สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 54.35 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศศิภัค  แก้วบุญเรือง
 
1. นางมาเรียม  สุดใจ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริพรรณ   วรรณมูล
 
1. นางมธุรส  แก้ววรา
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริลักษณ์   หน่อปันปวน
 
1. นางสาวสุรีย์  ปัญญาวชิโรภาส
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสมคิด  แลเชอะ
 
1. นางกีฬาพร  คำสุข
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 5 1. นายจิรศักดิ์   วงค์บุญตัน
 
1. นายญาณกวี  ขัดสีทะลี
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 5 1. นางสาวดุสิตา  สาลีคำ
2. นายวิรุฬห์  คำวังสวัสดิ์
3. นายอภิโชติ  ทาสม
 
1. นายพิบูลย์  สุใจ
2. นางเทียมใจ  ใจเกรียงไกร
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เรือนแก้ว
2. เด็กชายนัทธพงศ์  บุญศรี
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  สุริยงค์
2. นางสาวพัชรีกร  เง้าตระกูล
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  วงศ์สุข
 
1. นางพรทิพย์  ณ เชียงใหม่
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเจนจิรา  โนภีระ
 
1. นางพรทิพย์  ณ เชียงใหม่
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิริยะ  จิวัฒนาพิทักษ์กุล
 
1. นางสาวศุภมาส  ชาญกล้า
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นายสุขสันต์  ตั๋นเหล็ก
 
1. นางสาวนราพร  ตาคำแสง