สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวริศรา  ฐานดี
 
1. นางสาวสายฝน  ใจวงค์เป็ง
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวนงนภัส  กิตติปภัสสร
2. นางสาวแสงระรินทร์  ฟองฤทธิ์
 
1. นางบังอร  เข็มมุกด์
2. นางสาวสายฝน  ใจวงค์เป็ง
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  งานสัมพันธฤทธิ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เงาผ่อง
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิภาณ  วงศ์คันทอง
 
1. นายอารุณ  วิสัย
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุทัตตา  อัครศิระกุล
 
1. นายอารุณ  วิสัย
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  กิจเศรณี
2. เด็กชายวิศวะ  วรรณโคตร
 
1. นายเจษฏา  อินตายวง
2. นายเทิดพิทักษ์  พวงเงินมาก
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปาจารย  หู
2. เด็กชายภคพล  วิวัฒนูปการ
 
1. นายเจษฏา  อินตายวง
2. นายเทิดพิทักษ์  พวงเงินมาก
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรรมสรณ์  แซ่หวั่ง
 
1. นายรัฐพงษ์  ยาวิไชย