สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวศิริพร  ขาวจันทร์ตา
 
1. นางสาวโสภา  ประสิทธิ์
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 5 1. นางสาวอินทุอร  จานะ
 
1. นางสาวโสภา  ประสิทธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎาพร  อุมนิตย์
 
1. นายอนุภาพ  บุญพอ
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนันทวัช  วงค์ปัญญา
 
1. นางปริศนา  เทียนชัย
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชรา  แดงซอน
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ไชยสิทธิ์
3. เด็กหญิงไพลิน  อุปนันท์
 
1. นางวิไลลักษณ์  บุญชู
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.97 เงิน 5 1. นางสาวดาราทิพย์  ปาระมียอง
2. นายวัชรพงศ์  กุยแก้ว
3. นางสาวเกตสุณีย์  แสนคำปิน
 
1. นางสาวณัฐกานต์   จอมขันเงิน
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 74.25 เงิน 6 1. นางสาวกัญญาวีย์  คันทะมูล
2. นายรักษิต  สันตานนท์
3. นางสาวศิรินทิพย์  ใจเมือง
 
1. นางสาวสายใย  ไชยวัณณ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวภัทรา  เกิดอาชาชาญ
2. นายอรรถชัย  เจนสาม
 
1. นายประเสริฐ  ดวงวาส
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ตามูล
2. เด็กหญิงสุวนันท์  คงความชนะ
 
1. นายณัศชาพงค์  เนตรดวง
 
10 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เผ่าเพ็ง
2. เด็กชายณัฐพงศ์  คำหล้า
3. เด็กหญิงทวินันท์  แสนสี
 
1. นายสำราญ  เตจ๊ะสา
 
11 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่เจ๊า
2. เด็กหญิงปราณี  เจริญจ้าวสกุล
 
1. นายสำราญ  เตจ๊ะสา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญสม
2. เด็กชายภานุพันธ์  แก้วภูสี
3. เด็กหญิงเกสินี  ปัญจอาชา
 
1. นางกรรณิการ์  โสภาศรี
2. นางสาวขนิษฐา  ดวงสุริยะ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73.2 เงิน 4 1. นางสาวธัญญารัตน์  ลาโซ
2. นางสาวเกศรา  ใจสิม
3. นางสาวเกศรินทร์  ใจสิม
 
1. นางกรรณิการ์  โสภาศรี
2. นางปิยะันันท์  พลวัน
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุกฤษณ์  อินต๊ะยศ
2. เด็กชายสมศักดิ์  เลาหาง
 
1. นางจิราภรณ์  อินทะวงศ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรพล  พุทธไชย
 
1. นางจิราภรณ์  อินทะวงศ์