สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาววิภา  เมืองมาหล้า
 
1. นางสาวสายฝน  ใจวงค์เป็ง
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐพิมล  เตจ๊ะ
 
1. นางสาวสายฝน  ใจวงค์เป็ง
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษบาภรณ์  เสลาสุวรรณ
 
1. นางสาวสายฝน  ใจวงค์เป็ง
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายติณณ์  อินปั๋นแก้ว
 
1. นางสาวกมลวรรณ  หน่อโอย
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฉัตรพร  เลสัก
2. นายอานันท์  ทวีอภิรดีรัตนะ
3. นางสาวแจ่มฟ้า  สิริชัยโสภากุล
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ตุงคนาคร
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชชา  พรกิจวัฒนโกศล
2. เด็กหญิงนีรชา  พงษ์เทพ
3. เด็กหญิงอภิชญา  อมรชัยประสิทธิ์
 
1. นางสาวสุพรรณิกา  ศิริ
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญชรส  วิเชยันต์
2. นางสาววัชรีภรณ์  วงศ์คม
3. นางสาวศศิฌา  จิวหานังกุล
 
1. นางสาวสุพรรณิกา  ศิริ
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิพิฐกุล  คุณยศยิ่ง
2. เด็กหญิงวริศรา  ฐานดี
3. เด็กหญิงศิริกานต์  กันติยะ
4. เด็กหญิงสุรีพร  แซ่เจี่ย
5. เด็กหญิงสโรชา  ทนงกิจ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คำตา
2. นางสาวรัตนา  สังข์ทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงนาถนัดดา  เทพพรบัญชากิจ
 
1. นายสุชาติ  กุลชิงชัย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.5 ทอง 4 1. นายนนทชัย  บุญหมื่น
 
1. นางสาวรัตนา  สังข์ทอง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  รีวีระกุล
2. เด็กชายเสกสรร  ฉันทะธรรม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คำตา
2. นางสาวรัตนา  สังข์ทอง
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดรันภพ  วิชัยรัตน์
2. นายไกรวิทย์  อัครวิบูลย์ชัย
 
1. นายพัชรินทร์  สังข์สำราญ
2. นายรณชัย  กล้าผจญ
 
13 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาธิป  จิวัฒนไพบูลย์
 
1. นางสาวพงษ์สุดา  พิชิตสันต์
 
14 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เลาวพงค์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยชนะ
 
15 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโชติรส  ลาภประเสริฐกุล
 
1. นางสาวพงษ์สุดา  พิชิตสันต์
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  แซ่หลี่
 
1. นางประทุม  สมบูรณ์
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรณิษา  ยอดแก้ว
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธันย์ชนก  ยาวิชัย
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรณิษา  ยอดแก้ว
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัจฐณิชา  โรจนะจารุนันท์
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
21 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ชัยเลิศ
2. เด็กหญิงดั่งหทัย  สินคณารักษ์
3. เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วพิพัฒน์
4. เด็กชายธราดล  มีพันธ์
5. เด็กชายธุวานนท์  แสนเสมอใจ
6. เด็กชายพัฒนฉัตร  เหล่าศิริเสถียร
7. เด็กหญิงพิชชานันท์  นิธิเปรมะพัมน์
8. เด็กชายสมาน  อำรุงธารา
9. เด็กหญิงสุภาพร  ม่วงพิณ
10. เด็กชายเจตริน  แก้วดวง
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
2. นางประทุม  สมบูรณ์
3. นางสาวศิริพร  อุตส่าห์
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนพร  แซ่หยาง
2. นายธิติ  จีระประภาพงศ์
3. นางสาวแววพลอย  สุขมงคลวงศ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  สังวาลย์ทรัพย์
2. นางเจนจิรา  อิทธิพลานุคุปต์
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจินตภูมิ  สังเกิด
2. เด็กชายนภคามี  นันทิเดชาพันธ์
 
1. นายวีระ  แสงแก้ว
2. นางสาวศุภพร  วันโน
 
24 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมณีรัตน์  ทวีพงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  ปราชัย
 
1. นางสาวเกศแก้ว  ดวงคำ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรัณย์พัชร์  แซ่ลี้
 
1. นางรุจิรา  วงศ์กันทะ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรนิภา  ศิริปัญญา
 
1. นางรุจิรา  วงศ์กันทะ