สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติสุข สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นางสาวชุติดาภา  เกิดชี
 
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุดแสงตา
2. เด็กหญิงลนคำ  เสียงใส
3. เด็กหญิงสายธาร  พุทธัง
 
1. นางชนากานต์  แปงคำมูล
2. นางนงเยาว์  จินาวงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  วิไล
2. นายสมพงษ์  โนผะ
3. นายสราวุธ  ปัญญาฟอง
 
1. นางณัฎฐ์ชิตา  แสงประสิทธิ์
2. นางสาวมาลินี  แซ่บั๊ก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  ไฝ่บุญ
2. นางสาวดาว  เลาลี
3. นายนที  แสงสรทวีศักดิ์
4. นางสาวนุชบา  เมืองคำ
5. เด็กชายบุญรัตน์  สงศิลาวัต
6. นายปัญญา  อชิระชนะบัญชา
7. นายพงษ์เทพ  วิลา
8. เด็กหญิงพัชรา  แซ่ลี
9. เด็กชายพัทธดนย์  ว่างจิตเจริญ
10. เด็กหญิงพิชญา  แซ่ย่าง
11. นางสาวภูริชญา  วงศ์ตาเขียว
12. นายรัฐพงษ์  ขะนาแฮ
13. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ย่าง
14. นายวัฒนชัย  สายชลค้ำจุน
15. นายวุฒิไกร  ตั๋นปัญญา
16. นายสมจิตร  รัตนคงขจร
17. นายสหวรรต  แจ่มเจริญเกียรติ
18. นางสาวสุจิตรา  ชุ่มปินตา
19. นายอนันต์  ตามัน
20. เด็กหญิงอินทุอร   แซ่วะ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินปันสา
2. นางสาวมาลินี  แซ่บั๊ก
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่วะ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ยั้ง
 
1. นายสมเกียรติ  ชัยสาร
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวพรรณิภา  ศรีลาภูมิ
2. นางสาวหัสยา  คำเชียงเงิน
 
1. นายสมเกียรติ  ชัยสาร
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 7 1. นายเจนภพ  คนทน
2. นายเอกพจน์  นามสะกัน
 
1. นางนภาพร  ไชยสมภาร
2. นางลดาวัลย์  เสียงแจ่ม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 73.8 เงิน 6 1. นางสาวประกายดาว  ก้องไพรกุล
 
1. นางสาวมาลี  แซ่เถ้า
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงศศิณา  อมรปรัชญา
2. เด็กหญิงสาระภี  สีสม
3. เด็กหญิงเสาร์คำ  ลุงหลู่
 
1. นางสาวบุปผา  ถาวรนันท์