สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงทวีทรัพย์  ศรีคำมูล
 
1. นางสาวปัทมา  รุณจัตุรัส
 
2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกัณฐิกา  สอนดี
2. นางสาวเจนจีรา  จันทร์เจริญ
 
1. นางธวัลยา  พจนาภรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกชวรรณ  มูลละ
 
1. นายมานิตย์  พิพัฒนสิริ
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33.5 เข้าร่วม 6 1. นายศุภสิทธิ์  บุญเมย
 
1. นางเครือวัลย์  ชูสมุทร
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวิฒิพงศ์  สุทธิพัฒนางกูร
 
1. นางสาวอรนุช  ผ่องพันธุ์
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 53.3 เข้าร่วม 4 1. นางสาวจิราภรณ์  รัตนะ
2. นายวรวัฒน์  ผัดทะ
3. นายสุธี  สายเกษม
 
1. ดร.อุดมลักษณ์  ดวงลกดก
2. นางอุมารินทร์  แสงหาญ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 48.25 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สายแก้ว
2. เด็กหญิงสุณิสา  เป้าเฮงผล
 
1. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 15.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวคนึงนิจ  คงสม
2. นางสาวสินนภา  กันทะวงค์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนกฤต  ฟองมณี
2. เด็กชายธาดา  อากิน
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายนนทนันท์  ชนะกานนท์
 
1. นางราตรี  ศิริพรรค
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 7 1. นายบุญยัง  ทองเจริญ
 
1. นางราตรี  ศิริพรรค
 
12 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุกันทา
 
1. นางพัดชา  วงศ์ยิ้มย่อง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยั่งยืนกุล
2. เด็กหญิงสุวนันท์  หงซ้อน
 
1. นางสุนีย์  เสมอใจ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นางสาวนิโลบล  ไชยยา
 
1. นางราตรี  ศิริพรรค