สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79.02 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สังรวม
 
1. นางสุพิน  ฤทธิ์เพ็ญ
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรุณี  แซ่ลิม
 
1. นางพัฒน์นรี  รัตนพิทักษ์พร
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวณัฐริดา  ครั้งนันตา
 
1. นางพัฒน์นรี  รัตนพิทักษ์พร
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีรักษา
 
1. นางเย็นตา  อมตวณิชกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นายธนัตย์  โสวะนา
2. นางสาวพษพร  พิงพราวลี
 
1. ดร.อุดมลักษณ์  ดวงลกดก
2. นางอุมารินทร์  แสงหาญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 74.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวช่อเพชร  พรมมินทร์
2. นางสาวรสสุคนธ์  อำลอย
3. นางสาววิภาพรรณ   อินจินา
4. นางสาวศิริเทพ  ตระกูลพิทักษ์
5. นางสาวเจนจิรา  พรพรหม
 
1. นางประทุม  มงคลวรวรรณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวปฐมาพร  เสาร์แบน
2. นางสาวพรพิมล  อินชูรัญ
3. นางสาวภคมน  รัตน์ชนัน
4. นางสาวสุดารัตน์  สิทธิวงศ์
5. นางสาวเจนจิรา  จันทร์ทิพย์
 
1. นางพันธ์ทิพย์  เอกฉาย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤติเดช  ช้างโกษีร์
2. นางสาวชนนิกานต์  คำแดง
3. นางสาววชนิภรณ์  ภูมิรัตน์
4. นางสาววชนิภา  ภูมิรัตน์
5. นายเสกสรร  ประเสริฐศรี
 
1. นายกฤษณะ  จักรอินต๊ะ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  แซ่ซี่
 
1. นางสุรีรัตน์  โพธิ์กัน
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  สุขเมือง
2. เด็กหญิงแสงเดือน  ประดิษฐ์
 
1. นางสุพัตรา  ธนัญชัย
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุสุมา  เชอหมื่อ
2. นางสาวอัมพร  ลีกู
 
1. นางสุพัตรา  ธนัญชัย
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิทวัส  แสงบุญ
2. นายเกียรติชัย  พิมสาร
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
 
13 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจำปี  ชุมภูศรี
 
1. MissKelly  Quinlan
 
14 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 72.49 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤติเดช  ช้างโกษีย์
 
1. MissKelly  Quinlan
 
15 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 70.28 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยาณี  บุญจู
2. นางสาวดาราวรรณ  พงค์จันตา
3. นางสาวประภัสสร  กลิ่นพักร์
4. นางสาวระพีพรรณ  เขื่อนแดง
5. นายฤทธิไช  นันธิ
 
1. นางกานดา  จุลจันทร์ขาว