สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินตนา  ยุวรัตนพร
 
1. นางสาวบังอร  คำมูล
 
2 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญาเรศ  ปัญญาหมื่น
 
1. นางอัญชลี  ขันธิกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  นันตา
2. เด็กหญิงศิริญญา  คำเมืองเขียว
3. เด็กหญิงสุภิตา  นันตา
4. เด็กหญิงหยาดรุ้ง  บุญทา
5. เด็กหญิงอภิษฎา  นาคนิยม
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุพัฒน์  ชัยชนะ
2. นายณัฐเมศ  วัฒนกิจศิริ
3. นางสาวพัชรินทร์  สุปา
4. นายภาณุพัฒน์  ชัยชนะ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์  เจริญสุข
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  วรรณมูล
2. นางสาวณัฐชยา  จารุพันธ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เนวิราช
4. นางสาวนิภาพร  เจริญวัย
5. นางสาวพุธรินทร์  ศรีสมบัติ
6. นางสาววิภาวัลย์  อินถา
7. เด็กหญิงศิริกานดา  โสดา
8. เด็กหญิงสุพิชญ์  วิมูลสิทธิ์
9. นางสาวอรัชพร  อยู่สิน
10. เด็กหญิงเกวรินทร์  คำสีสม
 
1. นางนรารัตน์  โภคาเทพ
 
6 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ใบพร้าว
 
1. นางเบญจมาศ  อนุชัย
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวีระศักดิ์  เรืองแก้ว
 
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรพรรณ  สิงห์ต๊ะ
 
1. นางเบญจมาศ  อนุชัย
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีระศักดิ์  เรือนแก้ว
 
1. นางเบญจมาศ  อนุชัย
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีระศักดิ์  เรือนแก้ว
 
1. นางเบญจมาศ  อนุชัย
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีระศักดิ์  เรือนแก้ว
 
1. นางเบญจมาศ  อนุชัย
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินดามณี  เปงกันทา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปันดี
3. เด็กชายรัชชานนท์  อินสอน
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาณุพงค์  แสงประดิษฐ์
2. นายยศดนัย  ชุบบูภาง
3. นายเสฎฐวุฒิ  แสนยอด
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุพร  ราวเรือง
2. เด็กหญิงเนตรวนีย์  ชาวอินเอก
 
1. นางณัฎฐนิช  เผ่าพันธุ์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  แสงชัย
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  คำลือ
3. เด็กหญิงธัญชนก  ชัยวุฒิ
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  วรรณศรี
5. เด็กหญิงสุพรรษา  เฉวียงวงค์
6. เด็กหญิงเหมย  ลุงสาม
 
1. นางสาวดวงทิตย์  ศรีธิอ้าย
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  ราวเรือง
2. เด็กชายเกียรติชัย  จันตา
 
1. นางณัฎฐนิช  เผ่าพันธุ์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีระวรรณ  อ้ายคนโต
2. เด็กหญิงลักษิกา  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงอารุณี  สิทธิวัน
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิจิตรา  เทพปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  ศักดิ์ชัยปัญญา
3. นางสาวสุวรรณี  เกษมควรคีรี
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประเสริฐ  เชอกอ
2. เด็กชายเอกพงษ์  สิงห์ต๊ะ
3. เด็กชายเอกพันธ์  แสนป้อ
 
1. นายสุขเกษม  รอมใจ
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 83.83 ทอง 4 1. นางสาวมุฑิตา  ไพรอมรรัตน์
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  วัฒนกูล
3. นางสาวเพ็ญพร  ปัญญา
 
1. นายจิรศักดิ์  ดวงจันทร์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลลักษณ์  เจริญเมือง
2. นางสาวจารุณี  ดวงเงิน
3. นายภัทรพล  คำซื้อ
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริลักษณ์  บุญเลิศ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ตุ้ยสมุทร
 
1. นายสุทธิพร  ต้นเถา