สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววีรยา  อ่อนคำหล้า
 
1. นางวรรณศรี  ซื่อตรง
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 76.3 เงิน 7 1. นางสาวจิราพรรณ  แสงวิสุทธิ์
 
1. นางวรรณศรี  ซื่อตรง
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ทองแหง
2. เด็กหญิงมีนาวัลย์   ทิพย์ปัญญา
 
1. นายประกอบ  รัชวัตร์
2. นายพีรพล  นรเศรษฐสุรภี
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรณิภา  พงศ์ตาลูน
2. นางสาวสุพจน์  อุ่นแก้ว
 
1. นายฐิติพันธ์  รุ่งเจริญ
2. นายพีรพล  นรเศรษฐสุรภี
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ์  มะโนวันนา
2. เด็กหญิงวิมลนันท์  เขื่อนเพชร
3. เด็กหญิงอธิภัทร  หยกวิกัยกูล
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  คำซาว
2. นางสาวสุชาริณี  ปันก้อน
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.44 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทกานต์  ชูดอกไม้
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ผิวขาว
3. นางสาววัชราภรณ์  การุณ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  สุริยงค์
2. นางสาวน้ำฝน  จอมแปง
 
7 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทฤษฎี  แสงคำ
2. เด็กหญิงอรุณี  ศรีกันธา
 
1. นายบุญเทียม  มีแสง
2. นางปรานอม  สุวรรณพรหม
 
8 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวศศิณัฎฐ์  เปลี่ยนเอก
2. นายอภิสิทธิ์  เสาร์นา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  สุริยงค์
2. นางพัฒนา  ฤกษ์สตรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวจุฬารัตน์  อุ่นมูล
2. นายธันยบูรณ์  ศรีนวลอ้าย
3. นางสาวพนารัตน์  คำดุ้ง
4. นางสาวพิยดา  เต๋จ๊ะใหม่
5. นางสาวมาลัย  แลเชอะ
 
1. นางวรรณธนา  คุณนะลา
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เตจ๊ะนัง
2. เด็กหญิงสกาวเดือน  อินทจักร
 
1. นายสุวัฒน์  ศศิธร
2. นายอาทิตย์  อยู่เป็นสุข
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวนุจชรี  คำภิละ
2. นางสาวสุดาพร  แสงอินถา
 
1. นายณรงค์  ชัยวงศ์
2. นางสุพิมพ์  ค้าขาย
 
12 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิสา  เครือแก้ว
2. เด็กหญิงอรทัย  ลุงต๋า
 
1. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 5 1. นางสาวจารวี  วณิชย์วงค์วรกุล
2. นางสาวลักษิกา  สุจริต
 
1. นายนิคม  กองเปี้ย
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายอรรถกฤต  กองแก้ว
2. เด็กหญิงเกวลี  มนตรีสถิตกุล
 
1. นายชัชวาลย์  ไชยวุฒิ
2. นางศิริวรรณ  ไชยภักดิ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปัญญากร  เรือนทอง
 
1. นางมธุรส  แก้ววรา