สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดรุณี   อมรใฝ่ประไพ
 
1. นางคัทลียา   คำจินะ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นางสาวจันทนิภา   คำจันทร์
 
1. นางภัควดี   ต้นเถา
 
3 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจิมมี่    ฟรังคอสเซอร์
2. เด็กชายนิธิฤทธิ์   เต้ากลาง
 
1. นางคัทลียา   คำจินะ
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญธรรม   กุลยั่งยืน
 
1. นางผ่องศรี   ทะจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 8 1. นางสาวชลดา  โปธิ
 
1. นางสาวสุธิรา  หน่อคำ
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวุฒิชัย   แซ่ลี
 
1. นางสุธิรา   หน่อคำ
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุดารัตน์  ชปนมนต์
 
1. นายสมบูรณ์  คำฝั้น
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 9.6 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนนท์   หมอกเงิน
2. เด็กหญิงพิกุล   โสภา
3. เด็กหญิงหญิง   ลุงสาม
 
1. นางสาวศรีสุดา   นิ่มวิญญา
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 6 1. นางสาวจารุวรรณ   ปัญญา
2. นายชาญณรงค์   โปธิ
3. นางสาวเกวลี   เต๋จ๊ะ
 
1. นางสาวศรีสุดา   นิ่มวิญญา
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 4 1. นายจักรพงศ์   บุญศรี
2. นางสาวโสภิดา    จุ่มมูล
 
1. นายประยูร  แก้วมูล
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 32.5 เข้าร่วม 4 1. นางสาวมยุรี  พิทักษ์ไพร
 
1. นางสาวอนงค์พร   นึกเร็ว
 
12 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56.67 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนิจติญา   ผุสดี
 
1. นางสาวพรพิมล   ใจบาล
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 8 1. นางสาวชนิดา   ปัญญาเจริญ
2. นางสาวณัฐิกา   ศิริวงศ์
3. นางสาววราภรณ์   เจริญสุข
 
1. นางอำไพ   เสวิกา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 4 1. นายทศพร  เรือนเมืองใจ
 
1. นายธวัช   เผ่าต๊ะไชย