สอนง่าย
 
1. นางสาวน้ำฝน   ทองเพชร
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.66 ทอง 4 1. เด็กชายพลวัฒน์  กันทะสม
 
1. นางจีรภา  ลอมศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ปาลี
 
1. นายคุณเขตต์  กันคำ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุวลักษณ์  คงเกาะ
 
1. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
5 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงมณี  กีจันทร์
 
1. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
6 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  โกฏิแก้ว
2. เด็กชายนัขฤกษ์  ธนันชัย
 
1. นายสมศักดิ์วงษ์  สุภาลูน
2. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
7 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  พวงจันทร์
 
1. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุพราช  สืบสอน
 
1. นายสมศักดิ์วงษ์  สุภาลูน
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ใจหล้า
 
1. นางสายชล  สงวน
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  มณี
 
1. นางสายชล  สงวน
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ใจหล้า
 
1. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกรียงไกร  ใจบุญ
 
1. นางสมศักดิ์วงษ์  สุภาลูน
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยุวลักษณ์  คงเกาะ
 
1. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
14 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  หลวงเสน
2. เด็กชายทศพล  ใจวัง
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีคำ
4. เด็กหญิงประวีณา  คำมูล
5. เด็กหญิงวริสรา  ห้องทรัพย์
6. เด็กหญิงวาสนา  สิงห์ไชย
7. เด็กหญิงศศิกานต์  หมื่นสม
8. เด็กชายสมนึก  สินเสร้า
9. เด็กชายอดิศักดิ์  แซ่อึ้ง
10. เด็กชายเทียมเฆม  หลุยบุญเป็ง
 
1. นางสาวพาชีวัน  มีเดช
2. นางสายชล  สงวน
3. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิตติพงษ์  มาอุด
2. เด็กชายปฏิภาณ  นวลแก้ว
3. เด็กหญิงสุชัญญา   ณ สิงห์ทร
 
1. นางชลพร  วรรณภีร์
2. นางนิรมล  ปูหนุก