สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติสุข สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพงษ์  สอนขำ
2. นางสาวพรปวีณ์   แฟงคล้าย
3. นางสาวสุนันทา  โพธิวงค์
4. นางสาวสุพรรษา  ปานทาสี
5. นายสุวีร์  คำปวน
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินปันสา
2. นายพิพัฒน์พงษ์  ดวงสว่าง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. นายธนวิทย์  แก้วเก๋
2. นายปฏิภาณ  พีระวัฒน์คีรี
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ขันเงิน
4. เด็กหญิงเดือนคำ  เงินใส
5. นางสาวเพ็ญนภา  พวงเงิน
 
1. นางจันทิรา  จันทเลิศ
2. นายพิพัฒน์พงษ์  ดวงสว่าง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชิดชิกุล
2. เด็กชายอรรถพงษ์  พรมมาแบน
3. นางสาวอารีรัตน์  กุมมารี
4. นายเจนภพ  คนทน
5. นายเอกพจน์  นามสะกัน
 
1. นางจันทิรา  จันทเลิศ
2. นายพิพัฒน์พงษ์  ดวงสว่าง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณี  เสียงใส
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินปันสา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอารีรัตน์  กุมมารี
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินปันสา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 7 1. เด็กชายเก็ง  แซ่ล่อ
2. เด็กหญิงเซียบ  ลุงเจิง
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินปันสา
2. นางจันทิรา  จันทเลิศ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายปิยศักดิ์  ทรายทองธารา
2. นางสาวอรสา  ปู่แรง
 
1. นางจันทิรา  จันทเลิศ
2. นายพิพัฒน์พงษ์  ดวงสว่าง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาวีร์  วงค์แก้ว
2. นางสาวกุลกัลยา  บุญจม
3. นางสาววรัณญา  ศฤงคาร
 
1. นายสมเกียรติ  ชัยสาร
 
9 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติกา  ปู่วัน
2. นางสาวกัญญวีร์  วงศ์คำ
3. นางสาวกัญญารัตน์  พลยองนอก
4. นางสาวจันทร์จิรา  สุวรรณชลธี
5. นางสาวจันทร์รัตน์  อนุชิตพงศกร
6. นางสาวจิราภา  ลุงแหน่
7. นางสาวจีราภรณ์  ชีวิตอมตะกุล
8. นางสาวชีวา  ธรรมชาติงาม
9. นางสาวณัฐพร  ศรีกันทา
10. นางสาวธัญญาลักษณ์  สุดแสงตา
11. นางสาวธีรพร  สมุทรไพรวารี
12. นางสาวนาง  ลุงปันต๊ะ
13. นายนุติพงษ์  กาวรรณ
14. นางสาวปาริฉัตร  ไชญา
15. นางสาวพรปวีณ์  แฟงคล้าย
16. นางสาวภูริชญา  วงค์ตาเขียว
17. นางสาววราภรณ์  แซ่เฒ่า
18. นายวัฒนชัย  สายชลคํ้าจุล
19. นางสาววิไลพร  อมรกิจกมล
20. นางสาววิไลวรรณ  สุรเสียงศิริสกุล
21. นายวุฒิไกร  ตั๋นปัญญา
22. นางสาวสุนันทา  โพธิ์วงค์
23. นางสาวสุพรรษา  ปานทาสี
24. นายสุวีร์  คำปวน
25. นายอนันต์  ตามัน
26. นางสาวอรวี  ธนเดโชกุล
27. นางสาวอรอุมา  มาขันธ์
28. นางสาวอรัญญา  แก้วใจวงศ์
29. นางสาวอรุณี  ตานุ
30. นางสาวอาทิตยาพร  เลาว้าง
31. นางสาวอายานี  ประทีปประทาน
32. นางสาวอารีพร  ชุติโรจน์มนตรา
33. นายเกษม  แซสุข
34. นางสาวเจนจิรา  โพดู
35. นายเจริญ  แซ่ยะ
36. นางสาวเนาวรัตน์  รัศมีอรุณรุ่ง
37. นางสาวเหลินคำ  ลุงยะ
38. นางสาวแก้วกานต์  สนวิเศษณ์
39. นางสาวแสงจันทร์  บรรณพร
40. นางสาวโยษิตา  ใจยา
 
1. นางสาวพัชรี  เรือนมูล
2. นางสาวมาลินี  แซ่บั๊ก
3. นางสาวมาลี  แซ่เถ้า
4. นายยอดชาย  ทรัพย์มหาเจริญ
5. นายไพศาล  หลานคำ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารีย์  แซ่เจ๊า
2. นางสาวแก้วกาญจน์  สนวิเศษณ์
3. นางสาวแสงจันทร์  บรรณพร
 
1. นายกฤษณะ  จันทร์ขาว
2. นางลดาวัลย์  เสียงแจ่ม
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสมอุษา  นะโว
2. เด็กหญิงอาจารีย์  คำจันใจ
3. เด็กหญิงอู  หม่องวิ
 
1. นายกฤษณะ  จันทร์ขาว
2. นางลดาวัลย์  เสียงแจ่ม
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  พลยางนอก
2. นายนุติพงษ์  กาวรรณ
3. นางสาวศรัญญา  วงศ์ยศ
 
1. นายกฤษณะ  จันทร์ขาว
2. นางลดาวัลย์  เสียงแจ่ม
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  ต๊ะคำ
2. นางสาวผกามาส  ปันมาเรือน
3. นางสาวอรุณี  ตานุ
 
1. นางลดาวัลย์  เสียงแจ่ม
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิดา  แซ่กือ
2. นางสาวพรรณี  ยั่งยืนปิยรัตน์
3. นางสาวสุดารัตน์  แสงสรทวีศักดิ์
 
1. นางสาวบุปผา  ถาวรนันท์