สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  สายบุญมา
 
1. นางวรรณศรี  ซื่อตรง
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  คำเปียง
2. เด็กหญิงวราพร   อินทรโชติสกุล
 
1. นายอำนวย  ใจเกรียงไกร
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.76 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โม้ตา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำหน้อย
3. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  มั่นเรือง
 
1. นางทองพรรณ  เดชภูมี
2. นางสุธิตา  เขื่อนรัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นอกแดง
2. เด็กชายวิธวินท์  ถุงทรัพย์
3. เด็กหญิงสุชัญญา  วงศ์จันทร์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  คำซาว
2. นางสาวสุชาริณี  ปันก้อน
 
5 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 63.49 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงโสรยา  คุณา
 
1. นางดวงสมร  ธรรมเมตตากุล
 
6 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิระพงษ์  สุคนธ์วิจิตร
 
1. นางวราภรณ์  ประไพชาติ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เชตุพล
2. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  พริบไหว
 
1. นางพงศ์ยุพา  ณ ลำพูน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนไตร
 
1. นางมธุรส  แก้ววรา