สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 5 1. เด็กชายวีระพงษ์   ตาลิน
 
1. นางสาวจารุวรรณ   อรุณสิทธิ์
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 5 1. นางสาวเกศรินทร์   เลาว้าง
 
1. นางภัควดี   ต้นเถา
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล   จันทร์ปิ้น
2. นางสาวรุ่งทิพย์  จี้เหียะ
3. นางสาววราภรณ์   เลาว่าง
 
1. นางสาวฐิติชา   จิโนเป็ง
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ปวนตา
2. เด็กหญิงวิชญาดา   ยี่หน้อย
3. เด็กหญิงวิภาดา ไชยวรรณ์  ไชยวรรณ์
 
1. นายสุชิน   จันทร์รอด
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.93 เงิน 4 1. นางสาวปรารถนา   จันทร์ตา
2. นางสาวภาวิณี   จันทร์หอม
3. นางสาวเบญจรัตน์   สุรินต๊ะ
 
1. นางสาวจิรพรรณ   แสงหล้า
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฏิพล   ขุมคำ
2. นางสาววิจิตรา   ทองเพ็ชร
3. นางสาวศรีสกุล   เอี่ยมงาม
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา   แก้วอาภัย
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายธนโชติ   กันทะมัง
2. เด็กหญิงนรวีร์   หนุ่มศรี
3. เด็กหญิงมนุชาธิป   อินสอน
 
1. นางสาวจารุณี   เดชอุปการ
 
8 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 76.5 เงิน 5 1. นางสาวณัฐติยา   ปัญญา
2. นางสาวธิดารัตน์   สุริยะ
3. นางสาวสุนิสา   มูลประการ
 
1. นางชมนาด   ทีฆะทิพย์สกุล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวกันตยา    ชัยวงศ์
2. นางสาวปรียากมล   ปู่บัว
3. นางสาวริสา   บัวระพันธุ์
4. เด็กชายสุนัจนันท์   สุริยะป้อ
5. นางสาวเกวลิน    ปันแก้ว
 
1. นางชเรียม   สุริยงค์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกวี   ฟักเทศ
2. นางสาวกฤษณา   พุทธวงค์
3. เด็กหญิงจิฤดี   กิจมั่นคงยิ่ง
4. นางสาวชัญญา   ปัญญาแปง
5. นางสาวนภาภรณ์   แสนปัญญา
6. เด็กหญิงนลพรรณ   สายจันทร์
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์   สมตุ้ย
8. เด็กชายสุทธิพร   พรหมเสน
9. นางสาวเชษฐ์ธิดา   จืนทอง
10. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์   สุริยะก๋อง
 
1. นายสรรเสริญ   ธรรมคุณ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวกันตยา  ไชยมาลา
2. นางสาวกัลยาณี  รื่นรมย์
 
1. นายจรัส  แสนอุนันต์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิธาน   พลดร
2. เด็กชายเจนณรงค์   สุรินต๊ะ
 
1. นายวรากร  สุริยะน้อย
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 5 1. นายสรศักดิ์    ใจแสน
2. นายอัฐพงค์  แสงกระจ่างชื่น
 
1. นางเยาวมาศ  ลิปตะสิริ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภิราวัลย์   ไชยวรรณ์
 
1. นางสาวพรพิมล   คอร่า
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 72.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา   เซ่งจ่าว
 
1. นางสาวอัศวนี กิติกุล  กิติกุล
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.3 เงิน ชนะเลิศ 1. นายอิสระ   แซ่วะ
 
1. นายอภิรักษ์   มณีขัติย์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกวีพัฒน์   ผุยเจริญ
2. เด็กหญิงวรัญญา   ฝั้นตุ้ย
3. เด็กหญิงวัชชิตา   ลาสี
 
1. นางอำไพ   เสวิกา