สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  เหล็กคำ
 
1. นางมาเรียม  สุดใจ
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญชนก  รัตนวิมล
 
1. นางเยาวภา  วิภาเวชพร
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทาเหมย
 
1. นางเยาวภา  วิภาเวชพร
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซิตี้มาเรียน่า  มูหามัดนาซารูดดิน
 
1. นางวรรณศรี  ซื่อตรง
 
5 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพาพร  คุณคง
2. นายอัษฎาวุธ  วรรณะ
 
1. นายอำนวย  ใจเกรียงไกร
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรัชญา   ปักกาโล
2. เด็กหญิงวริสรา   บุญลูน
3. เด็กหญิงโสพิศ   สุแสงตา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ณ เชียงใหม่
2. นางเทียมเทพ  ทังศิริ
 
7 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติยา   เนตรศิลป์
2. นางสาวจตุพร   บรรโณภาส
3. นางสาวพิมพ์วิภา   สมฤทธิ์
 
1. นางพรทิพย์  ศิระวงษ์
2. นายอรรถกร  ใจเดช
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยุวดี  กลิ่นหอม
2. นางสาวรัชนีกร  สุจริต
3. นางสาวศศิธร  เนตรศิลป์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  สุริยงค์
2. นางสาวพัชรีกร  เง้าตระกูล
 
9 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 81.1 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสม
2. เด็กหญิงนฤมล  สมแก้ว
3. เด็กหญิงปาณิสรา  คำมูล
 
1. นางปาริมาศ  ธรรมธรานุรักษ์
2. นางพรรวดี  โพธิ์จันทร์
 
10 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรนันท์  ญาวุฒิ
2. นางสาวธัญญาเรศ  วงษ์นันตา
3. นางสาวภานุมาศ  ไหวหลวง
 
1. นางพรรวดี  โพธิ์จันทร์
2. นางสุวรรณี  อากรสกุล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรวยพลอย  ธรรมเสน
2. นางสาวณัฐกานต์  มโนวรณ์
3. นางสาวสายธาร  เชียะชอม
4. นางสาวอมรรัตน์  สมัยนิยม
5. นางสาวแพรวพรรณ  อนุสนธิ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สำอางค์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรองทอง  สรวยงาม
2. เด็กชายจิระพงศ์  จอมแปง
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงค์สิงห์คำ
4. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  เชื้อชาติ
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ดีมูล
 
1. นางบุษบา  ทองรัตน์
2. นางวรรณธนา  คุณนะลา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.31 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัชวาลย์  แสนจันทร์แก้ว
2. นายชาติเวท  สายบุตร
3. นายณัฐอินทร์  อินทร์ประสงค์
4. นางสาวธิดารัตน์  วงค์ติ๊บ
5. นายธีรศักดิ์  รินยาน๊ะ
6. นายนครินทร์  สกุลธรรมศิลป์
7. นายปิยวัฒน์  เลขาวิจิตร
8. นายวัชรพงษ์  ใจสุข
9. เด็กชายวัชรากร  ดอกชา
10. นายวิชชากร  แก้วเขียว
11. นายศักดิ์ภัท  สวัสดิ์ไชย
12. นายศุภชัย  ใบพร้าว
13. เด็กชายสิริวัฒน์  สุวรรณ์
14. นายสุกฤษฎิ์  คนเที่ยง
15. นายสุพจน์  อุ่นแก้ว
16. เด็กหญิงสุมิตตรา  ต่อแดง
17. นางสาวอินชูอร  อินต๊ะจา
18. นายเจษฎา  ณะลำพูน
19. นางสาวเสาวลักษณ์  อุปนันท์
20. นายเอกพงษ์  หมอยาดี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สำอางค์
2. นายสมพงค์  ปลูกงา
3. นางสาวิตรี  ชัยสุนทร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพนิดา  มาลีการุณกิจ
 
1. นางอนงค์  อินทะจักร์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนราวัลย์  ยุธรธรรม
 
1. นางอนงค์  อินทะจักร์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83.3 ทอง 6 1. เด็กชายชูพงษ์  คุณจิ่ง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มีพงษ์
 
1. นางเกษณี  จรัสพันธุ์กุล
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฏฐชัย  ภูรังษี
2. นางสาววิไลพร  ไชยชาญ
 
1. นางเกษณี  จรัสพันธุ์กุล
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริจรรญา  คำใน
2. เด็กหญิงเทวิกา  เรือนงาม
3. เด็กหญิงแสงดาว  บูญมา
 
1. นางธนมน  ผโลศิลป์
2. นางสาววิภาพร  อมรเสนารักษ์
 
19 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจกล้า
2. เด็กชายวรัญญา  ชะเงา
3. เด็กหญิงสุมิตตรา  ต่อแดง
 
1. นายประสิทธิ์  ศรียาบ
2. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
20 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  วิญญารัตน์
2. นางสาวบุษกร  รักมิตร
3. นางสาวเกศสุดา  สุขยานุดิษฐ์
 
1. นายประสิทธิ์  ศรียาบ
2. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
21 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงแสง
 
1. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
22 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริขวัญ  สุวีย์กุล
 
1. นายประสิทธิ์  ศรียาบ
 
23 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรวาล  ยาบุญนะ
 
1. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
24 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววันทนี  เต๋จ๊ะนัง
 
1. นายประสิทธิ์  ศรียาบ
 
25 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุมาลี  มาเยอะ
 
1. นายประสิทธิ์  ศรียาบ
 
26 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลทิพย์  พิบูลย์
 
1. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
27 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัณณิดา  สกุลธรรมศิลป์
 
1. นายประสิทธิ์  ศรียาบ
 
28 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจาตุรงค์  แซ่เฮอ
 
1. นายประสิทธิ์  ศรียาบ
 
29 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กุณามณี
2. เด็กชายสหรัฐ  สุขสบาย
3. เด็กชายสุรชัย  อินทร์ยา
 
1. นายประสิทธิ์  ศรียาบ
2. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
30 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวนิพรรณ  สุภา
3. นางสาวหทัยรัตน์  ยอดสิงห์
 
1. นายประสิทธิ์  ศรียาบ
2. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
31 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  ดวงตัน
2. เด็กหญิงกรองทอง  สรวยงาม
3. เด็กชายกฤษฎา  กิจรุ่งวัฒนากร
4. เด็กหญิงกุลสตรี  ชีรัง
5. นางสาวจุฬารัตน์  ชิ้มสกุล
6. เด็กชายชิณวัฒน์  สิงห์โคตร
7. เด็กหญิงซิตี้มาเรียน่า  มูหามัดนาซารูดดิน
8. เด็กหญิงธัญชนก  รัตนวิมล
9. นางสาวธัญญาลักษณ์  กิติกุศล
10. เด็กหญิงนภัสสร  หงษ์ทอง
11. นางสาวพวงผกา  ปรีจำรัส
12. เด็กหญิงพัชราดา  บ่อคำ
13. เด็กหญิงพิพิธพร  ตาสีมูล
14. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ไชโย
15. เด็กหญิงภิญญา  ตุงคณาคร
16. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงศ์สิงห์คำ
17. นางสาวรุ่งวิมล  ปัญญามา
18. เด็กหญิงวรัญญา  คำหลิ้ม
19. นางสาววิไลพร  ไชยชาญ
20. เด็กหญิงอรมาส  ต่อใจ
21. เด็กหญิงอรุโณทัย  ทองอุบล
22. เด็กชายอัษฎาวุธ  วรรณะ
23. เด็กชายอานนท์  จันต๊ะสุ
24. เด็กหญิงอ้อยทิพย์  ปัญญาเฟือน
25. นางสาวเกศสุดา  ปัญญา
26. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ภูริพงศธร
27. นางสาวเบญญาพร  จมภู
28. นางสาวเปรมฤดี  แก้วสะแสน
29. เด็กหญิงแคทธรินทร์  วรรณทา
30. เด็กหญิงโศจิรัตน์  เขียวคำ
31. เด็กหญิงโสรยา  คุณา
 
1. นายรุ่งชาย  เย็นตา
2. นางสาวิตรี  ชัยสุนทร
3. นางสาวอัจฉรา  รังสรรค์
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรพงศ์  ชุ่มพระวงศ์
2. เด็กชายวัชรพล  ศรีบุญมา
 
1. นายธวัชชัย  ใหม่ศรี
2. นางสาวสิริประภา  อินสินธุ
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรพงศ์  ชุ่มพระวงศ์
2. เด็กชายวัชรพล  ศรีบุญมา
 
1. นายนิคม  กองเปี้ย
2. นางสาวสิริประภา  อินสินธุ
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรวี  จันทสูตร
2. เด็กชายรัชชานนท์  ตองกาย
 
1. นางสาวรัฏติกา  ใจแข็ง
2. นางศิริวรรณ  ไชยภักดิ์
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติยา  เนตรศิลป์
2. นายยุทธนา  ชีวะรัตน์
3. นางสาวลักษิกา  สุจริต
 
1. นางวาทินี  ทิพย์เดโช
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยุทธนา  ชีวรัตน์
2. นายวรวัฒน์  ตันตา
3. นายโยธิน  โพธิ
 
1. นายนิคม  กองเปี้ย
 
37 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 82.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอารียา  ฤทธิ์เนติกุล
 
1. นางสาวนราพร  ตาคำแสง
 
38 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรกฎ  วิภาศินนท์
 
1. นางศศิธร  ชัยมณี
 
39 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัชนีกร  ไชยวรรณ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ยินดีพิพัฒน์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติ  เรือนคำมาวงษ์
2. เด็กชายณัฐพล  มณีจันทร์
3. เด็กชายธนวัฒน์  ปะมาละ
4. เด็กชายธวัชชัย  สิทธิพา
5. เด็กชายพิรุณ  อยู่นคร
6. เด็กชายระพิน  รบไพรี
7. เด็กชายรัตนพล  การบรรจง
8. เด็กชายวิวัฒน์  สิงห์แก้ว
 
1. นายฐิติพันธ์  รุ่งเจริญ
2. นายวีระศักดิ์  สุทธิพันธ์
3. นายสุธินันท์  คำสุข
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพรรณ  แสงวิสุทธิ์
2. นายทักษิณ  มูลพิงค์
3. นางสาวพนารัตน์  คำดุ้ง
4. นายวีรยุทธ  ใจอินทร์
5. นายอภิโชติ  ทาสม
 
1. นางจันทร์ทรา  ยศสมแสน
2. นางสุธิตา  เขื่อนรัตน์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐติญา  ศรีณรงค์
2. เด็กชายปฐมภพ  อยู่สกุล
3. เด็กหญิงสุภาพร  เวียงวนากร
 
1. นางอุดมสิน  สมพันธุ์
2. นางเกษณี  จรัสพันธุ์กุล
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิรัญญา  ศรีสม
2. นางสาวศิริขวัญ  สุวีร์กุล
3. นางสาวอภิชญา  ดำรงยศยิ่ง
 
1. นางอุดมสิน  สมพันธุ์
2. นางเกษณี  จรัสพันธุ์กุล
 
44 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุ้มเผ่า  รอบรู้
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  แสนสุข
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  อินทนนท์
 
1. นางจันทร์ทรา  ยศสมแสน