สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติสุข สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.97 ทองแดง 7 1. นางสาวก่อย  ลุงส่วย
2. นางสาวยุพา  แก้วอูก
3. นางสาวอรัญญา  แก้วใจวงค์
 
1. นางชนากานต์  แปงคำมูล
2. นางนงเยาว์  จินาวงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวกุลธิดา  แซ่ว่าง
2. นางสาวพิกุล  เลาหาง
3. นางสาวอารีย์  แซ่กือ
 
1. นางนงเยาว์  จินาวงค์
2. นางสาวมาลินี  แซ่บั๊ก
 
3 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 63.65 ทองแดง 6 1. นางสาวกฤติกา  ปู่วัน
 
1. นางสาวพัชรี  เรือนมูล