สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวริศรา  ฐานดี
 
1. นางสาวสายฝน  ใจวงค์เป็ง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวนรัญญา  เทพพรบัญชากิจ
 
1. นางสาวสายฝน  ใจวงค์เป็ง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  สังข์สะ
 
1. นางสาวสายฝน  ใจวงค์เป็ง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาววิภา  เมืองมาหล้า
 
1. นางสาวสายฝน  ใจวงค์เป็ง
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐพิมล  เตจ๊ะ
 
1. นางสาวสายฝน  ใจวงค์เป็ง
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษบาภรณ์  เสลาสุวรรณ
 
1. นางสาวสายฝน  ใจวงค์เป็ง
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนนิกานต์  กุลยิ่งรุ่งเรือง
 
1. นางสาวสายฝน  ใจวงค์เป็ง
 
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวนงนภัส  กิตติปภัสสร
2. นางสาวแสงระรินทร์  ฟองฤทธิ์
 
1. นางบังอร  เข็มมุกด์
2. นางสาวสายฝน  ใจวงค์เป็ง
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  งานสัมพันธฤทธิ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เงาผ่อง
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิภาณ  วงศ์คันทอง
 
1. นายอารุณ  วิสัย
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายติณณ์  อินปั๋นแก้ว
 
1. นางสาวกมลวรรณ  หน่อโอย
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุทัตตา  อัครศิระกุล
 
1. นายอารุณ  วิสัย
 
13 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.7 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  สมน้อย
2. เด็กหญิงปัทมา  ปฏิกรณ์
3. เด็กชายสรวิศ  อัครศิระกุล
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ตุงคนาคร
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
14 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฉัตรพร  เลสัก
2. นายอานันท์  ทวีอภิรดีรัตนะ
3. นางสาวแจ่มฟ้า  สิริชัยโสภากุล
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ตุงคนาคร
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
15 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรรมสรณ์  แซ่หวั่ง
2. เด็กชายพัชรพล  โยมงาม
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เจียวสวัสดิ์
 
1. นางสาวชนิศนันท์  ริยะนา
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
16 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.64 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญชลา  วิเชยันต์
2. นางสาวกัณฐิกา  ท่ากระเชียง
3. นางสาวเรพิกา  วิศาลธีระกร
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ตุงคนาคร
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
17 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนานามิ  ชมพูคำ
2. เด็กหญิงศิรประภา  จีรพัฒนไพคิน
3. เด็กชายสันติพร  เกียรติศิริโรจน์
 
1. นางสาวชนิศนันท์  ริยะนา
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
18 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐริกา  ธนะสาร
2. นางสาวรวิวรรณ  บรรจง
3. นางสาวศิริพร  แซ่เฮ้ง
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ตุงคนาคร
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
19 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชชา  พรกิจวัฒนโกศล
2. เด็กหญิงนีรชา  พงษ์เทพ
3. เด็กหญิงอภิชญา  อมรชัยประสิทธิ์
 
1. นางสาวสุพรรณิกา  ศิริ
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
20 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญชรส  วิเชยันต์
2. นางสาววัชรีภรณ์  วงศ์คม
3. นางสาวศศิฌา  จิวหานังกุล
 
1. นางสาวสุพรรณิกา  ศิริ
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
21 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  บุญมา
2. เด็กชายวิชญพันธ์  สมนึก
 
1. นายเจษฏา  อินตายวง
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
22 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  กิจเศรณี
2. เด็กชายวิศวะ  วรรณโคตร
 
1. นายเจษฏา  อินตายวง
2. นายเทิดพิทักษ์  พวงเงินมาก
 
23 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปาจารย  หู
2. เด็กชายภคพล  วิวัฒนูปการ
 
1. นายเจษฏา  อินตายวง
2. นายเทิดพิทักษ์  พวงเงินมาก
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิพิฐกุล  คุณยศยิ่ง
2. เด็กหญิงวริศรา  ฐานดี
3. เด็กหญิงศิริกานต์  กันติยะ
4. เด็กหญิงสุรีพร  แซ่เจี่ย
5. เด็กหญิงสโรชา  ทนงกิจ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คำตา
2. นางสาวรัตนา  สังข์ทอง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นางสาวจิตรลดา  พันธุ์เจริญดี
2. นางสาวณัฐฤดี  สิงห์ทองวรรณ
3. นางสาวธนพร  พริ้มทองตระกูล
4. นางสาวนภัสสร  การสะสม
5. นางสาวศุภนิดา  บุดดี
 
1. นายพิทักษ์  ถากาศ
2. นางสาวรัตนา  สังข์ทอง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงนาถนัดดา  เทพพรบัญชากิจ
 
1. นายสุชาติ  กุลชิงชัย
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.5 ทอง 4 1. นายนนทชัย  บุญหมื่น
 
1. นางสาวรัตนา  สังข์ทอง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  รีวีระกุล
2. เด็กชายเสกสรร  ฉันทะธรรม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คำตา
2. นางสาวรัตนา  สังข์ทอง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นายประชา  วนะวนานต์
2. นางสาวมานิดา  คำนวณศร
 
1. นางสาวรัตนา  สังข์ทอง
2. นายอมรเทพ  ธรรมวรรณ
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคฑาธร  ยอดผ่านเมือง
2. เด็กหญิงนลินรัชต์  พงษ์เทพ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สังข์สำราญ
2. นายรณชัย  กล้าผจญ
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดรันภพ  วิชัยรัตน์
2. นายไกรวิทย์  อัครวิบูลย์ชัย
 
1. นายพัชรินทร์  สังข์สำราญ
2. นายรณชัย  กล้าผจญ
 
32 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาธิป  จิวัฒนไพบูลย์
 
1. นางสาวพงษ์สุดา  พิชิตสันต์
 
33 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรางค์ศิริ  ทิพยมหิงค์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวพงษ์สุดา  พิชิตสันต์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยชนะ
 
34 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เลาวพงค์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยชนะ
 
35 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโชติรส  ลาภประเสริฐกุล
 
1. นางสาวพงษ์สุดา  พิชิตสันต์
 
36 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  แซ่หลี่
 
1. นางประทุม  สมบูรณ์
 
37 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเจนจิรา  แซ่หลี่
 
1. นางประทุม  สมบูรณ์
 
38 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรณิษา  ยอดแก้ว
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
39 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธันย์ชนก  ยาวิชัย
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
40 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรณิษา  ยอดแก้ว
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
41 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัจฐณิชา  โรจนะจารุนันท์
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
42 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ชัยเลิศ
2. เด็กหญิงดั่งหทัย  สินคณารักษ์
3. เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วพิพัฒน์
4. เด็กชายธราดล  มีพันธ์
5. เด็กชายธุวานนท์  แสนเสมอใจ
6. เด็กชายพัฒนฉัตร  เหล่าศิริเสถียร
7. เด็กหญิงพิชชานันท์  นิธิเปรมะพัมน์
8. เด็กชายสมาน  อำรุงธารา
9. เด็กหญิงสุภาพร  ม่วงพิณ
10. เด็กชายเจตริน  แก้วดวง
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
2. นางประทุม  สมบูรณ์
3. นางสาวศิริพร  อุตส่าห์
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73.67 เงิน 4 1. เด็กชายปฐา  ปานบ้านแพ้ว
2. เด็กชายศิริ  ศิริกาญจนากุล
 
1. นายวีระ  แสงแก้ว
2. นางสาวศุภพร  วันโน
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 79.71 เงิน 6 1. นางสาวกรวี  สุกันทา
2. นางสาวธมลวรรณ  โสภิญญา
3. นายนัทธพงศ์  ยาวิชัย
 
1. นางสาวอรวรรณ  สังวาลย์ทรัพย์
2. นางเจนจิรา  อิทธิพลานุคุปต์
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนพร  แซ่หยาง
2. นายธิติ  จีระประภาพงศ์
3. นางสาวแววพลอย  สุขมงคลวงศ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  สังวาลย์ทรัพย์
2. นางเจนจิรา  อิทธิพลานุคุปต์
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจินตภูมิ  สังเกิด
2. เด็กชายนภคามี  นันทิเดชาพันธ์
 
1. นายวีระ  แสงแก้ว
2. นางสาวศุภพร  วันโน
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกมลทิพย์  อินต๊ะหล้า
2. นางสาวภัทรวลี  วงศ์สม
3. นางสาวเพ็ญศิริ  นิลผาย
 
1. นางสาวอรวรรณ  สังวาลย์ทรัพย์
2. นางเจนจิรา  อิทธิพลานุคุปต์
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 7 1. นายบัณฑิต  โปวสิน
2. นายพีรมงคล  เกียรติ์บิดากูล
 
1. นายวีระ  แสงแก้ว
2. นางสาวศุภพร  วันโน
 
49 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69.32 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชุ่มสุขใจ
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ์
 
50 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมณีรัตน์  ทวีพงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ์
 
51 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรรมสรณ์  แซ่หวั่ง
 
1. นายรัฐพงษ์  ยาวิไชย
 
52 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  ปราชัย
 
1. นางสาวเกศแก้ว  ดวงคำ
 
53 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรัณย์พัชร์  แซ่ลี้
 
1. นางรุจิรา  วงศ์กันทะ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรนิภา  ศิริปัญญา
 
1. นางรุจิรา  วงศ์กันทะ