สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติสุข สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงรัศมี  สงวนดี
2. เด็กหญิงสารภี  สีสม
 
1. นางสาวจงรักษ์  ชัยมณี
2. นางสาวบุปผา  ถาวรนันท์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 5 1. นายวสุวิบูลย์  สิงห์เรือง
 
1. นายสง่า  สัตยวากย์สกุล
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 7 1. นายมงคล  สละปิน
 
1. นายสง่า  สัตยวากย์สกุล
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวเหลินคำ  ลุงยะ
 
1. นางสาวพัชรี  เรือนมูล
 
5 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 37.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวรรณิภา  สุดแสงตา
 
1. นางสมศรี  กันทะโน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 57.8 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอังสุมาลี  แซ่ยะ
 
1. นางสาวมาลี  แซ่เถ้า
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจุรีมาศ  ดีหมู
2. เด็กหญิงน้ำฝน  มานะตา
 
1. นางสาวพัชรี  เรือนมูล
2. นางสมศรี  กันทะโน