สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายวันปิยะ  ทรัพย์เจริญผล
 
1. นางกรรณิการ์  โสภาศรี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 6 1. นางสาวศศิวิมล  แซ่ย่าง
 
1. นางกรรณิการ์  โสภาศรี
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 57.35 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญสม
 
1. นางสาวขนิษฐา  ดวงสุริยะ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวศิริพร  ขาวจันทร์ตา
 
1. นางสาวโสภา  ประสิทธิ์
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายเจษฏา  มีมา
 
1. นายเฉลิม  หอมหวล
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 5 1. นางสาวอินทุอร  จานะ
 
1. นางสาวโสภา  ประสิทธิ์
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเกสินี  ปัญจอาชา
 
1. นางจิราภรณ์  อินทะวงศ์
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวภาชฎา  สันติสุขวนา
 
1. นายมาณพ  ใจยา
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎาพร  อุมนิตย์
 
1. นายอนุภาพ  บุญพอ
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนันทวัช  วงค์ปัญญา
 
1. นางปริศนา  เทียนชัย
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประไพรัตน์  แซ่เจ๊า
2. นางสาววัชรี  ฤทธิ์นรกานต์
3. นายวิชัย  แซ่เจ๊า
 
1. นางกฤษณา  เจริญไชย
 
12 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชรา  แดงซอน
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ไชยสิทธิ์
3. เด็กหญิงไพลิน  อุปนันท์
 
1. นางวิไลลักษณ์  บุญชู
 
13 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.97 เงิน 5 1. นางสาวดาราทิพย์  ปาระมียอง
2. นายวัชรพงศ์  กุยแก้ว
3. นางสาวเกตสุณีย์  แสนคำปิน
 
1. นางสาวณัฐกานต์   จอมขันเงิน
 
14 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 74.25 เงิน 6 1. นางสาวกัญญาวีย์  คันทะมูล
2. นายรักษิต  สันตานนท์
3. นางสาวศิรินทิพย์  ใจเมือง
 
1. นางสาวสายใย  ไชยวัณณ์
 
15 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญ์ฤทัย  ศรีสุนทร
2. นายอนุพัฒน์  ปาป่าศักดิ์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  จอมขันเงิน
 
16 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  สอนเปี้ยว
2. เด็กชายสถิตย์  ธิตา
 
1. นางสาวสายใย  ไชยวัณณ์
 
17 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิไกร  พัลวัลย์
2. เด็กชายสิทธิชาติ  แซ่เล้า
 
1. นางสาวสายใย  ไชยวัณณ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวอชิรญา  เพิ่มบุญมา
 
1. นางสาวไพริน  เขื่อนแก้ว
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราพร  มงพลอย
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  พงษ์สุข
 
1. นายประเสริฐ  ดวงวาส
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวภัทรา  เกิดอาชาชาญ
2. นายอรรถชัย  เจนสาม
 
1. นายประเสริฐ  ดวงวาส
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริศรา  กุณนะ
2. เด็กชายพิเภก  สิริปา
3. เด็กหญิงวิกานดา  วรรณรัตน์
 
1. นางสุภาพ  คำภิระ
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวจินดารัตน์  จันทร์ศิริ
2. นางสาวอังคณา  มาบางครุ
3. นายเขมวัฒน์  ภิรมย์รักษ์
 
1. นางสาวสุภาพ  คำภิระ
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ตามูล
2. เด็กหญิงสุวนันท์  คงความชนะ
 
1. นายณัศชาพงค์  เนตรดวง
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐิติ  บัวถา
2. นายพงศกร  สุทธเสน
 
1. นายณัศชาพงค์  เนตรดวง
 
25 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เผ่าเพ็ง
2. เด็กชายณัฐพงศ์  คำหล้า
3. เด็กหญิงทวินันท์  แสนสี
 
1. นายสำราญ  เตจ๊ะสา
 
26 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจักรีภรณ์  คงบุญ
2. นางสาวชื่นฤดี  นฤนาถขัณฑสีมา
3. นางสาวสกาวเดือน  กันธิวา
 
1. นายสำราญ  เตจ๊ะสา
 
27 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงนาตาชา  วงศ์ษาฝั้น
 
1. นายสำราญ  เตจ๊ะสา
 
28 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสาวิตรี  ชัยสิทธิ์
 
1. นายสำราญ  เตจ๊ะสา
 
29 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่เจ๊า
2. เด็กหญิงปราณี  เจริญจ้าวสกุล
 
1. นายสำราญ  เตจ๊ะสา
 
30 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายผจญ  แซ่เห่อ
 
1. นายสำราญ  เตจ๊ะสา
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยานี  ปันติ๊บ
 
1. นายวสันต์  ติ๊บจา
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนารีรัตน์  บุญมา
 
1. นายวสันต์  ติ๊บจา
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระวัฒน์  ปัญโญ
2. นายพงศกร  แก้วสมวาง
 
1. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
2. นายสมภพ  ภูรีโรจน์
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.31 ทอง 5 1. นางสาวชิดสุดา  ขัดทา
2. นางสาวทัศนีย์  กันทะเปง
3. นางสาวศิรินาฎ  เมฆโพธิ
 
1. นางเดือนฉาย  ยาวิราช
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62.75 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงดวงพร  ทองใจ
2. เด็กหญิงภาวิณี  อินใจคำ
 
1. นางนพพร  มีแสง
2. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยานี  กิติวงษ์
2. นายจีระพงษ์  ต๊ะสอน
3. นายสนธยา  ภีระมูล
 
1. นายปรีชา  กันทะชัย
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุณี  แซ่เห่อ
2. นางสาวมะลิวัลย์  แซ่เฮ้อ
3. นางสาวรัชนี  แซ่วื้อ
 
1. นางตวงพร  ทรายคำ
2. นางปิยะันันท์  พลวัน
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิติพงศ์   จันทร์เป็ง
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมเสน
 
1. นางนพพร  มีแสง
2. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนาวัฒน์   กิติตาล
2. นางสาวสุพัตรา  วงศ์ษายะ
3. นายสุเทพ  เกษมสุขพนาวัลย์
 
1. นางนพพร  มีแสง
2. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  ศรีเป็ง
2. นายเสรีชน  อุ่นทวง
 
1. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
2. นายสมภพ  ภูรีโรจน์
 
41 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69.99 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อุตวงศ์
 
1. นางผ่องพรรณ  ชัยสาร
 
42 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61.99 ทองแดง 7 1. นางสาวปิยะพิณี  ไชยศรี
 
1. นางตวงพร  ทรายคำ
 
43 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายภานุพันธ์  แก้วภูสี
 
1. นางผ่องพรรณ  ชัยสาร
 
44 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 9 1. นางสาววัชรินทร์  ขจีวนาลี
 
1. นางตวงพร  ทรายคำ
 
45 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 55.42 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอรพินธ์  จันทร์ปุก
 
1. นางผ่องพรรณ  ชัยสาร
 
46 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 57.99 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปัทมาวัลย์  ถาวร
 
1. นางสาวตวงพร  ทรายคำ
 
47 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45.33 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงภาวิณี  ภูกำเนิด
 
1. นางผ่องพรรณ  ชัยสาร
 
48 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสุพัชณี  ราษฎร์อนุรักษ์
 
1. นางตวงพร  ทรายคำ
 
49 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 4 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ญานะฟู
2. เด็กหญิงมะลิสา  กิติตาล
3. เด็กชายวีรพงษ์  นันตา
4. เด็กหญิงอรวรรณ  โพธฺ์กระสัง
5. เด็กหญิงอรีญา  อิวชาวนา
 
1. นางวิรัชนี  มาตันทัง
 
50 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกาญจนาพร  เพ็ญวันดี
2. นายปริวัตร  เรือนรักเรา
3. นางสาวภาวิดา  แสนเมืองมูล
4. นายฤทธิพร  คามคีรีวงค์
5. นายวัชรพล  สายชลอำไพ
 
1. นางวิรัชนี  มาตันทัง
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญสม
2. เด็กชายภานุพันธ์  แก้วภูสี
3. เด็กหญิงเกสินี  ปัญจอาชา
 
1. นางกรรณิการ์  โสภาศรี
2. นางสาวขนิษฐา  ดวงสุริยะ
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73.2 เงิน 4 1. นางสาวธัญญารัตน์  ลาโซ
2. นางสาวเกศรา  ใจสิม
3. นางสาวเกศรินทร์  ใจสิม
 
1. นางกรรณิการ์  โสภาศรี
2. นางปิยะันันท์  พลวัน
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วุฒิตระกูลวรรณ
2. เด็กชายสุภาวิณี  ภูกำเนิด
 
1. นางผ่องพรรณ  ชัยสาร
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 4 1. นางสาวดงหล้า  หฤทัยไพศาล
 
1. นายชุมพล  ปิรมิตร
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุกฤษณ์  อินต๊ะยศ
2. เด็กชายสมศักดิ์  เลาหาง
 
1. นางจิราภรณ์  อินทะวงศ์
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรพล  พุทธไชย
 
1. นางจิราภรณ์  อินทะวงศ์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเอมมิกา  ปัญญา
 
1. นายอนุภาพ  บุญพอ
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิชารีย์  ทีระวงค์
 
1. นายอนุภาพ  บุญพอ
 
59 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุษกร  จันทร์บุญเป็ง
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
60 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระชัย  จันทร์หอม
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
61 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดุษฎี  จันทร์หอม