สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นางสาวภัทรภร  ปินตาวงค์
 
1. นายดวงจันทร์  ดวงทะนันท์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68.69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเนตรวนีย์  ชาวอินเอก
 
1. นางสาวบังอร  คำมูล
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำไชยเทพ
 
1. นางสาวบังอร  คำมูล
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุวรรณกุล
2. เด็กชายธีรพันธ์  ประทุม
 
1. นายอภิรักษ์  ชัยศักดิ์
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฎฐพงค์  สุพรรณทวา
2. นายณัฐพงศ์  สุวรรณเลิศ
 
1. นายอภิรักษ์  ชัยศักดิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายชาญชัย  สง่าวงค์มหาผล
2. นายทวีทรัพย์  กันทาอิน
 
1. นายธีรุตม์  บุญมา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวนุชจรีย์  รัตนกาศ
 
1. นายบดินทร์  ศีลา
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนะสิทธิ์  จิตรเจือ
2. เด็กชายอลงกต  สวัสดิ์ทอง
 
1. นางณัฎฐนิช  เผ่าพันธุ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 69.98 ทองแดง 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไชยราษฎร์
 
1. นางมลิวรรณ  วิจันทรา
 
10 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 65.42 ทองแดง 4 1. นางสาวอภิญญา  ทวีชาติ
 
1. นางมลิวรรณ  วิจันทรา