สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 8 1. นางสาวรัชนี  สุนิติภานนท์
 
1. นางสาวบังอร  คำมูล
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวกัญญาภัค  เมืองใจ
2. นางสาวจินดารัตน์  สุภารินทร์
3. นางสาวดารารัตน์  เตปิน
 
1. นายอภิรักษ์  ชัยศักดิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุพร  ราวเรือง
2. เด็กชายสานิตย์  เลาหาง
3. เด็กหญิงเกศินี  สายปัญญา
 
1. นางศิรินทร  ไชยรงค์ชาญ
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.66 เงิน 6 1. นายจักรกฤษณ์  บุญซาว
2. นายปิยะณัฐ  ไชยวัง
3. นางสาวอังศุมาลี  คำมูล
 
1. นางบุญศรี  แสนศิริ
 
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 70.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนาพร  เรืองเดช
2. เด็กหญิงดารารัตน์  วิแสงศรี
3. เด็กหญิงปภัชราพร  มณี
 
1. นางสาวอัจฉรา  ร่มโพธิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายยงยุทธ  สาครธำรง
2. นางสาววชิรธาร  บีทู
 
1. นางสาวอาภิษฎา  ศุกฤตตีญา
 
7 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 72.08 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสรินธร  ถาคำติ๊บ
 
1. นางมลิวรรณ  วิจันทรา
 
8 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 78.62 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วบุญเรือง
2. นางสาวภาไยเรศ  พันธ์ศิริ
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ยืนยง
4. นายอชิตพล  บุญเป็ง
5. นายเทพบุตร  อติชาติ
 
1. นางสาวณัฏฐวี  นามบุรี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุชาดา  ตันสุหัส
 
1. MissLi  Yuanchun
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวเชษฐ์สุดา  แซ่หมี่
 
1. MissLi  Yuanchun
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวทิพย์มณี  หงส์อาจหาญ
2. นายธนกร  คำเวียง
3. นางสาวศิริพร  ผดุงกระสิทธุ์
 
1. นางสาวบังอร  คำมูล
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐเมษ  วัฒนกิจศิริ
 
1. นางแน่งน้อย  ค้าขาย