สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พวงมาลัย
 
1. นายดวงจันทร์  ดวงทะนันท์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นางสาวภัทรภร  ปินตาวงค์
 
1. นายดวงจันทร์  ดวงทะนันท์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68.69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเนตรวนีย์  ชาวอินเอก
 
1. นางสาวบังอร  คำมูล
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินตนา  ยุวรัตนพร
 
1. นางสาวบังอร  คำมูล
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรพรรณ  สิงห์ต๊ะ
 
1. นางอัญชลี  ขันธิกุล
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญาเรศ  ปัญญาหมื่น
 
1. นางอัญชลี  ขันธิกุล
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำไชยเทพ
 
1. นางสาวบังอร  คำมูล
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 8 1. นางสาวรัชนี  สุนิติภานนท์
 
1. นางสาวบังอร  คำมูล
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  จองแดง
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  สมฤทธิ์
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38.5 เข้าร่วม 4 1. นายเกียรติศักดิ์  คำแปง
 
1. นางอุบล  ทองขาว
 
11 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวกัญญาภัค  เมืองใจ
2. นางสาวจินดารัตน์  สุภารินทร์
3. นางสาวดารารัตน์  เตปิน
 
1. นายอภิรักษ์  ชัยศักดิ์
 
12 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุวรรณกุล
2. เด็กชายธีรพันธ์  ประทุม
 
1. นายอภิรักษ์  ชัยศักดิ์
 
13 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฎฐพงค์  สุพรรณทวา
2. นายณัฐพงศ์  สุวรรณเลิศ
 
1. นายอภิรักษ์  ชัยศักดิ์
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายจิระพงศ์  หินเงิน
 
1. นายศุภกร  มาลีแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 9 1. นายหมอกฟ้า  จองเช
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  สมฤทธิ์
 
16 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 12.8 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  มณีวงค์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีนันท์
3. นายนิธิกร  สันชัย
 
1. นางสาวบุณยานุช  วงศ์ใหญ่
 
17 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกานทิมา  กองแก้ว
2. นายทัศน์สุรักษ์  แก้วโก
3. นางสาวลีลาวัต  จากัน
 
1. นายธีรุตม์  บุญมา
 
18 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุพร  ราวเรือง
2. เด็กชายสานิตย์  เลาหาง
3. เด็กหญิงเกศินี  สายปัญญา
 
1. นางศิรินทร  ไชยรงค์ชาญ
 
19 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.66 เงิน 6 1. นายจักรกฤษณ์  บุญซาว
2. นายปิยะณัฐ  ไชยวัง
3. นางสาวอังศุมาลี  คำมูล
 
1. นางบุญศรี  แสนศิริ
 
20 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 70.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนาพร  เรืองเดช
2. เด็กหญิงดารารัตน์  วิแสงศรี
3. เด็กหญิงปภัชราพร  มณี
 
1. นางสาวอัจฉรา  ร่มโพธิ์
 
21 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายชาญชัย  สง่าวงค์มหาผล
2. นายทวีทรัพย์  กันทาอิน
 
1. นายธีรุตม์  บุญมา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  นันตา
2. เด็กหญิงศิริญญา  คำเมืองเขียว
3. เด็กหญิงสุภิตา  นันตา
4. เด็กหญิงหยาดรุ้ง  บุญทา
5. เด็กหญิงอภิษฎา  นาคนิยม
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุพัฒน์  ชัยชนะ
2. นายณัฐเมศ  วัฒนกิจศิริ
3. นางสาวพัชรินทร์  สุปา
4. นายภาณุพัฒน์  ชัยชนะ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์  เจริญสุข
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุวรัตน์  เสาร์ขอด
 
1. นายบดินทร์  ศีลา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวนุชจรีย์  รัตนกาศ
 
1. นายบดินทร์  ศีลา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายยุทธนา  วงค์มูล
2. เด็กหญิงลลนา  จีโน
 
1. นางสาวอาภิษฎา  ศุกฤตตีญา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายยงยุทธ  สาครธำรง
2. นางสาววชิรธาร  บีทู
 
1. นางสาวอาภิษฎา  ศุกฤตตีญา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  วรรณมูล
2. นางสาวณัฐชยา  จารุพันธ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เนวิราช
4. นางสาวนิภาพร  เจริญวัย
5. นางสาวพุธรินทร์  ศรีสมบัติ
6. นางสาววิภาวัลย์  อินถา
7. เด็กหญิงศิริกานดา  โสดา
8. เด็กหญิงสุพิชญ์  วิมูลสิทธิ์
9. นางสาวอรัชพร  อยู่สิน
10. เด็กหญิงเกวรินทร์  คำสีสม
 
1. นางนรารัตน์  โภคาเทพ
 
29 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ใบพร้าว
 
1. นางเบญจมาศ  อนุชัย
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวีระศักดิ์  เรืองแก้ว
 
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรพรรณ  สิงห์ต๊ะ
 
1. นางเบญจมาศ  อนุชัย
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีระศักดิ์  เรือนแก้ว
 
1. นางเบญจมาศ  อนุชัย
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีระศักดิ์  เรือนแก้ว
 
1. นางเบญจมาศ  อนุชัย
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีระศักดิ์  เรือนแก้ว
 
1. นางเบญจมาศ  อนุชัย
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินดามณี  เปงกันทา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปันดี
3. เด็กชายรัชชานนท์  อินสอน
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาณุพงค์  แสงประดิษฐ์
2. นายยศดนัย  ชุบบูภาง
3. นายเสฎฐวุฒิ  แสนยอด
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุพร  ราวเรือง
2. เด็กหญิงเนตรวนีย์  ชาวอินเอก
 
1. นางณัฎฐนิช  เผ่าพันธุ์
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรัชชานนท์  อินสอน
2. เด็กหญิงสุชาดา  ตันสุหัส
 
1. นางณัฎฐนิช  เผ่าพันธุ์
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  แสงชัย
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  คำลือ
3. เด็กหญิงธัญชนก  ชัยวุฒิ
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  วรรณศรี
5. เด็กหญิงสุพรรษา  เฉวียงวงค์
6. เด็กหญิงเหมย  ลุงสาม
 
1. นางสาวดวงทิตย์  ศรีธิอ้าย
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  ราวเรือง
2. เด็กชายเกียรติชัย  จันตา
 
1. นางณัฎฐนิช  เผ่าพันธุ์
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีระวรรณ  อ้ายคนโต
2. เด็กหญิงลักษิกา  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงอารุณี  สิทธิวัน
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิจิตรา  เทพปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  ศักดิ์ชัยปัญญา
3. นางสาวสุวรรณี  เกษมควรคีรี
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประเสริฐ  เชอกอ
2. เด็กชายเอกพงษ์  สิงห์ต๊ะ
3. เด็กชายเอกพันธ์  แสนป้อ
 
1. นายสุขเกษม  รอมใจ
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนะสิทธิ์  จิตรเจือ
2. เด็กชายอลงกต  สวัสดิ์ทอง
 
1. นางณัฎฐนิช  เผ่าพันธุ์
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 83.83 ทอง 4 1. นางสาวมุฑิตา  ไพรอมรรัตน์
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  วัฒนกูล
3. นางสาวเพ็ญพร  ปัญญา
 
1. นายจิรศักดิ์  ดวงจันทร์
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลลักษณ์  เจริญเมือง
2. นางสาวจารุณี  ดวงเงิน
3. นายภัทรพล  คำซื้อ
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจินตนา  ปินตารักษ์
2. นายภาณุพงษ์  แสงประดิษฐ์
 
1. นายสุทธิพร  ต้นเถา
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริลักษณ์  บุญเลิศ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ตุ้ยสมุทร
 
1. นายสุทธิพร  ต้นเถา
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธงชัย  เรืองศรี
2. เด็กชายธรรมรัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางณัฎฐนิช  เผ่าพันธุ์
 
50 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 69.98 ทองแดง 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไชยราษฎร์
 
1. นางมลิวรรณ  วิจันทรา
 
51 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอภิสรา  จันตาเขียว
 
1. MissShybelle Grace   Tero Flores
 
52 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 8 1. นางสาวพิชญาฎา  พรมเอี่ยม
 
1. MissShybelle Grace   Tero Flores
 
53 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 72.08 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสรินธร  ถาคำติ๊บ
 
1. นางมลิวรรณ  วิจันทรา
 
54 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 65.42 ทองแดง 4 1. นางสาวอภิญญา  ทวีชาติ
 
1. นางมลิวรรณ  วิจันทรา
 
55 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 4 1. นางสาวจริยา  คงมีมิตร
 
1. MissShybelle  Grace Tero Flores
 
56 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 78.62 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วบุญเรือง
2. นางสาวภาไยเรศ  พันธ์ศิริ
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ยืนยง
4. นายอชิตพล  บุญเป็ง
5. นายเทพบุตร  อติชาติ
 
1. นางสาวณัฏฐวี  นามบุรี
 
57 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุชาดา  ตันสุหัส
 
1. MissLi  Yuanchun
 
58 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวเชษฐ์สุดา  แซ่หมี่
 
1. MissLi  Yuanchun
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวทิพย์มณี  หงส์อาจหาญ
2. นายธนกร  คำเวียง
3. นางสาวศิริพร  ผดุงกระสิทธุ์
 
1. นางสาวบังอร  คำมูล
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงยาชินี  กันธา
2. เด็กชายวุฒิกร  อาทิตย์
 
1. MissShybelle Grace   Tero Flores
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐเมษ  วัฒนกิจศิริ
 
1. นางแน่งน้อย  ค้าขาย