สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติสุข สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภัค  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวจงรักษ์  ชัยมณี
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นางสาวชุติดาภา  เกิดชี
 
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ญาณะปิน
 
1. นางสาวจงรักษ์  ชัยมณี
 
4 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงรัศมี  สงวนดี
2. เด็กหญิงสารภี  สีสม
 
1. นางสาวจงรักษ์  ชัยมณี
2. นางสาวบุปผา  ถาวรนันท์
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 5 1. นายวสุวิบูลย์  สิงห์เรือง
 
1. นายสง่า  สัตยวากย์สกุล
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 7 1. นายมงคล  สละปิน
 
1. นายสง่า  สัตยวากย์สกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุดแสงตา
2. เด็กหญิงลนคำ  เสียงใส
3. เด็กหญิงสายธาร  พุทธัง
 
1. นางชนากานต์  แปงคำมูล
2. นางนงเยาว์  จินาวงค์
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.97 ทองแดง 7 1. นางสาวก่อย  ลุงส่วย
2. นางสาวยุพา  แก้วอูก
3. นางสาวอรัญญา  แก้วใจวงค์
 
1. นางชนากานต์  แปงคำมูล
2. นางนงเยาว์  จินาวงค์
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  วิไล
2. นายสมพงษ์  โนผะ
3. นายสราวุธ  ปัญญาฟอง
 
1. นางณัฎฐ์ชิตา  แสงประสิทธิ์
2. นางสาวมาลินี  แซ่บั๊ก
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวกุลธิดา  แซ่ว่าง
2. นางสาวพิกุล  เลาหาง
3. นางสาวอารีย์  แซ่กือ
 
1. นางนงเยาว์  จินาวงค์
2. นางสาวมาลินี  แซ่บั๊ก
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพงษ์  สอนขำ
2. นางสาวพรปวีณ์   แฟงคล้าย
3. นางสาวสุนันทา  โพธิวงค์
4. นางสาวสุพรรษา  ปานทาสี
5. นายสุวีร์  คำปวน
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินปันสา
2. นายพิพัฒน์พงษ์  ดวงสว่าง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. นายธนวิทย์  แก้วเก๋
2. นายปฏิภาณ  พีระวัฒน์คีรี
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ขันเงิน
4. เด็กหญิงเดือนคำ  เงินใส
5. นางสาวเพ็ญนภา  พวงเงิน
 
1. นางจันทิรา  จันทเลิศ
2. นายพิพัฒน์พงษ์  ดวงสว่าง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชิดชิกุล
2. เด็กชายอรรถพงษ์  พรมมาแบน
3. นางสาวอารีรัตน์  กุมมารี
4. นายเจนภพ  คนทน
5. นายเอกพจน์  นามสะกัน
 
1. นางจันทิรา  จันทเลิศ
2. นายพิพัฒน์พงษ์  ดวงสว่าง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  ไฝ่บุญ
2. นางสาวดาว  เลาลี
3. นายนที  แสงสรทวีศักดิ์
4. นางสาวนุชบา  เมืองคำ
5. เด็กชายบุญรัตน์  สงศิลาวัต
6. นายปัญญา  อชิระชนะบัญชา
7. นายพงษ์เทพ  วิลา
8. เด็กหญิงพัชรา  แซ่ลี
9. เด็กชายพัทธดนย์  ว่างจิตเจริญ
10. เด็กหญิงพิชญา  แซ่ย่าง
11. นางสาวภูริชญา  วงศ์ตาเขียว
12. นายรัฐพงษ์  ขะนาแฮ
13. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ย่าง
14. นายวัฒนชัย  สายชลค้ำจุน
15. นายวุฒิไกร  ตั๋นปัญญา
16. นายสมจิตร  รัตนคงขจร
17. นายสหวรรต  แจ่มเจริญเกียรติ
18. นางสาวสุจิตรา  ชุ่มปินตา
19. นายอนันต์  ตามัน
20. เด็กหญิงอินทุอร   แซ่วะ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินปันสา
2. นางสาวมาลินี  แซ่บั๊ก
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณี  เสียงใส
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินปันสา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอารีรัตน์  กุมมารี
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินปันสา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 7 1. เด็กชายเก็ง  แซ่ล่อ
2. เด็กหญิงเซียบ  ลุงเจิง
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินปันสา
2. นางจันทิรา  จันทเลิศ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายปิยศักดิ์  ทรายทองธารา
2. นางสาวอรสา  ปู่แรง
 
1. นางจันทิรา  จันทเลิศ
2. นายพิพัฒน์พงษ์  ดวงสว่าง
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาวีร์  วงค์แก้ว
2. นางสาวกุลกัลยา  บุญจม
3. นางสาววรัณญา  ศฤงคาร
 
1. นายสมเกียรติ  ชัยสาร
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่วะ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ยั้ง
 
1. นายสมเกียรติ  ชัยสาร
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวพรรณิภา  ศรีลาภูมิ
2. นางสาวหัสยา  คำเชียงเงิน
 
1. นายสมเกียรติ  ชัยสาร
 
22 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติกา  ปู่วัน
2. นางสาวกัญญวีร์  วงศ์คำ
3. นางสาวกัญญารัตน์  พลยองนอก
4. นางสาวจันทร์จิรา  สุวรรณชลธี
5. นางสาวจันทร์รัตน์  อนุชิตพงศกร
6. นางสาวจิราภา  ลุงแหน่
7. นางสาวจีราภรณ์  ชีวิตอมตะกุล
8. นางสาวชีวา  ธรรมชาติงาม
9. นางสาวณัฐพร  ศรีกันทา
10. นางสาวธัญญาลักษณ์  สุดแสงตา
11. นางสาวธีรพร  สมุทรไพรวารี
12. นางสาวนาง  ลุงปันต๊ะ
13. นายนุติพงษ์  กาวรรณ
14. นางสาวปาริฉัตร  ไชญา
15. นางสาวพรปวีณ์  แฟงคล้าย
16. นางสาวภูริชญา  วงค์ตาเขียว
17. นางสาววราภรณ์  แซ่เฒ่า
18. นายวัฒนชัย  สายชลคํ้าจุล
19. นางสาววิไลพร  อมรกิจกมล
20. นางสาววิไลวรรณ  สุรเสียงศิริสกุล
21. นายวุฒิไกร  ตั๋นปัญญา
22. นางสาวสุนันทา  โพธิ์วงค์
23. นางสาวสุพรรษา  ปานทาสี
24. นายสุวีร์  คำปวน
25. นายอนันต์  ตามัน
26. นางสาวอรวี  ธนเดโชกุล
27. นางสาวอรอุมา  มาขันธ์
28. นางสาวอรัญญา  แก้วใจวงศ์
29. นางสาวอรุณี  ตานุ
30. นางสาวอาทิตยาพร  เลาว้าง
31. นางสาวอายานี  ประทีปประทาน
32. นางสาวอารีพร  ชุติโรจน์มนตรา
33. นายเกษม  แซสุข
34. นางสาวเจนจิรา  โพดู
35. นายเจริญ  แซ่ยะ
36. นางสาวเนาวรัตน์  รัศมีอรุณรุ่ง
37. นางสาวเหลินคำ  ลุงยะ
38. นางสาวแก้วกานต์  สนวิเศษณ์
39. นางสาวแสงจันทร์  บรรณพร
40. นางสาวโยษิตา  ใจยา
 
1. นางสาวพัชรี  เรือนมูล
2. นางสาวมาลินี  แซ่บั๊ก
3. นางสาวมาลี  แซ่เถ้า
4. นายยอดชาย  ทรัพย์มหาเจริญ
5. นายไพศาล  หลานคำ
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารีย์  แซ่เจ๊า
2. นางสาวแก้วกาญจน์  สนวิเศษณ์
3. นางสาวแสงจันทร์  บรรณพร
 
1. นายกฤษณะ  จันทร์ขาว
2. นางลดาวัลย์  เสียงแจ่ม
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอรรถพงษ์  พรมมาแบน
2. เด็กชายแทนไท  ดำรงความเพียร
 
1. นางนภาพร  ไชยสมภาร
2. นางสาวโสภา  พันธนวงษา
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมอุษา  นะโว
2. เด็กหญิงอาจารีย์  คำจันใจ
3. เด็กหญิงอู  หม่องวิ
 
1. นายกฤษณะ  จันทร์ขาว
2. นางลดาวัลย์  เสียงแจ่ม
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  พลยางนอก
2. นายนุติพงษ์  กาวรรณ
3. นางสาวศรัญญา  วงศ์ยศ
 
1. นายกฤษณะ  จันทร์ขาว
2. นางลดาวัลย์  เสียงแจ่ม
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  ต๊ะคำ
2. นางสาวผกามาส  ปันมาเรือน
3. นางสาวอรุณี  ตานุ
 
1. นางลดาวัลย์  เสียงแจ่ม
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 7 1. นายเจนภพ  คนทน
2. นายเอกพจน์  นามสะกัน
 
1. นางนภาพร  ไชยสมภาร
2. นางลดาวัลย์  เสียงแจ่ม
 
29 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเย็น  สร้อยคำ
 
1. นางสมศรี  กันทะโน
 
30 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 63.65 ทองแดง 6 1. นางสาวกฤติกา  ปู่วัน
 
1. นางสาวพัชรี  เรือนมูล
 
31 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวเหลินคำ  ลุงยะ
 
1. นางสาวพัชรี  เรือนมูล
 
32 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 37.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวรรณิภา  สุดแสงตา
 
1. นางสมศรี  กันทะโน
 
33 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 0 - 1. นายสมชาย  จันทร์ตา
 
1. นางสาวพัชรี  เรือนมูล
 
34 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 57.8 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอังสุมาลี  แซ่ยะ
 
1. นางสาวมาลี  แซ่เถ้า
 
35 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 73.8 เงิน 6 1. นางสาวประกายดาว  ก้องไพรกุล
 
1. นางสาวมาลี  แซ่เถ้า
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงศศิณา  อมรปรัชญา
2. เด็กหญิงสาระภี  สีสม
3. เด็กหญิงเสาร์คำ  ลุงหลู่
 
1. นางสาวบุปผา  ถาวรนันท์
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิดา  แซ่กือ
2. นางสาวพรรณี  ยั่งยืนปิยรัตน์
3. นางสาวสุดารัตน์  แสงสรทวีศักดิ์
 
1. นางสาวบุปผา  ถาวรนันท์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจุรีมาศ  ดีหมู
2. เด็กหญิงน้ำฝน  มานะตา
 
1. นางสาวพัชรี  เรือนมูล
2. นางสมศรี  กันทะโน