สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวนรัญญา  เทพพรบัญชากิจ
 
1. นางสาวสายฝน  ใจวงค์เป็ง
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนนิกานต์  กุลยิ่งรุ่งเรือง
 
1. นางสาวสายฝน  ใจวงค์เป็ง
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรรมสรณ์  แซ่หวั่ง
2. เด็กชายพัชรพล  โยมงาม
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เจียวสวัสดิ์
 
1. นางสาวชนิศนันท์  ริยะนา
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนานามิ  ชมพูคำ
2. เด็กหญิงศิรประภา  จีรพัฒนไพคิน
3. เด็กชายสันติพร  เกียรติศิริโรจน์
 
1. นางสาวชนิศนันท์  ริยะนา
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
5 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  บุญมา
2. เด็กชายวิชญพันธ์  สมนึก
 
1. นายเจษฏา  อินตายวง
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคฑาธร  ยอดผ่านเมือง
2. เด็กหญิงนลินรัชต์  พงษ์เทพ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สังข์สำราญ
2. นายรณชัย  กล้าผจญ
 
7 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรางค์ศิริ  ทิพยมหิงค์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวพงษ์สุดา  พิชิตสันต์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยชนะ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73.67 เงิน 4 1. เด็กชายปฐา  ปานบ้านแพ้ว
2. เด็กชายศิริ  ศิริกาญจนากุล
 
1. นายวีระ  แสงแก้ว
2. นางสาวศุภพร  วันโน
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 79.71 เงิน 6 1. นางสาวกรวี  สุกันทา
2. นางสาวธมลวรรณ  โสภิญญา
3. นายนัทธพงศ์  ยาวิชัย
 
1. นางสาวอรวรรณ  สังวาลย์ทรัพย์
2. นางเจนจิรา  อิทธิพลานุคุปต์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกมลทิพย์  อินต๊ะหล้า
2. นางสาวภัทรวลี  วงศ์สม
3. นางสาวเพ็ญศิริ  นิลผาย
 
1. นางสาวอรวรรณ  สังวาลย์ทรัพย์
2. นางเจนจิรา  อิทธิพลานุคุปต์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 7 1. นายบัณฑิต  โปวสิน
2. นายพีรมงคล  เกียรติ์บิดากูล
 
1. นายวีระ  แสงแก้ว
2. นางสาวศุภพร  วันโน