สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวเกศินี  จำปาทอง
 
1. นางสาวปัทมา  รุณจัตุรัส
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.13 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนิษา  สมคำปา
2. เด็กหญิงอภิญญา  สาพูนคำ
3. นายแทนไท  แซ่จ๊ะ
 
1. นายสุชาติ  ฟู่เจริญ
 
3 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 64.66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุปราณี  หินแดง
 
1. นางสาววัสยา  จันทร์ดิษฐ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐพล  ทับทิม
2. เด็กหญิงพิมพิกา  คิพงษ์
3. เด็กชายวัชระ  อินถา
4. เด็กหญิงเจนจิรา  กองจันทร์
5. เด็กหญิงแก้วนภา  อ่อนนุ่ม
 
1. นางสาวพัดชา  วงศ์ยิ้มย่อง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวสุทธิชา  เจริญสิริวัฒนา
 
1. นางสาววรรณฑริกา  ปันทะนัน
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ผ่อง
2. เด็กหญิงปฐมพรรษ์  แสงธิดา
3. เด็กหญิงวิรังรอง  ไชยสาร
 
1. นายจิรยุทธ์  ประภาทรงสิทธิ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายชิษณุพงศ์  ตาคำวัน
2. นางสาววิภาพรรณ  จองต๊ะ
3. นางสาวศุภรินทร์  กันทะวงค์
 
1. นายจิรยุทธ์  ประภาทรงสิทธิ์