สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดรุณี   อมรใฝ่ประไพ
 
1. นางคัทลียา   คำจินะ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นางสาวจันทนิภา   คำจันทร์
 
1. นางภัควดี   ต้นเถา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69.41 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   สุนันต๊ะกุล
 
1. นางคัทลียา   คำจินะ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายณรงค์   เซ่งจ่าว
 
1. นางภัควดี   ต้นเถา
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแสงใส   ลุงติ
 
1. นางบุปผา   ประยูรวงษ์
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสายสมร   สิทธิเสรี
 
1. นางบุปผา   ประยูรวงษ์
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 5 1. เด็กชายวีระพงษ์   ตาลิน
 
1. นางสาวจารุวรรณ   อรุณสิทธิ์
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 5 1. นางสาวเกศรินทร์   เลาว้าง
 
1. นางภัควดี   ต้นเถา
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจิมมี่    ฟรังคอสเซอร์
2. เด็กชายนิธิฤทธิ์   เต้ากลาง
 
1. นางคัทลียา   คำจินะ
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิระพรรณ   ชนะวงค์ษา
2. นางสาวทัดดาว   สุขแก้ว
 
1. นางภัควดี   ต้นเถา
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญธรรม   กุลยั่งยืน
 
1. นางผ่องศรี   ทะจันทร์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 8 1. นางสาวชลดา  โปธิ
 
1. นางสาวสุธิรา  หน่อคำ
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล   จันทร์ปิ้น
2. นางสาวรุ่งทิพย์  จี้เหียะ
3. นางสาววราภรณ์   เลาว่าง
 
1. นางสาวฐิติชา   จิโนเป็ง
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวุฒิชัย   แซ่ลี
 
1. นางสุธิรา   หน่อคำ
 
15 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุดารัตน์  ชปนมนต์
 
1. นายสมบูรณ์  คำฝั้น
 
16 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 9.6 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนนท์   หมอกเงิน
2. เด็กหญิงพิกุล   โสภา
3. เด็กหญิงหญิง   ลุงสาม
 
1. นางสาวศรีสุดา   นิ่มวิญญา
 
17 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 6 1. นางสาวจารุวรรณ   ปัญญา
2. นายชาญณรงค์   โปธิ
3. นางสาวเกวลี   เต๋จ๊ะ
 
1. นางสาวศรีสุดา   นิ่มวิญญา
 
18 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ปวนตา
2. เด็กหญิงวิชญาดา   ยี่หน้อย
3. เด็กหญิงวิภาดา ไชยวรรณ์  ไชยวรรณ์
 
1. นายสุชิน   จันทร์รอด
 
19 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.93 เงิน 4 1. นางสาวปรารถนา   จันทร์ตา
2. นางสาวภาวิณี   จันทร์หอม
3. นางสาวเบญจรัตน์   สุรินต๊ะ
 
1. นางสาวจิรพรรณ   แสงหล้า
 
20 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   บุญภา
2. เด็กชายสุรินทร์  พิมพิศาล
3. เด็กหญิงเบญญาภา   จุ่มติ๊บ
 
1. นางสมบัติ   ลัมจันทร์
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฏิพล   ขุมคำ
2. นางสาววิจิตรา   ทองเพ็ชร
3. นางสาวศรีสกุล   เอี่ยมงาม
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา   แก้วอาภัย
 
22 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายธนโชติ   กันทะมัง
2. เด็กหญิงนรวีร์   หนุ่มศรี
3. เด็กหญิงมนุชาธิป   อินสอน
 
1. นางสาวจารุณี   เดชอุปการ
 
23 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 76.5 เงิน 5 1. นางสาวณัฐติยา   ปัญญา
2. นางสาวธิดารัตน์   สุริยะ
3. นางสาวสุนิสา   มูลประการ
 
1. นางชมนาด   ทีฆะทิพย์สกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวรัญญา   ฝั้นตุ้ย
2. เด็กหญิงวันชิตา   ลาสี
 
1. นางสมบัติ   ลัมจันทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฤทธิพร   วังธารทอง
2. นายไวพจน์   แซ่วะ
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา   แก้วอาภัย
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวกันตยา    ชัยวงศ์
2. นางสาวปรียากมล   ปู่บัว
3. นางสาวริสา   บัวระพันธุ์
4. เด็กชายสุนัจนันท์   สุริยะป้อ
5. นางสาวเกวลิน    ปันแก้ว
 
1. นางชเรียม   สุริยงค์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจตุพร   พีระเวียง
2. นายธนาคาร  รินเย็น
3. นายนันทวัฒน์  สมริน
4. นางสาวศรีไพร   สาธวัง
5. นางสาวสุธาทินี   ชัยชนะ
 
1. นางเยาวมาศ  ลิปตะสิริ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวกรรณิการ์   เชาว์วิชาญ
 
1. นางสาวธิดาพร  ตุ่นตุ้ย
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 81.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงปุณณดา  ใบบุญนรวุฒิ
2. เด็กชายศิวกร   สุภัคเกียรติสกุล
 
1. นางสุพร   แพทอง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุภารตน์  ปัญญาชัย
2. นายเมธา  มโนวงค์
 
1. นางสุพร  แพทอง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกวี   ฟักเทศ
2. นางสาวกฤษณา   พุทธวงค์
3. เด็กหญิงจิฤดี   กิจมั่นคงยิ่ง
4. นางสาวชัญญา   ปัญญาแปง
5. นางสาวนภาภรณ์   แสนปัญญา
6. เด็กหญิงนลพรรณ   สายจันทร์
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์   สมตุ้ย
8. เด็กชายสุทธิพร   พรหมเสน
9. นางสาวเชษฐ์ธิดา   จืนทอง
10. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์   สุริยะก๋อง
 
1. นายสรรเสริญ   ธรรมคุณ
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สมปัน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทีสะเกตุ
3. นางสาวจิดาภา  มณีวรรณ
4. เด็กชายณัฐพงศ์  ปันทะวงค์
5. นางสาวทิพวรรณ  คำปัน
6. นางสาวธัญลักษณ์  งามมีศรี
7. เด็กชายนันทภพ  ลีกู
8. เด็กหญิงบุณยานุช  ยารังษี
9. นายศรันณ์  ใจปินตา
10. เด็กชายสังเวียน  เตจา
11. นางสาวสิริวิมล  เสมือแม่
12. นางสาวเปรมรัตนา  กุนา
 
1. นายจรัส  แสนอุนันต์
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาลิษา  โชคศรีสกุล
2. เด็กหญิงวันวิสา  พฤกษาฉิมพลี
 
1. นางสาวเอมอร  เหลืองสวัสดิ์
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวกันตยา  ไชยมาลา
2. นางสาวกัลยาณี  รื่นรมย์
 
1. นายจรัส  แสนอุนันต์
 
35 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริมา   แซ่ลี
 
1. นายประดิษฐ์   ศรีอุทัย
 
36 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอารพร   สุริยะชัย
 
1. นายประดิษฐ์   ศรีอุทัย
 
37 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร   สิงห์ธร
 
1. นายประดิษฐ์   ศรีอุทัย
 
38 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเพ็ญ   แซ่ลี
 
1. นายสรรเสริญ   ธรรมคุณ
 
39 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมะลิวัลย์   วิวัฒน์พนากุล
 
1. นายสรรเสริญ   ธรรมคุณ
 
40 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเมทินี  มรุพงศ์
 
1. นายสรรเสริญ  ธรรมคุณ
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิธาน   พลดร
2. เด็กชายเจนณรงค์   สุรินต๊ะ
 
1. นายวรากร  สุริยะน้อย
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 82.16 ทอง 5 1. นายธนพันธ์    กันต๊ะ
2. นายฤทธิเกียรติ    อินต๊ะแสน
3. นายโกภิต   นุพงค์
 
1. นายรังสรรค์    ทาเงิน
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 4 1. นายจักรพงศ์   บุญศรี
2. นางสาวโสภิดา    จุ่มมูล
 
1. นายประยูร  แก้วมูล
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชริตรา   ฝั้นริยะ
2. นางสาวพัชรา  แก้วมาลา
3. นายยศสรัล  มุ่งดี
 
1. นางเยาวมาศ  ลิปตะสิริ
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 5 1. นายสรศักดิ์    ใจแสน
2. นายอัฐพงค์  แสงกระจ่างชื่น
 
1. นางเยาวมาศ  ลิปตะสิริ
 
46 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67.65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงระพีพรรณ   คำกล่อม
 
1. นางสาวอนงค์พร   นึกเร็ว
 
47 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายภิญโญ   ชุ่มใจ
 
1. นายสมภพ   เบาใจ
 
48 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 32.5 เข้าร่วม 4 1. นางสาวมยุรี  พิทักษ์ไพร
 
1. นางสาวอนงค์พร   นึกเร็ว
 
49 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอัมพร   ช้างตว๋า
 
1. นางสาวอนงค์พร   นึกเร็ว
 
50 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56.67 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนิจติญา   ผุสดี
 
1. นางสาวพรพิมล   ใจบาล
 
51 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภิราวัลย์   ไชยวรรณ์
 
1. นางสาวพรพิมล   คอร่า
 
52 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวรจรินทร์   ฉมหอม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   กีฬาแปง
 
53 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 72.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา   เซ่งจ่าว
 
1. นางสาวอัศวนี กิติกุล  กิติกุล
 
54 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.3 เงิน ชนะเลิศ 1. นายอิสระ   แซ่วะ
 
1. นายอภิรักษ์   มณีขัติย์
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกวีพัฒน์   ผุยเจริญ
2. เด็กหญิงวรัญญา   ฝั้นตุ้ย
3. เด็กหญิงวัชชิตา   ลาสี
 
1. นางอำไพ   เสวิกา
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 8 1. นางสาวชนิดา   ปัญญาเจริญ
2. นางสาวณัฐิกา   ศิริวงศ์
3. นางสาววราภรณ์   เจริญสุข
 
1. นางอำไพ   เสวิกา
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 4 1. นายทศพร  เรือนเมืองใจ
 
1. นายธวัช   เผ่าต๊ะไชย
 
58 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐดนัย  เมืองมา
 
1. นางสาวิตรี  อภิวงค์
 
59 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  มารุพงษ์
2. เด็กหญิงพิมพิศา  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงสุนิสา  แสงเพชร
 
1. นางสาวิตรี  อภิวงค์งาม
 
60 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีราพรรณ  หลวงผัน
2. เด็กชายมงคลเดช  สาธเจริญ
3. เด็กหญิงเสาวรส  ชมภู
 
1. นางสาวิตรี  อภิวงค์งาม
 
61 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรรชัย  กันธิยะ
 
1. นางสาวิตรี  อภิวงค์งาม