สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.7 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  สมน้อย
2. เด็กหญิงปัทมา  ปฏิกรณ์
3. เด็กชายสรวิศ  อัครศิระกุล
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ตุงคนาคร
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.64 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญชลา  วิเชยันต์
2. นางสาวกัณฐิกา  ท่ากระเชียง
3. นางสาวเรพิกา  วิศาลธีระกร
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ตุงคนาคร
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐริกา  ธนะสาร
2. นางสาวรวิวรรณ  บรรจง
3. นางสาวศิริพร  แซ่เฮ้ง
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ตุงคนาคร
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นางสาวจิตรลดา  พันธุ์เจริญดี
2. นางสาวณัฐฤดี  สิงห์ทองวรรณ
3. นางสาวธนพร  พริ้มทองตระกูล
4. นางสาวนภัสสร  การสะสม
5. นางสาวศุภนิดา  บุดดี
 
1. นายพิทักษ์  ถากาศ
2. นางสาวรัตนา  สังข์ทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นายประชา  วนะวนานต์
2. นางสาวมานิดา  คำนวณศร
 
1. นางสาวรัตนา  สังข์ทอง
2. นายอมรเทพ  ธรรมวรรณ
 
6 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69.32 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชุ่มสุขใจ
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ์