สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายเจษฏา  มีมา
 
1. นายเฉลิม  หอมหวล
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญ์ฤทัย  ศรีสุนทร
2. นายอนุพัฒน์  ปาป่าศักดิ์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  จอมขันเงิน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวอชิรญา  เพิ่มบุญมา
 
1. นางสาวไพริน  เขื่อนแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราพร  มงพลอย
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  พงษ์สุข
 
1. นายประเสริฐ  ดวงวาส
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริศรา  กุณนะ
2. เด็กชายพิเภก  สิริปา
3. เด็กหญิงวิกานดา  วรรณรัตน์
 
1. นางสุภาพ  คำภิระ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวจินดารัตน์  จันทร์ศิริ
2. นางสาวอังคณา  มาบางครุ
3. นายเขมวัฒน์  ภิรมย์รักษ์
 
1. นางสาวสุภาพ  คำภิระ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐิติ  บัวถา
2. นายพงศกร  สุทธเสน
 
1. นายณัศชาพงค์  เนตรดวง
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจักรีภรณ์  คงบุญ
2. นางสาวชื่นฤดี  นฤนาถขัณฑสีมา
3. นางสาวสกาวเดือน  กันธิวา
 
1. นายสำราญ  เตจ๊ะสา
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงนาตาชา  วงศ์ษาฝั้น
 
1. นายสำราญ  เตจ๊ะสา
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสาวิตรี  ชัยสิทธิ์
 
1. นายสำราญ  เตจ๊ะสา
 
11 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายผจญ  แซ่เห่อ
 
1. นายสำราญ  เตจ๊ะสา
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยานี  ปันติ๊บ
 
1. นายวสันต์  ติ๊บจา
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนารีรัตน์  บุญมา
 
1. นายวสันต์  ติ๊บจา
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระวัฒน์  ปัญโญ
2. นายพงศกร  แก้วสมวาง
 
1. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
2. นายสมภพ  ภูรีโรจน์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.31 ทอง 5 1. นางสาวชิดสุดา  ขัดทา
2. นางสาวทัศนีย์  กันทะเปง
3. นางสาวศิรินาฎ  เมฆโพธิ
 
1. นางเดือนฉาย  ยาวิราช
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยานี  กิติวงษ์
2. นายจีระพงษ์  ต๊ะสอน
3. นายสนธยา  ภีระมูล
 
1. นายปรีชา  กันทะชัย
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุณี  แซ่เห่อ
2. นางสาวมะลิวัลย์  แซ่เฮ้อ
3. นางสาวรัชนี  แซ่วื้อ
 
1. นางตวงพร  ทรายคำ
2. นางปิยะันันท์  พลวัน
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิติพงศ์   จันทร์เป็ง
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมเสน
 
1. นางนพพร  มีแสง
2. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนาวัฒน์   กิติตาล
2. นางสาวสุพัตรา  วงศ์ษายะ
3. นายสุเทพ  เกษมสุขพนาวัลย์
 
1. นางนพพร  มีแสง
2. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  ศรีเป็ง
2. นายเสรีชน  อุ่นทวง
 
1. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
2. นายสมภพ  ภูรีโรจน์
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุษกร  จันทร์บุญเป็ง
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระชัย  จันทร์หอม
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดุษฎี  จันทร์หอม