สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พวงมาลัย
 
1. นายดวงจันทร์  ดวงทะนันท์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  จองแดง
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  สมฤทธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38.5 เข้าร่วม 4 1. นายเกียรติศักดิ์  คำแปง
 
1. นางอุบล  ทองขาว
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายจิระพงศ์  หินเงิน
 
1. นายศุภกร  มาลีแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 9 1. นายหมอกฟ้า  จองเช
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  สมฤทธิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 12.8 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  มณีวงค์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีนันท์
3. นายนิธิกร  สันชัย
 
1. นางสาวบุณยานุช  วงศ์ใหญ่
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกานทิมา  กองแก้ว
2. นายทัศน์สุรักษ์  แก้วโก
3. นางสาวลีลาวัต  จากัน
 
1. นายธีรุตม์  บุญมา
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธงชัย  เรืองศรี
2. เด็กชายธรรมรัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางณัฎฐนิช  เผ่าพันธุ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอภิสรา  จันตาเขียว
 
1. MissShybelle Grace   Tero Flores
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 8 1. นางสาวพิชญาฎา  พรมเอี่ยม
 
1. MissShybelle Grace   Tero Flores
 
11 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 4 1. นางสาวจริยา  คงมีมิตร
 
1. MissShybelle  Grace Tero Flores
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงยาชินี  กันธา
2. เด็กชายวุฒิกร  อาทิตย์
 
1. MissShybelle Grace   Tero Flores