สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายวันปิยะ  ทรัพย์เจริญผล
 
1. นางกรรณิการ์  โสภาศรี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 6 1. นางสาวศศิวิมล  แซ่ย่าง
 
1. นางกรรณิการ์  โสภาศรี
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 57.35 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญสม
 
1. นางสาวขนิษฐา  ดวงสุริยะ
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเกสินี  ปัญจอาชา
 
1. นางจิราภรณ์  อินทะวงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวภาชฎา  สันติสุขวนา
 
1. นายมาณพ  ใจยา
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  สอนเปี้ยว
2. เด็กชายสถิตย์  ธิตา
 
1. นางสาวสายใย  ไชยวัณณ์
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิไกร  พัลวัลย์
2. เด็กชายสิทธิชาติ  แซ่เล้า
 
1. นางสาวสายใย  ไชยวัณณ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายภานุพันธ์  แก้วภูสี
 
1. นางผ่องพรรณ  ชัยสาร
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 9 1. นางสาววัชรินทร์  ขจีวนาลี
 
1. นางตวงพร  ทรายคำ
 
10 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 55.42 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอรพินธ์  จันทร์ปุก
 
1. นางผ่องพรรณ  ชัยสาร
 
11 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 57.99 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปัทมาวัลย์  ถาวร
 
1. นางสาวตวงพร  ทรายคำ
 
12 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45.33 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงภาวิณี  ภูกำเนิด
 
1. นางผ่องพรรณ  ชัยสาร
 
13 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสุพัชณี  ราษฎร์อนุรักษ์
 
1. นางตวงพร  ทรายคำ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วุฒิตระกูลวรรณ
2. เด็กชายสุภาวิณี  ภูกำเนิด
 
1. นางผ่องพรรณ  ชัยสาร
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 4 1. นางสาวดงหล้า  หฤทัยไพศาล
 
1. นายชุมพล  ปิรมิตร