สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประไพรัตน์  แซ่เจ๊า
2. นางสาววัชรี  ฤทธิ์นรกานต์
3. นายวิชัย  แซ่เจ๊า
 
1. นางกฤษณา  เจริญไชย
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62.75 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงดวงพร  ทองใจ
2. เด็กหญิงภาวิณี  อินใจคำ
 
1. นางนพพร  มีแสง
2. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
 
3 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69.99 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อุตวงศ์
 
1. นางผ่องพรรณ  ชัยสาร
 
4 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61.99 ทองแดง 7 1. นางสาวปิยะพิณี  ไชยศรี
 
1. นางตวงพร  ทรายคำ
 
5 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 4 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ญานะฟู
2. เด็กหญิงมะลิสา  กิติตาล
3. เด็กชายวีรพงษ์  นันตา
4. เด็กหญิงอรวรรณ  โพธฺ์กระสัง
5. เด็กหญิงอรีญา  อิวชาวนา
 
1. นางวิรัชนี  มาตันทัง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเอมมิกา  ปัญญา
 
1. นายอนุภาพ  บุญพอ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิชารีย์  ทีระวงค์
 
1. นายอนุภาพ  บุญพอ