สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69.41 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   สุนันต๊ะกุล
 
1. นางคัทลียา   คำจินะ
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิระพรรณ   ชนะวงค์ษา
2. นางสาวทัดดาว   สุขแก้ว
 
1. นางภัควดี   ต้นเถา
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   บุญภา
2. เด็กชายสุรินทร์  พิมพิศาล
3. เด็กหญิงเบญญาภา   จุ่มติ๊บ
 
1. นางสมบัติ   ลัมจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวรัญญา   ฝั้นตุ้ย
2. เด็กหญิงวันชิตา   ลาสี
 
1. นางสมบัติ   ลัมจันทร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67.65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงระพีพรรณ   คำกล่อม
 
1. นางสาวอนงค์พร   นึกเร็ว
 
6 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอัมพร   ช้างตว๋า
 
1. นางสาวอนงค์พร   นึกเร็ว