สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายณรงค์   เซ่งจ่าว
 
1. นางภัควดี   ต้นเถา
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแสงใส   ลุงติ
 
1. นางบุปผา   ประยูรวงษ์
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสายสมร   สิทธิเสรี
 
1. นางบุปผา   ประยูรวงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฤทธิพร   วังธารทอง
2. นายไวพจน์   แซ่วะ
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา   แก้วอาภัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจตุพร   พีระเวียง
2. นายธนาคาร  รินเย็น
3. นายนันทวัฒน์  สมริน
4. นางสาวศรีไพร   สาธวัง
5. นางสาวสุธาทินี   ชัยชนะ
 
1. นางเยาวมาศ  ลิปตะสิริ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 81.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงปุณณดา  ใบบุญนรวุฒิ
2. เด็กชายศิวกร   สุภัคเกียรติสกุล
 
1. นางสุพร   แพทอง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สมปัน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทีสะเกตุ
3. นางสาวจิดาภา  มณีวรรณ
4. เด็กชายณัฐพงศ์  ปันทะวงค์
5. นางสาวทิพวรรณ  คำปัน
6. นางสาวธัญลักษณ์  งามมีศรี
7. เด็กชายนันทภพ  ลีกู
8. เด็กหญิงบุณยานุช  ยารังษี
9. นายศรันณ์  ใจปินตา
10. เด็กชายสังเวียน  เตจา
11. นางสาวสิริวิมล  เสมือแม่
12. นางสาวเปรมรัตนา  กุนา
 
1. นายจรัส  แสนอุนันต์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาลิษา  โชคศรีสกุล
2. เด็กหญิงวันวิสา  พฤกษาฉิมพลี
 
1. นางสาวเอมอร  เหลืองสวัสดิ์
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริมา   แซ่ลี
 
1. นายประดิษฐ์   ศรีอุทัย
 
10 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร   สิงห์ธร
 
1. นายประดิษฐ์   ศรีอุทัย
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเพ็ญ   แซ่ลี
 
1. นายสรรเสริญ   ธรรมคุณ
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมะลิวัลย์   วิวัฒน์พนากุล
 
1. นายสรรเสริญ   ธรรมคุณ
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเมทินี  มรุพงศ์
 
1. นายสรรเสริญ  ธรรมคุณ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 82.16 ทอง 5 1. นายธนพันธ์    กันต๊ะ
2. นายฤทธิเกียรติ    อินต๊ะแสน
3. นายโกภิต   นุพงค์
 
1. นายรังสรรค์    ทาเงิน
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชริตรา   ฝั้นริยะ
2. นางสาวพัชรา  แก้วมาลา
3. นายยศสรัล  มุ่งดี
 
1. นางเยาวมาศ  ลิปตะสิริ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวรจรินทร์   ฉมหอม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   กีฬาแปง
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐดนัย  เมืองมา
 
1. นางสาวิตรี  อภิวงค์
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  มารุพงษ์
2. เด็กหญิงพิมพิศา  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงสุนิสา  แสงเพชร
 
1. นางสาวิตรี  อภิวงค์งาม
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีราพรรณ  หลวงผัน
2. เด็กชายมงคลเดช  สาธเจริญ
3. เด็กหญิงเสาวรส  ชมภู
 
1. นางสาวิตรี  อภิวงค์งาม
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรรชัย  กันธิยะ
 
1. นางสาวิตรี  อภิวงค์งาม